Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Економічне обґрунтування політики диверсифікації підприємства» (ID:29539)

| Размер: 215 кб. | Объем: 105 стр. | Стоимость: 475 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти диверсифікації виробництва в сучасних умовах 5
1.1. Сутність процесу диверсифікації на сучасних підприємствах 5
1.2. Передумови розробки політики диверсифікації як фактору розвитку підприємства 8
1.3. Розробка і реалізація економічної стратегії диверсифікації виробництва 12
Висновки до І розділу 19
Розділ 2. Аналіз результатів господарської діяльності ПП «Вінал» 20
2.1. Загальна характеристика підприємства ПП «Вінал» 20
2.2. Аналіз маркетигового середовища підприємства 26
2.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 44
2.4. Оцінка фінансово-економічних показників діяльності підприємства 47
Висновки до ІІ розділу 57
Розділ 3. Аналіз можливостей диверсифікації виробництва 58
3.1. Опис продукту диверсифікації 58
3.2. Маркетинг та організація збуту нової продукції 65
Висновки до ІІІ розділу 71
Розділ 4. Проект диверсифікації виробництва на ПП «Вінал» 72
4.1. Опис проекту диверсифікації виробництва 72
4.2. Економічне обгрунтування політики диверсифікації виробництва в напрямку випуску соєвих продуктів 75
Висновки до ІV розділу 93
Загальні висновки 94
Список літератури 96
ДОДАТКИ 101

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ./ Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Свенко. – М.: Экономика 2004. – 519 с.
2. Василенко В.О. Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. – Вид. 2-ге виправл. і доп. за ред. Василенка В.О. – К.: Центр навчальної літератури 2004. – 400 с.
3. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ 2005. – 360 с.
4. Гличев А.В. Круглов М.И. Управление развитием продукции. – М.: Экономика 2005. – 490 с.
5. Градов А.П. Кузин Б.И. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – Киев: Вища школа 2006. – 235 с.
6. Грибик І. Роль стратегічного менеджменту в підвищенні ефективності функціонування підприємств в ринковій економіці// Вісник державного інституту Львівська політехніка. – 2008 – №336 – С. 84-89
7. Диверсификация деятельности частных железнодорожных компаний Японии// Железные дороги мира 2007. – №11. – С. 20-32.
8. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ 2001.- 528 с.
9. Завадський Й.С. Менеджмент – К.: Українсько-фінансовий інститут менеджменту і бізнесу 2005. – 543 с.
10. Залунин В.Ф. Диверсификационные возможности и адаптационные качества строительных организаций в условиях рынка. – Днепропетровск: Наука и образование 2003. – 55 с.
11. Івахненко В. Горбаток М.І. Льовочкін В.С. Економіч¬ний аналіз: Навч. посіб. – К.: КНЕУ 2006. – 176 с.
12. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навч. посіб. – Київ: Знання-Прес 2003. – 207 с.
13. Іващенко В.І. Болюх М.А. Економічний аналіз госпо¬дарської діяльності. — К.: ЗАТ НІЧЛАВА 2003. – 204 с.
14. Ігнатьова І. Д. Методологічні підходи щодо формування концептуальної моделі стратегічного управління промисловим підприємством// Економіка та держава. – 2006 – №2 – с. 44-48
15. Калина А.В. Осокіна В.В. Економічна теорія і практика господарювання: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: МАУП 2008. – 215 с.
16. Карлоф Б. Деловая стратегия. Пер. с англ. – М.: Экономика 2005. – 350 с.
17. Кіндрацька Г.І Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання 2006. – 366 с.
18. Клейнер Г. Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски стратегии безопасность. – М.: Экономика 2006. - 288 с.
19. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка): Навчальний посібник – Тернопіль: ТАНГ – “Астон” 2008. – 368 с.
20. Кокурина О. Стратегический менеджмент в современных условиях// Персонал. – 2006. – №8 – с. 77-83
21. Колпаков В. Концептуальные основы стратегического управления. Стратегическое управление// Персонал. – 2005 – №2 – С. 38-44
22. Конторщикова О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. - №6. – С. 3-5
23. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання КОО 2005.
24. Котляр М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів // Фінанси України. – 2006. - №1. – С. 113–117
25. Крейнина М.Н. Анализ финансовой деятельности предприятия для совершенствования бизнеса. – Москва: Уч.-метод. центр при Министерстве РФ по налогам и сборам 2003. – 208 с.
26. Макаренко М. В. Махалина М. В. Производственный менеджмент. - М.: Приор 2007. – 383 с.
27. Маркова В.Д. Кузнєцова С.А. Стратегічний менеджмент – М. 2006 – 288 с.
28. Менеджмент для магистров: Учеб. пособие/ Под ред. д.э.н. проф. А.А. Епифанова д.э.н. проф. С.Н. Козьменко. – Сумы: ИТД «Университетская книга» 2003. – 762 с.
29. Менеджмент организаций: Уч. пособие./ Под ред. 3. П. Румянцевой Н. А. Саламатина. – М.: ИНФРА-М 2006. - 428 с.
30. Менеджмент організацій: Підручник/ За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь 2003. – 448 с.
31. Менеджмент систем качества: Учеб. пособие/ М. Г. Круглов С.К. Сергеев В.А. Такташов и др. – М.: ИПК Издательство стандартов 2007. - 368 с.
32. Мескон М. Альберт М. Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело. – 2004. – 702 с.
33. Мізюк Б. М Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Львів: Магнолія плюс 2006. – 392 с.
34. Мних Є.В. Економічний аналіз – К.: Центр навчальної літератури 2003. – 412 с.
35. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія» 2003. – 656 с.
36. Національні стандарти бухгалтерського обліку. – Київ: Консалт 2005. – 120 с.
37. Пан Л.В. Стратегія управління персоналом як ключовий фактор забезпечення конкурентної переваги організації// Стратегія економічного розвитку України. – 2005 – №1 – с. 442-446
38. Пастухов В.В.Стратегічне управління підприємством: філософія політика ефек¬тивність: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 2002. – 302 с.
39. Перехідна економіка: Підручник/ В. М. Геєць Є. Г. Панченко Е. М. Лібанова та ін. За ред. В. М. Гейця. – К.: Вища шк. 2003. – 591 с.
40. Печериця Ю. В. Обмеження впливу невизначеності на стратегічні рішення// Формування ринкових відносин в Україні. – 2007 – №1 – с. 7-10
41. Полторак В.А.Маркетингові дослідження: методи та технології. – Днапропетровськ: Арт-Прес 2003. – 136 с.
42. Попов А.В. Интегрированные маркетинговые коммуникации – теория и практика// «Маркетинг» 2005. – №5. – С. 20-31
43. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: Пер. с англ. – К.: Основи 2003. – 392 с.
44. Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: Сб. науч. тр./ НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти Редкол.: Иванов Н.И. (отв. ред.) и др. – Донецк 2007. – 480 с.
45. Прокопов Ю. І. Концепції і принципи формування механізму стратегічного управління// Економіка і підприємництво. – К. 2005 – 20-27
46. Реверчук С.К. Реверчук Н.Й. Скоморович І.Г. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навч.посібник/ за ред. д.е.н. проф. С.К.Реверчука. – К.: Атака 2007. – 264 с.
47. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі. – Львів: Новий світ 2003. – 272 с.
48. Родченко В.В. Роль стратегічного менеджменту у розбудові корпоративного підприємства. // Стратегія економічного розвитку України. – 2004 – №4 – с. 121-126
49. Руденко Л.В. Подольська В.О. Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчаль¬ний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: НМЦ «Укоопосвіта» 2004. – 422 с.
50. Теория и практика маркетинговой деятельности: Ученые записки коммерческого факультета – СПб.: СПбУЭФ 2003. – 325 с.
51. Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – К.: Київ. Держ. торг.екон. ун-т 2004. – 149 с.
52. Томилов В.В. Крупанин А.А. Экономико-организационные основы предпринимательства / Под общ. ред. акад. Г.Л. Багиева. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ 2005. – 290 с.
53. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева М.И.Соколовой. – М.: Банки и биржи ЮНИТИ 2005. – 576 с.
54. Ценообразование и рынок: Пер. с англ. Общ. ред. и предисл. Е.И.Пунина и С.Б. Рычкова. – М.: Прогресс 2006. – 320 с.
55. Чинарьян Р.А. Торговый маркетинг – эффективный инструмент продвижения товаров на рынок.// «Маркетинг» 2006. – №2. – С. 26-31
56. Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер. с нем. - М.: Республика 2005. – 360 с.
57. Шершньова З.Є. Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ 2003. – 384 с.
58. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. С нем./ Под ред. Проф. А.Г.Поршнева. – М.: Финансы и статистика 2006. – 512 с.
59. Эванс Дж.Р. Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. – М.: Экономика 2003. – 610 с.
60. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие. - СПб.: Специальная литература 2003. – 420 с.
61. Энтони Р. Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ./ Под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. – М.: Финансы и статистика 2003. – 560 с.
Дополнительная информация3601
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Економічне обґрунтування політики диверсифікації підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Види диверсификації
  • Диверсифікація в маркетингу
  • Стратегічний менеджмент. Варіант № 12
  • Стратегічний менеджмент
  • Стратегічний менеджмент
  • Економічне обґрунтування товарної та цінової політики фірми за умови сильної конкуренції на ринку
  • Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва
  • Стратегія широкої диверсифікації
  • Оцінка ефективності диверсифікації активів. Теорія оптимального портфеля інвестицій
  • Контрольна робота стратегічний менеджмент
Cгенерировано за 0.140064 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів