Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Грошово-кредитна політика НБУ (+доповідь + рецензія +відгук)» (ID:20771)

| Размер: 112 кб. | Объем: 127 стр. | Стоимость: 250 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
1. Економіко-правові основи грошово-кредитної політики НБУ 6
1.1 Сутність грошово-кредитної системи України 6
1.2. Місце і роль грошово-кредитної політики в економіці країни 14
1.3 Особливості визначення і формування грошово-кредитної політики в Україні 20
2. Система реалізації грошово-кредитної політики НБУ 35
2.1. Організаційно-економічні важелі грошово-кредитної політики 35
2.2. Особливості проведення операцій на відкритому ринку 52
2.3. Особливості реалізації грошово-кредитної політики НБУ 57
3. Основні тенденції та шляхи удосконалення грошово-кредитної політики НБУ 70
3.1. Основні напрямки діяльності НБУ в економічній політиці держави 70
3.2. Взаємозв’язок в реалізації грошово-кредитної політики НБУ зі світовими організаціями 79
3.3. Основні шляхи удосконалення грошово-кредитної політики НБУ 88
Висновки 101
Список використаної літератури 105
Додатки 110

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.
2. Алексєєв І. В., Захарчук О. В., Рим Н.Н. Банківський маркетинг: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / Національний банк України Державний ун-т Львівська політехніка . – Л., 1998. – 94 с.
3. Банки Львова: минуле і сучасне / НАН України Інститут регіональних досліджень Національний банк України Львівський банківський ін-т / Я.В. Грудзевич (ред.), З.М. Комаринська (ред.). – Л.: ЛБІ НБУ, 2002. – 223 с.
4. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. – К.: Знання, 2005. – 831 с.
5. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. За ред. д-ра е.н., проф.. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
6. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. – 2003. – №14(439).
7. Бюлетень Національного банку України. – 2006. – №11. – 182 с.
8. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. Посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 255 с.
9. Вовчак О.Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку // Фінанси України. – 2003. – № 10. – с. 118-125
10. Вовчак О.Д. Роль банків в економіці України // Фінанси Ураїни. – 1999. – №10. – с. 100-109
11. Волкова Н.И. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие. – Донецк. КИТИС, 2000. – 286 с.
12. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. Посібник. – К.: Основи, 1997. – 180 с.
13. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Архітектоніка монетарних стратегій і зарубіжний досвід їх формування та застосування // Вісник НБУ. – 2006. – №2. – С. 8-19.
14. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Основні засади побудови і запровадження середньострокової монетарної стратегії в Україні // Вісник НБУ. – 2006. – №7. – С. 8-16.
15. Гроші та грошова політика: Підруч. для ВНЗ / Костіна Н.І. — К., 2001. — 224 с.
16. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посіб для ВНЗ / Грищенко О. – К., 1997. – 180 с.
17. Гроші та кредит / За ред. Б.С. Івасіва. – 348 с.
18. Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисциплін. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мирун М.І. — К., 2002. — 124 с.
19. Гроші та кредит: Підруч. для ВНЗ. Затверджено Мін. освіти і науки України / Савлук М.І. — К., 2002. — 604 с.
20. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз та ін. - К., 1999.
21. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 421 с.
22. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
23. Закон України “Про Національний банк України” (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 21 грудня 2006 року.
24. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України №368 від 28.08.2001.
25. Ковбасюк Ю. Стратегічні пріоритети діяльності Світового банку в Україні // Економіка України. – 2003. – №2. – С.13-17.
26. Козюк В.В.Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчальний посібник для студентів економічних вузів. – Тернопіль, Джура, 1999. – 260 с.
27. Колосова В.П. Стратегія допомоги Світового банку // Фінанси України. – 2004. – №7. – С.36-46.
28. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
29. Криклій А.С., Лютий О.І., Рихлінський Т.Б. Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах глобалізації // Економіка і держава. – 2007. – №5. – С.10-13.
30. Кубів С. Банківська система України в умовах глобалізації: чи є альтернатива західному капіталу? // Вісник Національного банку України – 2003. – №10. – с. 38-39.
31. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. – К.: Атіка, 2000. – 239 с.
32. Матвієнко П.В. Динаміка розвитку вітчизняної банківської системи // Економіка і держава. – 2007. – №6. – С.44-49.
33. Матвієнко П.В. Підвищення ефективності грошово-кредитних відносин // Економіка і держава. – 2007. – №3. – С.44-48.
34. Матвієнко П.В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України. – К.: Наук. думка, 2004. – 256 с.
35. Матвієнко П.В. Становлення банківської системи незалежної України // Економіка і держава. – 2007. – №5. – С.53-57.
36. Матеріали серверу Національного банку України - http://www.bank.gov.ua
37. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. / О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусієць та ін. За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 504 с.
38. Нацiональний банк i грошово-кредитна полiтика: Пiдручник. / За ред. А.М.Мороза. -К.: КНЕУ, 1998. -368С.
39. Нацiональний банк України: штрихи до портрету // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 10. – с. 56-59
40. Нестеренко М. Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання // Вісник Національної академії державного управління. – 2005. – №1. – С.187-191.
41. Облікова ставка НБУ // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – №50 (817). – С.15-16.
42. Основні засади грошово-кредитної політики на 2007 рік // www.bank.gov.ua.
43. Основні макроекономічні показники розвитку України у липні 2001-2007 років // Вісник Національного банку України. – 2007. – №9. – С.11.
44. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку у січні 2004 року // Вісник НБУ. – 2004. – №3. – С.69.
45. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у липні 2007 року // Вісник Національного банку України. – 2007. – №9. – С.27.
46. Основні показники діяльності банків України на 1 вересня 2007 року // Вісник Національного банку України. – 2007. – №10. – С.39.
47. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року // Вісник НБУ. – 2004. – №2. – С.70.
48. Основні тези Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003-2005 роки // Прес-служба Національного банку України, адреса статті - http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/Pres_rel/2003/03-02-03.htm
49. Патрікац Л,. Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. -2004. -№1. – С.38-43.
50. Перепьолкіна О.О. Аналіз впливу монетарної політики НБУ на функціонування банківської системи України в контексті економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №7(50). – С.8-12.
51. Рішення Ради Національного банку України від 09 вересні 2005 року №17 “Основні засади грошово-кредитної політики на 2006 рік” // Інвестгазета. – 2005. – №45 (522). – С.27-30.
52. Савченко А. Стратегічні цілі монетарної політики: проблеми теорії та методології // Економіка України. – 2007. – №5. – 4-11.
53. Терещенко О. Регуляторні можливості центрального банку в оздоровленні фінансів реального сектору економіки // Вісник Національного банку України. – 2004. – №1. – С.9-16.
54. Фінансові результати діяльності банків України станом на 01.07.2007 р. (у розрізі банків) // Вісник Національного банку України. – 2007. – №9. – С.62-67.
55. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 432 с.
Дополнительная информация2784
Заказ Заказать Купить «Грошово-кредитна політика НБУ (+доповідь + рецензія +відгук)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Політика обов’язкових резервних вимог як інструмент грошово-кредитної політики (світовий досвід і в Україні)
 • Особливості грошово-кредитної системи в Україні
 • Національний банк і грошово-кредитна політика
 • ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛИТИКА
 • Державна резервна система, гроши и кредит.
 • Державна резервна система, гроши и кредит.
 • ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛИТИКА
 • Проблеми становлення та розвитку грошово-кредитної системи в Україні
 • Грошово – кредитна система в умовах ринкової економіки
 • Основні напрямки кредитної політики в державі
 • Проблеми та перспективи грошово-кредитної політики в Україні
Cгенерировано за 0.286273 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів