Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Механізм регулювання експортно-імпортних операцій в Україні» (ID:25998)

| Размер: 502 кб. | Объем: 110 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.08.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретико-методичні аспекти регулювання експортно-імпортної діяльності 6
1.1. Теоретичні аспекти та класифікація експортно-імпортних операцій 6
1.2. Особливості державного, нормативно-правового та договірного регулювання експортно-імпортних операцій 14
1.4. Роль та значення Інкотермз в регулюванні експортно-імпортних операцій 30
2. Дослідження системи регулювання експортно-імпортних операцій в Україні 43
2.1. Система регулювання експортних та імпортних операцій в Україні 43
2.2. Аналіз міжнародної діяльності АТ „ ” 59
2.3. Особливості регулювання експортно-імпортних операцій на прикладі АТ „ ” 65
3. Напрями удосконалення системи регулювання експортно-імпортних операцій в Україні 77
3.1. Підходи щодо вдосконалення системи управління експортом та імпортом в Укравто 77
3.2. Які сфери необхідно удосконалювати для більшого розвитку в цьому напрямку 82
3.3 Рекомендації щодо вдосконалення експортно-імпортних операцій АТ 90
Висновки 96
Література 101
Додатки 106
Додаток А. Позначення комерційних термінів згідно з Інкотермс 106
Додаток Б. Класифікація валютно-фінансових умов ЗТК 107
Додаток В. Звітні дані підприємства за 2004-2007 рр. 108

ЛитератураЛітература
1. Абрамцова Т. ІНКОТЕРМС для бухгалтера // Дебет-Кредит. –2002. –№15.
2. Балабанова Л.В., Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи збуту. –К.: ВД «Професіонал», 2004. – 224 с.
3. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. –К.: ВД «Професіонал», 2004. – 288 с.
4. Большой Экономический Словарь / Под ред. А.Н.Азрилияна. – 2-е изд., доп., перераб. – М.: Институт новой экономики, 1997. – 864 с.
5. Буров О. Демпінг - скидання товару для викидання конкурентів // Контракти. -2003. -№26.
6. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ІШ "Рута", 2001. -544 с.
7. Внешнеторговые сделки // Сост. И. С. Гринько. — Сумы: Реал, 1994. — 464 с.
8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учеб. для вузов / Л.Е.Стровский, С.К.Казанцев, Е.А.Паршина и др.; Под ред. проф. Л.Е.Стровского. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 823 с.
9. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. — М.: Ось-89, 1999. —- 288 с.
10. Волков А. Зміни до Митного кодексу України: крок назустріч підприємцям чи навпаки? // Юридична газета. -2005. -№3.
11. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
12. Генеральна угода з тарифів та торгівлі від 30.10.1947.
13. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
14. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
15. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 296 с.
16. Дерев'янко С. Новий Митний кодекс України: переваги та недоліки в контексті світових тенденцій // Наука молода. -2004.-№ 2.
17. Державна політика стимулювання експорту в ринковій економіці: Дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / В.О. Бабенко; КНУ ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 191 с.
18. Державне регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / А.М. Ткаченко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 32 с. — укp.
19. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посібник.- К.: ЦУЛ, 2002.- 171 с.
20. Єлисєєв А. Мінімізація податків законними способами.// Український дiловий тижневик "Контракти" / № 36 вiд 08-09-2003.
21. Єлисєєв А., Підлужний М. Податкове планування. Мінімізація податків законними способами. –Львів, Центр Бізнес-Сервісу, 2003, - 320 с.
22. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" № 959-XII від 16 квітня 1991 року.
23. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР.
24. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96р. №93/96-ВР.
25. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94.
26. Закон України „Про Єдиний митний тариф” від 05.02.1992 № 2097-XІІ
27. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ.
28. Закон України „Про Митний тариф України” від 05.04.2001 № 2371-ІІІ
29. Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24 лютого 1994 року N 4002-XII.
30. Закон України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні» від 19 вересня 1997 року 535/97-ВР.
31. Закон України від 05.04.2001 р. №2371-ІІІ "Про митний тариф України" (зі змінами та доповненнями).
32. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.
33. Зовнішня торгівля України товарами за 2006 рік. –К.: Державний комітет статистики України., 2007 р. – 36 с.
34. Инкотермз 2000 // Издание Международной торговой палаты. –1999. –№ 560.
35. Іванова А. Судитися – до міжнародного арбітражу // Контракти. –2003. –№23.
36. Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації, затверджена наказом Державної митної служби України від 09.07.97 р. №307 (зі змінами і доповненнями).
37. Інструкція про порядок контролю митними органами за справлянням під час митного оформлення товарів, увезених (пересланих) на митну територію України, та перерахуванням до бюджету податку на додану вартість. Наказ Державної митної служби України від 09.06.1999 №346 (зі змінами).
38. Інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали до парламентських слухань за порядком денним: “Про стан підготовки до вступу України до Світової організації торгівлі” (19 березня 2003 року), підготовлені Кабінетом Міністрів України. 14.03.2003. – 59 с.
39. Кальченко А.Г. Логістика. Навч. Посібник. –К.:КНЕУ, 2000. – 148 с.
40. Кальченко А.Г. Основи логістики: Навчальний посібник. — К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. — 135 с.
41. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
42. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
43. Козлов С. Електронне декларування: ризикована необхідність. Юридична газета. -2005. -№3.
44. Лук’янчук С. Великий автопереділ // Контракти. -2004. -№7.
45. Мазуренко В. П. Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні // Актуальні проблеми МВ. – 1999. – №15.
46. Маркетингове забезпечення послуг міжнародного експедирування в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / С.В. Співаковський; Європ. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: рис. — укp.
47. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua
48. Международный менеджмент / Под ред. Пивоварова С. Э., Тарасовича Л. С., Майзеля А. И. — СПб: Питер, 2002. — 576 с.
49. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
50. Митна справа в Україні: Митний кодекс України. Нормативно-правові акти. - К.: Юрінком Інтер, 2002.-С 3-6.
51. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV.
52. Митний кодекс України від 12 грудні 1991 року № 1970-ХІІ. (Втратив чинність)
53. Міжнародні правила з тлумачення термінів ІНКОТЕРМС, затверджені Міжнародною торговельною палатою 1 вересня 1990 р.
54. Міжнародні правила з тлумачення термінів ІНКОТЕРМС, затверджені Міжнародною торговельною палатою 1 вересня 1990 р.
55. Наказ Державної митної служби України „Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи” N 782 від 02.12.99
56. Наказ Міністерства економіки "Про порядок ліцензування експорту, імпорту товарів у 2006 році" від 06.02.2006 № 42.
57. Нова „Конституція” автомобільного ринку. Усі списи зламано – Закон „Про розвиток автомобільної промисловості в Україні” набирає чинності 31 травня. // Дзеркало тижня.-2004. -№ 6 (491) Субота, 24 - 29 Квiтня.
58. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних
детермінант та економічної глобалізації. // Економіка України. -2003. -№7.
59. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
60. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі: Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.О. Бєляков; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2004. — 331 с.
61. Осика С. Г., Онищук О. В., Осика А. С., Пятницький В. Т., Штефанюк О. В.
Інституціональні та процедурні механізми системи ГАТТ/COT у регулюванні світової торгівлі. — К.: УАЗТ, 2000. — 288 с.
62. Оцінка стану платіжного балансу України у І кварталі 2007 року // Матеріали офіційного серверу НБУ – [http://www.bank.gov.ua]
63. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. №201, зареєстроване у Мін'юсті України 21.09.2001 р. за №833/6024.
64. Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 495 с.
65. Самуэльсон П. А., Нордхаус В.Д. Экономика: Пер. с англ. – М.: “Бином”, “Лаборатория Базовых Знаний”, 1997. – 800 с.
66. Світова організація торгівлі (СОТ) - правова та інституціональна основа світової торговельної системи.// Українська асоціація імпортерів та експортерів - http://www.uaіe.org/vіewdoc.php?typeedіt=s&іdn=820
67. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
68. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
69. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
70. Цыганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 488 с.
71. Матеріали серверу http://ukravto.ua

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств
  • Міжнародні розрахункові операції
  • Облік експортно-імпортних операцій
  • Курсова з предмету "Зовнішньоекономічна діяльність"
  • Механізм ціноутворення при здійсненні експортно-імпортних операцій (на прикладі підприємства)
  • Облік та оподаткування експертно–імпортних операцій
  • Експортно-імпортні операції підприємства
  • МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  • Корпоративні стратегії здійснення експортно-імпортних операцій
  • Удосконалення економічного аналізу та аудиту експортно-імпортних операцій
Cгенерировано за 0.060160 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів