Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Методика і організація обліку контролю і аналізу фінансових інвестицій в системі управління підприємством» (ID:30304)

| Размер: 1471 кб. | Объем: 118 стр. | Стоимость: 300 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 Теоретико-методичні основи обліку фінансових інвестицій 8
1.1 Економічна сутність і класифікація фінансових інвестицій 8
1.2 Визнання та первинна оцінка інвестицій 15
1.3 Огляд нормативно-правового регулювання та спеціальної літератури з обліку інвестицій та аналізу інвестиційної діяльності 26
1.4 Характеристика фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства 33
РОЗДІЛ 2. Облік фінансових інвестицій 45
2.1 Облік довгострокових фінансових інвестицій 45
2.2 Облік поточних фінансових інвестицій 61
РОЗДІЛ 3 Аналіз інвестиційної діяльності 74
3.1 Мета завдання джерела і напрямки аналізу інвестиційної діяльності 74
3.2 Аналіз динаміки та структури інвестицій 79
3.3 Аналіз рентабельності інвестицій 92
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 108
Додатки 112

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94(із змінами та доповненнями).
3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. // В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000 // ВВР. -2000. -№46 ст.391.
4. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003 ВВР 2003 N 30 ст.247
5. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ. В редакції Закону N 762-ІV від 15.05.2003 ВВР 2003 N 30 ст.247.
6. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 Про затвердження порядку подання фінансової звітності // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
7. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності . Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 Баланс . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N87.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 Звіт про рух грошових коштів . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 Фінансові інвестиції . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 N 290.
14. Антонов А.В. Розвиток наукової думки з питань інвестиційної діяльності. Економіка: проблеми теорії і практики. - 2002. –С.73-80.
15. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. –К.:КНЕУ 2004. –628 с.
16. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев МП «ИТЕМ лтд» «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед» 1995. – 448 с.
17. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев МП „ИТЕМ лтд” СП „АДЕФ-Украина” 1996. – 534 с.
18. Бухгалтерский учет и аудит в строительстве: Учебное пособие / В.А.Лукинов А.А.Карпенко С.С.Романова под ред. В.А.Лукинова. – М.: Юрайт 1998. – 474 с.
19. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид. доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута” 2003. - 726 с.
20. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. Гл. ред. серии Соколов Я.В. – М.: Финансы и статистика 1996. – 800 с.
21. Велш Глен А. Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О.Мінін О.Ткач. – К.: Основи 1997. – 943 с.
22. Винокуров Д. Облік інвестицій відповідно до П(С)БО // Податки та бухгалтерський облік. – 2000. – № 42 С. 2-27.
23. Воронцова И.Г. Бухгалтерский учет операций у профессиональных участников рынка ценных бумаг // Бухгалтерский учет. – 1997. – № 11 С. 9-13.
24. Гитман Л.Д. Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. – М.: Дело 1997. – 120 с.
25. Глазунов В.И. Оценка эффективности использования акционерного капитала // Бухгалтерский учет. – 1997. – № 3 С. 82-85.
26. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра 2004. -880 с.
27. Голов С.Ф. Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: ТОВ «Автоінтерсервіс» 1996. – 544 с.
28. Голов С.Ф. Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за Міжнародними стандартами. – К.: Економіка 2000. – 384 с.
29. Джон Блейк Ориол Амат. Европейский бухгалтерский учет. Справочник / Перевод с англ. – М.: ИИД «Филинъ» 1997. – 400 с.
30. Добровський В. Фінансові інвестиції: коментар до П(С)БО 12 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 6 С. 8-12.
31. Дорошенко Т.В. Сутність інвестицій як економічної категорії // Фінанси
України. –2000. –№11.
32. Інвестиційна діяльність промислового підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.О. Коваль Харк. держ. екон. ун-т. — Х. 2002. — 18 с. — укp.
33. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення: Навчальний посібник/ Г.Кім В.В.Сопко С.Г.Кім.– К.: ЦНЛ 2004.– 440с.
34. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –К.:Ельга Ніка-Центр 2004. –208 с.
35. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 1997. Переклад з англ. за ред. С.Ф.Голова. – К.: ФПБАУ 1998. – 735 с.
36. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:. 2002 - 730 с.
37. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний пособник для студентов спец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д.е.н. проф. Ф.Ф. Бутинця к.е.н. доц. М.М.Шигун. –Житомир: ЖДТУ 2004. –352 с.
38. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа 1999. - 274 с.
39. Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет в системе управления. – М.: Финансы 1979. – 72 с.
40. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Я.Д. Крупка Терноп. акад. народ. госп-ва. — Т. 2002. — 419 с. — укp.
41. Облік та аналіз фінансових інвестицій: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.Г. Богатко Харк. держ. акад. технології та орг. харчування. — Х. 1999. — 17 с. — укp.
42. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
43. Островская О.П. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг // Бухгалтерский учет. – 1997. – № 3 С. 74-81.
44. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
45. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. Учебное пособие. – М.: Атлантика-Пресс 1998. – 288 с.
46. Сопко В.В. Верхоглядова Н.І. Шило В.П. Ільіна С.Б. Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал” 2004. – 624 с.
47. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000” 2004. -344 с.
48. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.” 2001. – 348 с.
49. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Пер. с англ. под ред. Л.П.Белых. – М.: Аудит ЮНИТИ 1996. – 663 с.
50. Хендриксен Э.С. Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ / Под ред. проф. Я.В.Соколова.– М.: Финансы и статистика 1997. – 576 с.
51. Цигилик І.І. Кропельницька С.О. Білий М.М. Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури 2005. –160 с.
52. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія” 2002. - 672 с.
Дополнительная информация3999
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Методика і організація обліку контролю і аналізу фінансових інвестицій в системі управління підприємством»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Методика і організація обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством (+ доповідь)
 • Теоретичні положення і економічна сутність фінансових інвестицій
 • Методика і організація обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством
 • Методика і організація обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством
 • Методика і організація обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством
 • Методика і організація обліку контролю і впливу фінансових інвестицій в системі управління підприємством
 • Облік інвестицій в системі управління підприємством
 • Облік інвестицій в системі управління підприємством
 • Сутність та стан обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємствами України
 • Удосконалення обліку контролю та аналізу надходження товарів у системі управління підприємством
 • Облік та аудит фінансових інвестицій в сучасних умовах господарювання
Cгенерировано за 0.138951 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів