Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Психокорекційна робота з агресивними учнями підліткового віку» (ID:33410)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       17 стр.
Размер в архиве:   74 кб.

Заказ 327 Актуальні проблеми психологічної корекції
Курсова: "Психокорекційна робота з агресивними учнями підліткового віку"


Зміст

ВСТУП


Актуальність дослідження. Кризи, що відбуваються сьогодні у економічному, політичному, культурному житті
України, негативно впливають на міжособистісні відносини у нашому суспільстві. Дестабілізація економіки,
спад виробництва, зниження життєвого рівня значної частини населення країни відбивається на психологічному
самопочутті людей, породжуючи внутрішні конфлікти, напругу, агресію, а іноді й жорстокість. Статистика
свідчить про зростання кількості злочинів, хуліганських дій, що здійснюються підлітками та молоддю. Частими
стали прояви з їхнього боку демонстративно-зухвалої поведінки, цинізму, негативізму по відношенню до
дорослих.

У зв’язку з цим для сучасного етапу розвитку українського суспільства пріоритетним є курс на формування
підростаючого покоління з активною життєвою позицією, здатного до особистісного волевиявлення у неагресивний,
толерантний спосіб. Саме тому, у психолого-педагогічній науці особливу актуальність набули експериментальні
дослідження, спрямовані на пошук засобів попередження та зменшення проявів агресії у школярів підліткового
віку.

За останнє півстоліття в зарубіжній психології накопичився великий досвід у вивченні агресивної поведінки
людини. Теоретичні положення розглядаються в рамках інстинктивістського (З. Фрейд, К. Лоренц), біологічного
(В. Гесс, Р. Джекобс, С. Меднік, Д. Олдс), фрустраційного (Дж. Доллард, Н. Міллер), когнітивного
(Л. Берковіц, Л. Ерон, Д. Зілманн, Л. Х’юсманн), соціального (А. Бандура, А. Басс, Р. Берон, Д. Річардсон,
Б.Крейхі) підходів, кожний з яких подає своє трактування агресії.

У вітчизняній психології проблема агресії висвітлена в працях Б.С. Братуся, С.М. Єніколопова, Л.Ю. Іванової,
А.А. Налчаджяна, Н.О. Ратінової, А.О. Реана, Т.Г. Рум’янцевої, І.О. Фурманова, О.В. Хреннікова та ін.
Деструктивний характер даного явища підкреслюється низкою наукових досліджень, в яких агресія розглядається в
контексті девіантної поведінки та злочинності (Н.В. Алікіна, С.М. Єніколопов, Н.О. Ратінова, В.Г. Степанов,
В.В. Устінова). При цьому вітчизняні дослідники розглядають агресивного суб’єкта як такого, що інтегрує в
собі внутрішні та зовнішні впливи, тоді як зарубіжні науковці (А. Бандура, Г. Паренс, Дж. Паттерсон,
М. Раттер, А. Фрейд) зосереджують увагу на пошуку окремих детермінант прояву агресії.

В останнє десятиріччя вчені приділяють увагу вивченню агресивної поведінки у неделінквентних осіб різного
віку: О.Б. Бовть, В.І. Шебанова – молодшого шкільного; А.О. Реан, Л.Н. Семенюк – підліткового; В.М. Крайнюк,
О.В. Хренніков, С.Г. Шебанова – юнацького. Зокрема, в дослідженні підліткового віку науковцями отримані дані
стосовно особливостей вікової динаміки (А.О. Реан, Л.Н. Семенюк), статевих відмінностей (І.О. Фурманов,
Л.Н. Семенюк); визначена дія макросоціальних чинників (О.Б. Бовть, А.О. Реан) на агресивну поведінку.

Вибір підліткового віку в дослідженні обумовлений тим, що саме в цей період посилюється ймовірність появи
агресивних форм поведінки, які набувають характеру усталених зразків. Тим більше, що шкільна практика
засвідчує: агресія є розповсюдженим явищем серед підлітків і не обмежується її проявами лише делінквентними
особами. При цьому на нашу думку залишаються недостатньо дослідженими питання психокорекційної роботи з
подолання агресивної поведінки підлітка в шкільних умовах. Отже, соціальна значущість проблеми та недостатнє
її вивчення в плані особливостей прояву агресії у підлітковому віці зумовили тему нашого дослідження:
"Психокорекційна робота з агресивними учнями підліткового віку".

Об’єкт дослідження – агресивна поведінка школярів підліткового віку.

Предмет дослідження – особливості психокорекції агресивної поведінки в шкільних умовах.

Мета дослідження – дослідити можливості психокорекційних заходів для зменшення агресивності школярів
підліткового віку.

У відповідності з об’єктом, предметом і метою дослідження були визначені наступні завдання:

1. Проаналізувати концепції вітчизняних і зарубіжних дослідників з даної проблеми.

2. Узагальнити вікові особливості підлітків стосовно набуття агресивних рис поведінки.

3. Проаналізувати методи, які застосовуються в психокорекційної практиці для подолання агресивності, визначити
роль ігри в психокорекції підлітків.

4. Розробити та провести психокорекційні заходи з учнями, що мають агресивну поведінку.

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження застосовувалися загальнонаукові методи – аналіз, синтез,
узагальнення, класифікація, аналіз літератури з проблеми дослідження, а також специфічні для психології
методи: бесіди, спостереження, експертне опитування, тестування. Для збору емпіричної інформації була
застосовані методика визначення агресивності А. Басса –А. Баркі. Для психокорекції використовувалися рольові,
сюжетні ігри, розвивальні вправи, метод драматургії, бесіди.

Структурно робота складається з вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку
використаної літератури, додатків.
РОЗДІЛ 1. АГРЕСІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ1.1. Теоретичні основи агресії і агресивності


Агресія, як вважають вчені, – "складне явище, котре важко прогнозується і часто не піддається контролю" [26;
с. 14]. Психологічний словник дає наступне визначення агресії: "Агресія – індивідуальна або колективна
поведінка (дія), що спрямована на нанесення фізичної (психічної) шкоди або навіть на знищення іншої людини
чи групи. Об’єктом агресії можуть виступати і неживі предмети. Агресія служить формою реагування у випадку
фізичного і психічного дискомфорту, стресів, фрустрацій. Крім того, може виступати як засіб досягнення
якоїсь значущої мети, зокрема підвищення власного статусу за рахунок самоствердження" [22; с. 16].

Термін "агресивність" дещо відрізняється від поняття "агресія". Якщо "агресія" уявляє собою форму поведінки
індивіда, то "агресивність" визначається як риса особистості. У психологічному словнику вона трактується як
"стійка риса особистості, що уявляє собою внутрішню готовність людини до агресивної поведінки [24; с. 11].

Аналіз психологічної літератури виявляє розбіжності у трактуванні поняття „агресія” серед дослідників, що
спонукає до уточнення її суті. Проблема людської агресії розглядається у психологічній науці з позицій різних
концептуальних положень. Так, інстинктивістська (К. Лоренц, З. Фрейд) та біологічна (В. Гесс, Р.Джекобс,
С. Медник, Х. Уіткін та ін.) теорії вивчають агресію з точки зору домінуючого біологічного чинника. В основі
теорій соціального научіння (А. Бандура, А. Басс, Б. Крейхі та ін.), фрустраційної (Дж. Доллард, Н. Міллер),
когнітивної (Л. Берковіц, Л. Ерон, Д. Зілманн), соціальної взаємодії (Дж. Тедеші та Р. Фелсон) знаходяться
дослідження впливу макро- та мікросередовища й індивідуально-особистісних властивостей суб’єкта на прояви
даної поведінки.


В ході виокремлення науковцями форм та видів агресії також існують та просліджуються певні розбіжності. Їх
аналіз дозволяє зробити висновок про те, що психологи намагалися врахувати увесь спектр проявів агресії.


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів