Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА КРЕДИТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ» (ID:56103)

| Размер: 159 кб. | Объем: 99 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ


Вступ 6
1. Формування кредитних ресурсів підприємства 10
1.1. Роль грошової маси у фінансовому та товарному обігу 10
1.2. Оцінка факторів, що впливають на прибутковість підприємства 21
1.3. Основні тенденції кредитування підприємств 38
2. Соціально-економічна оцінка кредитування діяльності підприємств 43
2.1. Методи і крітерії оцінки кредитних операцій 43
2.2. Аналіз кредитної привабливості 51
2.3. Організація кредитних відносин підприємств малого бізнесу з банком 67
3. Удосконалення організації кредитування комерційними банками торгових підприємств 75
3.1. Методика оцінки потреби підприємств в кредитних ресурсах 75
3.2. Прогнозування прибутковості підприємств з урахуванням залучених кредитних ресурсів 83
Висновки 95
Список літератури 98
Додатки 104
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
2. Закон Украины "О банках и банковской деятельности" от 07.12.2005 года №-2121 - 111/1 // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2001. - №5-6 - 9 февраля. - с.30.
3. Закон Украины "О налогообложении прибыли предприятий" №-283/97 ВР от 22.05.2002года // Все о бухгалтерском учете. - 2002. - 24 декабря. - с.30.
4. Закон Украины "О залоге" № 2654 - Х11 от 22.10.1992. Закон Украины. - том 4. - К: "Знання", 2003 г. - с. 305.
5. Положение "О кредитовании" от 28.09.1995 года №246 с изменениями и дополнениями// Все о бухучете. - 2002. - 15 октября. - с.18
6. Баканов М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности М. Финансы и статистика 2003, с. 62-65
7. Балабанов И.П. Основы финансового менеджмента М. 2002 г., с.24-26
8. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства, К, 2000.,с. 57-59
9. Банківські операції. Підручник / за ред. проф. А.М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2005 р.
10. Барнгольц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности. М.Финансы и статистика 2003, с. 102-108
11. Бирюкова И.К. "Бухгалтерский учет в Украине". Киев, 2003 г., стр. 63.
12. Бланк И.А.Стратегия и тактика управления финансами, -К, 2001, с. 158 - 165
13. Бороденко С. Застава як форма забезпечення банківських кредитів // Економіка, фінанси, право. -2001. -№4. -с.15-19.
14. Борщ Н. Кредит: получение, использование и погашение // Налоги и бухгалтерский учет. -2005. -№7. -с.31-37.
15. Бухгалтерская отчетность: составление и анализ / Под ред. Новодворского В. Д. - М.:2001
16. Васюренко О. В. Банківські операції: навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2005. - 243 с.
17. Витлинський В., Пернаривский А. Кредитный риск. Как его определить? // Деловая Украина. 2002. - № 45. - с. 6.
18. Вітлінський В., Великоіваненко Г., Наконечний Я. Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як спосіб зниження кредитного ризику // Банківська справа. - 2003. - № 6.
19. Вітлінський В., Наконечний Я. Методи формування резервів на покриття кредитних ризиків // Фінанси України. - 2003. - № 12.
20. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. - К.: ДЕМІУР, 2003. - 212 с.
21. Волынский В. С. "Кредит в условиях современного капитализма".- М., 2003.
22. Воронин Д. Макроэкономическое регулирование кредитных рисков // Банковское дело. - 2003. - № 9.
23. Вступ до банківської справи / Під кер. Савчука М. З. - Київ, 1988.
24. Выборнова Н. "Роль коммерческих банков в стабилизации экономики"//Деньги и кредит, 1990, №5.
25. Галасюк В., Мельниченко О. Незалежна експертна оцінка як засіб забезпечення необхідного рівня ліквідності обєктів застави // Вісник НБУ. - 2002. - № 11.
26. Гладких Д. Ціноутворюючі фактори ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ. -2004. -№2. -с.35-38
27. Голуб В. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку // Вісник НБУ, липень, 2002.
28. Горбунов Н. Холдинговые предприятия и дочерние фирмы.- М. 2004, с. 25-26
29. Гроші та кредит / За ред. M.I. Савлука. - К.: Либідь, 2004. - 331 с.
30. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва.- К.: КНЕУ, 2004. -404 с.
31. Гуцал І.С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний період. -Тернопіль: Збруч, 2004 р. -312 с.
32. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. - Тернопіль, 2003.
33. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій // Вісник НБУ. -2003. -№9. -с.55-56
34. Ефимова О. В. Финансовый анализ - М.: Бухгалтерский учет, 2003
35. Жак Ришар Аудит и анализ хозяйственной деятельности - М.Юнити 2001, с. 68-72
36. Житная И.П., Нескреба А.М. "Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий". Киев, 1983 г., стр. 75.
37. Загорий Г. О методах оценки кредитного риска // Деньги и кредит. - 2002. - № 6.
38. Ілляшенко С. Кредитні ризики та створення резервів для їх покриття // Вісник НБУ. - 2002. - № 7. - с. 39.
39. Іхваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник.-К: Знання-Прес,2005.-207с.
40. Калина А.В., Кощеев А. А Робота современного комерческого банка: Учеб. - К.: МАУП, 2002. - 224с.
41. Карагодова І.С.Портфель кредитів // Банківська справа. -2005 р. -№2.
42. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2002г. - 432с.
43. Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій в сучасних умовах // Фінанси України. -2003. -№10. -с. 84.
44. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. -К,2002, с. 91-92
45. Костіна Н. І., Алєксєєв А. А. Фінансове прогнозування: методи і моделі: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 183 с.
46. Костюченко В. Формування резервів для покриття кредитних ризиків // Вісник НБУ. -2004. -№2. -с.43-45
47. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посібник За ред. В. В. Вітлінського. К.: Знання. - 2005р. - 251 с.
48. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. - К.: Знання, КОО, 2005. - 215с.
49. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционный привлекательности акционерного обществ промышленности - М ;АО "ДИС" 2004, с. 26-28
50. Купчина Л.А. Анализ финансовой деятельности // Бухгалтерский учет. - 2002г. - № 2. - С.51.
51. Лагутін В.Д. Кердитування: теорія і практика. Навчальний посібник. -К.: Знання, 2005
52. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз субєктів господарювання - К, 2001, с. 210-240
53. Любенецкий Л.Г. Анализ затрат на производство и эксплуатацию изделий - М. 2004 г., с. 84-86
54. Любушин Н.П и др. "Анализ финансово-экономической деятельности предприятия"., уч. пособие для ВУЗов, Москва, 2005 г., стр. 315-353.
55. Майданик Р.А. Керування капіталами-К.; 2003, с. 73-76
56. Майданчик Б.И. Карпунин М.Б. Анализ и обоснование управленческих решений М.-2002., с. 147-149
57. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. - М.: "ПРИОР", 2003г. - 160с.
58. Меджибовська Н. Визначення кредитного ризику на основі експертних оцінок // Банківська справа. - 2003. - № 1.
59. Мирун Н. И., Герасимович А. М. Банковское обслуживание предприятий и населения. - К., 2003.
60. Михайлов Д., Лужных А. О некоторых аспектах работы с банковскими гарантиями и поручительствами // Деньги и кредит. - 2002. - №4.
61. Міщенко В., Пластун В. Моніторинг позичок у сучасній банківській практиці України // Вісник НБУ, січень, 2002.
62. Никбахт Е.,Гроппелли Н. Фінанси. - К ;"ВИК ", Глобус,2001., с. 56-67
63. Основы финансового менеджмента. Как управлять кредитом. М.; Финансы и статистика, 2002, с. 192-198
64. Панков Д.А. Современные методы анализа финансового положения - М ООО "Профит " 2003 г., с. 35-39
65. Пернарівський О. Інтелектуалізована кількісна оцінка кредитоспроможності позичальника // Фінанси України. - 2003. - № 6.
66. Петров В.В Ковалев и другие Как читать баланс -2 издательство М. 2004 г., с. 119-124
67. Пивоваров А.М. Стратегический менеджмент холдинга.- Санкт -Петербург, 1997, с. 84-86
68. Работа современного комерческого банка / Калина А. В., Кощеев А. А. - К., МАУП, 2002. - 224 с.
69. Русак Н.А., Русак В.А. Основы финансового анализа М 2003., с. 62-71
70. Рябіна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні // Вісник НБУ, січень, 2002.
71. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Мн.: ИП "Экоперспектива", 2002г. - 498с.
72. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности - М.2002 г., с. 89-95
73. Симов`ян С.В. Фінанси та економіка. -Х, Основа,2005, с. 48-53
74. Стоуп Д., Хитчинг к. Бухгалтерский учет и финансовый анализ, Санкт-Петербург,2003 г., с. 235-240
75. Стоянова Е.С., Быкорва Е.В., Бланк И.А. Управление оборотным капиталом М 2000 г., с. 27-33
76. Стражев В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности М. 1997г., с. 46-58
77. Стражев В.И. Основы оперативного экономического анализа работы промышленных предприятий М. 1997г., с. 94-105
78. Тиркало Р. І. Щибиловок З. І. Фінансовий аналіз: основні теорії, експрес-діагностика, рейтинг. Навч посіб, - К.: 2004. - 236 с.
79. Томашевич В.И. Оценка кредитоспособности предприятия М.2003 г., с. 92-99
80. Финансовый менеджмент; Управление денежным оборотом предприятия. Банки и биржа Павлова Л.Н, М, 2000, с. 67-69
81. Хандруев Л. А. "Деньги в экономике современного капитализма".- М., 1983.
82. Хелферт Э.Техника финансового анализа.М,2001 г., с. 145-153
83. Шеремет А.Д. Анализ и оценка состава и динамики имущества экономического субъекта // Аудит и финансовый анализ. - 2002г. - № 4. - С.23.
84. Шеремет А.Д. и другие Методика финансового анализа М. Юни-Глоб, 2002 г., с. 77-83
85. Шеремет А.Д., Сайфулина Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2002г.
86. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений под ред-ей С.Б. Банкгольц, Г.М. Таций. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 250с.
Ягурова А. Управленчиский учет, опыт экономически развитых стран - М., 2004 г., с.73-80
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА КРЕДИТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРЕДИТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  • ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ КРЕДИТУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  • ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРЕДИТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  • 2. Дослідження результатів кредитування господарської діяльності підприємств
  • Суть і форми кредиту
  • ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ
  • Банківське кредитування підприємств
  • Державне кредитування підприємства
  • Державне кредитування підприємства
  • Форми кредитування підприємств
Cгенерировано за 0.133705 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...