Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Аналіз системи мотивації трудової поведінки працівників торговельного підприємства» (ID:52371)

| Размер: 6104 кб. | Объем: 140 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти мотивації трудової поведінки працівників підприємства 6
1.1. Мотивація праці: сутність, основні теорії 6
1.2. Фактори впливу на мотивацію та демотивацію працівників 27
1.3. Показники оцінювання мотивації трудової діяльності працівників підприємства 36
Висновки до розділу І 45
Розділ ІІ. Аналіз системи мотивації трудової поведінки працівників торговельного підприємства - Приватної фірми „Анжіо” 47
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
Приватна фірма „Анжіо” 47
2.2. Оцінка мотивованості персоналу на підприємстві Приватна фірма „Анжіо” 59
2.3. Аналіз організації оплати праці на торговельному підприємстві Приватна фірма „Анжіо” 65
2.4. Ефективність механізму мотивації працівників торговельного підприємства Приватна фірма „Анжіо” 70
Висновки до розділу ІІ 86
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення механізму підвищення мотивації трудової поведінки працівників торговельного підприємства Приватна фірма „Анжіо” 88
3.1. Основні положення вдосконалення системи оплати праці персоналу 88
3.2. Формування ефективної матеріальної мотивації персоналу підприємства 92
3.3. Напрямки вдосконалення системи нематеріального стимулювання працівників підприємства 100
Висновки до розділу ІІІ 109
Висновки та пропозиції 111
Список використаної літератури 118
Додатки 125
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. №504/96-ВР.
2. Закон України "Про колективні договори й угоди", Закон №3356-XII.
3. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. №108/95-ВР.
4. Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. №322-VIII.
5. Постанова КМУ "Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів, положень про преміювання" від 05.04.94 р №225.
6. Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.I. Нормування праці / За ред. В.М. Данька i В.М. Абрамова. – К.: ВІПОЛ, 2005.
7. Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2005.
8. Адамчук В.В., Кокин Ю.П., Яковлев Р.А. Экономика труда: Учебник. – М.: Финстатинформ, 2002.
9. Андриенко В. Н. Стратегическое управление персоналом. — Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2005. — 202с.
10. Андрушків Е.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 2000. - 325 с.
11. Анисимов В. М. Кадровая служба и управление персоналом организации. — М.: Экономика, 2003. — 703с.
12. Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономический аспект. – К.: МЗУУП, 2005.
13. Базарова Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. – М.: ИПК Госслужбы, 2003. –355 с.
14. Беляцкий Н. П., Велесько С. Е. Управление персоналом. — Минск: ООО "Интерпрессервис", 2003. — 349с.
15. Блинов А. Мотивация персонала корпоративных структур // Маркетинг. – 2001. - №1. – С. 88-101.
16. Богиня Л.І., Долгова І.І. Мотивація праці в ринковій економіці. – К.: Інститут еконо¬міки України, 2003. – 182 с.
17. Бугуцький О.А. Фактори розвитку мотивації праці //Економіка АПК. - № 7. – 2005. - С. 46-47.
18. Васькин А.А. Оценка менеджеров: Учеб.-практ. пособие. – М.: Компания Спутник +, 2000.
19. Вачугов Д., Веснин В. Менеджер и стиль руководства // Соц. политич. журнал. - 2005. - №7. – с. 45-47.
20. Вейл Питор. Искусство менеджмента / Пер. с англ. - М., 1993.
21. Веснин В. Р. Менеджмент персонала. — М.: Элит-2000, 2003. — 300с.
22. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. – М.: Юристъ, 2001. – 496 с.
23. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: Учебник для вузов. - М., 2004.
24. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарика, 1998.
25. Власова Е. Как организовать работу с персоналом. — Х.: Центр "Консульт", 2003. — 296с.
26. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М., 2003.
27. Гавкалова Н. Л., Маркова Н. С. Менеджмент персонала. — Х.: ИД "ИНЖЭК", 2005. — 303с.
28. Гайдамака Е. Н., Жучок Т. Н. Управление персоналом. — Луганск: Альма-матер, 2005. — 132с.
29. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. - 685 с.
30. Дайновский Ю. Эффективные приемы стимулирования труда // Маркетинг. – 1998. - №1. – С. 24-31.
31. Данюк В. М., Петюх В. М. Менеджмент персоналу. — К.: КНЕУ, 2004. — 398с.
32. Деловое планирование: Методы. Организация. Современная практика. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 368 с.
33. Друкер Питер. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. – М.: Издательско-торговый дом «ГРАНД», «ФАИР-ПРЕСС», 1998.
34. Дулиба Е. Главный капитал банка – люди // Отдел кадров. – 2001. – № 3. – С. 4–7.
35. Дятлов В. А. и др. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. экон. вузов и ф-тов / В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов, В.Т. Пихало. - М.: ПРИОР, 1998.
36. Егоршин А. П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: НИМБ, 2005.
37. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К: КНЕУ, 2000. – 528 с.
38. Єременко В.О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України. – Краматорськ: Видавництво центру продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України, 2000.
39. Жалило Б. Как удержать высококвалифицированного сотрудника // Отдел кадров. – 2005. – № 15. – С. 20–21.
40. Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт в управлении персоналом. Обзор зарубежных источников. – М.: Изд-во рос. экон. акад., Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 232 с.
41. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебное пособие. - М: Информационно-внедренческий центр «МАРКЕТИНГ», 1998.
42. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 200 с.
43. Зиновьев Ф. В., Зиновьев И. Ф. Управление персоналом. — Симф.: Таврия, 2003. — 203с.
44. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000.
45. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – Минск, 2005. – 318 с.
46. Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці. – К., 1995.
47. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности). – К.: МАУП, 1995.
48. Каращук О., Корнілова О. Удосконалення матеріального стимулювання праці в торгівлі з використанням SWOT-аналізу // Вісник КНТЕУ. – 2001. - №3. – С. 28-32.
49. Карлін М.І. Теоретичні аспекти стимулювання праці в умовах фінансової нестабільності // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 3–9.
50. Кибанов А. Я., Дуракова И. Б. Управление персоналом организации. — М.: Экзамен, 2003. — 334с.
51. Колот А.М Оплата праці на підприємстві: організація та вдосконалення. – К.: Праця, 1997.
52. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
53. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. – К.: КНЕУ, 2002. – 224 с.
54. Колот А.М. Теоретичні й прикладні аспекти впливу заробітної плати на мотивацію трудової діяльності // Україна: аспекти праці. – 2001. - №8. – С. 8-14.
55. Костенко И.А. Управление кадрами в новых экономических условиях. - Ярославль:ярославль: Верх. Волга, 1997. – 462 с.
56. Крамаренко В. І., Холод Б. І. Управління персоналом фірми. — К.: ЦУЛ, 2003. — 271с.
57. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом. — К.: Кондор, 2005. — 308с.
58. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
59. Лігоненко Л.О., Кустова Н.П., Клоченок Л.В. Сучасні інформаційні технології економічних досліджень: Навч. посібник. – К.: Київський національний торгівельно-економічний університет, 2001. – 103 с.
60. Максименко Т. Оцінка результатів і складності роботи як інструмент мотивації управлінських працівників // Україна: аспекти праці. – 2004. - №6. – С. 44-46.
61. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2000. – 704 с.
62. Мирзоев Р.Г. Методология эффективности в менеджменте и маркетинге. Учебное пособие. - СПб, 2004.
63. Мотивация и поведение человека в сфере труда //Сборник научных трудов. – М., 1990.
64. Мотивація персоналу щодо досягнення стратегічних цілей організації //Управление компанией. – 2005. - №13-14 - С. 35-38.
65. Основы управления /Под ред. В.П.Радукина. - М.: Высшая школа, 2006. – 468 c.
66. Основы управления персоналом / Под ред. Б.М.Генкина. – М.: Высшая школа, 2000. – 383 с.
67. Павленко Н. Трудові відносини: запитання та відповіді. – Харків: Фактор, 2001.
68. Паладий Н. Оценка состояния мотивации труда персонала в коммерческом банке // Персонал. – 2001. – № 2. – С. 70–73.
69. Петюх В. М. Управління персоналом: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000.
70. Питер Ф.Друкер. Практика менеджмента. – М.: Дело, 2001. – 428 с.
71. Пономаренко В., Довбня С., Клименко И. Мотивация труда на предприятиях рыночной экономики // Бизнес-информ. – 1998. - №13-14. – С. 118-121.
72. Попов Г.Х. Эффективное управление. - М.: Экономика, 1998. – 348c.
73. Проблемы управления трудовыми ресурсами на современном этапе. – С.-Пб.: ун-т экономики и финансов, 2005. – 245 с.
74. Прокушев Е. Ф. Менеджмент первичного уровня. – М.: Издательский Дом “Дашков и К ”, 1999. – 320 с.
75. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общ. ред. Л.В. Винокурова. – СПб.: Питер, 2001.
76. Пунтус С.А. Модели стимулирования труда // Вестник МГУ. Серия 6. Экономика. – 2002. - №5. – С. 49-65.
77. Ричи Ш. М. Управление мотивацией. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 399с.
78. Роббинс С. П. Правда об управлении персоналом. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. — 299с.
79. Рой О.М. Современный менеджмент. Основные функции и методы. Курс лекций. - Омск, 1996.
80. Румянцева З.П., Соломатин Н.А., Акбердин Р.3. и др. Менеджмент организации: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М.,1995.
81. Рябоконь В.П. Адаптація системи мотивації праці до умов ринку // Фінанси України. – 2001. - №5. – С. 10-16.
82. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу. – К.: КНЕУ, 2003.
83. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 351 с.
84. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2002.
85. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. - Ростов Н/Д: Феникс, 1997.
86. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики. – М.: ИНФРА-М, 1996.
87. Слиньков В. Н. Управление персоналом. — К.: Алерта, 2004. — 240с.
88. Социально-психологический климат коллектива: теория и методы изучения / Отв. ред. Е. В. Шорохова, О. И. Зотов. – М.: Наука, 1980. – 176 с.
89. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.
90. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 1997. – 473 с.
91. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1997.
92. Управление по результатам /Под общ. ред. и предисл. Я.А.Лейманна. – М.: Издательская группа “Прогресс”, 1996. – 432 с.
93. Управление трудовыми ресурсами / Под ред. Л.А. Костина. – М.: Экономика, 2004. – 343 с.
94. Уткин Э. А. Мотивационный менеджмент. – М.: ЭКМОС, 1999.
95. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
96. Циганова Н.В. Система мотивації банківського персоналу: проблеми оцінки і вдо¬ско¬налення // Банківська справа. – 1999. – № 3. – С. 61–63.
97. Чудаєва І. Б., Миленький В. Д. Управління персоналом (Кадровий менеджмент). — Черкаси: ЧДТУ, 2004. — 119с.
98. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 512 с.
99. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учеб-практ. пособие. – М.: Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1997.
100. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К.:КНЕУ, 1999.
101. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. – М.: Изд-во МГУ, 1996.
102. Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: Изд-во МГУ, 1996.
103. Яковлев Р. А. Оплата труда на предприятии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Аналіз системи мотивації трудової поведінки працівників торговельного підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ
  • К/р з предмету управління персоналом
  • Мотивація трудової поведінки працівників
  • Мотивація трудової діяльності
  • Поняття мотивації
  • Проблеми мотивації трудової діяльності на фірмі ВАТ «Лукойл-Україна»
  • Теоретичні аспекти мотивації праці
  • Формування мотиваційного механізму забезпечення ефективної трудової діяльності персоналу підприємств
  • Кр соціологія праці і трудових колективів
  • Планування чисельності та складу працівників торговельного підприємства
Cгенерировано за 0.165764 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів