Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «"Наукові основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності спільних підприємств регіону (на прикладі Київської області)"» (ID:53926)

| Размер: 160 кб. | Объем: 83 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст.

Вступ. 3

Розділ 1. Методологічні основи регулювання міжнародного
спільного підприємництва. 6
1.1. Міжнародне спільне підприємництво як об"єкт вивчення. 6
1.2. Основні підходи до класифікації спільних підприємств. 13
1.3. Науково-методичні основи регулювання міжнародної
спільної підприємницької діяльності. 19


Розділ 2. Організаційно-економічний механізм діяльності спільних
підприємств (СП). 28
2.1. Соціально-економічні передумови та порядок створення. 28
2.2. Механізм функціонування СП. 35
2.3. Умови ефективного розвитку спільних формувань. 41

Розділ 3. Аналіз ефективності спільних підприємств (на прикладі
Київської області). 47
3.1. Оцінка ефективності функціонування СП. 47
3.2. Сучасний рівень розвитку спільного підприємництва
регіону на сучасному етапі. 50
3.3 Оптимізація спільної підприємницької діяльності в
зовнішньоекономічному секторі України. 64

Висновки. 73
Література. 76
Додатки. 79
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність"// Голос Украхни.-1991.-12 червня.
2. Закрн України "Про захист іноземних інвестицій на Україні"// Голос України.- 1991.-2 вересня.
3. Закон України "Про господарські товариства"// Голос України.- 1991.- 11 жовтня.
4. Закон України "Про інвестиційну діяльність"// Голос України.-1991.- 21 листопада.
5. Закон України "Про іноземні інвестиції"// Голос України.-1991.-5 травня.
6. Братченко А.Б., Гольшлегер Л.Д. Совместные предприятия.-М.: Знание, 1990.-64 с.
7. Бріль М.С. Організація і функціонування сумісних підприємств% Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01/ Харків.екон. ун-т.-Х.,1995.-17с
8. Быстров В.Ф. Организацыя внешнеэкономической деятельности предприятия (в 2-х частях).-СПб.:СПб ДНТП, 1992.-41 с.
9. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник. Под ред. Стровского Л.Е.-М.: ЮНИТИ, 1996.-408 с.
10. Гайдучок І.Г. Спільні підприємства.-К: Знання, 1989.-46 с.
11. Голошубова Н.О., Спальвиш Ю.О. Проблеми розвитку спільних підприємств в Україні // Підприємництво у торгівлі. Зб. наук.праць.-К.: КДТЕУ, 1995.-с.124-133.
12. Грицюк Е.О. Удосконалення системи управління СА (на прикладі СП Чернівецької обл.): Автореф. дис.канд.екон.наук: 08.06.01/ НАН України. Ін-т регіональних досліджень.-Львів, 1995.-23 с.
13. Дацко Б.Я. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності роботи СП: Автореф.дис.канд.екон.наук: 08.06.01/ НАН України. Інститут економіки. Львівське від-ня.-Львів, 1994.-24 с.
14. Денисов А.П. Организационно-экономические основы совместного производства в России: Автореф.дис.д.э.н.-М., 1996.-37 с.
15. Довчерт А.С. Совместные предприятия: регулирование труда.-К.% Лыбидь, 1991.-63 с.
16. Кизима Т. Спільне підприємництво: проблеми та щляхи їх вирішення// Економіка України.-1995.-№7.-с.88-91.
17. Клименко К.О. Створення СП як засіб включення України у світогосподарські зв"язки: Автореф.дис.к.е.н.: 08.05.03/ НАН Укоаїни. Ін-т світової економіки та міжнародних відносин.-К., 1995.-24 с.
18. Кредисов А., Дерев"янко О. Конкурентоспроможність країни та стратегія просування її експорту на світовому ринку// Економіка України.-1997.-№5.-с.54-57.
19. Лилик І.В. Ефективність нових форм зовнішньоекономічних зв"язків в умовах переходу до ринкових відносин: Автореф.дис.к.е.н.-Львів, 1992.-20 с.
20. Лилик І.В. Регіональні особливості визначення ефективності спільних підприємств (на прикладі Львівської області)// Львів.політехн.ін-т. Вісник.-Львів, 1992. №268. Україна на етапі національного відродження.-с.40-44.
21. Локшина Т.Я., Надирашвили Н.В. Методы оценки эффективности инвестиций в создание совместных производств// Регулирование преобразования производства в условиях становления рыночных отношений. Сборник науч. трудов.-Донецк, 1993.-с.36-41.
22. Лук"яненко Д.Г., Білошапка В.А., Пестрецова О.І. Спільні підприємства в Україні: організація і умови ефективного розвитку: Підручник.-К.: Хвиля-Прес, 1995.-176 с.
23. Лук"яненко Д.Г. Про умови розвитку СП на Україні// Проблеми реформування ринкової економіки.-К.,1992. Вип.І.-с.84-88.
24. Лукьяненко Д.Г. и др. Проблемы развития СП в структуре экономики Украины// Формирование механизма свободной экономической зоны в условиях рыночных отношений: Тезисы межрегиональной научно-практ. конференции. Часть I.-Черновцы, 1991.-с8-12.
25. Лукьяненко Д.Г. Совместные предприятия: создание и механизм функционирования. Уч. пособие.-К.: УМКВО, 1991.-102 с.
26. Луцишина З.О. Спільне підприємництво як фактор економічного зростання: Автореф.дис.к.е.н.: 08.00.01/ Львів.ун-т ім.І.Франка.-Льві, 1993.-20 с.
27. Макогон Ю.В. Внешнеэкономическая деятельность региона.-Донецк: Донбас, 1992.-138 с.
28. Макогон Ю.В. и др. Инностранные инвестиции в современных условиях: статистика, опыт, проблемы.-Донецк, 1994.-51 с.
29. Макогон Ю.В. Механизм регулирования внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций на региональном уровне: Автореф.дис.д.э.н.-Донецк, 1994.-40 с.
30. Макогон Ю.В. и др. СП Донецкой обл.// Вестник статистики.-1992.-№5.-с.28-31.
31. Методика определения эффективности капитальных вложений. Утв. Заместителем Председателя Госплана СССР 10.10.88.-М., 1988.-17 с.
32. Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин. Підручник. (Гол.ред. М.С.Тимошик).-К.: Либідь, 1994.-255 с.
33. Мороз Л.В. Удосконалення економічних умов створення та функціонування спільних підприємств// Підприємництво у торгівлі. Зб.наук.праць.-К., 1995.-с.133-138.
34. Нейкова Л.І. Прихована міграція прибутків спільних підприємств та її запобігання// Фінанси України.-1996.-№8.-с.24-32.
35. Організаційно-економічний механізм формування спільних підприємств в АПК// Економічні відносини в АПК. Зб.наук.праць.-К., 1995.-с.32-40.
36. Организация СП и международное сотрудничество.(Норм.-метод. материалы и практ. рекомендации). Моск.эконом.научно-консульт. центр "Сигма".-М., 1990.-230 с.
37. Пестрецова О.І. Формування умов і механізмів ефективної діяльності міжнародних СП в Україні: Автореф.дис.к.е.н.: 08.06.01; 08.05.03/ Київ.екон.ун-т.-К.,1995.-24 с.
38. Положение о размере коэффициента пересчета стоимости объектов во время приватизации с участием иностранных инвесторов: Утв. Председателем Фонда государственного имущества Украины и Председателем Национального банка Украины 12.12.92.-с.3.
39. Прилюк В.Д., Рулько Е.Г. Организация деятельности совместного предприятия.-К.:Техніка, 1990.-200 с.
40. Сажина М.А., Сажин А.Ф. СП: Организационные формы// Вести АН СССР.-1991, №7.-с.29-42.
41. Самборська Т.А. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності СП в Україні// Питання політичної економії.-1992. Вип.217.-с.39-43.
42. Семенов И. Пособие по инвестиционному анализу// Экон. и жизнь.-1992.-№52.-с.6.
43. Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника.-М.: МО, 1989.-382 с.
44. Смирнова Е.Е., Хвалынская Н.В. СП: закономерности возникновения и перспективы развития.-М.: Изд-во МГУ, 1988.-163 с.
45. Собчук М.П. створення і діяльність спільних підприємств// Економіка АПК.-1995.-№3.-с.98-102.
46. Совместные предприятия: алгоритм выхода на мировые рынки.-М.: АО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1993.-63 с.
47. Совместные предприятия: порядок создания и организации СП. (Метод. рекомендации).-М.: НИИ "Электроника", 1991.-73 с.
48. Совместные предприятия: создание и деятельность (В.Г.Буткевич, А.С.Филипенко и др.).-К.: Лыбидь, 1990.-190 с.
49. Совместные предприятия в практике международных экономических отношений (ВНИИ внешнеэкон.связей. Под ред.Е.Т.Бургучевой) 2-е изд.стер.-М.: Внешняя торговля, 1990.-116 с.
50. Томилин Н.А., Киржнер Л.О., Лепейко Т.И. Функционирование совместных предприятий в Украине: теоретические и практические аспекты.-Харьков: Основа ХДУ, 1994.-80 с.
51. Троян В.М. спільне підприємництво.-Тернопіль: Тарнекс, 1995.-132 с.
52. Філіпенко А. Принципи формування зовнішньоекономічних зв"язків України// Україна в світовому економічному просторі: Матеріали 2-го конгресу Міжнар.укр.екон.асоц.-К., 1996.-с.119-121.
53. Формирование механизма свободной экономической зоны в условиях рыночных отношений. (Тезисы межрегиональной научно-практической конференции). Часть I.-Черновцы, 1991.-112 с.
54. Хонко Я. Планирование и контроль капиталовложений.-М.: Экономика, 1987.-64 с.
55. Чернишова Л.В. Особливості аналізу стратегії розвитку СП: Автореф.дис.к.е.н.: 08.06.04/ Одеський економічний університет.-Одеса, 1995.-24 с.
56. Чиркунов О., Шадровский А. Совместные предприятия: цели и результаты// Внешняя торговля.-1991.-№4.-с.14-17.
57. Юрій С.І. Спільне підприємництво в Україні: фінансовий аспект розвитку: Автореф.дис.д.е.н. Київ.держ.екон.ун-т.-К., 1996.-38 с.
58. Яковлева Е.Л. Смешанные общества в практике стран-членов СЭВ.-м.% Международные отношения, 1989.-101 с.
59. K.Harrigan, Managing for Joint Ventures.-Lexington (Mass),1986.
60. Inkren A.C., Beamish P.W. Knowledge, bargaining, and the instability of international joint ventures// Acad.of managment rev.- Mississippi State, 1997.-Vol.22. №1.-P.177-202.- Bibliogr.: p.199-202.
61. Pearce R.J. Toward understanding joint venture perfomance and survival: a bargaining and influence approach to transaction cost theory// Acad.of managment rev.- Mississippi State, 1997.- Vol.22. №1.-P.203-225.- Bibliogr.: p.222-225.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «"Наукові основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності спільних підприємств регіону (на прикладі Київської області)"»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Зовнішньоекономічна діяльність спільних підприємств з іноземним капіталом
  • Методика проведення організації роботи спільних підприємств на основі давальницької сировини
  • Спільні підприємства
  • Мета і шляхи створення підприємств з іноземними інвестиціями
  • Теоретичні засади вивчення діяльності спільних підприємств
  • Поняття та особливості спільних підприємств
  • Поняття та особливості спільних підприємств
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України
Cгенерировано за 0.160273 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів