Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ» (ID:15153)

| Размер: 100 кб. | Объем: 99 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарської діяльності в іноземній валюті. 8 1.1. Сутність операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 8 1.2. Нормативне регулювання обліку доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання діяльності в іноземній валюті 15 Розділ 2. Облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 21 2.1. Принципи організації облікової політики банку 21 2.2. Облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті в комерційному банку 30 2.3. Синтетичний та аналітичний облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті в комерційному банку 37 2.4 Формування та використання резервів створених під заборгованість під нараховані доходи від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 45 Розділ 3. Аналіз доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 50 3.1. Аналіз ефективності проведення операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 50 3.2. Вплив доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті на загальний фінансовий результат комерційного банку 66 Розділ 4. Напрямки вдосконалення, нові підходи та продукти, спрямовані на збільшення доходності від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 71 ВИСНОВКИ 81 Список використаних джерел 86 Додатки 91 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000р. №2121-III. 2. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992р. №2654-XII із змінами та доповненнями. 3. Указ Президента України “Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності України” від 04.10.1994р. №566/94. 4. Указ Президента України “Про заходи щодо зміцнення банківської системи України” №893 від 14 липня 2000 року. 5. Уніфіковані правила по договірних гарантіях, затверджені Міжнародною Торговою Палатою №325 (редакція 1978р.). 6. Уніфіковані правила по гарантіях з платежем по пред’явленню вимоги, затверджені Міжнародною Торговою Палатою №458. 7. Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджено постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. №279. 8. Положення Про кредитування, затверджено постановою Правління НБУ від 28.09.1995р. №246 із змінами та доповненнями. 9. “Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат”, затверджено постановою Правління НБУ від 25.09.1997р. №316 із змінами та доповненнями. 10. Інструкція “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затверджено постановою НБУ від 18.12.1998 №527 із змінами та доповненнями. 11. Інструкція №7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затверджено постановою Національного банку України від 02.08.1996 №204 із змінами та доповненнями. 12. Аналіз діяльності комерційного банку: навчальний посібник/ За ред. роф. проф.. Ф.Ф. Бутинця, проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП. „Рута”, 2001. – 384с. 13. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: Логос, 1998. 14. Банківські операції: Підручник – 2-ге видання, випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. За реакцією А.М. Мороза, - К. КНЕУ, 2002. – 476с. 15. Банковское дело: Учебник / Под.ред. В.И. Колесникова, Г.П. Кролевецкой. – 4-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 464 с. 16. Банки и банковское дело. Учебное пособие для вузов / Под ред. И.Т. Баранова. – СПб.: Питер, 2000. – 304 с. 17. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169 с. 18. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник.- К. Знання, 2004. – 324 с. 19. Васюренко О.В. Банківські операції. – Київ, Знання.с – 2004 р. 20. Волхов В. „Методика оцінки ефективності кредитної діяльності банків за витратним методом”, Вісник НБУ, 2003, №6, ст..49 21. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під ред. Савлука М.І. - К.: Лібра, 1998. 22. Галасюк В.В. О необходимости использования понятия «условный денежный поток» // Финансовые риски.-2000.-N1.-С.125-128. 23. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Понятия денежных потоков и условных денежных потоков в контексте финансовой концепции капитала МСБУ. 24. Герасимович А. М. Облік та аудит у комерційних банках. — Львів: Фенікс, 1999.— 511с. 25. Герасимович А. М. Облік і аудит у банках. Підручник. – К.: КНЕУ, 2004, - 536 с. 26. Гладких Д.М. Структура і динаміка зростання банківських пасивів або Колективний портрет українського вкладника // Вісник НБУ. - 2001. - №2.-с.34-40. 27. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Банкіська статистика. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу, 1998. – 192с. 28. Горина С.А. Учет в банке. Проверка правильности отражения банковских операций. – М.: Приор, 1995. 29. Гроші та кредит: Підручник / За ред.проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510с. 30. Гроші та кредит.: Підручник./ М.І.Савлук та інші.: За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с. 31. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 305 с. 32. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И.Лаврушина.-Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1999,- 464с. 33. Економіка підприємства: Структурно-логічний навчальний посібник/ За редакцією проф. С.Ф. По кропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457стр. 34. Жуков Е.Ф.Менеджмент и маркетинг в банках. Учебное пособие. - М.: Банки и биржи, 1997. 35. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках. - К.: Т-во Знання, КОО, 1997. 36. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. - К.: Лібра, 1996. 37. Заруба О.Д. Основи банківської справи. - К.: УФИМБ, 1995. 38. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. - К.: КНЕУ, 2001. 39. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках. - К.: КНЕУ, 2000. - 404с. 40. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент. - К.: Основи, 1999. 41. Коваль Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків: навчальний посібник. – К.: Знання. – КОО, 1996. – 120с. 42. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 476 с. 43. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2000.-215с.-(Вища освіта XXI століття). 44. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова.-К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998.-736с. 45. Ольшаний О.І. Банківське кредитування: російський та закордонний досвід -М:Русская деловая литература, 1998 р. 46. Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій. - К.: КНЕУ, 1999.- 106 с. 47. Основы банковского менеджмента / Под. ред. Лаврушина О.И. - М.: Инфа-М. 2002. - 344 с. 48. Панова Г.С. Кредитна політика комерційного банку - М: ІКЦ Діс, 1997р. 49. Попович В.М., Степаненко А.И. Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика. Учебно-практическое пособие по курсу Экономическая безопасность предпринимательства. Научно-издательский центр Правовые источники. 1996р. 50. Потійко Ю.А. Особливості формування і розрахунку капіталу українських банків // Вісник НБУ. - 2002. - №5. с.17-19. 51. Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. — М.: Изд-во “Ось-89”, 1998. —160с. 52. Сойко В., Завгородній В. — Організація бухгалтерского обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000.— 260с. 53. Синки Дж. Ф.мол. Управление финансами в банках. Пер. з анг. 4-го вид. Catallaxy, М.: 1994р. 54. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой/ Под общей редакцией проф., д.э.н. А.П.Градова и проф., д.э.н. Б.И.Кузина.-Санкт-Петербург:Специальная литература, 1996.-510с. 55. Структура балансового капіталу банків України за станом на 01.01.2003 //Вісник НБУ. - 2003. - №3. - с.13-16. 56. Сусіденко В.Т. Стратегія управління кредитною діяльністю комерційних банків. – К.: КДТЕУ, 1998. – 348с. 57. Словарь-справочник финансового менеджера.-К.: «Ника-Центр», 1998.-480с.-(Серия «Библиотека финансового менеджера» Вып 1). 58. Словник-посібник економічних термінів: Рос.-укр.-англ. /О.М.Дрозд, В.В.Дубічинський, А.С.Д’яков та ін. За ред. Т.Р.Кияка.-К.: Вид. Дім «КМ Academia»,1997.-264с.-Бібліогр.:с.9-12. 59. Техника финансового анализа/ Пер. с англ. Под ред. Л.П.Белых.-М.:Аудит, ЮНИТИ, 1996.-663с. 60. Інформація офіційного сайту Національного банку України http://www.bank.gov.ua 61. Економіка України №1 2004 р.
Дополнительная информация468
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Основні операції за поточними рахунками суб’єктів господарювання в іноземні валюті
  • Особливості обліку операцій з готівкою іноземної валюти
  • Контроль та ревізія коштів і операцій в іноземній валюті (на прикладі підприємства)
  • Облік грошових та розрахункових операцій з іноземною валютою
  • Облік грошових активів в системі управління підприємством
  • Облік грошових активів в системі управління підприємством
  • Економічна сутність аудиту касових операцій
  • Облік операцій на рахунках в банку
  • Облік операцій на рахунках банку
  • Облік грошових коштів
Cгенерировано за 0.135843 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...