Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «КРАДІЖКА» (ID:52101)

| Размер: 3093 кб. | Объем: 83 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРАДІЖКУ 5
1.1. Історичні аспекти розвитку відповідальності за крадіжку 5
1.2. Відповідальність за крадіжку у зарубіжному кримінальному законодавстві 26
РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 185 КК УКРАЇНИ "КРАДІЖКА" 37
2.1. Об’єктивні ознаки 37
2.2. Суб’єктивні ознаки 48
2.3. Кваліфікуючі ознаки 56
РОЗДІЛ 3. ВІДМЕЖУВАННЯ КРАДІЖКИ ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНУ 70
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 78
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №40. – ст. 165.
2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – ст.131.
3. Цивільний кодекс України від 01 січня 2004 року зі змінами та доповненнями//Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2004. - №40-41, 42. - ст.492.
4. Закон України “Про власність” //ВВР України. – 1991. - №20. – ст. 249.
5. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджений постановою КМ від №11622 січня 1996р. //Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1995. - №22. - ст.174.
6. Постанова КМ № 1464 від 5 грудня 1996 р. “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству” //ОВУ. - 1996. - №28. - с. 46.
7. Постанова КМ № 521 від 21 квітня 1998р. “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України” //ОВУ. - 1998. - 1998. - №8. - с. 21.
8. Постанова ПВСУ № 2 від 27 березня 1987р. “Про практику застосування судаки України законодавства у справах про розкрадання державного або колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу” (п. п. 7, 8) із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України №3 від 04.06.93, №3 від 13.01.95, №12 від 03.12.97 //ОВУ. - 1997. - №26.
9. Постанова ПВСУ № 3 від 31 березня 1989 року “Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна” (п. 11) //Урядовий кур’єр. - 1989. - №3.
10. Постанова ПВС №12 від 25 грудня 1992 р. «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності».
11. Александров Ю. В., Антипов В. І., Володько М. В. Кримінальне право. Особлива частина: Підруч. / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 1999. – 894с.
12. Андрусів Г. В., Андрушко П. П. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 891с.
13. Бойко В. Ф. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
14. Бойцов А.И. Преступления против собственности. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 460 с..
15. Борчашвили И. Ш. Некоторые вопросы квалификации краж социалистической и личной собственности граждан: Учеб. пособие. – Караганда: Караганд. ВШ МВД СССР, 1989. – 70 с.
16. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. – М, 1963. - С. 21-23.
17. Брич Л. П., Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина. Тести: Навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – К.: Атіка, 2000. – 208с.
18. Бышевский Ю. В. Кражи и их предупреждение: Лекция. – Омск: Н.-и. и ред.-изд. отд. Омской высш. школы милиции, 1979. – 28 с.
19. Ваулина Т. И., Волостнов П. А. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. – М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М, 1998. – 316 с.
20. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. – М. –Л., 1948. – С.22–28.
21. Гальперин И. М. Уголовная ответственность за кражу личного имущества с проникновением в жилище: Метод. пособие. – М., 1986. – 23 с.
22. Диба М. І. Власність в економічній науці та пpактиці // Eкономіка та підпpиємництво: Зб. наук. пp. - К., 2000. - Вип. 4. - С. 8-17.
23. Дьяков С. В., Жевлаков Э. Н. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1995.
24. Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні. - К., 1997. – 325 с.
25. ЕрошенкоА. А. Личная собственность в гражданском праве. – М., 1973. – С. 18–19.
26. Женунтій В., Шестопалова Л. Особливості кваліфікації протиправних діянь, що спричинили знищення або пошкодження майна //Право України. - 2004. - №3. - с. 57-60.
27. Загальна теорія цивільного права: Підр. для студ. / За ред. О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. – К.: Вища шк., 1992. – 453 с.
28. Заказные преступления: Убийства, кражи, грабежи / И. Н. Гаврилов, А. Н. Иванов. – Минск: Литература, 1996.
29. Історія та сьогодення //Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2004. - №9. - с. 15-17.
30. Колот А. Розвиток відносин власності і його вплив на соціально-трудову сферу (із практики зарубіжних країн) // Економіст. - 2001. - № 4. - С. 39-41.
31. Коржанський М. Й. Кримінальне право України. Частина Особлива. – К.: Генеза, 1998. – 592с.
32. Коржанський Н.Й. Кваліфікація злочинів. – К., 2004. – 214 с.
33. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
34. Кримінальне право України: Особлива частина /За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташис, І.О. Зінченко, В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2002. – 496.
35. Крупка М. Реформування власності й залучення в Україну іноземного капіталу // Фінанси України. - 2002. - № 5. - С. 31-43.
36. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.,1972. – 210 с.
37. Кузнецов В. В. Кримінально- правові норми про відповідальність за крадіжку як інститут кримінального законодавства: Автореф. дис...канд. юрид. наук (12.00.08) / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2000. – 19с.
38. Лаpіна Я. С. Методологія аналізу категоpії ”власність” // Eкономіка та підпpиємництво: Зб. наук. пp. - К., 2000. - Вип. 4.- С. 3-8.
39. Лейленд П. Кримінальне право: Злочин, покарання, судочинство:Англійський підхід. – К.: Основи, 1996. – 207с.
40. Маслов В. Ф. Основные проблемы права личной собственности. – Харьков. 1968. – 116 с.
41. Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. – К.: Знання, 2000. – 771с.
42. Навроцький В.О. Злочини проти власності. Лекції для студентів юридичних факультетів. – Львів, 1997. – 79 с.
43. Навроцький В.О. Кримінальне право України: Особлива частина: Конспект лекцій. -Хмельницький: Хмельницький філіал Одеського інституту підприємництва та права, 1994. – с. 238.
44. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України /Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.
45. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. /За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.
46. Новое уголовное право России. Особенная часть: Учебное пособие. - М.: Зерцало: ТОО "ТЕИС", 1996. – 484 с.
47. Ограбления и кражи: Бандиты, грабители, воры и мошенники / П.В. Кочеткова. – Минск: Литература, 1996. – 267 с.
48. Пеpесунько С. І. Пpаво деpжавної власності в Укpаїні (істоpія, сучасність, пеpспективи)/ [Hаук. pед. О.В.Дзеpа]. -Кіpовогpад: [Єлисавет], 1998. – 272 с.
49. Право власності в Україні /За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.
50. Право собственности в Укpаине/ Ин-т госудаpства и пpава им. В. М. Коpецкого HАH Укpаины; Под pед. Я. H. Шевченко. - К.: Блиц-Инфоpм, 1996. -318 с.
51. Практика судів України в кримінальних справах (1993-1995) // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 1996. - №3.
52. Практика судів України у кримінальних справах (2001 – 2005) / За заг. ред. В. Т. Маляренка. – К., Х.: Юрінком Інтер, 2005.- 437 с. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
53. Практика судів України у кримінальних справах. 1993 - 1995. Бюлетень законод. і юрид. практики. №3. 1996 / Ред. В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком, 1996. – 330с.
54. Репешко П. Кримінально-правовий захист права власності в Україні // Право України. – 1997. – С.36.
55. Рибалкін В. О. Теоpія власності. - К.: Логос, 2000. - 277 с.
56. Сафонов Ю. Ф. Кража. – Тернополь, 1995. – 140с.
57. Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива чатсина: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2007. - 504 с.
58. Селіванов В. М. Методологічні аспекти аналізу трансформації відносин власності в Україні // Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні. - К., 1997. - С. 7.
59. Сизоненко В. О. Власність. Інтереси. Підприємництво: Питання теоpії та методології / [Hаук. pед. І. Ф. Радіонова]. - К.: Т-во ”Знання” Укpаїни, 2000. - 52с.
60. Собственность в pыночной системе хозяйства/ Мельник Л. E., Душин Б. В., Каpпенко А. H., Мельник Л. Л.; [Под общ. pед. Л. E. Мельника]. -Дніпpопетpовськ: Всеукp. деpж. багатопpоф. вид-во ”Січ”, 1999. –159с.
61. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. - К.: Юринком, 1995. – с. 73.
62. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
63. Цивільне право: Підручник для студентів юрид. вузів /За ред. О.А. Підопригори. – К.: Вентурі, 1997. – 480 с.
64. Чернишова Н. В., Володько М. В. Кримінальне право України: Тез. лекцій і практ. завдання для курсантів Київ.училища міліції МВС України. – К.: Наук.думка, 1995. – 455с.
65. Шемшученко Ю. С. Юридичний словник-довідник. – К.: Femina, 1996.
66. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995. – С. 257.
67. Шиманський Ф.В. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правовий аналіз: Навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл./ Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – 270 с.
68. Якушев В. С. О самостоятельности института права государственной социалистической собственности и его государственно-правовой природе // Сборник учебных трудов. – Свердловск, 1970. – Вып. 13. – С. 90.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «КРАДІЖКА»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Корисливі злочини проти власності, вчинені шляхом незаконного заволодіння
  • Корисливі злочини проти власності, вчинені шляхом викрадення
  • Білети до державного іспиту з Кримінального Права (Особлива частина)
  • Комплексний іспит
Cгенерировано за 0.113348 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів