Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ: ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТ» (ID:52096)

| Размер: 2846 кб. | Объем: 70 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ: ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 7
1.1. Соціальна обумовленість визначення відповідальності за захоплення заручників 7
1.2. Захоплення заручників: особливості кримінальної відповідальності за законодавством країн близького та далекого зарубіжжя 19
РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ „ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ” 26
2.1. Об’єкт та об’єктивна сторона злочину 26
2.2. Суб’єкт та суб’єктивні ознаки захоплення заручників 35
2.3. Кваліфікуючі ознаки захоплення заручників 43
РОЗДІЛ 3. ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ ВІД ІНШИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНУ 63
ВИСНОВКИ 69
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №40. – ст. 165.
2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – ст.131.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України // Бюл. законодавства і юридичної практики України. – 2001. – № 9.
4. Цивільний кодекс України від 01 січня 2004 року зі змінами та доповненнями//Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2004. - №40-41, 42. - ст.492.
5. Звіт про стан криміногенної ситуації в Україні в першому півріччі 2007 року // http://www.vous.vin.ua/stat_info/pravoporush.htm
6. Акімов М. До питання про об’єкт такого злочину, як захоплення заручників //Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №4. - С. 16-18.
7. Акімов М.О. Захоплення заручників: особливості кримінальної відповідальності за законодавством країн близького та далекого зарубіжжя //Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2003. - №3. - С. 18-20.
8. Белая книга российских спецслужб. – М.: Аспект, 1995.
9. Беляева Н. Квалификация захвата заложников. // Законность. - 1994. - № 7. - С. 18-22.
10. Власов И.С. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом. – М.: Юрист, 2002.
11. Гринько С.Д. Борьба с терроризмом и захватом заложника: (Уголовно-правовые и криминологические проблемы) : автореф. дис. канд. юрид. наук. - Ростов н/Д, 1998. - 34 с.
12. Дворяк И.А. Терроризм, похищение людей и заложничество // Вестн. Моск. ун-та МВД России. - 2006. - № 1. - С. 80–83.
13. Долгова А.И. Что такое организованная преступность. Определим исходное понятие. Сборник: Организованная преступность. – М.: Юрид. лит., 1989.
14. Емельянов В. П. Терроризм как деяние и состав преступления. - Харьков: Из-во ХНУВД, 1999.
15. Емельянов В. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовно-правовое исследование). – М., 2000.
16. Емельянов В. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовно-правовое исследование). – М., 2000.
17. Ємельянов В.П. Тероризм і злочини терористичної спрямованості. – Х.: Зірка, 2004.
18. Журавлёв И. Ответственность за захват заложников в зарубежном и российском уголовном законодательстве // Закон и право. – 2002. – № 2. – с. 44-47.
19. Журавлёв И. Ответственность за захват заложников в зарубежном и российском уголовном законодательстве // Закон и право. – 2002. – № 2. – с. 44-47.
20. Журавлев, И. А. Ответственность за захват заложника в зарубежном и российском уголовном законодательстве. // Закон и право. - 2002. - № 2. - С. 44-47.
21. Замковой В., Ильчиков М. Терроризм – глобальная проблема современности. – М.: Диос, 1996.
22. Захват заложника: Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы / Г.В. Овчинникова, М.Ю. Павлик, О.Н. Коршунова. - М.: Юридический центр Пресс, 2001. - 259 с.
23. Ильин Е. Психология воли. - СПб., 2000. - 435 с.
24. Комиссаров В. Захват заложников: Происхождение нормы, вопросы совершенствования. //Законность. - 1995. - № 3. - С. 42-46.
25. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. – 542 с.
26. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
27. Коткин С.Н. О некоторых аспектах законодательного регулирования захвата заложников // Военно-юридический вестник. - 2003. - Выпуск 1. - С. 145-149.
28. Кримінальне законодавство України. Порівняльний аналіз статей Кримінального кодексу України 1960 р. та Кримінального кодексу України 2001 р./ За заг. Ред. Сташиса В.В. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.
29. Кримінальне право України. / За ред. В.А. Клименка - К: Юридична думка, 2004.
30. Кримінальне право України. / За ред. М.І. Бажанова. - К.: Юрінком Інтер, 2005.
31. Кримінальне право України. / За ред. П.С. Матишевського. - К.: Юрінком Інтер, 1999.
32. Кримінальне право України. Підручник для студентів юридичних навчальних закладів / За ред. Ю.В Александрова. - К.: Правові джерела, 2002.
33. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
34. Кримінальне право України: Особлива частина /За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташис, І.О. Зінченко, В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2002. – 496 с.
35. Крылова Н.Е., Серебреникова А.В.Уголовное аправо современных зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии). – М.: Зерцало, 1997. – 436 с.
36. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.,1972. – 210 с.
37. Мелешко Н.П., Тарло Е.Г. Уголовно-правовые системы России и зарубежных стран (криминологические проблемы сравнительного правоведения, теории, законодательная и правоприменительная практика). – М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2003. – 304 с.
38. Михаль О. Вопросы квалификации незаконного лишения свободы, похищения человека и захвата заложников //Уголовное право. -2003. - № 4. - С. 48-50.
39. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму від 09.12.1999.
40. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17.12.1979.
41. Міхеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В. П. Кримінальне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
42. Навроцький В.О. Кримінальне право України: Особлива частина: Конспект лекцій. - Хмельницький: Хмельницький філіал Одеського інституту підприємництва та права, 1994. – 436 с.
43. Науково-практичний коментар до КК України / Відп. ред. С. Яценко – К., 2002.
44. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. В.Ф. Бойко. - К.: А.С.К., 2002.
45. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України /Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.
46. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. /За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.
47. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. / За ред. К.М. Василенка - Х.: Право, 2003.
48. Ніязов Р.К. Кримінальне право України. - Х.: Одісей, 2003.
49. Овчинникова Г. Сложные вопросы квалификации захвата заложника при отягчающих обстоятельствах / Труды Санкт-Петербургского юридического института генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2001. - № 3. - С. 83-87.
50. Оганян Р. Ответственность за захват заложников по международному уголовному праву // Российская юстиция. -2002. - № 5. - С. 45-46.
51. Ольшанський Д.В. Психологія тероризма. – Львів: Фортеця, 2003.
52. Практика судів України у кримінальних справах (2001 – 2005) / За заг. ред. В. Т. Маляренка. – К., Х.: Юрінком Інтер, 2005.- 437 с.
53. Практика судів України у кримінальних справах. 1993 - 1995 //Бюлетень законод. і юрид. практики. - №3. - 1996.
54. Прутко М.С. Основи кримінального права України. - Х.: Юридична література, 2004.
55. Резепкин, О.Ю., Журавлев И.А. Захват заложника: Уголовно-правовая регламентация проблемы. - М.: Юнити-Дана, 2003. - 160 с.
56. Романюк Б. , Коваленко В. Щодо кримінально-правового визначення поняття тероризму //Право України. - 2004. - №6. - С. 26-28.
57. Салимов К.Н. Современные проблемы: терроризм. – М.: Лик, 1999.
58. Сарбатов Е.В. Правовые проблемы борьбы с захватом заложников как формой террористической деятельности / Сборник: Современный терроризм. - М.: Эдиториал, 2000. - С.181-188.
59. Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 504 с.
60. Селіванов В. М. Методологічні аспекти аналізу трансформації відносин власності в Україні // Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні. - К., 1997. - С. 7.
61. Тітов М. М., Ляш А. О. Кримінальне право. – К.: Університет "Україна", 2005. – 544 с.
62. Тростюк З.А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України. - К.: Атіка, 2003.
63. УК Австрии. Пер. с нем. А. Серебренниковой. – М., 2001.
64. УК Азербайджана. Пер. с азерб. Б. Аббасова. – СПб., 2001.
65. УК Болгарии. Пер. с болг. Д. Милушева, А. Лукашова. – СПб., 2001.
66. УК Голландии. Пер. с англ. И. Мироновой. – СПб., 2000.
67. УК Грузии. Пер. с груз. И. Мериджанашвили. – СПб., 2002.
68. УК Дании. Пер. с дат. С. Беляевой, А. Рычевой. – СПб., 2001.
69. УК Испании. Пер. с исп. В. Зыряновой, Л. Шнайдер. – М., 1998.
70. УК КНР. Пер. с кит. Д. Вичикова. – СПб., 2001.
71. УК Кыргызстана. – СПб., 2002.
72. УК Латвии. Пер. с латышск. А. Лукашова. – СПб., 2001.
73. УК Польши. Пер. с польск. Д. Барилович. – СПб., 2001.
74. УК Таджикистана. – СПб., 2001.
75. УК Узбекистана. – СПб., 2001.
76. УК Франции. Науч. ред. Л. Головко, пер. с фр. Н. Крыловой. – СПб., 2002.
77. УК ФРГ. Пер. с нем. А. Серебренниковой. – М., 2000.
78. УК Швейцарии. Науч. ред. Н. Кузнецова. Пер. с нем. А. Серебренниковой. – М., 2000.
79. УК Эстонии. Пер. с эст. В. Запевалова. – СПб., 2001.
80. Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 1. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога / Упорядн. В. Чубарєв, А. Мацко. – К., 1996.
81. Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 1. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога / Упорядн. В. Чубарєв, А. Мацко. – К., 1996.
82. Харченко В.Б., Перекрестов Б.Ф. Уголовное право Украины. Особенная часть в вопросах и ответах Конспект лекций. – К.: Атика, 2002.
83. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 530 с.
84. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів /За ред. О.А. Підопригори. – К.: Вентурі, 1997. – 480 с.
85. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: Одіссей, 2003. – 856 с.
86. Чернишова Н. В. Кримінальне право України. – К.: Атіка, 2003. – 287 с.
87. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995. – С. 257.
88. Ющик О. І., Шевчук А. В., Нежурбіда С. І. Кримінальне право України. Особлива частина. – Чернівці: Рута, 2005. – 124с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ: ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Кримінально-правові аспекти захоплення заручників (+ реферат + анотація)
  • Особливості методики розслідування захоплення заручників
  • Захоплення заручників
  • Захоплення заручників
  • Кримінальна відповідальність за захоплення заручників (ст. 147 ККУ)
  • Злочини проти особистої волі особи
  • ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ АБО ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ ТА ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКА
  • Підстави кримінальної відповідальності
  • Приводи та підстави для порушення кримінальної справи
  • Приводи та підстави для порушення кримінальної справи
Cгенерировано за 0.122776 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів