Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Білети до державного іспиту з Теорії держави і права» (ID:7468)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       60 стр.
Размер в архиве:   270 кб.

Зміст


1.Предмет теорії держави і права та її роль в опануванні юридичними знаннями.


Поряд із спільним об'єктом дослідження і рядом функцій, притаманних як загальній теорії держави і права, так і
іншим юридичним наукам, вона не дублює їх положення — у неї є власний предмет дослідження.

Предметом теорії держави і права є питання, що мають найбільш загальне, провідне для інших правових наук
значення, формулювання головних юридичних понять і їх ознак, встановлення найбільш загальних закономірностей
виникнення, розвитку і функціонування держави і права.

Саме загальнотеоретичні категорії та закономірності, що їх формулює теорія держави і права, об'єднують окремі
науки про право і державу в єдину юридичну науку і водночас сприяють створенню системи законодавства, яка б
відповідала принципу верховенства права, здійсненню правових форм діяльності держави тощо.

Специфіка предмета теорії держави і права пов'язана з наявністю власних, специфічних для неї функцій, зміст
яких визначається характером її взаємодії з іншими юридичними науками. Теорії держави і права щодо цих наук
властиві узагальнююча, інтеграційна і методологічна функції.

Здійснюючи властиву їй узагальнюючу функцію, теорія держави і права досліджує найбільш загальні питання
вчення про державу і право. При цьому у своїх висновках вона абстрагується від стану і розвитку держави і
права в окремих країнах, від змісту певних галузей і норм права, торкаючись лише тих проблем, вирішення яких
корисне і необхідне для багатьох юридичних наук. Отже, найточнішою назвою цієї галузі науки буде така:
загальна теорія держави і права, — саме «загальна», оскільки й іншим юридичним наукам властиві свої власні
теорії, які мають не загальний, а приватний характер.

Загальній теорії держави і права властива також інтеграційна функція. У процесі її реалізації відбувається
інтеграція юридичних явищ і положень інших юридичних наук у загальнотеоретичні поняття (категорії), що мають
абстрактний характер, а також формулюються їх основні риси і загальні закономірності. Ці категорії становлять
каркас загальної теорії держави і права, яка в концентрованій формі виводить спільні, найсуттєвіші риси та
ознаки певного державно-правового явища. Поняття юридичних категорій, що мають всезагальний характер,
становить головний понятійний ряд загальної теорії держави і права. До нього входять такі поняття, як право;
держава; типи, форми і функції держави і права; норми права; принципи права; правовідносини;
правосвідомість; законність; правозастосування і багато інших.

Існування загальнотеоретичних понять відображає сутнісні характеристики державно-правової дійсності і, у свою
чергу, обумовлює існування методологічних функцій загальної теорії держави і права. Завдання сформулювати
загальнотеоретичні поняття як опорні пункти для всіх наук і юридичної практики орієнтують теорію держави і
права на їх вивчення, дослідження глибинних процесів, що пов'язані з розвитком юридичної науки і практики, а
також зумовлюють зв'язок держави і права з іншими явищами суспільного життя. На цій основі загальна теорія
держави і права формулює закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права, а саме:
закономірність переростання суспільної влади і соціальних норм первісно-суспільного ладу в державу і право,
зміна одного історичного типу держави і права іншим, участь держави у виконанні всезагальних справ,
взаємозв'язок держави і права, права з суспільною мораллю тощо. Ці та інші закономірності, що формулюються
загальною теорією держави і права, мають загальний характер на відміну від закономірностей розвитку і
функціонування держави і права в окремих країнах або правових системах.

Характерним для загальної теорії держави є дослідження держави і права у їх єдності, взаємозв'язку і
взаємодії в межах однієї науки. Точки зору, що їх висловлюють окремі юристи стосовно доцільності нарізного
дослідження і вивчення теорії держави і теорії права, не витримують критики. Адже право є невідривним від
держави, яка повинна діяти в правових формах, охороняти встановлений у суспільстві правовий порядок,
застосовувати в передбачених правом випадках примус до правопорушників. При спільному вивченні держави і
права необхідно виходити з принципу верховенства права, що закріплений у ст. 8 Конституції України.
Верховенство права над державою знаходить свій вияв передусім у першості прав і свобод людини і громадянина,
які є невідчуженими і непорушними і які держава не може ні анулювати, ні звужувати.

Теорія держави і права пройшла довгий шлях свого формування. Вона поступово зароджувалася, складалася і
розвивалась як частина юридичної науки. Про значення законів і юридичної діяльності для досягнення
справедливості йшлося вже в працях мислителів стародавнього світу — Індії, Китаю, Греції. Самостійна правова
наука склалася в Стародавньому Римі, де точка зору групи найвідоміших юристів за своїм значенням навіть
прирівнювалась до закону. Саме в Римі було вироблено ряд теоретичних юридичних понять, конструкцій і
принципів, які мали загальний характер. Деякі з них не втратили свого значення і нині. В умовах середньовіччя
поняття і положення, що торкалися держави і права, подавалися в релігійному забарвленні. Виникненню теорії
держави і права передували спроби представників так званої аналітичної юриспруденції (Д. Остіна, І. Бентама)
дати аналіз юридичних понять, загальних для різних галузей права, що висувались окремими галузевими науками.
Величезний внесок у філософське обґрунтування вчення про державу і право зробив І. Кант, який виходив з
необхідності забезпечення свободи і прав людини, у зв'язку з чим довів першість права перед державою.

У вітчизняній юриспруденції формуванню теорії держави і права передувало створення енциклопедії
законознавства і філософії права. У 1830 році в Україні вийшла книга професора К. Неволіна «Єнциклопедия
законоведения», що складалася з двох частин. У першій частині коротко висвітлювалися всі знання про позитивне
право, що були на той час накопичені галузевими дисциплінами. Друга частина в історичній послідовності
викладала погляди на право і державу видатних мислителів-суспільствознавців. Пізніше виникла філософія права,
яка, спираючись на певну філософську концепцію, обґрунтувала, яким повинно бути право.

Теорія держави і права поєднала позитивні риси, що були властиві як енциклопедії, так і філософії права. Вона
характеризувалась більш широким узагальненням державно-правової практики, тобто використовувала ще й
соціологічний підхід до вивчення держави і права. Саме на такій основі був побудований добре відомий у Росії і
в Україні курс лекцій з теорії держави і права проф. М. Коркунова (1908 р.), який до того ж міцно поєднав
загальне вчення про право з вченням про державу.

Загальну теорію держави і права як науку не слід плутати з навчальною дисципліною, яку викладають у
відповідних закладах освіти. Підручники і курси лекцій хоча і містять наукові положення з основних проблем
загальної теорії держави і права, в них, проте, немає розгорнутої аргументації щодо дискусійних у науці
питань. Вони, як правило, відбивають наукові погляди авторів чи лекторів. Всебічне дослідження наукових
проблем, аналіз наукових дискусій з окремих питань здійснюється в спеціальних наукових курсах, монографіях
або в наукових статтях, де містяться не тільки нові теоретичні висновки, але й детальне наукове обґрунтування
рекомендацій для державно-правової практики. Щодо загальної теорії держави і права як навчальної дисципліни,
то її зміст має на меті підготувати кваліфікованих спеціалістів, які мають високу правову культуру. Не
засвоївши основних загальних понять про державу і право, не можна засвоїти засновані на них конкретні
питання, що є в інших навчальних курсах. Саме через це загальній теорії держави і права відводиться особлива
роль серед інших навчальних дисциплін.3.Дія нормативно-правових актів у просторі.


Дгя нормативних правових актів в просторі визначається територіальними межами його обов'язковості. Територія
держави — це обмежений кордонами держави простір суші, її надра, континентальний шельф, повітряний простір
над землею і водною територією, національні і територіальні води (до 12 морських миль). До державної
території дорівнюються території посольств, морські, річні, повітряні і космічні кораблі під прапором чи
знаком держави, воєнні кораблі, кабелі та трубопроводи, прокладені у відкритому морі, що з'єднують території


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів