Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Правова організація працевлаштування» (ID:5429)

| Размер: 91 кб. | Объем: 63 стр. | Стоимость: 165 грн. | Добавлена: 14.07.2006 | Код продавца: 2 |
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП 3
1. ПОНЯТТЯ І ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 11
1.1. Поняття зайнятості населення 11
1.2. Основні принципи державної політики зайнятості населення 12
1.3. Державна служба зайнятості 19
2. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН 25
2.1. Поняття працевлаштування 25
2.2. Право на працевлаштування та інші права громадян у сфері зайнятості 26
2.3. Правові форми працевлаштування 28
3. БЕЗРОБІТНИЙ І ЙОГО ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ 40
3.1. Поняття безробітного 40
3.2. Реєстрація безробітних та умови призначення допомоги по безробіттю 41
3.3. Допомога безробітним 45
ВИСНОВОК 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 62

Мета дослідження. Метою даної роботи є комплексне дослідження стану правового регулювання працевлаштування громадян, аналізування законодавчого підгрунтя проблеми зайнятості і працевлаштування, його недоліки та переваги, визначення перспектив у цій сфері.
Дійсно, у нинішній ситуації держава повинна максимально впливати на формування ринку праці, проводити активну політику зайнятості населення. Для подолання негативних явищ у сфері зайнятості і вирішення поставлених задач на державному і регіональному рівнях передбачається:
- проведення збалансованої інвестиційної і податкової політики, що стимулює більш повне використання наявних робочих місць, розвиток малих підприємств, капіталовкладення в галузі народного господарства;
- уведення системи стимулювання розвитку підприємництва, малого і середнього бізнесу, індивідуальної трудової діяльності, особливо на територіях пріоритетного розвитку;
- розробка спеціальних програм стабілізації економіки для регіонів з високим рівнем безробіття, з виділенням під них пільгових державних замовлень і кредитів підприємствам за умови збільшення числа робочих місць;
- реформування системи призначення і виплати допомоги з безробіття, розробка заходів, що сприяли б активному пошукові роботи, участі в суспільних роботах і професійній перепідготовці, скороченню терміну безробіття;
- розширення масштабів суспільних робіт, організація їхнього проведення і фінансування з урахуванням якісного складу безробітних і соціально-економічних потреб регіонів і інші міри.
Об’єкт дослідження. Об’єктом даної дипломної роботи є правовідносини в сфері працевлаштування, а саме правовідносини, пов’язані із реєстрацією осіб, які шукають роботу, із працевлаштуванням таких осіб, перенавчанням, надання статусу безробітного та інші, пов’язані з цим правовідносини.
Відносини в сфері зайнятості і працевлаштування є комплексними по своїй юридичній природі і входять у предмет адміністративного права, трудового права, права соціального забезпечення.
Відносини між підприємствами і державною службою зайнятості є адміністративно-правовими, оскільки служба зайнятості наділена владними повноваженнями стосовно підприємства: підприємство зобов'язане виділяти визначену кількість робочих місць у рахунок броні, працевлаштовувати на ці місця по напрямку служби зайнятості; підприємство зобов'язане обладнати спеціальні робочі місця для інвалідів і забезпечити їхнє реальне введення в дію, тобто працевлаштувати інваліда; за недотримання таких обов'язків на підприємство накладаються штрафні санкції. Підприємство у випадку відмовлення в прийнятті на роботу раніше заявлених фахівців зобов'язано відшкодувати службі зайнятості усі витрати по працевлаштуванню, профпідготовці, перепідготовці, виплаті допомоги по безробіттю такому фахівцеві.
Підприємства зобов'язані надавати службі зайнятості всю інформацію про наявність вакантних місць, вивільненні працівників, простоях підприємства, використанні працівників з неповним робочим часом.
Відносини між підприємствами і державним фондом сприяння зайнятості по страхуванню від безробіття працівників підприємства, а також відносини між службою зайнятості і громадянами по наданню послуг по працевлаштуванню, профорієнтації, пошуку підходящої роботи, профонавчанню, перенавчанню, підвищенню кваліфікації, наданню статусу безробітного з виплатою допомоги по безробіттю, а також матеріальної допомоги в період профпідготовки за рахунок засобів державного фонду сприяння зайнятості - є соціально-забезпечувальними і входять у предмет права соціального забезпечення.
Об'єктивною підставою для виникнення соціально-забезпечувальних відносин і відмежування їх від інших суспільних відносин, регульованих правом, виступають соціальні ризики, при яких особа втрачає роботу, засоби до існування по не залежним від нього причинам.
Соціальними ризиками виступають вікова або фізіологічна непрацездатність (досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності), хвороба, втрата роботи, втрата годувальника й інші.
Для здійснення соціального забезпечення держава створює соціальні фонди, засоби яких формуються як за рахунок страхових внесків роботодавців і працівників (Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, державний фонд сприяння зайнятості), так і за рахунок інших джерел (Фонд соціального захисту інвалідів).
Ще одною ознакою соціально-забезпечувальних відносин є неодмінна участь у них держави в особі спеціально уповноважених органів - органів керування, якими є державна служба зайнятості, або соціальних фондів.
Нарешті, для соціально забезпечувальних відносин характерне використання методу соціального надання послуг, виплат, а також принципу соціальної солідарності при розподілі соціальних засобів. Усі названі ознаки мають місце при наданні службою зайнятості послуг громадянам.
Третя група відносин у сфері зайнятості і працевлаштування складається між працівником і підприємством по укладенню трудового договору на підставі напрямку служби зайнятості.
Сюди також входять відносини по використанню працівників на сезонних, громадських роботах по напрямку служби зайнятості. У таких випадках належить складати трудовий договір, і на працівника поширюється трудове законодавство. Зазначені відносини складають предмет трудового права.
У предмет трудового права також входять відносини, що випливають з укладення колективного договору і колективних угод по створенню додаткових робочих місць усередині підприємства для працівників, що бідують у соціальному захисті - інвалідів, жінок з малолітніми дітьми, багатодітних родин, молодих працівників, по організації навчання і перенавчання за рахунок засобів підприємства працівників, що вивільняються; по поділі одного робочого місця (посади) між двома працівниками з метою недопущення скорочення працівників.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, які стосуються правового регулювання працевлаштування, а також наукові джерела, які стосуються теоретичного обґрунтування доцільності застосування, а також інших проблем правового регулювання працевлаштування.
Відносини по забезпеченню зайнятості і працевлаштуванню регулюються Законом України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 року (з наступними змінами і доповненнями), Кодексом законів про працю України (глава ІІІ-А "Забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються"), постановами Кабінету Міністрів України, а також соціально-партнерськими угодами і колективними договорами.
Закон України "Про зайнятість населення" є комплексним законодавчим актом, що містить норми адміністративного права, права соціального забезпечення, трудового права. На цьому прикладі наочно видно як не проста проблема співвідношення системи трудового права і трудового законодавства.
Отже, держава намагається стримати зростання безробіття, також тим, що змушує власників обачливо підходити до прийняття рішень про скорочення чисельності працівників, оскільки саме роботодавцю належить профінансувати період для працевлаштування вивільнених працівників.
Державою визначено основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року.
Трудовий потенціал – це сукупна чисельність громадян працездатного віку, які за певних ознак (стан здоров'я, психофізіологічні особливості, освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні та мають намір провадити трудову діяльність.
Основні напрями розвитку трудового потенціалу спрямовано на процеси модернізації у сфері зайнятості відповідно до потреб структурної перебудови господарського комплексу країни і розбудови соціально орієнтованої економіки.
У сфері зайнятості йдеться про створення матеріально-технічних і соціально-економічних передумов для продуктивної зайнятості населення (під продуктивною зайнятістю слід розуміти використання трудових ресурсів і корисної для суспільства праці, дохід від якої забезпечує працівникам рівень життя, достатній для відтворення їхніх фізичних, інтелектуальних і професійних якостей.
Головним у створенні таких передумов є здійснення державного регулювання ринку праці з метою постійного розширення сфери прикладання праці й забезпечення надійного соціального захисту працюючого і непрацюючого населення.
Передбачено такі заходи, як:
оцінка загальної потреби в робочих місцях в економіці країни і формування ринку професій;
визначення і забезпечення підтримки регіональних та галузевих пріоритетів, що стимулюють процес створення нових, додаткових та збереження наявних високопродуктивних робочих місць;
створення робочих місць на базі широкого розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятості за умов формування дійового інвестиційного і фінансового механізму;
максимальна легалізація нерегламентованої зайнятості за рахунок створення малих підприємств аналогічного профілю діяльності;
впровадження механізму стимулювання створення робочих місць для окремих соціально-демографічних груп населення (молоді, жінок, інвалідів, військовослужбовців, звільнених з військової служби тощо);
здійснення заходів щодо перерозподілу зайнятого населення між державним та недержавним секторами економіки;
зниження рівня та тривалості безробіття шляхом реалізації заходів активної політики зайнятості, зокрема через громадські роботи та деякі інші заходи.
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Правова організація працевлаштування»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Працевлаштування за допомогою посередницьких організацій
 • Правове регулювання працевлаштування громадян
 • ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
 • Працевлаштування молоді в Україні
 • ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
 • Особливості працевлаштування інвалідів в Україні
 • Контрольна з трудового права
 • Управління розподілом та перерозподілом трудових ресурсів
 • Джерела трудового права.Проект трудового кодексу України
 • Поняття працевлаштування
 • Поняття працевлаштування
Cгенерировано за 0.116931 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів