Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Удосконалення механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі металургії) (Частина диплому)» (ID:7628)

| Размер: 59 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 17.06.2004 | Код продавца: 1 |
Содержание3. Удосконалення механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1
3.1 Удосконалення методів нетарифного регулювання ЗЕД 1
3.2 Тарифні методи регулювання ефективності ЗЕД 21
Висновки 32
Література 35
1. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-ІV
2. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XІІ
3. Закон України „Про Єдиний митний тариф” від 05.02.1992 № 2097-XІІ
4. Закон України „Про Митний тариф України” від 05.04.2001 № 2371-ІІІ
5. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
6. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
7. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
8. Указ Президента України „Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ” від 6 квітня 1996 року N 255/96
9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік схвалені рішенням Ради Національного банку України від 17.09.2003 р. № 21.
10. Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва України з державами-учасницями СНД від 01.01.1998
11. Генеральна угода з тарифів та торгівлі від 30.10.1947.
12. Наказ Державної митної служби України „Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи” N 782 від 02.12.99.
13. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство. // Фінанси України, 2004,№1.
14. Безух О. Проблеми правового забезпечення конкуренції. // Право України. -2003. -№7.
15. Буров О. Демпінг - скидання товару для викидання конкурентів // Контракти. -2003. -№26.
16. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
17. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 296 с.
18. Держкомстат України. Доповідь про соціально-економічне становище України за січень — листопад 2003 року, с 41.
19. Єдиний економічний простір в оцінках українських експертів. // Український монітор. -2003. -№15.
20. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraіne.com
21. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.
22. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp.
23. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – 776 с.
24. Карімова Т. В., Лилик І. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.//Прикладні аспекти маркетингової діяльності - http://uam.іatp.org.ua/jurnal/3_2000/artіcle6.htm
25. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
26. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
27. Конституційна реформа та її вплив на формування зовнішньої та безпекової політики України // Український монітор. -2004. -№3.
28. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6.
29. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України//Актуальні
проблеми економіки, 2003,№5.
30. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua
31. Мировые рынки продолжают закрываться. // Бизнес. -2003. – №45 (564). – C. 27.
32. Митно-тарифне регулювання у 2001 році.//Журнал "Митна справа" №1 2001р.
33. Ніколаєв Є. Обмеження Світової організації торгівлі. // http://www.igls.com.ua
34. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних
детермінант та економічної глобалізації. // Економіка України, 2003,№7.
35. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
36. Основи митної справи. Навчальний посібник. За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 318 с.
37. Пєшков О. Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України.//Вісник податкової служби №42, 2002
38. Платіжний баланс України за 9 місяців 2003 року // Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України, 2004 рік. – 74 с.
39. Практика применения мер по ограничению импорта в рамках ВТО в 2001 г. Аналитическая записка. М.:Институт комплексных стратегических исследований, 2002. – 4 с.
40. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б. Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
41. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. – К.: “Вимір”, Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. – 520 с.
42. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Приходько / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
43. Рябоконь О. Держпідтримка підприємств ГМК. Світовий досвід у світлі розвитку гірничо-металургійного комплексу України. // Дзеркало тижня. -2004. -№7(482).
44. Світова організація торгівлі (СОТ) - правова та інституціональна основа світової торговельної системи.// Українська асоціація імпортерів та експортерів - http://www.uaіe.org/vіewdoc.php?typeedіt=s&іdn=820
45. Сепетий Д. Глобалізація та перспективи об'єднаної Європи.// http://www.geocіtіes.com/nspіlka/lіbrary/sepetyj_3.html
46. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01/ І.І. Богатирьов / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
47. Стан переговорного процесу з вступу України до СОТ // Інформаціно-аналітичні та довідкові матеріали до засідання Кабінету міністрів України з питання вступу України до Світової організації торгівлі. Матеріали серверу „Україна та Світова організація торгівлі” (http://wto.gov.ua). 2004 рік.
48. Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа
мобілізаційної моделі розвитку//Економіка України, 2003,№9.
49. Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи: Зб. ст. за ред. Я. А. Жаліла. К.:НІСД, 2002. (Сер. "Безпека економічних трансформацій"; Вип. 18).
50. Україна: свій шлях до СОТ.// Українська асоціація імпортерів та експортерів, 10.10.2002
51. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
52. Фесенко А. Нетарифные меры регулирования. Новосибирск: Отдел нетарифного и экспортного контроля Новосибирской таможни, 2001
53. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:”Либідь”, 2000.
54. Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / О.П. Гребельник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 41 с.: рис. — укp.
55. Циганкова Т., Петрашко М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник.
-К.: КНЕУ, 2001.
56. Чи підпадає законопроект під сферу регулювання законодавства Європейського Союзу або норм і принципів системи ГАТТ/СОТ? Висновок Комітету ВР з питань Євроінтеграції (12.05.2003).
57. Watkins K. Trade hypocrisy: the problem with Robert Zoellick. – http://www.opendemocracy.net/debates/article-6-30-860.jsp.
58.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Державне регулювання зовнішньої діяльності підприємств України
 • Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності митною службою України
 • Державне регулювання зовнішньої торгівлі
 • Державне регулювання економіки
 • НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності
 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА (2-3 частини дипломної роботи)
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності
 • Практика удосконалення державного регулювання
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності
Cгенерировано за 0.172176 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів