Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік, аналіз та контроль товарних запасів (Практична частина дипломної роботи)» (ID:25872)

| Размер: 185 кб. | Объем: 103 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 14.02.2008 | Код продавца: 1 |
Содержание2. Облік надходження, наявності та вибуття товарних запасів.
2.1. Вплив організаційної структури підприємства на організацію обліку товарних запасів.
2.2. Проектування системи первинного обліку товарних запасів.
2.3. Аналітичний та синтетичний облік надходження, наявності та вибуття товарних запасів.
2.4. Організація обліку товарних запасів на основі використання сучасних інформаційних технологій
3. Контроль та економічний аналіз надходження, наявності та ефективного використання товарних запасів.
3.1. Організація та методика контролю за надходженням, зберіганням та використанням товарних запасів.
3.2. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу.
3.3. Аналіз наявності та ефективного використання товарних запасів базового підприємства.
Висновки і пропозиції.
Список використаних джерел.
Анотація.
Додатки.
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. (з наступними змінами і доповненнями).
2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р., № 168/97-ВР.
3. Закон України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні “ від 16.07.99 р.за № 996-XIV
4. Закон України «Про внесения змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій //Курсом реформ - облік 2000. -К.: Баланс-клуб, 2000. - Ч. 1.- С. 228-281.
6. Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу: Наказ Міністерства фінансів України та ГУДКУ від 30. 10.98 № 90 // www.rada.kiev.ua
7. Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій // www.rada.kiev.ua
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про складання фінансової звітності» від 28 лютого 2000 р. №419.
9. Наказ Міністерства фінансів України «Питання складання фінансової звітності» від 24 лютого 2000 р. № 37.
10. Наказ Президента України «Про деякі зміни в оподаткуванні» від 8 вересня 1998 р.
11. Наказ ДПА України «Про внесения змін до податкової звітності щодо податку на додану вартість» від 18.04.01 р.
12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.
13. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999 р. № 291.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати».
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».
17. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000: Пер. з англ. / За ред. С.Ф. Голова. — К.: ФПБАУ, 2000. — 1272 с.
18. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» / Вид. 2-ге, доп. і пере-роб. — Житомир: ЖІТІ, 2000.
19. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Ба-ланс-клуб», 2000.
20. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бу-тинця. — Житомир: ЖІТІ, 2000.
21. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине (С использ. Нац. стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов / Изд. 5-е, доп. й пере-раб. — К.: А.С.К., 2001.
22. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.
23. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Вид. 3-тє, пере-роб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. Короткий термінологічний словник
24. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-клуб», 2000.
25. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ЖІТІ, 2000.
26. Ворончук П. Т., Онищук В. М. Довідник з питань бухгалтерського обліку. — К.: Україна, 2001. — 366 с.
27. Голов С. Ф., Єфименко В. І. Фінансовий та управлінський облік.—К.: Автоінтерсевіс, 1996.—543с.
28. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку.—К.: А.С.К., 2001.—266с.
29. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2001. — 250 с.
30. Кужельний М. В., Лінник В. Р. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: КНЕУ, 2001.—334с.
31. Матвеева В. О. Бухгалтерский учет и налогообложение. — Харьков: Фактор, 2001. — 566 с.
32. Огійчук М.В та інші. Бухоблік на підприємствах // ред. Огійчук : К – Аграрна освіта 2001 –с.605
33. Свірко С. В. Бухгалтерський обік і прийняття рішень на підприємствах. — К.: КНЕУ, 2000. — 185 с.
34. Антони Роберт Н. Основы бухгалтерского учёта: Пер. с англ. / Под ред. Т. Крыловой. — М.: СП "Триада НТТ", 1992. — 318 с.
35. Астахов ВЛ. Теория бухгалтерского учёта. — М.: ЭВМ, 1997. — 351с.
36. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К., 2000. — 692 с.
37. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. для вузів. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 640 с.
38. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посіб. / За ред. С.Ф. Голова. — Д.: ТОВ "Баланс-Клуб", 2000. — 768 с.
39. Голое С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посіб. — К.: Лібра, 2001. — 840 с.
40. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М.В. Кужельного. — К.: АСК, 2001. — 272 с.
41. Кужелъний М.В., Линник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.
42. Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 1999. — 288 с.
43. Метпъюс М.Р., Перера М.Х. Теория бухгалтерского учёта: Пер. с англ. — М., 1999. — 664 с.
44. Мних Є.В., Швець В.Є., Яремко І.Й. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти). — Л.: Каменяр, 2000. — 208 с.
45. Нидлз В., Андерсон X., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учёта: Пер. с англ. / Под ред. В.Я. Соколова. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 496 с.
46. Остаток М.Я., Даньків Й.Я., Лучко М.Р. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти): Монографія. — Ужгород: УжДУ, 1998. — 148 с.
47. Партии Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 245 с.
48. Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. Коментарі. — Луганськ: Футура: ДСД "Лугань", 2001. — Ч. 3. — 464 с.
49. Собко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 448 с.
50. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учеб, пособие для вузов. — М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. — 638 с.
51. Соколов Я.В. Основы бухгалтерского учета: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 496 с.
52. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: АСК, 2001. — 784 с.
53. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учёта: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 576 с.
54. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 269 с.
55. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 444 с. — (Вища освіта XXI століття).
56. Чебанова Н. В., Ю. А. Василенко. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 672 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі
  • Облік і аудит надходження товарних запасів та аналіз розрахунку
  • Облік і аудит товарних запасів на підприємстві
  • Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання підприємства ТОВ “АТЛАНТА - Пак”
  • Облік і аудит товарних запасів на підприємстві
  • ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  • Інвентаризація товарних запасів і облік їх результатів в оптовій торгівлі на прикладі підприємства ТОВ “Ольвія”
  • Облік, аналіз і аудит запасів товарів і продуктів на складах підприємств ресторанного бізнесу
  • Шляхи підвищення ефективності використання товарних запасів
  • Шляхи підвищення ефективності використання товарних запасів
Cгенерировано за 0.049073 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів