Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Методика і організація обліку контролю і аналізу фінансових інвестицій в системі управління підприємством» (ID:30304)

| Размер: 1471 кб. | Объем: 118 стр. | Стоимость: 300 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 Теоретико-методичні основи обліку фінансових інвестицій 8
1.1 Економічна сутність і класифікація фінансових інвестицій 8
1.2 Визнання та первинна оцінка інвестицій 15
1.3 Огляд нормативно-правового регулювання та спеціальної літератури з обліку інвестицій та аналізу інвестиційної діяльності 26
1.4 Характеристика фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства 33
РОЗДІЛ 2. Облік фінансових інвестицій 45
2.1 Облік довгострокових фінансових інвестицій 45
2.2 Облік поточних фінансових інвестицій 61
РОЗДІЛ 3 Аналіз інвестиційної діяльності 74
3.1 Мета завдання джерела і напрямки аналізу інвестиційної діяльності 74
3.2 Аналіз динаміки та структури інвестицій 79
3.3 Аналіз рентабельності інвестицій 92
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 108
Додатки 112

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94(із змінами та доповненнями).
3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. // В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000 // ВВР. -2000. -№46 ст.391.
4. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003 ВВР 2003 N 30 ст.247
5. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ. В редакції Закону N 762-ІV від 15.05.2003 ВВР 2003 N 30 ст.247.
6. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 Про затвердження порядку подання фінансової звітності // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
7. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності . Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 Баланс . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N87.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 Звіт про рух грошових коштів . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 Фінансові інвестиції . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 N 290.
14. Антонов А.В. Розвиток наукової думки з питань інвестиційної діяльності. Економіка: проблеми теорії і практики. - 2002. –С.73-80.
15. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. –К.:КНЕУ 2004. –628 с.
16. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев МП «ИТЕМ лтд» «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед» 1995. – 448 с.
17. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев МП „ИТЕМ лтд” СП „АДЕФ-Украина” 1996. – 534 с.
18. Бухгалтерский учет и аудит в строительстве: Учебное пособие / В.А.Лукинов А.А.Карпенко С.С.Романова под ред. В.А.Лукинова. – М.: Юрайт 1998. – 474 с.
19. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид. доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута” 2003. - 726 с.
20. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. Гл. ред. серии Соколов Я.В. – М.: Финансы и статистика 1996. – 800 с.
21. Велш Глен А. Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О.Мінін О.Ткач. – К.: Основи 1997. – 943 с.
22. Винокуров Д. Облік інвестицій відповідно до П(С)БО // Податки та бухгалтерський облік. – 2000. – № 42 С. 2-27.
23. Воронцова И.Г. Бухгалтерский учет операций у профессиональных участников рынка ценных бумаг // Бухгалтерский учет. – 1997. – № 11 С. 9-13.
24. Гитман Л.Д. Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. – М.: Дело 1997. – 120 с.
25. Глазунов В.И. Оценка эффективности использования акционерного капитала // Бухгалтерский учет. – 1997. – № 3 С. 82-85.
26. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра 2004. -880 с.
27. Голов С.Ф. Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: ТОВ «Автоінтерсервіс» 1996. – 544 с.
28. Голов С.Ф. Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за Міжнародними стандартами. – К.: Економіка 2000. – 384 с.
29. Джон Блейк Ориол Амат. Европейский бухгалтерский учет. Справочник / Перевод с англ. – М.: ИИД «Филинъ» 1997. – 400 с.
30. Добровський В. Фінансові інвестиції: коментар до П(С)БО 12 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 6 С. 8-12.
31. Дорошенко Т.В. Сутність інвестицій як економічної категорії // Фінанси
України. –2000. –№11.
32. Інвестиційна діяльність промислового підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.О. Коваль Харк. держ. екон. ун-т. — Х. 2002. — 18 с. — укp.
33. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення: Навчальний посібник/ Г.Кім В.В.Сопко С.Г.Кім.– К.: ЦНЛ 2004.– 440с.
34. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –К.:Ельга Ніка-Центр 2004. –208 с.
35. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 1997. Переклад з англ. за ред. С.Ф.Голова. – К.: ФПБАУ 1998. – 735 с.
36. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:. 2002 - 730 с.
37. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний пособник для студентов спец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д.е.н. проф. Ф.Ф. Бутинця к.е.н. доц. М.М.Шигун. –Житомир: ЖДТУ 2004. –352 с.
38. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа 1999. - 274 с.
39. Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет в системе управления. – М.: Финансы 1979. – 72 с.
40. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Я.Д. Крупка Терноп. акад. народ. госп-ва. — Т. 2002. — 419 с. — укp.
41. Облік та аналіз фінансових інвестицій: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.Г. Богатко Харк. держ. акад. технології та орг. харчування. — Х. 1999. — 17 с. — укp.
42. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
43. Островская О.П. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг // Бухгалтерский учет. – 1997. – № 3 С. 74-81.
44. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
45. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. Учебное пособие. – М.: Атлантика-Пресс 1998. – 288 с.
46. Сопко В.В. Верхоглядова Н.І. Шило В.П. Ільіна С.Б. Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал” 2004. – 624 с.
47. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000” 2004. -344 с.
48. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.” 2001. – 348 с.
49. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Пер. с англ. под ред. Л.П.Белых. – М.: Аудит ЮНИТИ 1996. – 663 с.
50. Хендриксен Э.С. Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ / Под ред. проф. Я.В.Соколова.– М.: Финансы и статистика 1997. – 576 с.
51. Цигилик І.І. Кропельницька С.О. Білий М.М. Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури 2005. –160 с.
52. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія” 2002. - 672 с.
Дополнительная информация3999
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Методика і організація обліку контролю і аналізу фінансових інвестицій в системі управління підприємством»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Методика і організація обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством (+ доповідь)
 • Теоретичні положення і економічна сутність фінансових інвестицій
 • Методика і організація обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством
 • Методика і організація обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством
 • Методика і організація обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством
 • Методика і організація обліку контролю і впливу фінансових інвестицій в системі управління підприємством
 • Облік інвестицій в системі управління підприємством
 • Облік інвестицій в системі управління підприємством
 • Сутність та стан обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємствами України
 • Удосконалення обліку контролю та аналізу надходження товарів у системі управління підприємством
 • Облік та аудит фінансових інвестицій в сучасних умовах господарювання
Cгенерировано за 0.172579 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів