Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Політика управління кредиторською заборгованістю та її вплив на фінансовий стан підприємства» (ID:58121)

| Размер: 138 кб. | Объем: 85 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні аспекти управління кредиторською заборгованістю 6
1.1 Сутність грошових розрахунків підприємства, їх стан та необхідність прискорення 6
1.2 Механізм управління кредиторською заборгованістю на підприємстві 14
1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу управління кредиторською заборгованістю на підприємстві 27
2. Аналіз стану кредиторської заборгованості на підприємстві ВАТ “Кирнасівський цукрозавод” 34
2.1 Фінансово - економічна характеристика ВАТ "Кирнасівський цукрозавод" 34
2.2 Аналіз складу та структури кредиторської заборгованості 39
2.3 Вплив кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємства 44
3. Напрямки вдосконалення механізму управління кредиторською заборгованістю підприємства ВАТ “Кирнасівський цукрозавод” 56
Висновки 82
Література: 85
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛітература:

1. Закон України “Про підприємства в Україні”//Голос України. – 1991. – 27 березня.
2. Верховна Рада. Про банки та банківську діяльність від 20.03.1991р. № 872 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 312 – 318.
3. Верховна Рада. Про заставу. 2.10.1992р. № 2654 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 441 – 449
4. Верховна Рада. Про лізинг 16.12.1997р. № 723/97 // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с.267 -271.
5. Закон України “Про господарські товариства”//Голос України. – 1991. – 19 вересня.
6. Закон України “Про інвестиційну діяльність”//Голос України. – 1991. – 18 вересня.
7. Закон України “Про підприємництво” від 14 жовтня 1992 року № 26840 зі змінами та доповненнями
8. Закон України “Про власність” від 7 липня 1992 року № 25444 зі змінами та доповненнями
9. Закон України “Про систему оподаткування від 13 березня 1992 року № 2199 зі змінами та доповненнями
10. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”// Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 4.
11. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”//Голос України. – 1999. – 30 липня.
12. Положення про порядок здійснення аналізу фінансовго стану підприємств, що підлягають приватизації( Наказ від 26.01.01 ) // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку – 2001 № 7
13. Постанова КМУ “Про затвердження типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості” від 26.04.96 № 473
14. Указ Президента України “Про впровадження системи стратегічнго планування і прогнозування” від 30 квітня 1999 року № 460 / 99
15. Алесеєва А.М. Планирование деятельности фирми: Учебно – методическое пособие. – М. Финанси и статистика, 2000.
16. Внутрифирменное планирование. Учебник для вузов // Под. Ред. Горфинкеля В.Я.,
17. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 1995.
18. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ лтд», СП «АДЕФ - Украина», 1996.
19. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр – Эльга, 1999.
20. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.Б
21. Балабанов И.Т. Финансовій анализ и планирование хозяйственного субьэкта.- М.:Финансы и статистика, 2000. - 208 с.
22. Бахмут О. Аналіз платоспроможності підприємства // Економіка, фінанси, право. – 2000. - №2 – с. 21-23
23. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 1998. – 375 с.
24. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК – Пресс, 2000. – 758с.
25. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И. П. Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 298 с.
26. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2-х т. т.2. – К.: Ника – Центр, 1999.
27. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: Ника – Центр, 1998. – 477с.
28. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємств: Навч. посібник. - Львів: Сполом, 1998. – 316с.
29. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп - Бизнес”, 1997. – 1120 с.
30. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 1998. – 608 с.
31. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс
32. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. – М.: АО «Консалтбанкир», 1996.
33. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
34. Економіка України. Реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників – К.: НДІ «Проблеми людини», 2000. – 725с.
35. Економічна реформа: Антологія в 3-х томах. – К.: ВІПОЛ, 1995.
36. Економічний аналіз. Навчальний посібник за ред. М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2001. – гл. 2. – с. 303 – 314.
37. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурачевський, М. І. Горбаток; За ред. Акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
38. Зайцев Н. Л. Экономика организации: Учебник. – М. : Экзамен, - 2000. – с. 330 – 358.
39. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебное пособие. – М.: Инфра – М, - 1998. – 245с.
40. Зелль А. Бизнес – план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов / Пер. с нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик. – М.: Ось – 89, 2001. – 283с.
41. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1999. – гл. 10. – с. 125 - - 148.
42. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000.
43. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
44. Ковалев В.В. Управление финансами. – М.: Пресса, 1998.
45. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998.
46. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. Пер. с франц. – М.: Банки и биржи – ЮНИТИ, 1995.
47. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.: Финансы, 1997.
48. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Вік-Глобус, 1996.
49. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.
50. Коробов М. Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний посібник. – К.: Знание, 2000. – гл. 12. – с. 353 – 377.
51. Крайник О.П., Клепикова З.В. Финансовый менеджмент. – Львов: “Интелект+”, - 1999. – 314с.
52. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятий: учебное пособие для вузов. – С.-Пб.: Бизнес-пресса, 1999. – с.29 –56.
53. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка – Центр, 2002. – 216 с.

54. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. – М.: Приор, 1997.
55. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 1997.
56. Нікбахт Є., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993.
57. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: управление денежным оборотом предприятия. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
58. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск, МП «Экоперспектива», 1998.
59. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкруство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000.
60. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. – М.: Зерцало, 1998.
61. Фінанси підприємств. / Під ред. А.М. Поддерьогіна. – Київ, КНЕУ, 1999.
62. Финансовый менеджмент / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1998.
63. Филимоненков А. С. Финансы предприятий : Учеб. пособие. – К.: Ника – Центр, 2002. – 277с.
64. Финансовое управление фирмой / Под ред. В. И. Терехина. – М.: Экономика, 1998. – 268с.
65. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Н. Ф. Самсонова – М.: Финансы, 1999. – с. 445 – 475.
66. Финансы: Учебное пособие / Под ред. А. К. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 318 с.
67. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1996.
68. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 1999.
69. Анасімов В. Методичні підходи до розробки статистичног7о забезпечення програми соціально – економічного розвитку регіону // Інформаційний бюллетень статистики . – 1998 №5.
70. Большаков С.В. Финансовая политика и финансовое регулирование економики переходного периода // Финанси. – 1994 - №11
71. Китова Ж. Методика обчислення грошових потоків надходжень і витрат // Фінанси України – 1999 № 3.
72. Ковалюк О. Затсосування математичний моделей у фінанвому механізмі // Фінанси України - 2001 №4
73. Марченко В. Бабик Д. Организация планирования и бюджетирования на предприятии // Бизнес - информ . – 1998 №6
74. Михайлов Ю., Білоусова Н. Иследование динамики денежних потоков предприятия в условиях високой инфляции // Вестник МГУ. “Економика” – 2000. № 6.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Політика управління кредиторською заборгованістю та її вплив на фінансовий стан підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Політика управління кредиторською заборгованістю та її вплив на фінансовий стан підприємства
  • Методи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства; розв'язання проблеми неплатежів
  • Методи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства; розв'язання проблеми неплатежів
  • Аналіз стану кредиторської заборгованості на підприємстві
  • Методи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, розв’язання проблеми неплатежів (частина дипломної роботи)
  • Теоретичні аспекти управління дебіторською заборгованістю підприємства
  • Аналіз та управління кредиторською заборгованістю
  • Дослідження процесу кредиторської заборгованості
  • ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
  • Управління кредиторською заборгованістю
Cгенерировано за 0.428604 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів