Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Обґрунтування шляхів зміцнення фінансового стану підприємства» (ID:51936)

| Размер: 4139 кб. | Объем: 114 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ 8
1.1. Сутність, необхідність, класифікація видів і методів
фінансового аналізу 8
1.2. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 12
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 35
2.1. Історія створення підприємства та характеристика бізнесу 35
2.2. Аналіз стратегії підприємства ПП “Благо-сервіс” 48
2.3. Аналіз ефективного використання ресурсів 52
2.4. Аналіз показників фінансового стану 58
2.5. Аналіз показників рентабельності 68
РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ВИХОДУ З НИХ 73
3.1. Діагностика ризику банкрутства ПП “Благо-сервіс” 73
3.2. Рекомендації щодо покращення фінансового стану та результатів фінансово-господарської діяльності 79
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101
ДОДАТКИ
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України, - 1996. - №30.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №9.
3. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. №3125-XII // Закони України. – Т.5. – К., 1996. – 287 с.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за №397/3690 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни в фінансовій звітності”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99.р. №137 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №.6.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99.р. №246 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2.11.99 р. за №751/4044 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №12.
11. Порядок подання фінансової звітності: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №3.
12. Адамс Р. Основы аудита. - М.: ЮНИТИ, 1995. - 233 с.
13. Андреев В.Д. Практический аудит: справочное пособие. - М.: Экономика, 1994. - 336 с.
14. Аудит: Практическое пособие /А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др. - К.: Учетинформ, 1996. - 283 с.
15. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Науч. ред. перевода гл. корр. РАН И.И.Елисеева. Гл. редактор серии проф. Я.В.Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 624 с.
16. Білуха М.Т. Аудит в бізнесі. Посібник для бізнесменів. - Дніпропетровськ: Преском, 1994.- 240 с.
17. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища школа: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с.
18. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-Центр, 1998. – 544 с.
19. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - К.: Молодь, 1997. – 1000 с.
20. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ./ Гл. ред. серии Я.В.Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1996.- 797с.
21. Величко О., Прилипко С., Зубілевич С., Мельохіна О., Губачова О. та інші. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. - К.: Лібра, 1999. – 336 с.
22. Велш Г.А., Шорт Д.Г. Основи фінансового обліку: Пер. з англ. О.Мінін, О.Ткач. - К.: Основи, 2005. – 943 с.
23. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996. - 544с.
24. Грачова Р. Формування Звіту про фінансові результати за новим Планом рахунків // Дебет-Кредит (додаток до газети “Галицькі контракти”). – 2000. - №41. – С. 8-15.
25. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2000. – 464 с.
26. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
27. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. - К.: Вища школа, 1992. – 246 с.
28. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. - 2-е изд. - К.: Фирма “ДИ-КСИ”, 1997. – 832 с.
29. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
30. Зубілевич С. Звіт про фінансові результати // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №11. – С. 14-19.
31. Зубілевич С. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: наскільки далеко від положень та близько до стандартів. // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - №7-8. - С. 19-24.
32. Ивашенко З. Анализ показателей рентабельности (совершенствование в системе внутрипроизводственного менеджмента). // Бизнес-информ. - 2002. - №10. - С. 51-53.
33. Крайник О.П., Кляпикова З.В. Фінансовий менеджмент. Навч. посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” інституту післядипломної освіти). - К.: “Дакор”, 2001. – 260 с.
34. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. – 334 с.
35. Курсом реформ – облік 2000: Навч.-практ. посібник. -Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 256 с.
36. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: Видавництво “Центр учбової літератури”, 2004. – 624 с.
37. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
38. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 400 с.
39. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2000. – 688 с.
40. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
41. Сугонятко О.А. Аналіз фінансового стану підприємств і шляхи його оздоровлення. // Фінанси України. - 2001. - №3. - С. 42-45.
42. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 336 с.
43. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Обґрунтування шляхів зміцнення фінансового стану підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Діагностика фінансового стану підприємства
 • Оцінка фінансового стану та шляхи досягнення фінансової стійкості підприємства
 • Основи оцінки фінансового стану підприємства
 • Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства
 • Діагностика фінансового стану підприємства
 • Аналіз фінансового стану підприємства
 • Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
 • Теоретичні та методологічні аспекти оцінки фінансового стану підприємства
 • Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства
 • Аналіз фінансового стану підприємства
 • Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення
Cгенерировано за 0.130177 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів