Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Методика організація і аудит наявності та руху будівельних матеріалів + РЕЦЕНЗІЯ + РЕФЕРАТ + ДОПОВІДЬ» (ID:29587)

| Размер: 406 кб. | Объем: 133 стр. | Стоимость: 450 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 7
1.1. Необхідність проведення аудиторської перевірки задачі напрямки та джерела інформації аудиту руху будівельних матеріалів 7
1.2. Теоретичні основи організації аудиту будівельних матеріалів 20
1.3. Методичні засади аудиту операцій з будівельними матеріалами 32
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» 40
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 40
2.2. Перевірка зберігання будівельних матеріалів та їх оцінки 44
2.3. Контроль ефективності використання будівельних матеріалів у будівництві 61
2.4. Аудит надходження та відпуску будматеріалів у будівництво 65
2.5. Організація процесу аудиту будівельних матеріалів підприємства ТОВ «Обра Констракш Груп» 69
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПЕРЕВІРКИ ОБЛІКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 81
3.1. Удосконалення методики та комп’ютеризація аудиту будівельних матеріалів на підприємстві 81
3.2. Шляхи поліпшення організаційних аспектів проведення аудиторської перевірки руху будівельних матеріалів 100
ВИСНОВКИ 101
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106
ДОДАТКИ 113

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Господарський Кодекс України
2. Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
3. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» № 2132-ХІІ від 18.02.92
4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження “Основних положень про склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприємствах і в органах України” 1993.
5. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99 № 996. / http://www.nau.kiev.ua
6. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 р. № 334/94-ВР. / http://www.nau.kiev.ua
7. Закон України „Про податок на додану вартість” від 22.05.1995 р. № 889-IV. / http://www.nau.kiev.ua
8. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22.03.1991 р. № 89-IV. / http://www.nau.kiev.ua
9. Закон України „По державну податкову службу в Україні” від 14.12.90 р. № 509-XII / www.liga.net
10. Міжнародні стандарти аудиту – 2005 р.
11. План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291. http://www.nau.kiev.ua
12. Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291. http://www.nau.kiev.ua
13. Інструкція по інвентаризації основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів та розрахунків
14. П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua
15. П(С)БО 2 „Баланс” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 / http://www.nau.kiev.ua
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 / http://www.nau.kiev.ua
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 Нематеріальні активи затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242 / http://www.nau.kiev.ua
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 Зобов’язання затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 / http://www.nau.kiev.ua
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 Оренда затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 / http://www.nau.kiev.ua
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 / http://www.nau.kiev.ua
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 Витрати затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 / http://www.nau.kiev.ua
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 Об’єднання підприємств затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163 / http://www.nau.kiev.ua
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 Зменшення корисності активів затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 / http://www.nau.kiev.ua
25. Порядок проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей затверджений Наказом Мінфіну та Мінекономіки № 37-20/248/07-104 від 31.05.93 р. / http://www.nau.kiev.ua
26. Порядок подання фінансової звітності. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. / http://www.nau.kiev.ua
27. Лист Міністерства фінансів України від 21.12.05 р. № 31-34000-10-5 / 27793 “Про облікову політику” / http://www.nau.kiev.ua
28. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт затверджені наказом Державного комітету будівництва архітектури і житлової політики України від 07.05.2002 р. № 81.
29. Методичні рекомендації з застосування регістрів бухгалтерського обліку затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.
30. Наказ Мінстату № 193 - Наказ Міністерства статистики України Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку сировини і матеріалів .
31. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності «Облік та аудит» - Житомир:ПП «Рута». – 2002 – 672 с.
32. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік - Житомир: ПП Рута 2003
33. Бухгалтерский учет под ред. В.П. Ткаченко. - К.: 2004.
34. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай М. Ф. Базась М. М. Матюха В. М. Базась За ред. В. Б. Захожая М. Ф. Базася. — К.: МАУП 2005. — 968 с.
35. Величко О. Г. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ВАТ Баланс-Клуб 2000. — 768 с.
36. Гончаров В.П Финансовий менеджмент: навч. Посібник – Х ІНЖЕК 2003. – 240 с.
37. Гордієнко І. В.Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — 2-ге вид. перероб. і доп. — К.: КНЕУ 2003. — 259 с.
38. Грабова Н.М. та ін.. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник – К.: А.С.К. - 2002
39. Грабова Н.Н. Домбровський В.Н. Бухгалтерський облік в виробничих та торгових підприємствах. – К. А.С.К. 2002. – 624 с.
40. Гусева Т. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ 2005. 130с
41. Для чого потрібні лімітно-забірні картки Ткаченко Надія - д. е. н. професор кафедри обліку та аудиту Національного університету харчових технологій. - Все про бухгалтерський облік №47 (1324) 22 травня 2007
42. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Ч 1 /Азаренков Г Ф. Петряєеа 3. Ф. та ін. —Харків: Вид. ХДЕУ 2003. — 208 с.
43. Економічний аналіз: Навч. Посіб. За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП „Рута 2003. - 680 с.
44. Економічний аналіз: Підручник За ред.. Чумаченка - К: КНЕУ 2004
45. З яких документів можна дізнатися про залишки запасів на складі. Назаренко Інна консультант газети. - Все про бухгалтерський облік №47 (1324) 22 травня 2007
46. Заруба О.Д. Основи фiнансового аналiзу та менеджменту: Навч.посiбник.- К.: Українсько-Фiнський iн-т менеджменту i бiзнесу 1995.- 110 с.
47. Ізмайлова К. В.Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.:МАУП 2003. — 148 с.
48. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. - К.: МАУП 2000-152с.
49. Калина А. В. Конева М. И. Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование(микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. - 3-е изд. перераб. и доп. - К.: МАУП 2003. - 416 с.
50. Камлик М.І. Судова бухгалтерія. Підручник. – К.: Атака 2003. – 592 с.
51. Ковалев В.В. Волкова О.Н. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. - М.: ООО „ТК Велби 2002. - 424 с.
52. Коробов М.Я Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. - К. 2000 – 378 с.
53. Кужельний М.В. Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: КНЕУ 2001.- 334 c
54. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ 1995
55. Ластовецький В.О. Виробничо-коммерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності. – Чернівці: „Місто” 2003. – 156 с.
56. Лень В .С. Управлінський облік: Навч посібник. – К.: Знання-Прес 2003 - 287с.
57. Лень В .С. Гливенко бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. – К.: 2004
58. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – К.: Вид-во „Центр навчальної літератури” 2003. – 215 с.
59. Лишиленко О.М. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. Посібник - К.:2005
60. Маляревский Ю.Д. Тютюнник П.С.Финансовый учт: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: ИНЖЕК 2003 – 288с.
61. Масленченков Ю.С. Тронин Ю.Н. Управленческие решения. Учеб. пос. для вузов.Житомир: Юнити-Дана 2004
62. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік – К:Кондор 2005
63. Облік і контроль результатів операційної діяльності с/г формувань Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М.А.Подранчук Інст.аграрн. економіки — К. 2003. — 18 с. — укp.
64. Пироженко О. и др. Все об учете и организации розничной торговли. – Х.: Фактор 2006. – 260с.
65. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. Пособ. - 7-е изд. испр. - Мн.: Новое знание 2002. - 704 с. 65. www.ukrstat.gov.ua
66. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України6 навч. Посібник. – К.: Кондор 2003
67. Слюнина Т.П. Организация и методика проведения аудита. Конспект лекций. — Харьков: Изд. ХГЭУ 2002. — 96 с. Русск. Яз
68. Сопко В. В. Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. 2000. — 258с.
69. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. - К.:МАУП 2003. - 368 с.
70. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес 2002.
71. Уцінка ТМЦ: облік і документальне оформлення. Валентинова Тетяна - консультант газети. - Все про бухгалтерський облік №47 (1324) 22 травня 2007
72. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник. / А.М. Поддєрьогін та ін.. – К.: КНЕУ 2001
73. Харламова Г. Методика визначення податкових різниць. –Вісник податкової служби України № 25 2007
74. Хмиль Т. Шишмарева Л.Оптимизация прибыли объема выпуска продукции и издержек производства // Бизнес - Информ - № 15 2004г. ст. 118-119.
75. Чабанова Н.В Василенко Ю.А Бухгалтерський фінансовий облік. – К. 2004
76. Шашурин Ю.С. Черезов А. В. Себестоимость в оперативном управлении предприятием - М.: 000 Издательско-Консалтинговая Компания ДеКА 2000. - 212 с.
77. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под редакцией В.П. Грузинова. - М.: Банки и биржи ЮНИТИ 2003. - 535с.
78. Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики. - М. Финансы и статистика 2001
79. Як правильно організувати облік запасів. Назаренко Інна консультант газети. - Все про бухгалтерський облік №47 (1324) 22 травня 2007
Дополнительная информация3622
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Методика організація і аудит наявності та руху будівельних матеріалів + РЕЦЕНЗІЯ + РЕФЕРАТ + ДОПОВІДЬ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік наявності і руху матеріалів на складах і в бухгалтерії
  • Облік, аналіз та аудит наявності і руху товарів у торгівлі
  • Стан та перспективи розвитку в Україні ринку будівельних матеріалів
  • Організація методики аудиту наявності і руху товарів у торгівлі та його комп'ютеризація
  • Аудит наявності та руху основних засобів на ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг»
  • Особливості обліку та інвентаризації будівельних матеріалів в будівництві
  • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПРИКЛАДІ ВАТ “АВТОБАЗА №1”
  • Облік, аналіз і аудит наявності і руху грошових коштів у національній валюті
  • Облік, аналіз і аудит наявності і руху грошових коштів у національній валюті
  • Підприємницьке право
Cгенерировано за 0.127798 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів