Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «К/Р Аудит» (ID:7995)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       8 стр.
Размер в архиве:   37 кб.

К/Р Аудит
Зміст1. Аудит фінансової звітності та його результати


Проведення аудиту, по суті, є конкретним практичним завданням і жодного аудиту, подібного до іншого, не буває.
Однак ряд загальних етапів можна вказати: на початковому етапі здійснюється планування, реєстрація і контроль,
аудитор досліджує і дає відповідну оцінку процедурам внутрішнього контролю на підприємстві. Оцінка
бухгалтерського обліку й аудиторського ризику - завдання другого етапу. На третьому етапі з'ясовуються шляхи
пошуку аудиторських доказів; тестування працівників внутрішнього контролю здійснюється на четвертому етапі.
Скорочена і глибока перевірка операцій та процедури дослідження на суттєвість, огляд фінансової звітності
здійснюються на п'ятому етапі, на шостому - оформлюються матеріали аудиту і складається аудиторський висновок.
Значна увага приділяється перевірці систем та інформації на виході, зокрема аудитор має впевнитись у
функціонуванні системи реєстрації та обробки інформації та оцінити її адекватність як основи для складання
фінансової звітності. Аудитор повинен також виконати аналіз фінансової звітності, який був би достатнім для
формування думки щодо неї. Важливо скласти програму роботи аудитора, детально відобразивши в ній всі етапи
проведення аудиту з моменту укладення договору на проведення аудиту до складання та підписання аудиторського
висновку.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) № 1[] фінансова звітність визначається як
бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан підприємства, результати його діяльності і
рух коштів підприємства за звітний період. Фінансову звітність підписують керівник та головний бухгалтер
підприємства, до неї відносять:

Баланс - звіт про фінансовий стан, що відбиває активи, зобов'язання і капітал підприємства на певну дату[].

Звіт про власний капітал, що відображає зміни в складі власного капіталу протягом звітного періоду[].

Звіт про фінансові результати, що відбиває доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства[].

Звіт про рух коштів, що відбиває надходження і витрату коштів у звітному періоді.

Примітки до фінансових звітів - сукупність показників фінансових звітів і розкриття іншої інформації,
передбаченої положенням, включаючи облікову політику підприємства.

Часто в спеціальній літературі, а особливо в аудиторській практиці, вживається поняття "критерії", і воно
найбільш повно відповідає внутрішньому змісту проблеми, яка розглядається. Однак це поняття більшою мірою
стосується оцінки звітності під час перевірки, особливо на кінцевому її етапі - коли формулюється думка про
неї. Але перш ніж це зробити необхідно чітко визначити, за якими ознаками здійснювати оцінку. У зв'язку з цим
доцільно застосовувати ще одне .поняття - "ознаки". Це - прикмети, показники, за якими аудитор перевіряє
фінансову звітність і робить висновок, чи відповідає вона установленим вимогам. За кожною певною ознакою
перевірки оцінка проводиться за відповідними їй критеріями. Тому аудиторська перевірка фінансової звітності
повинна здійснюватися за допомогою її оцінки за певними ознаками і відповідними їм критеріями. Їх склад у
різних авторів неоднаковий.

Щодо критеріїв оцінки звітності в найбільш загальних рисах , необхідно звернути увагу на такі моменти. За
результатами аудиторської перевірки фінансової звітності аудитор повинен дати .аудиторський висновок. Залежно
від результатів аудиторської перевірки він може бути безумовним, умовним (з багатьма різновидами) чи відмовою
від думки. До завдань й обов'язків аудитора не входить підтвердження абсолютної точності всіх бухгалтерських
записів і регістрів. Крім того, виявлені недоліки, неточності, помилки аудитор розрізняє як суттєві (які
значною мірою впливають на показники фінансової звітності, тобто змінюють фінансовий результат на протилежний
- прибуток на збиток, і навпаки) і несуттєві (виходячи з зарубіжного досвіду вони в сукупності становлять 4-5
% від загального результату фінансової звітності).

Принципи бухгалтерського обліку - правила якими слід керуватися під час вимірювання, оцінки та реєстрації
господарських операцій і під час відображення їх, результатів у фінансовій звітності. Згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку "Загальні вимоги до фінансової звітності"[] це принципи:

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від
власників;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства виходячи з припущення, що
його діяльність триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової
звітності;

фактичної собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та
придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду
слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.

При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу
надходження й сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та
потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що ухвалюються на її основі;
послідовності, який передбачає постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.
Зміна облікової політики має бути обґрунтована й розкрита у фінансовій звітності.

Фінансова оцінка. Оцінювання фінансової звітності підприємства є важливою процедурою аудиту. Аудитор
повинен керуватися Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [] та такими
нормативними документами: П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; П(С)БО 2 "Баланс"[]; П(С)БО 3
"Звіт про фінансові результати"[]; П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"[] та ін. На підставі нормативних
актів аудитор досліджує достовірність оцінки статей балансу і фінансової звітності.

Насамперед аудитор оцінює використання необоротних активів за даними рахунка 12 "Нематеріальні активи". Оцінка
фінансової звітності здійснюється на підставі чинних нормативних документів. Як правило, фінансова оцінка
складається з таких компонентів (заходів):

Опитування працівників компанії стосовно:

принципів бухгалтерського обліку та практики їх застосування компанією;

методів практичного застосування цих принципів бухгалтерського обліку;

останніх змін у діяльності компанії та (або) застосовуваних принципів бухгалтерського обліку;

подій, що мали місце після дати складання фінансової звітності, які можуть мати суттєвий вплив на цю
звітність.

Аналітичних процедур, метою яких є:

визначення та вивчення співвідношень між елементами фінансової інформації;

виявлення незвичайних фактів (елементів), що не вписуються до прийнятої практики (стандартів);

з'ясування відповідності фінансової звітності загальній основі бухгалтерського обліку;

отримання звітів інших аудиторів, які залучалися до оцінювання фінансової звітності великих підрозділів
компанії-клієнта (якщо такі перевірки мали місце).

Компіляції. Це вид роботи, під час якої аудитор подає надану йому керівництвом (власниками) фінансову
інформацію у вигляді комплекту фінансової звітності без висловлення будь-яких гарантій щодо цієї звітності.

Метою компіляції є застосування бухгалтерських знань та досвіду (саме бухгалтерських, а не
аудиторських) для збирання, класифікації та підсумовування фінансової інформації. Як правило, ця робота
включає приведення детальної інформації до ясної і зрозумілої форми; при цьому не вимагається перевіряти
припущення, що лежать в основі цієї інформації. Застосовувані процедури не мають на меті надати будь-які


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів