Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами підприємства + ДОПОВІДЬ + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ» (ID:29044)

| Размер: 117 кб. | Объем: 93 стр. | Стоимость: 475 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1.Загальна побудова обліку грошових коштів 5
1.1.Сутність грошових коштів як економічної категорії та об’єкту обліку 5
1.2.Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку грошових коштів 16
Розділ 2. Бухгалтерський облік грошових коштів 24
2.1. Первинний облік грошових коштів 24
2.2. Облік готівкових коштів 30
2.3. Облік безготівкових коштів 33
2.4. Облік грошових документів 42
2.5. Інвентаризація грошових коштів та відображення її результатів в обліку 48
Розділ 3. Аналіз грошових коштів 51
3.1. Мета завдання та методи аналізу грошових коштів 51
3.2. Аналіз структури і динаміки грошових коштів підприємства 63
3.3. Аналіз грошових потоків на основі Звіту про рух грошових коштів 68
Висновки 71
Список використаних джерел 73
Додатки 78

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99
3. Закон України від 19.09.91 р. № 1576-12-ВР “Про господарські товариства”.
4. Закон України прийнятий ВР України від 22.04.93 р. № 3125-XII “Про аудиторську діяльність”.
5. П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затв.наказом Мінфін від 31.03.99 р. № 87
6. П(С)БО 2 “Баланс”. Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 “Звіт про рух грошових коштів” затверджений наказом Мінфіну України від 31.03.99 р.
8. „Інструкції про безготівкові розрахунки в України в національній валюті № 135 затверджена Постановою Правління НБУ від 29 березня 2001
9. Постанова Правління НБУ від 1 серпня 2001 р. № 318 “Про затвердження змін в Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”.
10. Постанова Правління Національного Банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні” від 19 лютого 2001 р. №72 (зі змінами і доповненнями внесеними постановою НБУ від 1 серпня 2001 р. №311)
11. Постанова Правління Національного Банку України “Про внесення змін в Інструкцію про організацію роботи по готівковому обігу установами банків в Україні” від 1 серпня 2001 р. №312 .
12. Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затверджене Постановою правління НБУ від 30.08.2002 р.
13. Артеменко В.Г.Беллендер М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие – 2-е издание.-М.: Издательство «Дело и Сервис» Новосибирск: Издательство «Сибирское соглашение» 2004.-160с.
14. Балабанов И.Т. Основі финансовогоменеджмента.- М.: Издательство “Финансы и статистика” 2005.
15. Бандурка О.М. Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник.- К.:Либідь 2000.- 312 с.
16. Бланк И.А.Финансовый менеджмент.- К.:2000.-528 с.
17. Брейли Р. Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер.с англ.- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес» 2002.
18. Бригхем Ю. Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс в 2-х томах.: Пер.с англ.*Под ред.В.В.Ковалева- СПб: Экономическая школа 2001.
19. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер.з англ.-К.: Молодь 2003 – 1000 с.
20. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер.с англ./Гл.ред.серии Я.В.Соколов- М.: Финансы и статистика 2006.
21. Герчикова И.Н.Финансовый менеджмент.-М.: Консалтбанкир 2006.
22. Голов С. В. Костюченко І. Кравченко Г. Ямборко. Фінансовий облік: підручник.- Лібра 2005. – 980 с.
23. Голов С. В. М. Костюченко. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам. – Фактор 2007. – 976 с.
24. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций- К.: МАУП 2004 – 136 с.
25. Економічний аналіз господарської діяльності./ Іващенко В.І. Болюх М.А. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА” 2002.
26. Ефимова О.В.Финансовый анализ. 3-е издание.- М.: «Бухгалтерский учет» 2001.-352 с.
27. Кізима А.Я. Кушнірник І.П. “Аналіз руху коштів на підприємстві”//Фінанси України – 2007 -№7- с.23.
28. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика 2005.-450 с.
29. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.:»Финансы и статистика» 2002.-768 с.
30. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. Посіб. – К.:Т-во “Знання” КОО 2007.
31. Крайник О.П.Клепикова З.В. Финансовый менеджмент.-К.: «Дакор» 2002.-260 с.
32. Крейнина М.М. Финансовый менеджмент: Учеб.пособие.-М.: Дело и сервис 2001.- 316 с.
33. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія.-К.: КНЕУ 2005.-387 с.
34. Любушин Н.П. Лещева В.Б. Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Проф. Н.П.Любушина.–М.:ЮНИТИ-ДАНА 2002.
35. Маркарьян Э.А. Герасименко Г.П. Финансовы анализ.- М.: Приор 2001.-247 с.
36. Мертенс А. Инвестиции.- К.: Киев инвест. агенство 2001.-159 с.
37. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ 2005.
38. Нікбахт Е. Гропеллі А. Фінанси.- К.: Вік Глобус 2002.- 126 с.
39. П.Н.Шуляк. Финансы предприятий.- Москва 2000.
40. Павлова Л.Н. Финансы предприятий : Учебник для ВУЗов – М. 2000 –639 с.
41. Пан Л.В. “Управління обіговими коштами підприємства”// Фінанси України – 2007 - №6 – с.96-98.
42. Поліщук Н.В. Інформаційне забезпечення регулювання результатів діяльності підприємства.-Финансы Украины №1 2005.- с.61.
43. Русак Н.А. Русак В.А. Финансовый анализ субъектов хозяйствования: Справ.пособие.- Мин.: Высш.Шк. 2003 –309 с.
44. Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент.- М.: Финансы ЮНИТИ 2005 – 495 с.
45. Ст.Росс и др. Основы корпоративных финансов/Пер.с англ.- М.: Лаборатория Базовых знаний 2004- 720с.
46. Суторміна В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.посібник/В.М.Суторміна В.М.Федосов Н.С.Рязанова за ред.В.М.Федосова.- К.: Либідь 2003 –247 с.
47. Терещенко О.О.”Теоретичні засади бюджетування на підприємстві”//Фінанси України .- 2007 - №11.- с.17-23
48. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік. - К: А.С.К. 2000. – 625 с.
49. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності. – К.: А. С. К. 2002. – 800 с.
50. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. Для студ. Вищ. Навч. Зал. Екон. Спец. – 5-те вид. Допов. й переробл. – К.: А.С.К. 2004. – 784с.
51. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік оподаткування і звітність: Підручник. – 2 – ге вид.доповнене і перероблене.-К.: Алерта 2007. – 954 с.
52. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент: Учеб.для вузов.- М.: Зерцало 2002.-458 с.
53. Финансы предприятий: Учебник/ Под ред.Колчиной Н.В.-М.: «ЮНИТИ» 2002.
54. Финансы предприятий: Учебник/ Под ред.Романовского М.В.-СПб.: «Бизнес-пресса» 2004.
55. Финансы предприятий: Учебник/Под ред.Смирновой З.М.-М.:»ЮНИТИ» 2002.
56. Фінанси підприємств : Підручник/Керівник авт.кол.і наук.ред.проф.А.М.Поддєрьогін.3- тє вид. перероб.та доп.-К.: КНЕУ 2000 – 460с.
57. Фінансовий менеджмент:Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М.Поддєрьогін Л.Д.Буряк Н.Ю. Калач та ін.-К.:КНЕУ 2001.-294 с.
58. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер.с нем./Под ред.М.Л.Лукашевича.- М.: Финансы и статистика 2002.- 56 с.
59. Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер.с нем.-М.: Финансы и статистика 2001.- 216 с.
60. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента.- М.: Дело 2003.- 246 с.
61. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. - Финансы и статистика 2001. – 416 с.
62. Чедвик Л. Основы финансового учета.- М.: ЮНИТИ 2004.- 214 с.
63. Шевченко Р.І. Банківські операції. – К. КНЕУ 2000 – с. 160
64. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С.Финансы предприятий.-М.: ИНФРА-М 2002- 343 с.
65. Шим Д. Сигел Д. Финансовый менеджмент.Пер.с англ.-М.: Филинъ 2006.
Дополнительная информация3257
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами підприємства + ДОПОВІДЬ + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами
  • Доповідь до диплому "Стратегічне бюджетування в системі управління підприємствами харчової промисловості" + роздатковий матеріал + рецензія
  • Облік і аналіз грошових активів в системі управління підприємством
  • Аналіз управління грошовими активами підприємства "БМВ-Імпекс"
  • Організація обліку грошових коштів на підприємстві
  • Фінансовий аналіз грошових активів підприємства ВАТ „Вінницька обласна друкарня”
  • Доповідь та роздатковий матеріал для захисту дипломної роботи на тему: „Управління бізнесом”
  • Облік грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства
  • Облік грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства
  • Управління грошовими активами на підприємстві
Cгенерировано за 0.162320 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів