Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Економічне обґрунтування інвестиційного проекту впровадження системи ...» (ID:25995)

| Размер: 488 кб. | Объем: 152 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.08.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні аспекти впровадження системи ассистування 6
1.1. Сутність, необхідність та світовий досвід розвитку системи ассистування 6
1.2. Методичні підходи до розвитку бізнесу в сфері ассистансу 18
1.3. Фінансові аспекти та оцінка ефективності системи ассистування на ринку послуг 32
РОЗДІЛ 2. Особливості організації інвестиційного проекту впровадження системи ассистування на вітчизняному ринку послуг 37
2.1. Організація передінвестиційних досліджень 37
2.2. Особливості планування розвитку бізнесу в сфері ассистансу 46
2.3. Розробка системи показників оцінки ефективності інвестиційного проекту 65
РОЗДІЛ 3. Аналіз ефективності інвестиційного проекту та визначення доцільності його впровадження 75
3.1. Розробка фінансового плану на 75
3.2. Визначення альтернативних варіантів проходження проекту 88
3.3. Аналіз ефективності інвестиційного проекту та обґрунтування доцільності його впровадження 92
Висновки 102
Список літератури 107
Додаток А. Заходи за напрямками 117
Додаток Б. Основні показники бізнес-плану 118
Додаток В. Аналіз чутливості інвестиційного проекту 134
Додаток Г. Аналіз беззбитковості інвестиційного проекту 144

ЛитератураСписок літератури
1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
2. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 47. – С. 646.
3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.94 р. № 334/94 // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 4. – С. 28.
4. Активізування інвестиційної діяльності підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Й. Вівчар; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 22 с.
5. Аналитические аспекты оценки риска инвестирования в рамках управления проектной деятельностью / В. Малышенко // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N58. — С. 63-68.
6. Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Б.Г. Сенів; Терноп. акад. нар. гос-ва. — Т., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
7. Белз О. Економічна динаміка: ефективність методів моделювання // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – Вип. 3.– С. 140–150.
8. Белз О. Економічна оцінка ефективності інвестиційних проектів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. екон. – 2004. – Вип. 33. – С. 184–192.
9. Белз О., Юринець В. Управління грошовими потоками фірми як чинник оптимізації структури капіталу // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 2. – С. 252–262.
10. Белз О.Г., Ткач І.І. Моделювання оптимальної структури капіталу фірми // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 16. – С. 114–117.
11. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навчальний посібник. – Вид.2-ге, доп./ С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиденко, О.Г. Дерев`янко.- К.: КНЕУ, 2002.- 379с.
12. Бізнес-планування розвитку акціонерного товариства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / А.В. Гриньов; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 1999. — 16 с. — укp.
13. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
14. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
15. Бланк И.А.. Основы финансового менеджмента. Т 2. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.
16. Вдосконалення оцінки ефективності реальних інвестицій на промислових підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.В. Макарова; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 21 с. — укp.
17. Використання механізму проектного фінансування в інвестиційній діяльності банків / Н.В. Щербаковa // Культура народов Причерноморья. — 2003. — N46. — С. 91-95 — укp.
18. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Сер. «Оценочная деятельность»: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1998.
19. Выбор сочетания источников финансирования инвестиционных проектов / А.С. Ванюшкин // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N73. — С. 23-28.
20. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
21. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
22. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора: Навч. посіб. —К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 132 с.
23. Дегтярева Ю.В. Алгоритм принятия оптимальных управленческих решений в процессе реализации инвестиционного проекта в условиях нестабильной экономической среды // Вісник Східноукраїнського національного ун-ту ім. В. Даля. – 2006. – № 4 (98) Ч. 2. – С. 47-52.
24. Дегтярева Ю.В. Классификационные основы формирования инвестиций // Економіка промисловості. – 2006. – № 4 (35). – С. 115-120.
25. Дегтярева Ю.В. Критерии отбора оптимальных стратегических управленческих решений // Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації: Зб. наук. праць. – Харків: ХІБМ, 2006. – С. 77-81.
26. Дегтярева Ю.В. Методы выбора инновационных проектов // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2006. – С. 263-270.
27. Дегтярева Ю.В. Особенности методики принятия решений в условиях неопределенности и риска // Менеджер. Вісник Донецького державного ун-ту управління. – 2005. – №3(33). – С. 166-171.
28. Дегтярева Ю.В. Подходы к оценке инвестиционно-инновационного проекта как неотъемлемого этапа управления предприятием // Дні науки: Зб. тез доповідей. – Т. 1: Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2006. – С. 194-196.
29. Дегтярьова Ю.В. Прямі іноземні інвестиції як джерело зовнішнього фінансування // Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право. – 2005. – № 1. – С. 292-297.
30. Дегтярьова Ю.В. Роль економіко-математичних моделей при прийнятті рішень в умовах ринкової економіки // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2006. – Вип. 11(66). – С. 12-15.
31. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994. – 336 с.
32. Довготермінове дисконтування в системі економічного оцінювання виробничо-господарської діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.А. Франів; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 21 с. — укp.
33. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001.
34. Егизарян Б. К вопросу об уточнении понятия «капитальные вложения» // Финансы СССР. – 1970. – № 10. – С. 37 – 40.
35. Економіко-математичне моделювання процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності промислових підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.Г. Белз; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.
36. Еськов А.Л., Дегтярёва Ю.В. Инновационная стратегия – путь к высокой конкурентоспособности // Менеджер. Вісник Донецького державного ун-ту управління. – 2007. – №2 (40). – С. 130-133.
37. Завгородняя А.В., Ямпольская Д. О. Маркетинговое планирование. — СПб: Питер. 2002. — 352с.
38. Зеленкова Н.М. Финансирование и кредитование капитальных вложений: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 221 с.
39. Зенкова И.А. Инвестиционный механизм комплексного развития АПК. – М.: Наука, 1990. – 124 с.
40. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
41. Інформаційне забезпечення підготовки бізнес-плану / М.Ю. Куденко, С.М. Осипенко, І.Є. Веремейчик // Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. екон. науки. — 2006. — 9, N 1. — С. 68-71. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
42. Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / П.П. Лисак / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.. — Х., 2002. — 19 с. — укp.
43. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / А.Є.Батюк, З.П.Двуліт, К.М.Обельовська, І.М.Огородник. Л.П.Фабрі. –Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід” 2004. –520 с.
44. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
45. Краткий экономический словарь / Под ред. Ю.А.Белика и др. – М.: Политиздат, 1987. – 397 с.
46. Кудрицька Н.В. Вибір оптимальних проектів з використанням методу послідовного аналізу варіантів//Автошляховик України.- К. - 2005. – окремий випуск. - С. 61-63.
47. Кудрицька Н.В. Математична модель нелінійного програмування для оптимального вибору інвестиційних проектів//Формування ринкових відносин в Україні. – Київ.- 2006, вип.5 (60). – С. 73-76.
48. Кудрицька Н.В. Моделі оцінки ризику з використанням функцій корисності // ”Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем”. - К.: НАУ, МОН, МННЦ ІТіС. – 2003.- вип. 4.- С. 100 103.
49. Кудрицька Н.В. Моделювання ризикових ситуацій в оптимізації інвестиційної діяльності // Тези доповідей першої науково-практ. конф. ”Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління” К.: МТУ, КУЕТТ, ТАУ.- 2003.- част.2 “Економіка і управління”. - С.137-139.
50. Кудрицька Н.В. Ризики та оптимізація інвестиційної діяльності// Автошляховик України, К.- 2003.- окремий випуск.- С. 134 -136.
51. Кудрицька Н.В. Статистичний підхід до визначення ймовірнісних показників ризику // Кібернетика в сучасних економічних процесах. – К.: ІСОА.- 2002.- С. 111-113.
52. Кудрицька Н.В. Урахування ризику при оптимізації інвестиційних проектів на транспорті // Збірник наукових праць КУЕТТ.- К.: КУЕТТ- 2003, серія “Економіка і управління”, вип. 4.- С. 41-46.
53. Куриленко Т.П. Проектне фінансування: підручник. –К.Кондор, 2006. – 208 с.
54. Лепа Н.Н., Дегтярева Ю.В. Прогнозирование финансовых результатов от внедрения инвестиционных проектов // Экономика промышленности: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2006. – С. 255-263.
55. Лугова М. О. Передумови взаємодії держави та бізнесу в інвестиційній діяльності // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-економічні системи: трансформація та євро інтеграція: Зб. наук. пр. Ін-ту регіональних досліджень НАН України. – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2007. – Вип. 1(63). – С. 157–165.
56. Лугова М. О. Проблеми застосування механізму інвестиційного партнерства держави та бізнесу в Україні // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 103. – С. 149–151.
57. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –К.:Ельга, Ніка-Центр, 2004. –208 с.
58. Макарова И. В. Инвестирование инновационного процесса: методология проблемы, эффективность // Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 182. Т. 1. – Дніпропетровськ.: ДНУ, 2003.– С. 92 – 102.
59. Макарова И. В. Інформаційно - аналітичне забезпечення керування інвестиційними ризиками // Динаміка наукових досліджень – 2004: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. ( 21—30 червня 2004 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.– Т. 38.– С. 31–32.
60. Макарова И. В. Совершенствование классификации рисков, связанных с инвестиционным проектированием // Економіка розвитку. – 2004. – № 2.– С.48 – 50.
61. Макарова И. В. Учет риска при оценке эффективности реальных инвестиций // Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 211. Т. 4. – Дніпропетровськ.: ДНУ, 2006. – С.991 –1003.
62. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложения / Пер. с франц. – М.: “ Статистика”, 1971. – 503 с.
63. Матькин Ю.А. Инвестиционная деятельность в условиях перехода к регулируемой рыночной экономике в СССР // Экономика строительства. – 1990. – № 11.
64. Методи оцінки інвестиційних проектів у промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Т.В. Божко; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 16 с.
65. Методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на промислових підприємствах: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Ю.В. Дегтярьова; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 19 с. — укp.
66. Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Л.В. Соколова; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 32 с. — укp.
67. Орлов П. А., Макарова И. В. Определение стоимостной оценки сопутствующих социальных и экологических результатов внедрения инвестиционных проектов // Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 205. Т. 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С.189 – 197.
68. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 471 с.
69. Петров М. В Информационные технологии как инструмент управления финансового директора. М:”Корпоративный менеджмент”, 2001.
70. Письмак В.П. Региональные аспекты специального режима инвестирования: теория и практика, проблемы и решения. – Донецк: АО «Издательство «Донеччина», 2000. – 255 с.
71. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
72. Проектний аналіз: Навч. посібник / В.С. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. Латишева, Ю.В. Дегтярьова та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 с.
73. Проектний підхід в управлінні підприємницькою діяльністю: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Л.Г. Сванідзе; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту та бізнесу. — К., 2001. — 18 с. — укp.
74. Разрабатываем план маркетинга: SWOT-анализ // [http://md-marketing.ru/articles/html/article32274.html]
75. Розвиток механізму управління інвестиційними процесами на промислових підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.В. Грузд; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.
76. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
77. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями. Изд. 3-е, перераб. и доп. Под ред. В.М. Попова. - М.: КноРус, Изд-во ГНОМ и Д, 2002. - 360 с.
78. Сенів Б.Г. Методика техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів реконструкції і технічного переозброєння та її вдосконалення
// Банківська справа. – 2002 р. – № 2. – С. 52-60.
79. Сенів Б.Г. Післяінвестиційний аналіз проектів реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств // “Наукові записки”. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. –Тернопіль. – 2002 р. – С. 19-23.
80. Сенів Б.Г., Ляшенко О. Міжнародні стратегічні альянси у створенні організаційних знань окремих підприємств // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003 р. – № 3. – С. 77-80.
81. Стратегічне планування діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ноордін Ашаді Джелла; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2004. — 20 с. — укp.
82. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.
83. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: „Каравела”, 2003. – 432 с.
84. Татаренко И.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000 – 159 с.
85. Тришанков Л. Записки доброго автоматизатора или руководителю, обдумывающему компьютеризацию своего бизнеса. М:”Корпоративный менеджмент”, 2001.
86. Удосконалення механізму регулювання інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Т.О. Савостенко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 17 с.
87. Фінансове планування в малому підприємництві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / І.Л. Ожерельєва; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.
88. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
89. Формування та ідентифікація інвестиційного партнерства держави та бізнесу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / М.О. Лугова; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2007. — 24 с. — укp.
90. Франів І.А. Довготермінове дисконтування при обґрунтуванні інвестиційних проектів // Регіональна економіка. – 2005. - №3. – С. 213 – 220.
91. Франів І.А. Коефіцієнт дисконтування при обґрунтуванні вибору оптимального варіанта довготермінових інвестицій. // Вісник Національного університету “Львівська Політехніка”. Логістика, 2004. - №499. – С. 243 - 246.
92. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1996. – 340 с.
93. Циганкова М. О. Ефективність залучення бізнесу до інфраструктурних проектів // Економіст. – 2006. – № 12. – С. 34–37.
94. Цигилик І.І., Кропельницька CO., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 128с.
95. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –160 с.
96. Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Т-во “Знання” КОО, 1999. – 514 с.
97. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
98. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. -
К.:МАУП, 2002.-128с.
99. Эклунд К. Эффективная экономика: Шведская модель: Экономика для начинающих и не только для них / Пер. с шведск. – М.: Экономика, 1991. – 348 с.
100. Юринець В.Є., Белз О.Г. Моделювання економічних процесів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. екон. – 2003. – Вип. 32. – С.548-561.
101. Матеріали серверу - http://www.expert-systems.com
102. Матеріали серверу - http://www.projectexpert.com.ua
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Економічне обґрунтування інвестиційного проекту
  • Проект (бізнес-план) розвитку зовнішньоекномічної діяльності підприємства (2-3 частина магістерської роботи)
  • Інвестиційний проект підвищення ефективності діяльності підприємства (практичні частини магістерської роботи)
  • Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту з використання інновацій на підприємстві
  • Оцінка ефективності інвестиційних проектів
  • Оцінка ефективності інвестиційних проектів
  • Матеріально – технічне забезпечення інвестиційного проекту
  • Матеріально – технічне забезпечення інвестиційного проекту
  • Оцінка, розробка та впровадження проектного управління на прикладі Державного підприємства Поліграфічний комбінат «Поліграф»
  • ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВО ЗАВОДУ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Cгенерировано за 0.065811 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів