Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах» (ID:8127)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       15 стр.
Размер в архиве:   373 кб.

Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах ЗмістВступ


Актуальність теми дослідження. Перехід на ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності за
Національними положеннями (стандартами) зумовив створення нової інформаційної бази, якою є дані
бухгалтерського обліку, та додав нового економічного змісту в трактування сутності активів підприємства як
ресурсів, використання яких має принести в майбутньому економічні вигоди. Наймобільнішим складником цих
ресурсів є оборотні активи, а саме – найліквідніша їх складова – грошові кошти. Від належного рівня
організації їх обліку та контролю, а також від ступеня ефективності їх використання залежить стан
підприємства, галузі, національної економіки, задоволення потреб суспільства.

Розвитку теорії і практики обліку та економічного аналізу, впровадженню в Україні загальноприйнятої в
міжнародній практиці методології сприяють праці відомих вітчизняних і зарубіжних авторів, таких як Бланк І.О.,
Бородкін О.С., Брігхем Є.Ф., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Івахненко В.М., Коласс Бернар, Кужельний М.В., Мних
С.В., Нападовська Л.В., Нусинов В.Я., Савицька Г.В., Сопко В.В., Стражев В.І., Чумаченко М.Г. та ін. Проте,
актуальним залишається дослідження досвіду обліку та контролю грошових коштів в зарубіжних країнах.

В міжнародній практиці облік та контроль грошових коштів є лише одними з частин структури управління
підприємством, які мають бути організовані так, щоб відповідати потребі прийняття ефективних управлінських
рішень. В зарубіжних країнах стандартизований підхід поступився місцем більш різноманітним аналітичним
дослідженням, які орієнтовані на використання можливостей підприємства. Особливої ваги набувають зарубіжні
методики аналізу ефективності використання грошових коштів та їх впровадження на вітчизняних підприємствах.

Метою роботи є дослідження методологічних і організаційних засад обліку та контролю грошових коштів в
зарубіжних країнах за сучасних умов господарювання. Відповідно до поставленої мети визначено сукупність
основних завдань:

дослідити основи побудови обліку грошових коштів підприємства в зарубіжних країнах за сучасних умов
господарювання;

розкрити економічну сутність грошових коштів підприємства;

визначити склад та провести класифікацію грошових коштів підприємства;

дослідити особливості організації бухгалтерського обліку та контролю грошових коштів на зарубіжних
підприємствах;

Об’єктом дослідження є грошових кошти суб’єктів господарювання в зарубіжних країнах. Предметом дослідження є
методичний інструментарій бухгалтерського обліку та контролю грошових коштів.

Методи дослідження. В основу дослідження покладено діалектичний підхід до вивчення сучасного стану грошових
активів. У процесі дослідження застосовані методи: індукції та дедукції, спостереження, групування, факторного
та порівняльного аналізу, статистичні методи та графічне зображення даних.

Інформаційною базою дослідження є міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності,
законодавчі та нормативні акти України, наукові праці і методичні розробки, праці провідних вітчизняних
і зарубіжних учених–економістів, матеріали науково–практичних конференцій, семінарів, періодичні видання,
статистична інформація, практичні дані.1. Грошові кошти як об’єкти обліку та контролю1.1. Економічна сутність грошових коштів підприємства


Гроші - економічна категорія, у якій виявляються і при участі якої будуються суспільні відносини; гроші
виступають як самостійна форма мінової вартості, засіб обігу, платежу і накопичення.

Гроші – це категорія товарного виробництва і товарного обігу. Вони мають товарне походження і виражають певні
виробничі відносини між товаровиробниками з приводу обміну продуктами праці через ринок. У грошах як
загальному еквіваленті втілений безпосередньо суспільний характер праці. Вони дають змогу вимірювати суспільні
витрати і отримані результати.

Гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним
еквівалентом. Проте, гроші – не просто товар, а носій певних суспільних відносин, формування яких зумовило
виділення із широкого ряду товарів одного – грошового. Як результат тривалого історичного розвитку товару і
форм вартості гроші самі не можуть бути застиглим, раз і назавжди даним явищем, а повинні постійно розвиватися
як по суті, так і за формами існування.

Різноманітність і складність виробничих відносин, які втілюються в грошах, визначають множинність форм прояву
самих грошей. Кожна з таких форм одержала назву функції грошей. Функція грошей – це певна дія чи “робота”
грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення.

У результаті виникнення кредитних відносин між товаровиробниками гроші виступають засобом сплати боргового
зобов’язання, виконують функцію засобу платежу. Це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних
боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.

З функції грошей як засобу платежу виникають кредитні гроші. Коли власник товару продає його в кредит, він не
обмежується усним зобов’язанням покупця сплатити його, а вимагає боргову розписку, в якій, як правило,
зазначаються товар, його ціна і строк погашення боргу. Така боргова розписка є попередником векселя, так само
як останній є безпосереднім попередником кредитних грошей.

Між кредитними і паперовими грошима існують суттєві відмінності. Так, паперові гроші виникають з функції
обігу, в той час як кредитні – з функції платежу. Паперові гроші випускає держава, яка вимагає від усіх
суб’єктів ринкових відносин приймати їх у всіх платежах. Такі гроші випускаються в обіг в міру потреби.
Кредитні гроші випускаються банком, вони не обов’язкові для приймання, але забезпечені золотом, іноземною
валютою та іншими активами банку. Вони випускаються відповідно до суми товарних векселів і, таким чином, не
перевищують потреби в них. Проте в сучасних умовах відмінності між паперовими і кредитними грошима
стираються.

Грошові активи підприємства – грошові кошти підприємства і зобов'язання сторонніх осіб сплатити даному
підприємству або організації деяку фіксовану суму.

У процесі господарської та іншої діяльності підприємства сутність постійно вступають у взаємовідносини з
іншими суб'єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами: з
постачальниками - за одержані від них товарно-матеріальні цінності, з покупцями - за придбані ними товари, з
банками - з одержання коштів і погашення кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами - за транспортні
та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками - із заробітної плати, наданих їм позик тощо.
Відносини між підприємствами, які виникають внаслідок кругообігу господарських засобів, називаються
розрахунками. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми
в грошову, і навпаки. Початковою і кінцевою ланкою кругообігу засобів, який включає придбання товарів,
виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки, виступають
грошові кошти, які є найбільш ліквідними активами.


1.2. Склад грошових коштів


Під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання.


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів