Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організаційні засади фінансового і управлінського обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту виробничих запасів» (ID:51698)

| Размер: 279 кб. | Объем: 134 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ..................................................................................................................................... 5
Розділ І. Економічна сутність виробничих запасів, характеристика та облікова політика ВАТ “Богуславського консервного заводу”. ............................................... 7
1.1. Розкриття економічної сутності виробничих запасів...........................................7
1.2 Техніко-економічна характеристика ВАТ “ Богуславського консервного
заводу”, його виробнича структура, облікова політика та схема управління.......... 14
1.3.Аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ “Богуславського консервного заводу” за 2004 – 2005 р.р....................................................................... 19
Розділ ІІ. Фінансовий управлінський облік виробничих запасів на
ВАТ “ Богуславському консервному заводі”............................................................... 22
2.1. Теоретичні основи фінансового управлінського обліку
виробничих запасів...................................................................................................... 22
2.2. Фінансовий управлінський облік виробничих запасів на
ВАТ “Богуславському консервному заводі”............................................................... 38
2.3. Відображення в фінансовій та податковій звітності інформації
про виробничі запаси.................................................................................................... 46
2.4. Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку виробничих запасів
та виклад їх практичного застосування....................................................................... 49
2.5. Пропозиції по удосконаленню обліку виробничих запасів.............................. 81
Розділ ІІІ. Економічний аналіз виробничих запасів та фінансового стану
ВАТ “ Богуславського консервного заводу”............................................................... 82
3.1. Теоретичні основи економічного аналізу виробничих запасів........................ 82
3.2. Економічний аналіз виробничих запасів на ВАТ “ Богуславському консервному заводі”..................................................................................................... 87
3.3. Сучасні комп’ютерні технології ведення економічного аналізу
виробничих запасів....................................................................................................... 90
3.4. Аналіз фінансового стану ВАТ “Богуславського консервного заводу”
на 31 грудня 2005 року.................................................................................................. 94
Розділ ІV. Внутрішній і зовнішній аудит виробничих запасів та аудит
фінансової звітності........................................................................................................ 102
4.1. Теоретичні основи внутрішнього та зовнішнього аудиту виробничих
запасів........................................................................................................................... 102
4.2. Практичний аудит виробничих запасів............................................................... 111
4.3. Оцінка фінансової та податкової звітності ВАТ “ Богуславського
консервного заводу” за 2005 рік................................................................................ 122
Висновки і пропозиції.................................................................................................... 128
Використана література.................................................................................................131
Додатки..............................................................................................................................134
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV.
2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. №3125-XIІ.
3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”” від 22.05.97 р. №283/97-ВР із змінами та доповненнями.
4. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. №168/97-ВР зі змінами та доповненнями.
5. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затв. постановою Кабінету міністрів України №116 від 22.01.1996 р.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, зі змінами і доповненнями.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99.р. №246 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2.11.99 р. за №751/4044.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99.р. №318 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за №27/4248.
9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
10. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. За ред. С.Ф. Голова –К.:Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.
11. Аудит: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2000. – 464 с.
12. Баканов М.И., Шеремет А.Д., Теория економического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.
13. Безруких П.С., Кондраков В.Б. Бухгалтерский учет. – М: Бухгалтерский учет, 1996. – 576 с.
14. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф.– 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002.– 458с.
15. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2001. – 728 с.
16. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
17. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.
18. Голов С.Ф. Управлінський облік. – К.: Лібра, 2003. – 703 с.
19. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
20. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів: Оріяна – Нова, 2004. – 292с.
21. Давидов Г Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища школа: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с.
22. Друри К. Введение в управленческий и производственнцый учет. – М.: Аудит, 1997. – 556 с.
23. Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерії. - К.: Либідь, 2001. – 312 с.
24. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с
25. Зовнішній та внутрішній аудит в Україні // Український соціум. - 2005. - № 1 (6). - C.93-100.
26. Іваненко В.М., Курс економічного аналізу: навч. посіб. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання –Прес, 2002. 190 с.
27. Кім Г., Сопко В. В. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім; Мін-во освіти і науки України. Ун-т економіки та права “Крок”.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 440 с.
28. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
29. Маргулис Н.Ш. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства. – Москва: Финансы, 1993. – 414 с.
30. Марченко А.К. Бухгалтерский учет в промышленности. – Минск: Высшая школа, 1997. – 432 с.
31. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної
літератури, 2003. — 412 с
32. Оспіщев В. Управління виробничими запасами в умовах інфляції. // Економіка України. - №3. – 2001. - С. 31-33.
33. Плоткин Б.К. Автоматизированная система управления материальными ресурсами. – Л:ЛФЭИ, 1991. – 77 с.
34. Саблук П.Т., Дем’яненко М.Я. Словник-довідник фінансиста АПК. – К.: Інститут Аграрної економіки УААН, 1997. – 234 с.
35. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 460 с.
36. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
37. Тишков И.Е. Бухгалтерский учет. – Минск: Вышэйшая школа, 2001. – 92 с.
38. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посібник. – 5-те вид. доп. й перероб. – К.: А.С.К., 2004. – 784 с.
39. Ткаченко Н.М., Горова Т.М., Ільєнко Н.О. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: Навчально-методичний посібник / Під загальною редакцією Н.М. Ткаченко. – К.: Алеута, 2004. – 554с.
40. Ткаченко Н.М.., Бхгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. спец. вищ. навч. зал. – 5-те вид., допов. й переробл. – К.: А.С.К.. 2000. – 784 с.
41. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет. – К.: ИМСО Украины: НВФ Студцентр, 2003. – 249 с.
42. Чернелевський Л. М., Беренда Н.І. Аудит. Навч. посібник. – К.: Міленіум, 2002. – 466с.
43. Чернелевський Л.М. , Осадча Г.Г. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості. Навчальний посібник. – К., 2005 – 364 с.
44. Чернелевський Л.М., Михайленко О.В. Економічний аналіз на підприємствах харчової промисловості. Навч. посібник – К., 2001. – 179 с.
45. Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник. - К., 2004 – 328 с.
46. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. – М: Маркетинг, 2001. – 352 с.
47. Экономика предприятия /Под ред. Беа Ф.К., Дихтла Э., Швайтцера М. – М.: ИНФРА-М, 1999.-XVI. - 928 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Організаційні засади фінансового і управлінського обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту виробничих запасів»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Організація обліку аналізу і аудиту запасів підприємства в системі управління оборотними активами
  • Облік та аудит в управлінні виробничими запасами в умовах АРМ менеджера
  • Облік аналіз і аудит використання виробничих запасів підприємства
  • ОБЛІК ТА АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
  • Аудит виробничих запасів
  • “Організація бухгалтерського обліку та методика аудиту наявності та руху виробничих запасів” (на прикладі ЗАТ «Житомирські ласощі»)
  • Облік, аналіз та аудит виробничих запасів
  • Бухгалтерський облік та аудит виробничих запасів ......
  • Організація і методика аудиту виробничих запасів і МШП підприємства (на прикладі діяльності ВАТ “Фаворит”)
  • Аудит виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості
Cгенерировано за 0.147965 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів