Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Тарифне регулювання ЗЕД в Україні» (ID:7582)

| Размер: 260 кб. | Объем: 125 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 23.05.2004 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 2
1. Сутність тарифного регулювання ЗЕД 7
1.2. Суть та особливості зовнішньоекономічної політики країни 7
1.2 Історія ГАТТ/СОТ в сфері регулювання тарифних методів 14
1.3 Тарифне регулювання 25
2. Особливості тарифного регулювання ЗЕД в Україні 36
2.1 Державне регулювання ЗЕД в Україні 36
2.2 Тарифне регулювання в Україні 63
2.3 Тарифне регулювання в Україні в світлі вимог ГАТТ/СОТ 86
3. Проблеми та перспективи тарифного регулювання в Україні 95
3.1 Вплив тарифного регулювання на розвиток окремих галузей народного господарства України 95
3.2 Пропозиції щодо поліпшення тарифного регулювання в Україні 109
Висновки 116
Література 119
Додаток 1. Концептуальна модель тарифної політики України 124
Додаток 2. Схема застосування імпортного мита 125

Література
1. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV
2. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII
3. Закон України „Про Єдиний митний тариф” вiд 05.02.1992 № 2097-XII
4. Закон України „Про Митний тариф України” вiд 05.04.2001 № 2371-III
5. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
6. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
7. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
8. Указ Президента України „Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ” від 6 квітня 1996 року N 255/96
9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік схвалені рішенням Ради Національного банку України від 17.09.2003 р. № 21.
10. Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва України з державами-учасницями СНД вiд 01.01.1998
11. Генеральна угода з тарифів та торгівлі вiд 30.10.1947.
12. Наказ Державної митної служби України „Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи” N 782 від 02.12.99.
13. Алексей Фесенко. Нетарифные меры регулирования. Новосибирск: Отдел нетарифного и экспортного контроля Новосибирской таможни, 2001
14. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство. // Фінанси України, 2004,№1.
15. Вірван. Проблеми та перспективи України в міжнародній торгівлі. // Фінанси України,2003,№5.
16. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
17. Держкомстат України. Доповідь про соціально-економічне становище України за січень — листопад 2003 року, с 41.
18. Єдиний економічний простір в оцінках українських експертів. // Український монітор. -2003. -№15.
19. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraine.com
20. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.
21. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp.
22. Каніщенко. Формування експортної спеціалізації України. //Економіка
України,2002, ,№11.
23. Карімова Т. В., Лилик І. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.//Прикладні аспекти маркетингової діяльності - http://uam.iatp.org.ua/jurnal/3_2000/article6.htm
24. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
25. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
26. Конституційна реформа та її вплив на формування зовнішньої та безпекової політики України // Український монітор. -2004. -№3.
27. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6.
28. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України//Актуальні
проблеми економіки, 2003,№5.
29. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua
30. Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / А.Б. Яценко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с.: рис. — укp.
31. Митно-тарифне регулювання у 2001 році.//Журнал "Митна справа" №1 2001р.
32. Міжнародне становище України, її зовнішня та безпекова політика у 2003-му році // Український монітор. -2004. -№3.
33. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних
детермінант та економічної глобалізації. // Економіка України, 2003,№7.
34. Основи митної справи. Навчальний посібник. За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 318 с.
35. Пєшков О. Стан i тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України.//Вісник податкової служби №42, 2002
36. Платіжний баланс України за 9 місяців 2003 року // Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України, 2004 рік. – 74 с.
37. Прейгер. Торговельні партнери України: пошук шляхів. //Економіка
України,2002,№11.
38. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б. Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
39. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / В. Г. Андрійчук, О. С. Власюк, А. І. Мокій, В. П. Тітаренко ; За ред. В. Г. Андрійчука : Монографія. - К. : НІСД, 1996. - 150 с. - (Сер. "Екон. стратегії"; Вип. 4).
40. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Приходько / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
41. Россия и ВТО: тарифное регулирование. М:Бюро правовой информации, 2002.//Адреса посилання - http://www.bpi.ru/bulletin.asp?ob_no=8857
42. Світова організація торгівлі (СОТ) - правова та інституціональна основа світової торговельної системи.// Українська асоціація імпортерів та експортерів - http://www.uaie.org/viewdoc.php?typeedit=s&idn=820
43. Сепетий Д. Глобалізація та перспективи об'єднаної Європи.// http://www.geocities.com/nspilka/library/sepetyj_3.html
44. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01/ І.І. Богатирьов / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
45. Стан переговорного процесу з вступу України до СОТ // Інформаціно-аналітичні та довідкові матеріали до засідання Кабінету міністрів України з питання вступу України до Світової організації торгівлі. Матеріали серверу „Україна та Світова організація торгівлі” (http://wto.gov.ua). 2004 рік.
46. Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа
мобілізаційної моделі розвитку//Економіка України, 2003,№9.
47. Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи: Зб. ст. за ред. Я. А. Жаліла. К.:НІСД, 2002. (Сер. "Безпека економічних трансформацій"; Вип. 18).
48. Україна: свій шлях до СОТ.// Українська асоціація імпортерів та експортерів, 10.10.2002
49. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
50. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:”Либідь”, 2000.
51. Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / О.П. Гребельник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 41 с.: рис. — укp.
52. Циганкова Т., Петрашко М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник.
-К.: КНЕУ, 2001.
53. Чи підпадає законопроект під сферу регулювання законодавства Європейського Союзу або норм і принципів системи ГАТТ/СОТ? Висновок Комітету ВР з питань Євроінтеграції (12.05.2003).
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні
 • Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі (на прикладі підприємства)
 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Державне регулювання економіки
 • Розвиток і державне регулювання ЗЕД
 • ОСОБЛИВІСТЬ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД В УКРАЇНІ
 • Тарифи, та тарифні угоди в міжнародній торгівлі
 • Державне регулювання економіки
 • Проведення лізингових операцій.
 • Тарифне регулювання ЗЕД, лізінг
 • МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Cгенерировано за 0.029471 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...