Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Мотивація трудової поведінки працівників» (ID:52372)

| Размер: 5358 кб. | Объем: 130 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7
1.1. Сучасні концепції мотивації праці 7
1.2. Основні елементи механізму мотивації праці 15
1.3. Методичні підходи та реалізація моделі мотивації праці 35
Висновки до першого розділу 43
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВ „ГАЗПОСТАЧ” 45
2.1. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ „Газпостач” 45
2.2. Характеристика системи мотивації трудової діяльності 54
2.3. Оцінка ефективності системи мотивації на підприємстві 70
Висновки до другого розділу 76
РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МОТИВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У ТОВ “ГАЗПОСТАЧ” 78
3.1. Удосконалення системи мотивації трудової діяльності працівників у ТОВ “Газпостач” 78
3.2. Підвищення рівня вмотивованості персоналу шляхом удосконалення процесів визначення розміру винагороду за працю 88
Висновки до третього розділу 101
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 107
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 113
ДОДАТКИ 123
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 року //ВВР. – 1995. - №49. – с. 46.
2. Абрамов В. M. Мотивація і стимулювання прані в умовах переходу до ринку. – К.: Праця, 2000.
3. Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999.
4. Актуальні проблеми психології: [Зб. наук. пр.]/Ін-т менеджерії ім. Г.С. Костюка АПН України. - Т. 1: Соціальна менеджерія. Менеджерія управління. Організаційна менеджерія: Ч. 6 /За ред.: Максименко С.Д., Карамушка Л.М. - К., 2002. - 303 с.
5. Алехина O.E. Стимулирование развития работников организации. // Управление персоналом. - 2002. - № 1. - С. 50-52.
6. Андриенко В.Ф., Андрюшенко З.И. Методологические рекомендации по организации оплаты и стимулирования труда на предприятиях с разными формами собственности. - К.: Праця, 2004.
7. Артемов M.B. Управление мотивацией - это польза или вред? // Управление персоналом. - 2003. - № 12. - С.48-51.
8. Безтелесна Л. Удосконалення механізму мотивації продуктивності найманих працівників //Мотивація праці. - 2005. -№2. - 49 с.
9. Божович Л.И. Менеджерические закономерности формирования личности в онтогенезе //Вопр. сихологии. - 1976. - №6. - с. 45-53.
10. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - М., 1997.
11. Бондаренко О.О. Трудова мотивація: проблеми та розвиток // Економіка та держава, - 2005. - № 4. - С.65-66.
12. Бородатий В. Управління персоналом: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. - К., 1997.
13. Бурмистров А., Газенко Н. Какие методы повышения мотивации персонала являются наиболее действенными? // Управление персоналом.-2002. - № 7. - С. 48-49.
14. Васькин А.А. Оценка менеджеров: Учеб.-практ. пособие. — М.: Компания Спутник +, 2000.
15. Величко О.В. Мотивація праці персоналу підприємства в умовах євро Інтеграційного розвитку України. Вісник ТУП. //Економічні науки. - 2005. - С.204-207.
16. Вилюнас В.К. Менеджерические механизмы мотивации человека. - М., 1990.
17. Воронянская А. Проблеми, можливості і труднощі мотиваційної діяльності в Україні //Регіон, перспективи. - 2003. - № 1. - С.62 - 63.
18. Галайко Н. Форми і методи стимулювання персоналу для забезпечення ефективної діяльності банку // Регіональна економіка. -№2. -2006. - С. 104-109.
19. Генкин Б.М., Коконова Г.А., Кочетков В.И. и др. Основы управления персоналом: Учеб. для вузов/ Под ред. Б.М. Генкина - М.: Высш. школа, 1996.
20. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
21. Гончарова Н.М. Регулювання мінімальної заробітної плати як матеріальної основи мотивації праці // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 2. - С.65-69.
22. Горин Г. Зачем нужна нематериальная мотивация // Управление персоналом. - №11. - 2006. - С. 82-90.
23. Горловський Р. Мінімальна заробітна плата як інструмент мотивації праці// Україна: аспекти праці. - 2003. - № 1. - С. 43-47.
24. Греськів Т.С, Механізм та типи мотивації праці // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 4. - С.101-105.
25. Грішнова O.A. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 535 с.
26. Данюк В. Формування мотиваційної політики на підприємствах машинобудування // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 3. - С.36-40.
27. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценкаперсонала. - К.: МАУП, 2002. - 248 с.
28. Добровольская А. Организация и люди: как создать мотивационный климат // Отдел кадров - 2005. - №8. - С. 29-34.
29. Добролюбов Е. А. Система материального и нематериального стимулирования (мотивации) персонала // Банковские технологи. - 2002. - №3. - С. 41-44.
30. Ершов А.А. Взгляд менеджера на активность человека. - М.: Луч, 1991. - 159 с.
31. Єременко В.О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України. – Краматорськ: Видавництво центру продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України, 2000.
32. Єфремова Н. Місце і значення системи мотивації найманих працівників у формуванні та реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємства //Вісн. Київ. нац. торг-екои. ун-ту. - 2006. - №1. - С.33-39.
33. Иванов С.В. Мотивация на 100%. - М.: Альпина Бизнес Бикс, 2006. -288 с.
34. Ильин Г.Л., Филиппов А.В. Менеджерия и работа с кадрами //Менеджерический журнал. - 1986. - №5. - с. 87-94.
35. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2000.
36. Ильичейко Е. Мотивация персонала. Практика внедрения мотивационной схемы // Отдел кадров. - 2004. - № 13. - С. 19-21.
37. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности). — К.: МАУП, 1995.
38. Карамушка Л. М. Менеджерія управління: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипломної освіти. – К.: Міленіум, 2003. – 344 с.
39. Кардашов В. Мотивация персонала: теория и практика: Об управлении персоналом на примере ОАО "Красцветмет", г. Красноярск // Человек и труд. - 2002. - № 10. - С. 80-83.
40. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей./ Пер. с англ.- Мн.: Беларусь, 1990.
41. Коломинский Н. Л. Диагностика в работе менеджера персонала. Психогеометрический тест. //Персонал. - 1999. - № 3. - С.74-79.
42. Коломинский Н. Л. Диагностика в работе менеджера персонала: Изучение самооценки личности. // Персонал.-1999.-№ 5.-С.80-83.
43. Коломинский Н. Л. Социально-менеджерические проблемы реформирования управления в переходном обществе.// Сб. научн. трудов “Проблемы управления в переходном обществе на пороге ХХI века” //Прилож. к журналу “Персонал”- 1999.-№ 4( 52).- С.108-110.
44. Коломінський Н. Л. Менеджерія менеджменту в освіті (соціально-менеджерічний аспект): [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – 286 с.
45. Коломінський Н.Л. (у співавт.) Модель психологічної готовності особистості до особливих видів професійної діяльності. // Наукові записки. Серія “Педагогіка”. – Тернопільський Державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка. - №1. – 1999. – С.58-64.
46. Коломінський Н.Л. Міжособистісна взаємодія як соціально-психологічна детермінанта становлення країни і формування громадянськості сучасної молоді в контексті спадщини А.С.Макаренка. // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /за ред. С.Д.Максименка.- К.: Міленіум, 2004, Т.6, вип.2. – С. 150-153.
47. Коломінський Н.Л. Социально-психологические предпосылки гармонизации общества // Наукові праці МАУП . – Вип. 11. - Суспільство у XXI столітті: менеджерічні проблеми гармонізації, гуманізації, демократизації. – К.: МАУП, 2003. – С. 6-8.
48. Коломінський Н.Л. Соціально-психологічні резерви вдосконалення управлінської діяльності. //Наукові праці МАУП / Редкол.: М.Ф. Головатий (голов. ред.) та ін. – К.: МАУП, 2002. Вип. 4: Соціально-психологічні проблеми вдосконалення управлінської діяльності – С. 5-7.
49. Колот A.M. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998.
50. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
51. Колот А.М. Теоретичні й прикладні аспекти впливу заробітної плати на мотивацію трудової діяльності // Україна: аспекти праці. – 2001. - №8. – С. 8-14.
52. Комаров Е. И. Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом // Управление персоналом. - 2002. - № 1. - С. 38-43.
53. Корецька С.О. Мотивація трудової діяльності в соціально-економічному механізмі регулювання ринку праці та заробітної плати // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 3. - С. 111 -156.
54. Кошелупов І.Ф. Оцінка ефективності мотивації праці управлінського персоналу // Вісник ТУП. Економічні науки. - 2005. - №3. - С.201 - 204.
55. Кредісов АЛ., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників - К.: Знання, 1999.
56. Криницин О. Как мотивация влияет на финансовый результат //Управление персоналом. - №11. - 2006. - С. 92-97.
57. Кузнецкий В. Заохочення і покарання: Як мотивувати працівників без зайвих витрат // Контракти. - 2005. - 18 квіт. (№ 16). - С.44-46.
58. Куліков Г. Підвищення реальної заробітної плати як провідний фактор мотивації праці в перехідній економіці України // Україна: аспекти праці. - 2002. - №6. - С.12-17.
59. Куряча Е. Сам себе конкурент // Бизнес. - 2005. - 24 окт. (№43). - С.76-79.
60. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1977. – 304 с.
61. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 1. 392 с.; Т. 2. - 320 с.
62. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. - М.: Педагогика, 1971. - 328 с.
63. Ліфінцев Д. Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу //Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 2. - С.154-158.
64. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии. - М., 1991.
65. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1999. - 350 с.
66. Любимова Н.Г. Менеджмент - путь к успеху. - М.: Агропромиздат, 1992.
67. Магура М.И. Мотивация труда персонала и эффективность управления //Управление персоналом. - 2003. - №6. - С. 22-25.
68. Мазур В. Вдосконалення системи мотивації праці // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2002. - Вип. 7/4. - С.43 - 46.
69. Малахнюк А. За власним бажанням: Принципи мотивації, що працюють надурочно //Контракти. - 2005. - 13 червня (№ 24). - С.40-41.
70. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики: Пер. с англ. – СПб.: Евразия, 1999. – 432 с.
71. Маслоу А. Менеджерия бытия: Пер. с англ. - К.: Валер, 1997. - 304 с.
72. Маслоу А. Мотивация и личность. Самоактуализированные Люди: Исследование психологического здоровья. - Спб., 1999.
73. Менеджмент мотивации труда станочников / Еськов А Л., Кулийчик B.И.; НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2003. – 118 с.
74. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека. - Пермь, 1971. - 56 с.
75. Москвичев С.Г. Использование фактора мотивации в управлении. - К.: Респ. межотрасл. ин-т повыш. квалиф. рук. раб. при сов. - 1990. - 80 с.
76. Москвичев С.Г. О личности руководителя и мотивации его деятельности. - К.: Респ. ин-т подгот. менеджеров, 1992. - 96 с.
77. Москвичев С.Г. Проблемы мотивации в психологических исследованиях. - К.: Наукова думка, 1975. - 144 с.
78. Мотивационный менеджмент / Э.А.Уткин, Т.В.Бутова. – M,: TEHC, 2004. - 236с.
79. Мотивационный механизм в системе производственного менеджмента: проблемы и решения / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, [Науч. ред. Н.Г.Чумаченко]. – Донецк, 2005. – 389 с.
80. Мотивация и мотивационный менеджмент: Учеб. пособие / Евро а. ун-т. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2001. – 141 с.
81. Мотивация и мотивы /Е. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 512 с.
82. Мотивация и оценка персонала: [Учеб. пособие для студентов вузов] /Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М.; Межрегион, акад. упр. персоналом. – К.: 2002. – 245 с.
83. Мотивация личности и человеческих ресурсов: Учеб. пособие /И.И.Тимошенко, А.Соснин; Европ. ун-т. – К., 2004. – 575 с.
84. Мотивация труда наемных работников / Ин-т экономики. НАН Украины. - К., 2002. –338с.
85. Мотивация трудовой деятельности персонала: Учеб.-практ. пособие /ТО.Соломанидина, В.Г.Соломанидин. – М.: ООО «Журн.» Упр. персоналом, 2005. – 277 с.
86. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие / Шаховой В.А., Шапиро С.А.; Рос. акад. предпринимательства. – М.: Вершина, 2003. – 221 с.
87. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу Навч. посібник / Київ. нац. екон. ун-т; [Ред. І.О.Соломарський]. – К., 1998. – 224 с.
88. Нагорський Ю. Розвиток механізму економічної мотивації трудової діяльності // Економіка розвитку. - 2006. - № 1. - С.39-40.
89. Назаренко В. Инновационный подход к мотивации деятельности персонала ОАО «Концерн Стирол» // Проблеми науки. - 2006 - № 8. - С.29-32.
90. Нестерчук В.П. Організація та мотивація праці: Навчальний посібник. - К., 2002.
91. Ногин Г. Тайна пирамиды Абрахама Маслоу // Менеджмент и менеджер. - 2002. - №2. - С. 29-33.
92. Пелих О. Мотиваційний механізм ефективності управління // Економіст. - №11. - 2005. - С. 52-60.
93. Пестрецова О. Мотивация - Рыночный подход //Отдел кадров - 2004. - № 1-2. - С. 12-13.
94. Пестрецова О. Финансовая ответственность внутри предприятия как метод мотивации персонала //Бизнес. - 2004. - №6. - С.56-57.
95. Петрова Т. Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства //Аспекти праці. - №7. - 2005. - С. 22-28.
96. Петрович Й. Формування погреб розвитку та джерела виникнення мотивації персоналу: // Регіон, економіка. - 2006. - № 4. - С.264-270.
97. Пивоварчин Я Співпраця як складова системи мотивування на підприємстві // Аспекти праці. - .№2. -2006. - С. 46-49.
98. Платонов К.К. Динамическая функциональная структура личности. - В кн.: Личность и труд. - М.: Мысль, 1965.
99. Платонов К.К. Коллектив и личность. - М.: Наука, 1975.
100. Погорелов А.И. Экономика труда: Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов. - К., 1997.
101. Поєдинцева В. Шляхи удосконалення мотивації і стимулювання праці на малих та середніх підприємствах // Економіка розвитку. - 2004. - № 2. - С.115-117.
102. Попова О. Особливості управління системою мотивування у процесі стратегічного управління підприємством // Економіст. - 2006. - № 12. - С.52-54.
103. Пригожий А.Н. Социология организаций. - М.: Наука, 1980.
104. Реан А., Коломинский Н. Социальная педагогическая психология. - С.-Пб.: Питер, 2000. - 416 с.
105. Савенко В. Практика мотиваций: недостающее звено: Процессуальные теории мотивации в управлении персоналом // Менеджмент и менеджер. - 2002. -№ 4. -С. 37 -40.
106. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу. – К.: КНЕУ, 2003.
107. Самойленко С. Мотивація як фактор конкурентоспроможності працівників на підприємстві // Економіка розвитку. - 2004. - № 3. - С.72-74.
108. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. - Ростов Н/Д: Феникс, 1997.
109. Семенов А.Г. Мотивація трудової діяльності на підприємстві // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - № 5. - С-303-311.
110. Семикіна М. Економічна мотивація інвестування в розвиток людського капіталу підприємства: Економічна мотивація роботодавців // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 5. - С.178-185.
111. Семикіна М. Індикатори економічної та соціальної ефективності мотивації праці // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 10. - С.181-189.
112. Скуратовская Т. Мотивация: действущая модель // Менеджмент и менеджер. - 2003. - №3. - С. 19-22.
113. Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: А/О "Бизнес-школа Интел-синтез", 1995.
114. Стахів О.М. Формування мотиваційного потенціалу вітчизняних підприємств в рамках реалізації європейської моделі якості // Економіка та держава. - 2006. - № 4. - С.89-91.
115. Тельнов A.A. Мотиваційні основи матеріального стимулювання // Вісник ТУП. //Економічні науки. - 2004. - №1. - С. 39 - 47.
116. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 1995.
117. Тужилкіна О. Мотиваційний вплив почасової оплати праці: Збільшення доходів від трудової діяльності // Регіон, перспективи. - 2003. - № 4-5. - С.146-147.
118. Управление мотивацией персонала: Учеб.-практ. пособие / Мишурова И.В., Кутелев П.В. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003. – 215 с.
119. Фатхутдинов Р.А. Организационные вопросы управления персоналом в системе менеджмента //Управление персоналом. - 1996. - №7.
120. Фельдштейн Д. И. Психология развивающейся личности. - М. - Воронеж, 1996.
121. Хает Г.Л., Есъко А.Л. Управление мотивацией труда и оптимизация экономической среды. - НАН Украины. Донецк, 2002.
122. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. Т. 1 Пер. с нем. / Под ред. Б.М. Величковского; Предисловие Л.И. Анцыферовой, Б.М. Величковского. – М.: Педагогика, 1986. – 408 с.
123. Цинченко А. Как разработать систему мотивации // Управление персоналом. - №11. - 2006. - С. - 70-80.
124. Червінська Л.П. Мотивація в системі реформування оплати праці // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - № 3. - С.10 - 15.
125. Чернявська С. Теоретико-методичні аспекти мотивації праці в процесах реструктуризації підприємств // Економіка розвитку. - 2007. - №15. - С. 89-92.
126. Шелешкова С. Заробітна плата як мотиваційна складова продуктивної зайнятості // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 2. - С.9-16.
127. Шелудько Л. Досвід мотивації праці в країнах західної Європи га США //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2004. - №2. - С. 236-240.
128. Якобсон П.М. Общение людей как социально-психологическая проблема. - М.: Знание, 1973. - 32 с.
129. Ястремская Е. Повышение эффективности мотивации и стимулирования трудовых ресурсов предриятия // Економіка розвитку. - 2004. - №l. - C.71-74.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Мотивація трудової поведінки працівників»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Аналіз системи мотивації трудової поведінки працівників торговельного підприємства
 • Нові принципи роботи менеджера. Мотивація трудової поведінки працівників
 • Зміст трудової поведінки
 • Кр соціологія праці і трудових колективів
 • МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ
 • Предмет соціології праці
 • Предмет соціології праці
 • Дисципліна праці як елемент організації
 • Управління трудовою адаптацією працівника туристичного підприємства (бакалавр)
 • Етична поведінка: поняття, прояв, мотивація, оцінка
 • Заходи заохочення та стягнення в трудовому праві. Порядок їх застосування
Cгенерировано за 0.116461 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів