Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Обслуговування внутрішнього державного боргу» (ID:30575)

| Размер: 89 кб. | Объем: 84 стр. | Стоимость: 225 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 7
1.1 Економічна природа державного боргу та його види 7
1.2 Особливості обслуговування внутрішнього державного боргу 17
1.3 Світовий досвід обслуговування внутрішнього державного боргу 29
РОЗДІЛ ІІ. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 37
2.1 Оцінка формування державного боргу України 37
2.2 Аналіз динаміки та структури внутрішнього державного боргу 47
2.3 Вплив внутрішнього державного боргу на рівень фінансової стабільності держави 54
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ 59
3.1 Оптимізація внутрішнього державного боргу в Україні 59
3.2 Напрями зменшення внутрішнього державного боргу в умовах фінансової кризи 67
ВИСНОВКИ 73
ВИСНОВКИ 73
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77
ДОДАТОК А 84

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року №254/96-ВР
2. Бюджетний Кодекс України від 2001.06.21 №2542-III.
3. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №29. - С. 238.
4. Закон України „Про Державний бюджет України на 2002 рік” вiд 20.12.2001 № 2905-III.
5. Закон України „Про Державний бюджет України на 2003 рік”. Затв. 26 груд. 2002 р. № 380-IV // Голос України.- 2003.- 10 січ.- С. 4-8.
6. Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” від 27 листопада 2004 року N 1344-IV.
7. Закон України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” від 23 грудня 2005 року N 2285-IV.
8. Закон України „Про Державний бюджет України на 2007 рік від 27 грудня 2006 року №2415- IV.
9. Закон України „Про Державний бюджет України на 2008 рік» від 29 грудня 2007 року №2614-IV.
10. Закон України «Про державний внутрішній борг України» від 16 вересня 1984 року № 2604-XII.
11. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» вiд 18.06.1991 № 1201-XII.
12. Закон України «Про державний внутрішній борг України» від 16 вересня 1984 року № 2604-XII.
13. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік ” від 24 червня 2004 року N 1854-IV.
14. Наказ Міністерства фінансів України Про бюджетну класифікацію та її запровадження № 604 від 27 грудня 2001 року.
15. Наказ Міністерства фінансів України «Про запровадження нової бюджетної класифікації України» від 03.12.1997 р. № 265
16. Бюлетень Національного банку України. –2008. –№ 1 (142). – 147 с.
17. Бюлетень Національного банку України. –2007. –№ 3 (144). – 144 с.
18. Амбарцумов А.А. Экономика: учебное пособие для вузов. – М.: Банки и финансы 2008. – 271 с.
19. Аналіз стану реструктуризації державних зовнішніх боргових зобов’язань. - К. 2008. - 40с. - (Рахункова палата України Вип. 8).
20. Асадчий Г. В. Структура та динаміка державного боргу України // Формування ринкових відносин в Україні. - К. 2008. - Вип.16. - С.56–65.
21. Бондарук Т. Зарубіжний досвід використання механізму управління і обслуговування державного зовнішнього боргу та можливості його застосування // Збірник наукових праць. - К. 2007. - Вип.34. - С.187–193.
22. Бондарчук К. О. Ретроспективний аналіз формування та управління державним боргом // Науково-дослідний фін. ін-т. Наукові праці. - К. 2007. - Вип.3. - С.82–87.
23. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. - 2007. – 241 с.
24. Вавилов Ю.А. Государственный кредит: прошлое и настоящее.- М.: Финансы и статистика 2002. – 67 с.
25. Внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.05 / Л.Я. Новосад Київ. нац. екон. ун-т. — К. 2006. – 134 с.
26. Василишин Р. Державний борг України та управління ним // Українська Академія держ. упр. при Президентові України. Збірник наукових праць. - К. 2007. - Вип.1. - С.165–168.
27. Василишин Р. До проблеми управління державним боргом України // Українська Акад. держ. упр. при Президентові України. Зб. наук. пр. - К. 2006. - Вип.2 ч.1: Проблеми наукового забезпечення адміністративної реформи в Україні. - С.6–13.
28. Вахненко Т. П. Вдосконалення управління державним боргом України // Наук. зап. - Острог 2005. - Вип.7 ч.2. - С.124–132.
29. Вахненко Т. П. Вплив державного боргу на макроекономічну ситуацію в Україні // Проблеми праці економіки та моделювання. - Хмельницький 2007. - Ч.2. - С.12–14.
30. Вєтров А. Боргові зобов язання та їх виконання: [Проект закону Про держ. борг України розроблений нар. депутатами України В.Майстришиним і В.Горбалем] // Сіл. час. - 2008. - 28 трав. - С.2-5.
31. Вісьтак Т. М. Державний борг та шляхи його подолання // Перехідні економічні системи. - Львів 2003. - Вип.6. - С.141–143.
32. Власюк В. Є. Щодо дослідження факторних підходів до визначення державного боргу // Економіка: проблеми теорії та практики. - Донецьк 2007. - Вип.142. - С.254–256.
33. Гончаренко В. Є. Механізм управління та обслуговування державного боргу // Збірник наукових праць. - Донецьк 2007. – 209 с.
34. Губар В. В. Проблеми управління державним боргом та його вплив на формування державного бюджету України // Бюджетно-податкова політика: теорія практика проблеми. - Ірпінь 2007. - Ч.1. - С.45–48.
35. Драчук Ю. В. Державний борг у фінансовій політиці України // Формування ринкових відносин в Україні. - К. 2008. - Вип.10 (53). - С.3–8.
36. Джеффри Д. Сакс Фелипе Ларрен Б. «Макроэкономика - глобальный подход» М. «Дело» 2005. – 164 с.
37. Макконнелл К.А Брю С.Л. Экономикс 13 издание М. Инфра-М 2005. – 131 с.
38. Базелер У.П. Сабов В.Р. и др. «Основы экономической теории» С-Пб. Питер 2007. – 281 с.
39. Головачев Д.Л. Регулирование государственного долга в рыночной экономике: Автореф. канд. юрид. наук. – М 2006. – 25с.
40. Гриджук Д. Організація емісії облігацій місцевої позики. Погляд ліг-менеджера // Вісник НБУ. –2005. – №2. – С.23-25.
41. Гриджук Д. Організація емісії облігацій місцевої позики. Погляд ліг-менеджера // Вісник НБУ. - 2006. - №2. - С.23-25.
42. Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: мировые тенденции и российская практика. – М.: ГУ ВШЭ 2007. – 432с.
43. Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу): Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / А.Ю. Дерлиця Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т. 2006. — 268 с.
44. Державний борг України в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.06 / Я.В. Онищук Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. 2006. - 119 с.
45. Заблоцький Б.Ф. Економіка України. - Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України 2006. – 161 с.
46. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах: Монографія. – К.: НІСД 2006. – 144 с.
47. Заверуха І. Проблеми розуміння категорії державний борг : правові аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2007. -Вип. 40. -С. 222-227.
48. Зовнішньоторговельний баланс України за січень-червень 2006 року // доповідь Державного комітету статистики України від 28.08.?Експрес 2006р. № 229. – 81 с.
49. Илларионов А. Мифы и уроки августовского кризиса // Вопросы экономики. 2006. - №10. - С.17-22
50. Інноваційні аспекти боргової стратегії держави: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.Г. Черепенко НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К. 2005. 18 с.
51. Інноваційні аспекти боргової стратегії держави: Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.Г. Черепенко НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К. 2006. - 157 с.
52. Казначейська система: Підручник / Юрій С.І. Стоян В.І. Мац М.Й. -Тернопіль 2006. – 394 с.
53. Кірєєв О. Крилова В. Світова практика застосування цінних паперів у реалізації грошово-кредитної политики центральних банків // Вісник НБУ. - 2007. - №3. - С.20-23.
54. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. - 3-тє вид. перероб. і доп. - К.: Т-во Знання КОО 2005. - 215 с.
55. Кірєєв О. Крилова В. Світова практика застосування цінних паперів у реалізації грошово-кредитної политики центральних банків // Вісник НБУ. –2006. –№3. –С.20-23.
56. Козюк В.В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України. – Тернопіль: Карт-бланш 2007. – 238с.
57. Любкіна О.В. Портфельне інвестування як напрям активізації фондового ринку України //Вісник Академії праці і соціальних відносин. - 2005. - № 2(15). - С. 142-145.
58. Мазярчук В. Рябошлик В. Проблеми досягнення параметрів монетарної політики України К.: Інститут Реформ 2006 рік. – 124 с.
59. Механізм формування державного внутрішнього боргу України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.05 / Ю.О. Смоляр Нац. акад. держ. податк. служби України. - Ірпінь 2005. - 115 с.
60. Мишкін Ф. Економіка грошей банківської справи і фінансових ринків /Пер. з англ. — К.: Основи 2006. – 271 с.
61. Механізм формування державної бюджетної політики в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.О. Плужников Укр. акад. банк. справи. - Суми 2006. - 29 с.
Дополнительная информация4144
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Обслуговування внутрішнього державного боргу»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Державний кредит як вид фінансових правовідносин
  • Державний кредит як вид фінансових правовідносин
  • Зовнішня заборгованість України та характеристика стану її обслуговування
  • Організація виконання бюджету. Контроль за виконанням бюджету
  • Державний борг
  • Державний борг України
  • Державний кредит.
  • Державний кредит.
  • Державний борг
  • Взаємозв’язок бюджетної та податкової системи України
Cгенерировано за 0.121581 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів