Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Витоки та становлення національного законодавства» (ID:14517)

| Размер: 124 кб. | Объем: 127 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 2 РОЗДІЛ І. Виникнення та розвиток національного законодавства в історії України 7 1.1 Формування національного законодавства в часи Київської Русі 7 1.2 Розвиток законотворчих процесів на Україні в XV -XІХ століттях 22 1.3 Українське законодавство і його оформлення в першій половині ХХ століття 40 РОЗДІЛ ІІ. Становлення національного законодавства України в часи незалежності 54 2.1 Соціально-політичні передумови формування державного законодавства 54 2.2 Передумови прийняття Конституції України та порядок прийняття Конституції України 61 2.3 Розробка законодавчої бази 77 РОЗДІЛ ІІІ. Сучасний стан розвитку національного законодавства 84 3.1 Законодавство України і його становлення на початку ХХІ сторіччя 84 3.2 Кодифікація та систематизація національного законодавства 91 3.3 Проблема адаптації національного законодавства до законів Европейського Союзу 102 ВИСНОВКИ 122 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 127 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература Список використаної літератури Нормативні акти 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - С. 141. 2. Конституция (Основной Закон) Украины. Принята Верховным Советом УССР 20 апреля 1978 г. // Ведомости Верховного Совета УССР. -1978. - № 18. - С. 286. 3. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31. - С. 429. 4. Акт проголошення незалежності України // Ведомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - № 38. - С. 502. Збірки документів 1. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.Д. Гончаренко (ред.), В.Д. Гончаренко (уклад.), О.Д. Святоцький (уклад.). - 3.вид., перероб. - К.: Видавничий Дім Ін Юре, 2003. - 796 с. 2. Хрестоматія з правознавства: Навч. посібник / Л.О. Лоха (уклад.), О. Д. Наровлянський (уклад.). - К. : Юрінком Інтер, 2003. – 736 с. 3. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / Відп. ред. Ю.С.Шемшученко Упоряд. О. І. Кресіна. - К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2001. - С. 69 - 202. 4. Мучник А.Г. Комментарий к Конституции Украины. - 2-е изд., исправ. и доп. - К.: Парламентское издательство, 2003. - Кн. 1. - 400 с. Монографічні видання 1. Гончяренко В.Г. Історія держави і права України: курс лекцій К.: Вентурі, 1996. - 245с. 2. Іванченко Р.П. Українська державність в 20-х - 90-х pp. - К.: МІЛП, 2000. - 120 с. 3. Лукашевич О.А., Манжул К.В. «Конституція» Пилипа Орлика - історико-правова пам'ятка XVII ст. - X.: Основа, 1996. - 79 с. 4. Мироненко О.М. Історія Конституції України. - К.: Ін Юре, 1997. - 135 с. 5. Музиченко П. Історія держави і права України: навчальний посібник. К.: Знання, 1999. - 662с. 6. Опришко В.Ф. Конституційні основи розвитку законодавства України. - К.: Знання, 2001. - 212 с. 7. Панюк А., Рожик М. Історія становлення української державності. - Львів: Центр Європи, 1995. - 245 с. 8. Погорілко В. Ф. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. - 652 с. 9. Рогожин А.Й. Історія держави і права України: підручник . Частина І. К.: ІнЮре, 1996. - 368с. 10. Рогожин А.Й. Історія держави і права України: підручник . Частина ІІ К.: ІнЮре, 1996. - 372с. 11. Тацій В.Я. Історія держави і права України: Підручник Частина І. К.: ІнЮре, 2000. - 580с. 12. Тацій В.Я. Історія держави і права України: Підручник Частина ІІ. К.: ІнЮре, 2000. - 575с. 13. Чайковський А. С., Батрименко В. І., Зайцев Л. О., Копиленко О. Л., Кривоніс В. М. Історія держави і права України. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 511с. Матеріали наукових праць та наукових конференцій 1. Гpошовий Ю. М. Актуальні пpоблеми законодавчого пpоцесу в Укpаїні // Концепція pозвитку законодавства Укpаїни: Матеpіали наук. -пpакт. конф., тpавень 1996 p., Київ. - К., 1996. - С. 33 - 35. 2. Граціанов А.І. Поняття систематизації законодавства та її значення // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем: Матеріали міжнародної наукової конференції. - К.: ІДП НАНУ. - 2000. - С. 274 - 275. 3. Граціанов А.І. Облік як вид систематизації законодавства // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених”. – Хмельницький. - 2002. - Спецвипуск 1. - С. 12 - 13. 4. Ткаченко В. Значення принципу законності при здійсненні кодифікації // Правова система України: проблеми теорії і практики. - К., 1993. - С. 72 - 73. 5. Подковенко Т. Система законодавства в Україні в 1917 - 1921 рр. // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. -Тернопіль, 2001. - Вип. 2. - С. 91 - 95. 6. Подковенко Т. Законодавча діяльність Центральної Ради. // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. - Тернопіль, 2001. - Вип. 3. - С. 122 - 129. 7. Подковенко Т. Законодавча діяльність Директорії. // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. - Тернопіль, 2002. -Вип. 4. - С. 114 - 119. 8. Подковенко Т. Конституція та конституційні акти Української Центральної Ради: історико-правовий аспект. // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. - Тернопіль, 2002. - Вип. 5. - С. 123 - 131. 9. Подковенко Т. Система законодавства: загальнотеоретична характеристика. // Держава і право: Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Секція юридичні і політичні науки. – К., 2003. - Вип. 21. - С. 77 - 83. 10. Федоpенко В.Л. Система конституційного пpава та система конституційного законодавства Укpаїни як елементи національної пpавової системи // Деpжава і пpаво: Зб. наук. пp. - К., 2000. - Вип.6: Юpидичні і політичні науки. - С. 87 - 95. 11. Шаповал Л. Сучасне законодавство Укpаїни та етапи його гаpмонізації // Пpоблеми гаpмонізації законодавства Укpаїни з міжнаpодним пpавом: Матеpіали наук.-пpакт. конф., жовт. 1998 p. - К., 1998. - С. 166 - 169. 12. Ющик О. Правова реформа і систематизація законодавства України // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. - К., 1999. - С. 88 - 94. Переодичні видання 1. Головатий С. Конституція України 1996 р. в системі європейського конституціоналізму // Право України. - 1997. - №8. - С. 10 - 12. 2. Граціанов А. Роль уніфікації в систематизації законодавства // Держава і право. - К.: ІДП НАНУ. - 2000. - Вип. 8. - С. 15 - 19. 3. Граціанов А. Консолідація як форма упорядкування законодавства // Держава і право. - К.: ІДП НАНУ. - 2001. - Вип. 12. - С. 11 - 13. 4. Граціанов А. Інкорпорація як вид систематизації законодавства // Держава і право. - К.: ІДП НАНУ. - 2002. - Вип. 17. - С. 6 - 11. 5. Граціанов А. Спеціальна юридична термінологія як спосіб удосконалення законодавства // Держава і право. - К.: ІДП НАНУ. - 2003. - Вип. 19. - С. 124 - 129. 6. Копиленко О. Окремі колізії українського законодавства // Право України. - 2000. - № 12. - С. 13 - 15. 7. Лінецький С. Проблема внесення змін до Конституції у контексті еволюції державного режиму сучасної України // Підприємництво, господарство, право. - 2002. - № 3. - С. 94 - 99. 8. Опришко В. Законотворчість: сьогодні і завтра: [Вдосконалення законодавства України] // Віче. - 1996. - № 7. - С. 3 - 16. 9. Опришко В. Законотворчому процесу – наукове забезпечення // Право України. - 1996. - № 5. - С. 52-56. 10. Опришко В. Наукове забезпечення законотворчого процесу - вимога часу // Віче. - 1995. - № 3. - С. 3 - 13. 11. Опришко В. Основні положення проекту Концепції розвитку законодавства України до 2005 р. // Право України. - 1996. - № 7. - С. 3 - 10. 12. Опришко В. Питання трансформації Європейського права в законодавство України // Право України. - 2001. - № 2. - С. 27 - 30. 13. Подковенко Т. Передумови становлення сучасного українського конституціоналізму // Право України - 2003. - №3 - С. 14 - 16. 14. Подковенко Т. Законодавча діяльність Директорії. // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11. - С. 80 - 84. 15. Подковенко Т. Правові засади будівництва Української Держави в період Гетьманату П. Скоропадського. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - Хмельницький, 2003. - С. 50 - 57. 16. Тодика Ю. Конституція і правова доктрина // Вісник Академії правових наук України. - Харків. - 2000. - №1. - С.42 - 50. 17. Тараненко О. Проблеми і перспективи законотворчості в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №10. - С. 3 - 7. 19. Плющ І. До проблеми удосконалення законодавства України: здобутки і борги парламентського року (соціально-економічний аспект): [Ст. Голови Верховної Ради України] // Право України. - 2002. - № 4. - С. 3. 20. Порохненко Л. Проблеми впровадження європейських стандартів у законодавство України шляхом демократичних реформ // Український часопис міжнародного права. - 2002. - №4. - С. 26 - 32. 21. Пронюк Н. Систематизація українського законодавства в умовах ринкових перетворень // Економіка, Фінанси, Право. - 2002. - №10. - С. 19 - 24. 22. Рогожин А., Гончаренко В. Проблеми становлення конституціоналізму в Україні // Право України. - 2000. - № 12. - С. 143 - 144. 23. Стецюк Н. Конституція України як нормативно-правовий акт та політичний документ (до характеристики властивостей) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник / Гол. ред. В. Л. Регульський.- Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000.- № 1. С.263-268. 24. Савенко М. Функція правової охорони Конституції України // Право України. - 2001. - № 9. - С. 3 - 5. 25. Тацій В., Тодика Ю. Проблеми реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 2. - С. 20. 26. Тертишник В. Концептуальні проблеми розподілу влади: до становлення сучасної моделі правової держави в контексті політичної реформи в Україні // Юридична Україна. - 2003. - № 3. - С. 13 - 16. 27. Тимощук О. Проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України” у світлі історичних традицій світового конституціоналізму // Юридична Україна. - 2003. - № 5. - С. 14 - 16. 28. Тодика Ю. Фактори реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. - 2002. - № 3. - С. 2 - 3. 29. Шаповал В. Від Руської правди до Декларації про державний суверенітет України: історичні форми правового регулювання державно-владних відносин // Віче. - 2000. - №7. - С. 12 - 15. 30. Шаркова І. Інститут законодавства Верховної Ради України // Вісн. програми сприяння парламентові України. - 1999. - № 5. - С. 39 - 40.
Дополнительная информация1042
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Витоки та становлення національного законодавства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Кримінальне законодавство України. Система кримінального законодавства США
  • Досвід країн Центральної та Східної Європи на шляху адаптації національного законодавства до законодавства ЄС
  • Система законодавства про інтелектуальну власність
  • Формування та розвиток законодавства ранньофеодальних слов’янських держав
  • Формування та розвиток законодавства ранньофеодальних слов’янських держав
  • Становлення держави та закону ранньофеодальної словянської держави
  • Становлення держави та закону ранньофеодальної словянської держави
  • Національний ринок.
  • Становлення та розвиток трудового законодавства в Польші
  • Іслам (шиїти і суніти)
Cгенерировано за 0.140315 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів