Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Психологічні умови профілактики міжособистісних конфліктів в студентському середовищі» (ID:32067)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       28 стр.
Размер в архиве:   97 кб.

Заказ 1040. Психологія
Диплом: "Психологічні умови профілактики міжособистісних конфліктів в студентському середовищі"


ЗМІСТ

ВСТУП


Актуальність дослідження. Зростання напруженості у сучасному суспільстві обумовлює збільшення різноманітних
конфліктів та необхідність їх всебічного вивчення з метою нівелювання негативних наслідків та якнайповнішого
використання закладених у них позитивних можливостей для розвитку особистості. Знання чинників, які
обумовлюють виникнення міжособистісних конфліктів, дозволяє розробити комплекс методів, спрямованих на їх
профілактику та формування навичок успішного вирішення. Така робота дозволяє не лише допомогти особистості
одержати знання про ефективні способи розв’язання конфліктів, але і надає їй інформацію про основні
психологічні особливості, які зумовлюють виникнення міжособистісних конфліктів, про можливості саморегуляції
у складних життєвих ситуаціях, здійснює цілеспрямований вплив на особистість з метою гармонізації її
психічного та соціального життя.

Проблема конфліктів завжди приваблювала дослідників і розроблялася представниками різних психологічних
напрямків як у зарубіжній, так і у вітчизняній психології. Зокрема, у зарубіжній психології вона представлена
роботами представників різних підходів: психоаналітичного (З. Фрейд, К. Юнг та А. Адлер); соціотропного (У.
Мак-Даугалл, С. Сігеле); етологічного К. Лоренц, Н. Тінберген); теорії групової динаміки (К. Левін, Д. Креч);
фрустраційно-агресивного (Д. Доллард, Н. Міллер); поведінкового (А. Басс, А. Бандура); соціометричного
(Дж. Морено, Г. Гурвіч); інтеракціоністського (Т. Шибутані, Д. Шпігель). Завдяки цим роботам у психологічній
науці було започатковано систематичне вивчення конфлікту як самостійного соціально-психологічного
феномену. У середині ХХ століття перед дослідниками постала проблема не лише розробки теоретичних підходів
до різноманітних конфліктів, а і визначення шляхів та способів їх попередження і подолання. Це обумовило появу
таких напрямків дослідження як мотиваційний (М. Дойч, С. Шикман), теорії організаційних систем (Р. Блейк, К.
Томас) та теорії і практики переговорного процесу (Р. Фішер, Д. Прюітт).

Натомість у вітчизняній – радянській, а пізніше і українській психології, – проблема конфлікту не знайшла
свого достатнього відображення, хоча і проводилися окремі дослідження з даної проблеми. Зокрема, вивчалися
конфлікти у ділових стосунках, сімейні конфлікти, конфлікти у педагогічному процесі.

Серед радянських та російських досліджень з проблематики конфліктів варто відзначити роботи В.С. Агєєва, В.І.
Андрєєва, О.Я Анцупова, В.К. Васильєва, С.І. Єріної, Е.І. Кіршбаум, М.М. Коряк, Н.В. Крогіус, А.Н. Лєбєдєва,
М.О. Новікова, В.П. Левкович, О.Е. Зуськової, В.А. Нужного, О.В. Первишевої, Л.А. Петровської,
Т.А. Полозової, В.А. Смєхова, А.І. Тащєвої, О.І. Шипілова.

В Україні проблему конфліктів успішно розробляють А.І. Бузнік, А.М. Гірник, Н.М. Дорошенко, В.Г. Ласькова,
Г.В. Ложкін, В.М. Кушнірюк, І.Б. Омелаєнко, М.І. Пірен, Н.І. Пов’якель, В.М. Радчук, О.Л. Світличний.

У віковому аспекті проблему конфліктів вивчали Я.Л. Коломінський, Б.П. Жизнєвський, М.І. Коцко, В.М.
Коміссарик, М.І Тютюнник (конфлікти дітей дошкільного віку), Л.І. Божович, Т.В. Драгунова, В.І. Ілійчук, О.В.
Первишева (конфлікти у підлітковому віці), І.М. Веренікіна та Л.В. Сімонова вивчали особливості конфліктів
між учнями та вчителями, зокрема, дослідження Л.В. Сімонової присвячене вивченню конфліктів між педагогами та
старшокласниками. Конфлікти у ранньому юнацькому віці стали предметом досліджень А.І. Бузніка, І.С. Кона та
В.Г. Ласькової.

Незважаючи на те, що ще у підлітковому періоді формуються основні комунікативні уміння, у юнацькому віці
перед особистістю постають нові завдання, які й обумовлюють необхідність удосконалення вже сформованих умінь.
Нова соціальна ситуація розвитку особистості у юнацькому віці обумовлює зміни у індивідуальних особливостях
особистості, внаслідок чого відбувається загострення міжособистісних стосунків. І хоча школа та інші навчальні
заклади намагаються дати юнакам та дівчатам знання, необхідні для подальшого життя та здобуття професії, юнаки
часто залишаються наодинці з проблемами, які виникають у них при взаємодії з батьками, вчителями та
однолітками. Однак проблема впливу різноманітних чинників на виникнення, протікання та розв’язання конфліктів
у юнацькому віці, а особливо серед студентів, залишилась поза увагою дослідників.

Таким чином, враховуючи соціальну значущість проблеми та недостатність наукових розробок, присвячених вивченню
міжособистісних конфліктів у юнацькому віці, було визначено тему даної роботи: „Психологічні умови
профілактики міжособистісних конфліктів в студентському середовищі”.

Об’єкт дослідження – міжособистісні конфлікти у студентському середовищі.

Предмет дослідження – психологічні чинники виникнення міжособистісних конфліктів серед студентів.

Мета дослідження полягала у виявленні та експериментальному вивченні психологічних чинників виникнення
міжособистісних конфліктів серед студентів, а також розробці та апробації корекційної програми роботи,
спрямованої на підвищення комунікативної культури та формування конфліктної компетентності особистості.

В основу нашого дослідження була покладена гіпотеза про те, що міжособистісні конфлікти у студентському
середовищі тісно пов’язані насамперед з психологічними особливостями особистості даного віку. Такими
особливостями є, на нашу думку, насамперед, самооцінка, рівень тривожності, гнучкість особистості, властиві
їй форми агресивних реакцій та ін.

Мета та гіпотеза обумовили постановку таких завдань дослідження:

1. Визначити теоретичні підходи до проблеми міжособистісних конфліктів.

2. Виявити провідні психологічні чинники виникнення міжособистісних конфліктів у студентському середовищі.

3. Розробити рекомендації з попередження та подолання міжособистісних конфліктів серед студентів.

4. Розробити та апробувати корекційну програму роботи з комунікативної культури та формування конфліктної
компетентності особистості.

Методи дослідження. Завдання дослідження було реалізовано шляхом застосування системи теоретичних та
емпіричних методів. Серед них: теоретичний аналіз та систематизація наукових даних з проблеми; спостереження,
спрямоване на виявлення особливостей протікання міжособистісних конфліктів; бесіди; анкетування. Також було
застосовано ряд конкретних методик, спрямованих на вивчення психологічних чинників виникнення міжособистісних
конфліктів серед студентів.

Наукова новизна. Вперше на матеріалі вивчення стосунків між студентами старших курсів та індивідуальних
особливостей юнаків досліджено особливості психологічних чинників для виникнення та розгортання
міжособистісних конфліктів.

Практичне значення. Отримані в результаті виконання дипломної работи дані щодо психологічних чинників
виникнення конфліктів в студентському середовищі дозволять налагодити систему виховної та профілактичної
роботи з юнаками щодо попередження та ефективного розвязання суперечок між ними.

Надійність і вірогідність дослідження забезпечувалися репрезентативністю вибірки (50 осіб), застосуванням
методів, адекватних меті і завданням дослідження, поєднанням кількісного та якісного аналізу, використанням
методів математичної статистики.

Положення, що виносяться на захист:

1. Конфліктність юнака в значній мірі обумовлюється його психологічними властивостями, в першу чергу –
агресивністю та ворожістю, а не соціальними чинниками.

2. У студентському середовищі міжособистісні конфлікти виникають і тривають як наслідок психологічної
несумісності індивідів, відсутністю вмінь та навичок безконфліктного спілкування.

3. Розроблена психокорекційна програма щодо підвищення комунікативної культури особистості, оволодіння
прийомами конструктивної поведінки у конфліктах, підвищення компетентності особистості щодо подоланню
конфліктів сприяє набуттю ними необхідних психологічних рис для успішного попередження та конструктивного
розв’язання конфліктів.


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів