Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Функції кредиту» (ID:7843)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       20 стр.
Размер в архиве:   138 кб.

Функції кредитуЗмістВступ


Актуальність теми дослідження. Одним із завдань сучасного етапу становлення економіки України є реформування
економіко-правових засад розвитку товарно-кредитного господарства. Кредит як універсальний важіль економіки
супроводжує процеси виробництва, обміну, присвоєння та споживання матеріальних благ. Реалії розвитку ринкових
відносин у нашій країні вказують на потребу вдосконалення функціонуючих кредитних механізмів та впровадження
нових.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вивчення знань про кредит як соціальне явище, економічну та
юридичну природу, види, зміст та функцію кредиту.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання:

з’ясувати сутність кредиту;

уточнити співвідношення суті понять позики та кредиту;

класифікувати підстави виникнення кредитних відносин – низки правочинів, що дозволить забезпечити уніфіковане
регулювання цього виду відносин;

дослідити перспективи розвитку кредитних відносин в Україні.

Об’єктом дослідження є закономірності становлення, функціонування та розвитку кредитування. Предметом
дослідження є функції кредиту.

Теоретичну основу дослідження склали положення, викладені у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених як
М.М. Агарков, М.І. Брагінський, В.А. О.В. Кривенда, О.І. Лаврушин, С.М. Лепех, В.В. Луць, Л.А. Лунц, О.Л.
Малахова, Л.А. Новосьолова, О.М. Олійник, О.П. Орлюк, Є.А. Павлодський, Е.Г. Полонський, та ін.


1. Поняття, функції та види кредиту


Відсутність єдиних підходів в економічній науці щодо визначення кола соціально-економічних явищ, які необхідно
відносити до кредиту, обумовлює розбіжності у трактуванні не лише ознак правовідносин (зобов’язань), які слід
вважати кредитними, але й у визначенні меж самого поняття кредитного договору.

Латинське „credo” означає „довіра”, „credere” – вірити, „creditum” - ввірене. Терміни „кредит”, „кредитування”
є широковживаними. При спробі з’ясувати, що під ними слід розуміти, можна отримати безліч подібних, але
відмінних по суті тлумачень. Як вдало висловився Трахтенберг Й.А., „стосовно кредиту звичайне слововживання
надало науці дійсно „ведмежу послугу” [, c. 363].

В національному законодавстві тлумачення понять кредиту, кредитування, кредитної діяльності, кредитної
операції, кредитного договору, кредитних відносин, кредитних коштів неоднозначні і відмінності між цими
категоріями часто нівелюються. У новому Цивільному кодексі України в назві глави 71 та параграфу 2 вживається
термін кредит, стаття 1054 пропонує визначення кредитного договору, а стаття 1057 визначає суть комерційного
кредиту, поняття кредиту застосовується також і в деяких інших нормах (наприклад, статей 694, 695 щодо продажу
в кредит). Новий Господарський кодекс України оперує майже усім діапазоном виділених понять, до того ж
вживаючи як синонім кредиту ще й термін „позичка”. Загалом зміст статей 345-349 цього нормативного акту
відтворює окремі норми Положення про кредитування.

Як правило, під кредитом в законодавстві мається на увазі грошова сума: „позичковий капітал банку у грошовій
формі та в банківських металах, що передається у тимчасове користування” (Положення про кредитування), „кошти,
що передаються у позику” (Закони України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових
послуг”, „Про оподаткування прибутку підприємств”). Більш точним видається називати кошти, що передаються в
кредит, - кредитними коштами, але не самим кредитом. Іноді кредит характеризують як правовідносини (Закон
України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”). Не
пропонуючи іншого тлумачення цього поняття, законодавство містить й інше його застосування. Наприклад, стаття
694 Цивільного кодексу України „Продаж товару в кредит” очевидно виходить з іншого розуміння суті даного
явища.

Науковці наполегливо дискутують щодо економічної та правової природи кредиту, а зокрема, і позики. Одні з них
вважають, що кредит – це гроші (ця позиція знайшла своє відображення у наведених вище нормативних актах та у
проекті закону України „Про банківський кредит”), інші обґрунтовують висновок про те, що кредит (позика) – це
відносини [, c. 27; , c. 3; , c. 8]. Отже, пропонується ототожнення понять кредиту та кредитних коштів, або
кредиту та кредитних відносин. Стаття 2 Закону України „Про банки та банківську діяльність” окреслює суть
банківського кредиту як зобов’язання. Тлумачення суті кредиту лише як суми коштів є невиправдано спрощеним
підходом. Гроші – це лише об’єкт матеріального світу, який найбільш придатний для оперування ним в процесі
кредитування, але вони не є самим кредитом. А відносини – це власне зв’язок, який виникає внаслідок вчинення
кредиту чи обіцянки зробити це, тобто вияву довіри. Кредит – це дія (сукупність дій) чи бездіяльність, а не
річ (гроші) чи відносини.

З’ясування цього питання, на нашу думку, вимагає застосування філософських категорій „сутності” та „явища”,
які відображають всезагальні форми об’єктивного світу, його пізнання і практичної діяльності людей. Сутність –
це внутрішній зміст предмета, який виражається в єдності усіх різноманітних форм його буття; явище – це те чи
інше вираження предмета, зовнішня форма його існування. В мисленні категорії сутності та явища відображають
перехід від різноманіття наявних форм предмета до його внутрішнього змісту та єдності – до поняття [, c. 638].
Кредит – це соціальне явище, а не виключно правова категорія і тому ми в комплексній його характеристиці
можемо лише окреслити його правовий аспект. „Звичайно під кредитом розуміють довіру, якою користується особа,
яка взяла на себе зобов’язання майбутнього платежу, зі сторони особи, яка має право на цей платіж, - тобто
довіра, яку позикодавець виявляє боржнику” [, c. 5]. Кредит як соціальне явище – це вияв довіри, правова
сутність якої найбільш точно виражається через поняття послуги (кредитної послуги). Кредит можна
охарактеризувати як поведінку особи, яка може бути як активною (передача грошей, банківських металів), так і
пасивною (відстрочка або розстрочка як утримання від реалізації грошової вимоги). Зі змісту статті 901
Цивільного кодексу України випливає, що послуга споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення
певної діяльності. Після закінчення строку, протягом якого позичальник користувався виявленою йому довірою,
активи його залишаються такими ж, крім суми доходу, яку він міг заробити, скориставшись кредитною послугою.
Отже, в результаті надання кредиту як послуги відсутній матеріалізований результат, оскільки сума грошей чи
певна кількість банківського металу надається на засадах повернення такої ж суми чи кількості. Періодичне
вчинення такої поведінки по наданню кредитних послуг охоплюється поняттям кредитної діяльності або
кредитування. В римському праві це явище опосередковувалось укладенням договорів щодо передачі будь-якого
майна на засадах його повернення, а за чинним національним законодавством сфера відображення цього явища в
правових нормах звузилась і стосується лише грошей та інших речей, визначених родовими ознаками.

В даній роботі ми дотримуємося твердження, що кредит - це складова обороту грошей, що виражає економічні
відносини, які виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позики в грошовій чи
товарній формі на умовах повернення, терміновості та платності.

Сутність кредиту - залучення й акумулювання вільних коштів держави, юридичних і фізичних осіб. Кредит може
виступати товарних та грошових формах.

Товарні форми кредиту. У товарній формі кредиту виникають кредитні відносини між продавцями i покупцями, коли


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів