Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ» (ID:51770)

| Размер: 5616 кб. | Объем: 143 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ 7
1.1. Економічна сутність основних засобів та їх зносу 7
1.2. Критичний огляд нормативно-правової інформації з питань обліку, аналізу і аудиту основних засобів та їх зносу 21
1.3. Критичний огляд спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і аудиту основних засобів та їх зносу 24
1.4. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ “Козярчук” 25
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ “КОЗЯРЧУК” 33
2.1. Організація документообігу основних засобів та їх зносу 33
2.2. Фінансовий облік основних засобів та їх зносу 39
2.3. Управлінський облік основних засобів та їх зносу 59
2.4. Податковий облік основних засобів та їх зносу 63
2.5. Шляхи удосконалення обліку основних засобів та їх зносу на підприємстві ТОВ “Козярчук” 68
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ “КОЗЯРЧУК” 69
3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу основних засобів та їх зносу 69
3.2. Загальний аналіз основних засобів 71
3.3. Факторний аналіз основних засобів та їх зносу 76
3.4. Організація внутрішнього контролю на підприємстві 78
3.5. Організація аудиту на підприємстві 80
3.6. Шляхи удосконалення аналізу та аудиту на підприємстві ТОВ “Козярчук” 98
РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ 103
4.1. Постановка задачі 103
4.2. Технологічна обробка економічної інформації 105
4.3. Вхідна і вихідна інформація 106
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 118
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 123
ДОДАТКИ 129
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV.
2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. №3125-XIІ.
3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. №283/97-ВР із змінами та доповненнями.
4. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. №168/97-ВР зі змінами та доповненнями.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99.р. №246.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99.р. №318.
9. Положення про технічне обслуговування i ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затв. наказом Мінтранспорту України від 30.03.1998 р. №102.
10. Наказ Мінфіну України від 30.09.2003 р. №561 “Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів”.
11. Лист Держкомбуду України №7/7-401 від 30.04.2003 р. “Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів”.
12. Стандарти аудиту та етики МФБ, прийняті в якості національних, згідно протоколу засідання АПУ від 18.04.2003 р. №122.
13. Андрійчук В. Фонди не зношуються, зношуються засоби праці // Голос України. – 2000. - №6. - с. 3.
14. Аренс Э.А., Лоббек Дж.К. Аудит / Ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 558 с.
15. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ П.Й. Атамас. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 440 с.
16. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М: ФиС, 2001.- 416 с.
17. Бачевский Б.Е., Свиридова Н.Д., Чернобай А.В. Обновление основных средств предприятия в условиях рыночной экономики. – Донецк.: ДонГАУ, 2001. – 180 с.
18. Белова С. Амортизационная политика в переходной экономике // Экономист. - 2002. - №12.- с. 21-39.
19. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища школа: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с.
20. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 720 с.
21. Будавей В.Ю. Проблемы амортизации в промышленности. – М.: Финансы, 1990. – 191 с.
22. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 672 с.
23. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 458 с.
24. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
25. Бухгалтерський облік у документах: Навчальний посібник/ Ред. Л.М. Чернелевський. - К.: Пектораль, 2005. - 392 с.
26. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.
27. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
28. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2000. – 464 с.
29. Даньків Й.Я. Стандартизація обліку і аудиту: Навчальний посібник/ Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. - К.: Знання, 2004. - 310 с.
30. Деречин В.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ В.В. Деречин, М.М. Кізім. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 352 с.
31. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 402 с.
32. Економіка підприємства / За ред. Покропивного С.Ф. – К.: КНЕУ, 2002. – 486 с.
33. Зайцев. Н. Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 358 с.
34. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навчальний посібник/ С.В. Івахненков. - 2-е вид., випр.. - К.: Знання, 2004. - 348 с.
35. Кваша Я.Б. Амортизация и сроки службы основных фондов. – М., 1996. – 228 с.
36. Кизим Н.А. Финансовый анализ: Учебное пособие/ Н.А. Кизим, В.В. Иваниенко. - Х.: ИНЖЭК, 2005. - 245 с.
37. Кім Г., Сопко В. В. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім; Мін-во освіти і науки України. Ун-т економіки та права “Крок”.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 440 с.
38. Кожанова Є.П. Економічний аналіз: Навчальний посібник/ Є.П. Кожанова, І.П. Отенко. - Х.: Інжек, 2005. - 340 с.
39. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
40. Лень В.С.Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів. - 2-е вид., випр. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 555 с.
41. Лень В.С.Звітність підприємства: Підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.С. Лень, В.В. Гливенко. - 2-е вид., переробл. і допов. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 612 с.
42. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 624 с.
43. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. За ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.
44. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.
45. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання / Ю.Д. Чацкіс, Е.С. Гейер, І.О. Власова. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 411 с.
46. Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю: Підручник/ А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. - Х.: Інжек, 2005. - 423 с.
47. Райзберг Б.А, Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ИНФРА, 2000. – 480 с.
48. Рікардо Д. Начала политической экономии и податного обложения. - М. - Л.: Госиздат, 1929. - 428 с.
49. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. Навчально-методичний посібник. – К.: ТОВ “НІОС”, 2003. – 224 с.
50. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 336 с.
51. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.
52. Семенов Г.А. Техніко-економічні розрахунки на підприємстві: Навчальний посібник / Г.А. Семенов, А.Г. Семенов, В.К. Станчевський. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 184 с.
53. Сергеев И. В. Экономика предприятия: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 304 с.
54. Сміт А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ. Е.М. Майборода / Отв. ред. Л.И. Абалкин. - М.: Наука, 1993. – 570 с.
55. Соколов Я.В. бухгалтерський учет: от истоков до наших дней: Учеб. пособие для вузов. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
56. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навчальний посібник / В.В. Сопко. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.
57. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: пер. с англ. Огибина Ю.А. – СПб.: АОЗТ «Литера плюс», 1993. – 272 с.
58. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посібник. – 5-те вид. доп. й перероб. – К.: А.С.К., 2004. – 784 с.
59. Управлінський облік: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання/ І.О. Лукашова, Е.О. Кудінов, О.А. Наумчук. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 155 с.
60. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – Знання-Прес, 2003. – 223 с.
61. Финансы. Под ред. А.М. Ковалёвой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 384 с.
62. Фінанси підприємств. Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін – 4-те вид. переробл. та доповн. – К.: КНЕУ, 2002.
63. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник/ М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. - К.: КНЕУ, 2005. - 589 с.
64. Фінансовий облік (облік активів): Навчальний посібник/ В.В. Бабіч, С.В. Сагова. - К.: КНЕУ, 2006. - 282 с.
65. Хендриксен Е.С., Ван Бреда П.Ф. Теория бухгалтерського учета: пер. с англ. / Под ред. Соколова Я.В. – М.: «Дело ЛТД», 1995. – 480 с.
66. Чацкис Е.Д. Финансовый учет: Учебное пособие для студентов экономических специальностей дневной и заочной форм обучения/ Е.Д. Чацкис, А.Н. Лысюк, Т.П. Михайлова. - Донецк: ДонГУЭТ, 2005. - 475 с.
67. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: Инфра – М, 1997. – 343 с.
68. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник/ О.О. Шеремет. - К.: Кондор, 2005. - 191 с.
69. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н.А. Сафронова. – М.: “Юристъ”, 1998. – 584 с.
70. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Грузинова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 535 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • АМОРТИЗАЦІЯ ОСОНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
  • Облік зносу та амортизації основних засобів
  • Основні засоби як економічна категорія та об’єкт бухгалтерського обліку
  • “Аналіз зносу та амортизації основних засобів
  • Облік зносу (амортизації) основних засобів
  • Організація обліку надходжень, експлуатації та вибуття основних засобів
  • Організація обліку, аудиту та аналізу основних засобів
  • Облік, аналіз та аудит основних засобів підприємства
  • Облік зносу (амортизації) основних засобів
  • Облік основних засобів і нематеріальних активів зносу та амортизації
Cгенерировано за 0.120935 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів