Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ» (ID:15153)

| Размер: 100 кб. | Объем: 99 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарської діяльності в іноземній валюті. 8 1.1. Сутність операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 8 1.2. Нормативне регулювання обліку доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання діяльності в іноземній валюті 15 Розділ 2. Облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 21 2.1. Принципи організації облікової політики банку 21 2.2. Облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті в комерційному банку 30 2.3. Синтетичний та аналітичний облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті в комерційному банку 37 2.4 Формування та використання резервів створених під заборгованість під нараховані доходи від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 45 Розділ 3. Аналіз доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 50 3.1. Аналіз ефективності проведення операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 50 3.2. Вплив доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті на загальний фінансовий результат комерційного банку 66 Розділ 4. Напрямки вдосконалення, нові підходи та продукти, спрямовані на збільшення доходності від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 71 ВИСНОВКИ 81 Список використаних джерел 86 Додатки 91 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000р. №2121-III. 2. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992р. №2654-XII із змінами та доповненнями. 3. Указ Президента України “Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності України” від 04.10.1994р. №566/94. 4. Указ Президента України “Про заходи щодо зміцнення банківської системи України” №893 від 14 липня 2000 року. 5. Уніфіковані правила по договірних гарантіях, затверджені Міжнародною Торговою Палатою №325 (редакція 1978р.). 6. Уніфіковані правила по гарантіях з платежем по пред’явленню вимоги, затверджені Міжнародною Торговою Палатою №458. 7. Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджено постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. №279. 8. Положення Про кредитування, затверджено постановою Правління НБУ від 28.09.1995р. №246 із змінами та доповненнями. 9. “Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат”, затверджено постановою Правління НБУ від 25.09.1997р. №316 із змінами та доповненнями. 10. Інструкція “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затверджено постановою НБУ від 18.12.1998 №527 із змінами та доповненнями. 11. Інструкція №7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затверджено постановою Національного банку України від 02.08.1996 №204 із змінами та доповненнями. 12. Аналіз діяльності комерційного банку: навчальний посібник/ За ред. роф. проф.. Ф.Ф. Бутинця, проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП. „Рута”, 2001. – 384с. 13. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: Логос, 1998. 14. Банківські операції: Підручник – 2-ге видання, випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. За реакцією А.М. Мороза, - К. КНЕУ, 2002. – 476с. 15. Банковское дело: Учебник / Под.ред. В.И. Колесникова, Г.П. Кролевецкой. – 4-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 464 с. 16. Банки и банковское дело. Учебное пособие для вузов / Под ред. И.Т. Баранова. – СПб.: Питер, 2000. – 304 с. 17. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169 с. 18. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник.- К. Знання, 2004. – 324 с. 19. Васюренко О.В. Банківські операції. – Київ, Знання.с – 2004 р. 20. Волхов В. „Методика оцінки ефективності кредитної діяльності банків за витратним методом”, Вісник НБУ, 2003, №6, ст..49 21. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під ред. Савлука М.І. - К.: Лібра, 1998. 22. Галасюк В.В. О необходимости использования понятия «условный денежный поток» // Финансовые риски.-2000.-N1.-С.125-128. 23. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Понятия денежных потоков и условных денежных потоков в контексте финансовой концепции капитала МСБУ. 24. Герасимович А. М. Облік та аудит у комерційних банках. — Львів: Фенікс, 1999.— 511с. 25. Герасимович А. М. Облік і аудит у банках. Підручник. – К.: КНЕУ, 2004, - 536 с. 26. Гладких Д.М. Структура і динаміка зростання банківських пасивів або Колективний портрет українського вкладника // Вісник НБУ. - 2001. - №2.-с.34-40. 27. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Банкіська статистика. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу, 1998. – 192с. 28. Горина С.А. Учет в банке. Проверка правильности отражения банковских операций. – М.: Приор, 1995. 29. Гроші та кредит: Підручник / За ред.проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510с. 30. Гроші та кредит.: Підручник./ М.І.Савлук та інші.: За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с. 31. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 305 с. 32. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И.Лаврушина.-Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1999,- 464с. 33. Економіка підприємства: Структурно-логічний навчальний посібник/ За редакцією проф. С.Ф. По кропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457стр. 34. Жуков Е.Ф.Менеджмент и маркетинг в банках. Учебное пособие. - М.: Банки и биржи, 1997. 35. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках. - К.: Т-во Знання, КОО, 1997. 36. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. - К.: Лібра, 1996. 37. Заруба О.Д. Основи банківської справи. - К.: УФИМБ, 1995. 38. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. - К.: КНЕУ, 2001. 39. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках. - К.: КНЕУ, 2000. - 404с. 40. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент. - К.: Основи, 1999. 41. Коваль Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків: навчальний посібник. – К.: Знання. – КОО, 1996. – 120с. 42. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 476 с. 43. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2000.-215с.-(Вища освіта XXI століття). 44. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова.-К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998.-736с. 45. Ольшаний О.І. Банківське кредитування: російський та закордонний досвід -М:Русская деловая литература, 1998 р. 46. Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій. - К.: КНЕУ, 1999.- 106 с. 47. Основы банковского менеджмента / Под. ред. Лаврушина О.И. - М.: Инфа-М. 2002. - 344 с. 48. Панова Г.С. Кредитна політика комерційного банку - М: ІКЦ Діс, 1997р. 49. Попович В.М., Степаненко А.И. Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика. Учебно-практическое пособие по курсу Экономическая безопасность предпринимательства. Научно-издательский центр Правовые источники. 1996р. 50. Потійко Ю.А. Особливості формування і розрахунку капіталу українських банків // Вісник НБУ. - 2002. - №5. с.17-19. 51. Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. — М.: Изд-во “Ось-89”, 1998. —160с. 52. Сойко В., Завгородній В. — Організація бухгалтерского обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000.— 260с. 53. Синки Дж. Ф.мол. Управление финансами в банках. Пер. з анг. 4-го вид. Catallaxy, М.: 1994р. 54. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой/ Под общей редакцией проф., д.э.н. А.П.Градова и проф., д.э.н. Б.И.Кузина.-Санкт-Петербург:Специальная литература, 1996.-510с. 55. Структура балансового капіталу банків України за станом на 01.01.2003 //Вісник НБУ. - 2003. - №3. - с.13-16. 56. Сусіденко В.Т. Стратегія управління кредитною діяльністю комерційних банків. – К.: КДТЕУ, 1998. – 348с. 57. Словарь-справочник финансового менеджера.-К.: «Ника-Центр», 1998.-480с.-(Серия «Библиотека финансового менеджера» Вып 1). 58. Словник-посібник економічних термінів: Рос.-укр.-англ. /О.М.Дрозд, В.В.Дубічинський, А.С.Д’яков та ін. За ред. Т.Р.Кияка.-К.: Вид. Дім «КМ Academia»,1997.-264с.-Бібліогр.:с.9-12. 59. Техника финансового анализа/ Пер. с англ. Под ред. Л.П.Белых.-М.:Аудит, ЮНИТИ, 1996.-663с. 60. Інформація офіційного сайту Національного банку України http://www.bank.gov.ua 61. Економіка України №1 2004 р.
Дополнительная информация468
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Основні операції за поточними рахунками суб’єктів господарювання в іноземні валюті
  • Особливості обліку операцій з готівкою іноземної валюти
  • Контроль та ревізія коштів і операцій в іноземній валюті (на прикладі підприємства)
  • Облік грошових та розрахункових операцій з іноземною валютою
  • Облік грошових активів в системі управління підприємством
  • Облік грошових активів в системі управління підприємством
  • Економічна сутність аудиту касових операцій
  • Облік операцій на рахунках в банку
  • Облік операцій на рахунках банку
  • Облік грошових коштів
Cгенерировано за 0.211341 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів