Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік витрат та калькулюівння собівартості продукції в системі управління» (ID:51962)

| Размер: 2139 кб. | Объем: 55 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення засад калькулювання
собівартості продукції (товарів, послуг) 5
1.1. Економічна сутність витрат та собівартості продукції 5
1.2. Основні підходи до класифікації витрат 10
Розділ 2. Облік витрат та калькулюівння собівартості продукції
в системі управління 16
2.1. Калькулювання та методи калькулювання собівартості продукції 16
2.2. Метод повних витрат з нормативним контролем („стандарт-кост”) 21
2.3. Особливості ненормативного обліку виробничого процесу 26
Розділ 3. Оцінка обліку витрат для формування собівартості продукції 29
3.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 29
3.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку витрат на підприємстві 32
3.3. Особливості здійснення управління витратами
на підприємстві ЗАТ „Поліграфкнига” 45
Висновки та пропозиції 48
Список використаної літератури 52
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №9.
2. Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України від 22.05.97 р. №283/97-ВР із змінами та доповненнями // Відомості ВРУ. – 1997. - №27.
3. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. №400/97 – ВР // Галицькі контракти. –1997. –№29.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99.р. №246 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2.11.99 р. за №751/4044 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №12.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99.р. №290 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за №34/4257 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №12.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99.р. №318 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за №27/4248 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №2.
7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 // Галицькі контракти. – 2000. - №11.
8. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 травня 1995 року №88 // Галицькі контракти. – 1997. –№23–24.
9. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики України від 21 червня 1996 року № 193 // Галицькі контракти – 1996. – № 20.
10. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. №473 // Галицькі контракти. –1996. –№35.
11. Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики: Указ Президента України від 23 травня 1992 року. Бухгалтерський облік: практичний посібник, нормативне забезпечення. Укладачі: Задорожний З.В., Крупка Я. Д., Мельник Р.О.-К.: ІЗМН МОУ. 1996. – С. 203–204.
12. Временная инструкция по планированию учету и калькулированию себестоимости продукции на полиграфических предприятиях. Утверждены комитетом совета министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговле. М.: "Книга" 1973 г. –147 с.
13. Аудит: Практическое пособие /А. Н. Кузьминский, Н. В. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко, и др.: Под. ред. А. Н. Кузьминского. – К.: “Учетинформ", 1996. – 283 с.
14. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища школа: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с.
15. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.
16. Бородін О. Про формування і облік собівартості продукції за ринкових умов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - №3. – С. 32-41.
17. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
18. Буфатіна І. Облік доходів і витрат відповідно до нового Плану рахунків // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №2. – С. 37-47.
19. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2001. – 728 с.
20. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
21. Воронкова В.Я. Бухгалтерский учет в полиграфии: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГУП, 1999. – 276 с.
22. Гаррисон Ч. Оперативно-калькуляционный учет производства и сбыта / Пер. с англ. –Л.-М.: Изд-во Техника управления, 1930. – 300 с.
23. Голов С.Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: "Автоінтерсервіс", 1996. – 544 с.
24. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2000. – 464 с.
25. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К: КНЕУ, 2000. – 528 с.
26. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
27. Жебрак М..Х. Курс промышленного учета. – 8-е изд. перераб. и доп. – М.: Госстатиздат, 1990. –399 с.
28. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
29. Зубко М.М. Экономическая теория – Мн.: «НТЦ АПИ», 1998. – 311с.
30. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Вища школа – Знання, 1997. – 743 с.
31. Контроль і ревізія: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” Вид. 2-е, перероб. / Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. – Житомир: ЖІТІ, 2000. –512 с.
32. Костенко В.В. Удосконалення обліку витрат на виробництво з використанням англосаксонської методології // Статистика України. – 2002. - №2. – С. 62-64.
33. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
34. Литвин Ю.Я., Малишкін О.І. Облік і контроль в умовах нормативно-чекової системи. – К.: Урожай, 1991. – 160 с.
35. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: Вид-во “Центр учбової літератури”, 2003. – 624 с.
36. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с.
37. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 423с.
38. Пушкар М.С. Управлінський облік: Навч. посібник / 3-тє вид., стереотипне. – Тернопіль: Карт-бланш, 1998. – 163 с.
39. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2000. – 688 с.
40. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.
41. Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1985.– 367 с.
42. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
43. Стоян В.І. Аналіз і оцінка систем обліку витрат виробництва // Фінанси України. – 1999. - №3. – С. 72-80.
44. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.з різними формами власності: Навч. посібник. – 3-те вид., доп. й перероб. –К.: А.С.К., 1998. – 784 c.
45. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с.
46. Экономика предприятия. Под ред. Беа Ф.К., Дихтла Э., Швайтцера М. – М.: ИНФРА-М, 1999.-XVI, 928с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Облік витрат та калькулюівння собівартості продукції в системі управління»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік витрат та калькулювання собівартості продукції в системі управління
  • ОЦІНКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  • Особливості собівартості реалізованої продукції за національними стандартами
  • Аналіз виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств виробничої сфери
  • Облік і аналіз собівартості виробництва продукції промислового підприємства ЗАТ "Контакт - сервіс"
  • МЕТОДОЛОГІЯ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ
  • Облік затрат і калькулювання собівартості продукції у торгівлі
  • Облік затрат і калькулювання собівартості продукції
  • Облік готової продукції
  • Облік готової продукції та визначення її собівартості
Cгенерировано за 0.133321 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів