Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Німецька класична філософія (Кант, Фіхте, Гегель, Шиллінг, Фейербах)» (ID:26013)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       8 стр.
Размер в архиве:   38 кб.

Німецька класична філософія (Кант, Фіхте, Гегель, Шиллінг, Фейербах)


ЗмістВступ


У другій половині XVIII ст. центр європейської філософської думки перемістився з Англії та Франції в
Німеччину, яка значно пізніше від своїх західних сусідів стала на шлях буржуазних трансформацій. Саме тут
напередодні буржуазних перетворень виникли ідейні пошуки і духовне піднесення, які охопили все суспільство, в
тому числі й філософію. Сформувалась філософська традиція, в межах якої вдалося переосмислити багато проблем,
над якими безуспішно билася попередня філософська думка. Одна їх група мала гносеологічний характер:

протистояння емпіризму й раціоналізму, детермінізму і свободи волі;

друга — онтологічний (стосувалася буття людини): протиріччя між натуралістично-механістичним світоглядом і
специфікою буття людини, яке виходило поза межі цього світогляду.

Німецьку класичну філософію сформували І. Кант, І. Фіхте, Ф.-В..-Й. Шеллінг, Г.-В.-Ф. Гегель, Л. Фейербах.
Певною мірою до цієї традиції можна зарахувати філософію К. Маркса, принаймні категоріальний апарат і стиль
мислення Маркса не виходить за її межі.

Філософів, які належать до німецької класичної філософії, споріднює зміщення центру дослідження від об'єкта
до суб'єкта, в онтологічному аспекті — від природи до історії і культури. Відбувається переосмислення і
самого суб’єкта. Якщо раніше він мислився як певна духовна субстанція, що пасивно відображала світ, то в
німецькій класичній філософії суб'єкт постає як творча діяльність (Кант), як дух, що перебуває в історичному
розвитку (Гегель), як людство, яке здійснює історичний поступ на основі практичної діяльності (Маркс). Іншими
словами, суб'єкт мислиться як діяльність, яка у філософії після Канта все більше набуває історичного
характеру, перетворюється на культуротворчу діяльність, вільне самотворення.
1. Філософія І.Канта


Засновником німецької класичної філософії є Іммануїл Кант — філософ, якого за силою духу і впливу на
подальший розвиток філософської думки часто порівнюють з Платоном. Філософія Канта — перехідна ланка між
раціоналізмом Просвітництва і романтично забарвленою філософією XIX ст. Кант, як і просвітники, пройнятий
ідеєю розуму, здатного продукувати абсолютні вічні істини. Але він переосмислює цю ідею: розум трактує не як
механічне відображення дійсності (емпірики) чи як послідовне методологічне розгортання вроджених ідей
(раціоналісти), а як творця, конструктора дійсності (об'єкта) і знання про неї. На цій основі Кант долає
суперечність емпіризму та раціоналізму, що було першим його внеском у розвиток філософської думки. Другий
внесок полягає в тому, що Кант теоретично обґрунтував автономію волі людини, непідлеглість моральності
зовнішнім чинникам, завдяки чому сфера людської діяльності (культура) була винесена за межі природної
детермінації. Після Канта культуру розглядали за межами природи, не прив'язуючи її до природних
закономірностей. Природа і культура постають для філософії як дві рівнозначні та незводимі одна до одної
сфери[,c.120].

Філософію Канта поділяють на два періоди — докритичний (до початку 70-х років XVIII ст.) і критичний, коли
Кант розпочав досліджувати обмеження розуму. Результати своїх досліджень він виклав у своїх відомих працях:
"Критика чистого розуму", "Критика практичного розуму", "Критика спроможності судження" і багатьох інших.

Докритичний період. Визначальним для цього періоду є робота над проблемами природознавства та математики,
викладання природничо-наукових дисциплін. Астрономія, математика, фізика, антропологія, фізична географія
(вперше ним введена як навчальна дисципліна), мінералогія — такий неповний перелік галузей знання, які його
цікавили.

У своїх природонаукових дослідженнях Кант перебував під впливом ньютонівської концепції всесвітнього тяжіння
(розробив пояснення явищ припливів та відпливів на основі визначення присутності відштовхуючих сил, дії сил на
відстані) та еволюційної концепції Ж.Бюффона, його ідеї закономірної зміни природних тіл та явищ у часі. Кант
виступає як натураліст-спостерігач, обґрунтовує необхідність того, щоб в природознавстві все було пояснено
природним чином. У роботах цього періоду було поставлене питання про розвиток у природі. Зокрема, в роботі
"Всезагальна природна історія та теорія неба" (1775) була розвинена космогонічна гіпотеза, в якій на основі
законів механіки пояснювалось, яким чином виникла сонячна система, які етапи вона пройшла. Надалі ця гіпотеза
отримала назву теорія Канта-Лапласа, яка сприяла становленню історичного (еволюційного) підходу в
природознавстві[].

У працях "докритичного" періоду Кант перебуває під впливом раціоналістичної філософії Лейбніца. Він
дотримується погляду, згідно з яким зв'язок між причинами і наслідками подій не відрізняється від логічного
зв'язку між підставою та наслідком. Однак поступово Кант відмовляється від такої позиції під впливом філософії
Юма. Для пояснення явищ природи Кант впроваджує телеологічний (цілепокладання) принцип. Кант починає
визнавати, що зв'язок між причиною і дією має емпіричний характер (факт буття), а не характер логічного
висновку. Тому логіки недостатньо для oбгрyнтyвaння природознавства. Разом з цим Кант залишається на позиціях
раціоналізму і наголошує, що наука (математика, природознавство), яка складається з положень загальних і
необхідних, не може мати своїм джерелом досвід, який завжди є обмеженим, а тому не може бути підставою для
універсальних узагальнень. Воднораз джерелом для таких знань не може бути і розум сам по собі. А такі знання
існують незалежно від того, що ми не здатні пояснити їх виникнення.

У своїх працях "Про хибні тонкощі чотирьох фігур силогізмів", "Досвід залучення до філософії поняття від'ємних
величин" Кант зробив узагальнюючий висновок, що джерелом незалежних від досвіду (та передуючих досвідові)
достовірних знань може бути форма чуттєвості та розсуду, апріорна форма.

Теорія пізнання. Апріоризм. Вчення Канта про пізнання спирається на його концепцію про створення суджень.
Знання завжди виявляють себе у формі судження, в якій думкою фіксується відношення чи зв'язок між поняттями —
суб'єктом і предикатом судження. Існують два різновиди такого зв'язку. В одних судженнях предикат не дає
нового знання про предмет порівняно із знанням, яке фіксоване у понятті "суб’єкт". Такі судження Кант називає
"аналітичними". У других — зв'язок між суб'єктом і предикатом не випливає з розгляду поняття "суб'єкт", а
предикат об'єднується із суб'єктом. Такі судження Кант назвав "синтетичними". У свою чергу синтетичні судження
поділяються на два класи: в одному зв'язок предиката і суб'єкта мислиться відповідно до даних досвіду (такі
судження називаються "апостеріорними"), у другому зв'язок мислиться як незалежний від досвіду, передуючий
досвідові (такі судження називаються "апріорними").

У математиці, філософії, природознавстві апріорні судження займають визначальне місце. Тому Кант ставить три
питання: 1) як можливі такі судження в математиці; 2) як вони можливі в теоретичному природознавстві; 3) як
вони можливі в "метафізиці".

Вирішення цих питань Кант пов'язує з дослідженнями трьох головних пізнавальних властивостей: 1) чуттєвості; 2)
розуму; 3) розсуду. Чуттєвість — здатність до почуттів, розум — здатність до умовиводів, які доходять до ідеї,
розсуд — здатність до понять і суджень. "Ідеї" — поняття про єдність обумовлених явищ.


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів