Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Грошово-кредитна політика НБУ (+доповідь + рецензія +відгук)» (ID:20771)

| Размер: 112 кб. | Объем: 127 стр. | Стоимость: 250 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
1. Економіко-правові основи грошово-кредитної політики НБУ 6
1.1 Сутність грошово-кредитної системи України 6
1.2. Місце і роль грошово-кредитної політики в економіці країни 14
1.3 Особливості визначення і формування грошово-кредитної політики в Україні 20
2. Система реалізації грошово-кредитної політики НБУ 35
2.1. Організаційно-економічні важелі грошово-кредитної політики 35
2.2. Особливості проведення операцій на відкритому ринку 52
2.3. Особливості реалізації грошово-кредитної політики НБУ 57
3. Основні тенденції та шляхи удосконалення грошово-кредитної політики НБУ 70
3.1. Основні напрямки діяльності НБУ в економічній політиці держави 70
3.2. Взаємозв’язок в реалізації грошово-кредитної політики НБУ зі світовими організаціями 79
3.3. Основні шляхи удосконалення грошово-кредитної політики НБУ 88
Висновки 101
Список використаної літератури 105
Додатки 110

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.
2. Алексєєв І. В., Захарчук О. В., Рим Н.Н. Банківський маркетинг: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / Національний банк України Державний ун-т Львівська політехніка . – Л., 1998. – 94 с.
3. Банки Львова: минуле і сучасне / НАН України Інститут регіональних досліджень Національний банк України Львівський банківський ін-т / Я.В. Грудзевич (ред.), З.М. Комаринська (ред.). – Л.: ЛБІ НБУ, 2002. – 223 с.
4. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. – К.: Знання, 2005. – 831 с.
5. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. За ред. д-ра е.н., проф.. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
6. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. – 2003. – №14(439).
7. Бюлетень Національного банку України. – 2006. – №11. – 182 с.
8. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. Посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 255 с.
9. Вовчак О.Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку // Фінанси України. – 2003. – № 10. – с. 118-125
10. Вовчак О.Д. Роль банків в економіці України // Фінанси Ураїни. – 1999. – №10. – с. 100-109
11. Волкова Н.И. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие. – Донецк. КИТИС, 2000. – 286 с.
12. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. Посібник. – К.: Основи, 1997. – 180 с.
13. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Архітектоніка монетарних стратегій і зарубіжний досвід їх формування та застосування // Вісник НБУ. – 2006. – №2. – С. 8-19.
14. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Основні засади побудови і запровадження середньострокової монетарної стратегії в Україні // Вісник НБУ. – 2006. – №7. – С. 8-16.
15. Гроші та грошова політика: Підруч. для ВНЗ / Костіна Н.І. — К., 2001. — 224 с.
16. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посіб для ВНЗ / Грищенко О. – К., 1997. – 180 с.
17. Гроші та кредит / За ред. Б.С. Івасіва. – 348 с.
18. Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисциплін. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мирун М.І. — К., 2002. — 124 с.
19. Гроші та кредит: Підруч. для ВНЗ. Затверджено Мін. освіти і науки України / Савлук М.І. — К., 2002. — 604 с.
20. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз та ін. - К., 1999.
21. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 421 с.
22. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
23. Закон України “Про Національний банк України” (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 21 грудня 2006 року.
24. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України №368 від 28.08.2001.
25. Ковбасюк Ю. Стратегічні пріоритети діяльності Світового банку в Україні // Економіка України. – 2003. – №2. – С.13-17.
26. Козюк В.В.Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчальний посібник для студентів економічних вузів. – Тернопіль, Джура, 1999. – 260 с.
27. Колосова В.П. Стратегія допомоги Світового банку // Фінанси України. – 2004. – №7. – С.36-46.
28. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
29. Криклій А.С., Лютий О.І., Рихлінський Т.Б. Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах глобалізації // Економіка і держава. – 2007. – №5. – С.10-13.
30. Кубів С. Банківська система України в умовах глобалізації: чи є альтернатива західному капіталу? // Вісник Національного банку України – 2003. – №10. – с. 38-39.
31. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. – К.: Атіка, 2000. – 239 с.
32. Матвієнко П.В. Динаміка розвитку вітчизняної банківської системи // Економіка і держава. – 2007. – №6. – С.44-49.
33. Матвієнко П.В. Підвищення ефективності грошово-кредитних відносин // Економіка і держава. – 2007. – №3. – С.44-48.
34. Матвієнко П.В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України. – К.: Наук. думка, 2004. – 256 с.
35. Матвієнко П.В. Становлення банківської системи незалежної України // Економіка і держава. – 2007. – №5. – С.53-57.
36. Матеріали серверу Національного банку України - http://www.bank.gov.ua
37. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. / О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусієць та ін. За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 504 с.
38. Нацiональний банк i грошово-кредитна полiтика: Пiдручник. / За ред. А.М.Мороза. -К.: КНЕУ, 1998. -368С.
39. Нацiональний банк України: штрихи до портрету // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 10. – с. 56-59
40. Нестеренко М. Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання // Вісник Національної академії державного управління. – 2005. – №1. – С.187-191.
41. Облікова ставка НБУ // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – №50 (817). – С.15-16.
42. Основні засади грошово-кредитної політики на 2007 рік // www.bank.gov.ua.
43. Основні макроекономічні показники розвитку України у липні 2001-2007 років // Вісник Національного банку України. – 2007. – №9. – С.11.
44. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку у січні 2004 року // Вісник НБУ. – 2004. – №3. – С.69.
45. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у липні 2007 року // Вісник Національного банку України. – 2007. – №9. – С.27.
46. Основні показники діяльності банків України на 1 вересня 2007 року // Вісник Національного банку України. – 2007. – №10. – С.39.
47. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року // Вісник НБУ. – 2004. – №2. – С.70.
48. Основні тези Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003-2005 роки // Прес-служба Національного банку України, адреса статті - http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/Pres_rel/2003/03-02-03.htm
49. Патрікац Л,. Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. -2004. -№1. – С.38-43.
50. Перепьолкіна О.О. Аналіз впливу монетарної політики НБУ на функціонування банківської системи України в контексті економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №7(50). – С.8-12.
51. Рішення Ради Національного банку України від 09 вересні 2005 року №17 “Основні засади грошово-кредитної політики на 2006 рік” // Інвестгазета. – 2005. – №45 (522). – С.27-30.
52. Савченко А. Стратегічні цілі монетарної політики: проблеми теорії та методології // Економіка України. – 2007. – №5. – 4-11.
53. Терещенко О. Регуляторні можливості центрального банку в оздоровленні фінансів реального сектору економіки // Вісник Національного банку України. – 2004. – №1. – С.9-16.
54. Фінансові результати діяльності банків України станом на 01.07.2007 р. (у розрізі банків) // Вісник Національного банку України. – 2007. – №9. – С.62-67.
55. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 432 с.
Дополнительная информация2784
Заказ Заказать Купить «Грошово-кредитна політика НБУ (+доповідь + рецензія +відгук)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Політика обов’язкових резервних вимог як інструмент грошово-кредитної політики (світовий досвід і в Україні)
 • Особливості грошово-кредитної системи в Україні
 • Національний банк і грошово-кредитна політика
 • ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛИТИКА
 • Державна резервна система, гроши и кредит.
 • Державна резервна система, гроши и кредит.
 • ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛИТИКА
 • Проблеми становлення та розвитку грошово-кредитної системи в Україні
 • Грошово – кредитна система в умовах ринкової економіки
 • Основні напрямки кредитної політики в державі
 • Проблеми та перспективи грошово-кредитної політики в Україні
Cгенерировано за 0.203063 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...