Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ В УКРАЇНІ XVII—XVIII СТ.» (ID:9431)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   25 кб.

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ В УКРАЇНІ XVII—XVIII СТ.


У культурному надбанні українців Києво-Могилянська академія була, є і залишиться явищем, яке яскраво
підтверджує розум і талант народу, його самосвідомість і прагнення до самореалізації, самовиявлення. Майже 200
років Києво-Могилянська академія виконувала роль освітнього і культурного центру не лише в Україні, а й у
Східній Європі. Та роль академії у культурному житті України не можна обмежити лише цим. Вона мала ще одну
історичну цінність—академія заклала підвалини для інтелектуального і культурного життя другої половини
XVIII—XIX ст., її здобутками живилися Харківський та Київський університети, Київська духовна академія,
численні школи та колегіуми, Слов'яно-греко-латинська академія в Москві, Академічний університет в Петербурзі,
школи в Росії, Білорусі, Сербії.

Її випускники займали високі пости у Війську Запорізькому, творили Гетьмансько-козацьку державу, були носіями
національно-визвольних ідей. Існуючи в умовах наступу на Україну російського великодержавного шовінізму,
академія продовжувала поповнювати українську поезію, літературу, музику, науку новими здобутками, що живили
національну самосвідомість і заперечували будь-які спроби довести другосортність нації.

Академія з'явилася не за наказом згори, а була створена волею самого народу. Вона увібрала в себе дух народу,
а потім і сама живила його. На академію мав величезний вплив загальноєвропейський історичний процес, який
обумовив прийняття Україною ідей гуманізму та реформації, що виявилися у формуванні ранньої просвітницької
думки, а також в організаційній побудові української вищої школи, у змісті та обсязі предметів, що в ній
вивчалися і давали завершену гуманітарну освіту — апробовану в Європі систему «семи вільних наук».

Але, зазначаючи цей момент, необхідно пам'ятати, що освітня і суспільна думка України мала власні традиції, що
йшли від часів Київської держави. Україна за доби Київської Русі мала всі передумови для того, щоб у ній
проросли перші паростки свободи, її церква була незалежною від держави, а сама держава децентралізованою. Тут
не було ні імператора (царя), ні короля (або великого князя), що міг би узурпувати церковну владу. Церква
стояла над державою і могла зажадати від носіїв князівської влади підпорядкування деяким ідеальним основам не
тільки в особистому, а й у державному житті. Князь на Русі не-мав усієї повноти влади. Він ділив її з боярами,
дружиною, вічем.

Демократизм засад державного і громадського життя Київської Русі в Могилянській академії виявився в
«демократичних засадах її організації, у всестановості, виборності професорів, підвищеній увазі до
національних мов —слов'янської й української, у виробленні основ власної історіографії, переосмисленні
світових філософських концепцій. Все це відігравало важливу роль у загальнонаціональному відродженні», —
зазначає 3. І. Хижняк.

Києво-Могилянська академія з'являється в період першого українського культурно-національного відродження, що
тривало майже два століття. Культурні зрушення в цей період відбуваються під впливом соціально-економічного
розвитку, а також політичних та ідеологічних процесів, що-стали особливо інтенсивними в другій половині XVI
ст. Зростала кількість промислових та ремісничих підприємств — за деякими даними, у 60-х роках XVI ст. їх
налічувалося близько тисячі. У XVII ст., після революції 1648 p., була скасована велика власність, і землю
поділили між малими господарствами. Це підняло продуктивність праці в сільському господарстві, стимулювало
поширення засівної площі, зокрема шляхом «займанщини». Місцями господарство набирало промислового характеру.
Промисловість мала осередки в містах та у старшинських маєтках. На початку XVIII ст. з'являються перші
мануфактури. В Україні формувалася європейська система капіталістичного господарства, причому на Лівобережжі
цей процес відбувався значно інтенсивніше, ніж на решті території України. Тут налічувалося близько 200 міст і
містечок. Чимало з них користувалися магдебурзьким правом. Ці зміни в господарському житті України не могли не
відбитися на розвитку науки і культури.

Проте, слід підкреслити, що одним із важливих чинників, які обумовили перше національно-культурне відродження,
було іноземне поневолення. Полонізація України Річчю Посполитою призвела до приниження ролі української мови,
звичаїв, православ'я тощо. Особливу надію чужинці покладали на церкву, сподіваючись з її допомогою» остаточно
поневолити українців. П. Куліш у статті «Про причини взаємної ворожнечі поляків і українців в XVIII віці»
писав, що «причиною боротьби українців проти поляків в цей період були шляхетські погляди на народ: козаків і
селян уважано за нижчі істоти, над якими шляхта й пани могли знущатись, скільки хотіли. Отже, боротьба велась
із-за ображеного почуття людської гідності. На ґрунті польської державності зустрілись дві цілком протилежні
по свойому світогляду народності, одна репрезентувала погляди аристократичні, друга демократичні. Виявилось,
що існувати вкупі в одних умовах вони не можуть». (Ополячилися і окатоличилися шляхетські українські родини
—Збаразькі, Заславські, Вишневенькі, Хоткевичі, Калиновські, Огінські та ін. Усе, що було колись рідним,
своїм, природним і дорогим, тепер здавалося мужицьким, другосортним, застарілим, осоружним. Згасала
національна свідомість. М. Грушевський писав про ті часи: «І почуття безпорадності обіймало українське
громадянство. Здавалося, що перед цим натиском польської державності, польської культурності, польської
національності виходу немає, і українству прийдеться тільки тихо коритися непереможному процесові».

У прогресивних українських колах визріла думка про те, що Річ Посполита може знищити національне життя,
культуру етносу, що католицькій експансії на схід слід протиставити свої власні національні духовні цінності,
культуру, щоб відродити самосвідомість, зміцнити волю і дух народу до боротьби. Потрібні були свої школи,
підручники, вчителі, друкарні, письменники, вчені. Різні верстви населення залучалися до реалізації цих
завдань. Особливо великий внесок у захист і примноження національної культури зробили братства. Вони виникали
як громадські організації міщан, але поступово розширювали свою компетенцію, зокрема у питаннях
суспільно-політичних та культурно-просвітницьких. Братський рух поширився спочатку на західних землях України
(найстарішим .було Львівське братство, засноване 1439 p.), а вже в першій половині XVII ст.—на Волині і
східних землях, охопивши всю Україну. Серед братчиків були високоосвічені люди — «міщани з поривами і
сумнівами, з прикметами та недоліками людей Відродження та Реформації». Діяльність братств була надзвичайно
плідною. Вони високо підняли свідомість народу, дали в його руки могутню зброю—знання, в результаті чого
з'явились талановиті творці, письменники, суспільні діячі. Діапазон їхніх науково-культурних запитів був
надзвичайно широкий: від античної Греції до гуманістів ренесансної Європи. Духовне життя країни набирало,
таким чином, глибокого й актуального змісту — окреслювалась нова культурна епоха, за своїм характером
відповідна ренесансовій в історії світової культури.

Культурне відродження України готували полемісти, серед яких Мелетій Смотрицький, Юрій Рогатинець, Іван
Вишенський, Захарія Копистенський, Христофор Філалет та інші. У цей період з'являються перекладені на «просту
мову» «Євангеліє» білоруса Василя Тепинського, «Новий Заповіт» Валентина Негалевського із Хорошева на Волині,
«Пересопницьке Євангеліє». Ці переклади були непоодинокі, відомі й інші «учительні євангелія», перекладені на
«просту мову».

Завойовує визнання ідея залежності суспільного розвитку від поширення освіти, яку обґрунтували Герасим
Смотрицький, Іов Борецький, Стефан та Лаврентій Зизанії, Петро Могила, Іннокентій Гізель та багато інших
українських просвітників.

У 1620 p. з допомогою козацтва відновлюється в Україні митрополія і вся православна ієрархія, яку 25 років
тому за Берестейською унією замінили уніатською. Це була і д величезної політичної ваги, і немала заслуга в
цьому П. Сагайдачного, який розумів, що означає для народу і у його визвольній боротьбі.

У цей же період в Києво-Печерській Лаврі згуртувалися просвітники на чолі з Єлисеєм Плетенецьким, родом з
Львівщини. Серед просвітників Києво-Печерського осередку були відомі високоосвічені люди того часу: Тарас
Земко, Памво Беринда, Захарія Копистенський, Олександр Митура, Філофей Казаревич та багато інших. Вони
продовжили традиції, започатковані в Острозі та Львові, які на час перебували під впливом уніатства. Вчені
готували давали букварі, граматики, словники, богословську літературу, полемічну, історичну, мали свою велику
бібліотеку та друкарню. До середини XVIII ст. друкарня випустила близько 80 відомих на сьогодні книг, із них
лише 12 — польською та латиною, всі інші — українською мовою.

У цей же час активно починає працювати Київське братство, до якого вступає разом зі своїм військом гетьман
Сагайдачний.

Аналізуючи цей період, Д. Дорошенко писав, що «натиск римо-католицизму й викликана ним релігійна боротьба
спонукали українське громадянство до самооборони і насадження в себе школи й просвіти на західноєвропейський
зразок. Вплив цієї просвіти поширюється на всі українські області, об'єднані тепер в одній державі. Тоді між
цією державою й її українським населенням вибухає в половині XVII віку гострий конфлікт, що набирає характеру
всенародного руху, об'єднує всі верстви українського народу і перетворюється в справжню революцію». Далі
читаємо: «І саме в цій боротьбі українського народу за соціально-економічну і політичну емансипацію


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів