Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «АНАЛІЗ ЦІНИ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ» (ID:50308)

| Размер: 3893 кб. | Объем: 103 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1
СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ І ЗНАЧЕННЯ ЦІНИ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ
1.1. Ціна робочої сили як форма грошового виразу її вартості 7
1.2. Зарубіжний досвід регулювання ціни робочої сили на ринку праці 19
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ЦІНИ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
2.1. Оцінка стану ринку праці в умовах ринкової економіки України 42
2.2 Дослідження тенденцій формування ціни робочої сили: регіональний та галузевий рівень 52
РОЗДІЛ 3
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЦІНИ РОБОЧОЇ СИЛИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗМІН
3.1. Заходи формування ціни робочої сили регіону 76
3.2. Перспективи реформування оплати праці в Україні 84
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 99
ДОДАТКИ 104
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про зайнятість населення”.(за станом на 1 березня 1999р.)// Серія “Закони України”. – додаток до щотижневика “Відомості Верховної Ради України”. – К.: Парламентське видавництво, 1999. – 30с.
2. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Закони України.— К.: Ін-т законодавства, 1997. — Т. 6. — С. 5—11.
3. Закон України «Про оплату праці» // Закони України. —К.: Ін-т законодавства, 1997. — Т. 8. — С. 210—218.
4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль¬ності» // Закони України. —К.: Ін-т законодавства, 2000. — Т. 19. — С. 279—296.
5. Закон України «Про організації роботодавців // Офіційний вісник України. — 2001. — № 25. — Ст. 1097.
6. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» // Закони України.- —К.: Ін-т законодавства, 1999. — Т. 15. — С. 332—343.
7. Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю. —К.: Праця, 1997.
8. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – М.:ЮНИТИ, 1999. – 407с.
9. Адамчук В. В., Кокин Ю. П., Яковлев Р. А. Экономика труда: Уче¬бник. —М.: Финстатинформ, 1999. – 388с.
10. АрсеенкоА. Г. Социально-экономический механизм регулирова¬ния трудовых отношений (на примере США, Канады, Великобрита¬нии). —К.: Наук. кн., 1995.-321с.
11. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 313 с.
12. Большой экономический словарь/ Под ред. А. Н. Азрилияна. - 4-е изд. доп. и перераб. -М.:Институт новой экономики, 1999. — 1248 с.
13. Бондарчук К. Стан та напрями вдосконалення обслуговування громадян в Державній службі заяйнятості. //Україна: аспекти праці. – 2004. - №1. – С.12-20
14. Верба Д. Пропозиції щодо вдосконалення системи характеристик зайнятості населення. //Україна: аспекти праці. – 2004. - №1. – С.20-28
15. Гусєв Ю.Л. Рівень нормативного та методологічного забезпечення професійної орієнтації населення.// Актуальні проблеми профорієнтації та професійного навчання безробітних в сучасних умовах ринку праці: Наук.практична конференція. – К.:ДЦЗ, 2000. – 100с.
16. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов / Под общ. ред. Кушлина В. И., Волгина Н. А. — М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2001.-314с.
17. Горова А.О. Активні програми служби зайнятості та їх вплив на ринок праці та безробіття в Україні // Регіональна економіка. – 2001. - №2. – С.196-201.
18. Днепропетровская область. //Спецв¬ыпуск “Регионы Украины”. К ж. “Комментарии” – 2005. - №24-25. –С.13-15
19. Жуков В. I., Осовий Г. В., Привалов Ю. П. Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні / Ін-т соціол. НАНУ.—К.,1999.
20. Жуков В. I., Скуратівський В. А. Соціальне партнерство в Украї¬ні: Навч. посіб. — К.: Вид-во УАДУ, 2001.
21. Зайнятість та ринок праці.: Міжвід. наук. зб. — К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України (за 1998—2003 pp.).
22. Заяць Т.Молодіжний сегмент ринку праці України: методологічні і методичні засади оцінки інтегрованості в національний ринок праці // Україна: аспекти праці. – 2003. - № 5. – С. 47-50.
23. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.І/Ред.кол.: ... С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2000 — 864 с.
24. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підруч. — К.: КНЕУ, 2002.-131с.
25. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулю¬вання: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 230 с.
26. Комяков О.М. Теоретичні основи державної структурної політики на сучасному етапі // Трибуна. — 1999. — №11-12. — С. 15-16
27. Кузнецова Р. Прогнозный баланс полного рынка труда. // Экономика Украины. – 2002. - №6. – С.25-29
28. Курило І. Економічно активне населення України: соціально-демографічний портрет. //Україна: аспекти праці. – 2004. - №4. – С.30-35
29. Матеріали шістнадцятого засідання "круглого столу" "Безпека економічних трансформацій". Лакіза-Сачук Н.М. // Від соціального забезпечення до соціальної політики. – К.: Сатсанга, 2001. – С. 96-98 (Серія "Безпека
економічних трансформацій", вип. 16).
30. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки/ За ред. д-ра екон.наук, проф., акад. АН вищої школи України І.Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. – К.:Атіка, Ельга-Н, 2000. – 592с.
31. Огляд політики зайнятості в Україні. //Україна: аспекти праці. – 2004. - №7. – С.49-52
32. Пазюк О., Пономарьова О. Проблеми безробіття в Україні. //Україна: аспекти праці. – 2004. - №2. – С.3-10
33. Покрищук В., Ковальський В., Пазюк О., Черниш Т., Близнюк В. Ринок праці України: сучасні тенденції зайнятості населення// Україна: аспекти праці. – 1998. - №5. – С. 3-9
34. Покрищук В., Пазюк О., Власенко О. Особливості визначення показників безробіття у розрахунку на певний обсяг руху робочої сили в Україні // Україна: аспекти праці. – 2000. - №7. – С.11-15
35. Приступа М.І. Регулювання соціально-трудових відносин в регіоні // Регіональне управління.– К.: "Політехніка". – 2002. – С. 248-249.
36. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь — 2-е изд., исправ. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 479с.
37. Ринок праці України “Урядовий кур’єр” №79, від 29 квітня 2004р., С.8
38. Рябов І. Особливості демографічної ситуації в сучасній Україні. // Україна: аспекти праці. – 1998. - №2. – С.31-34
39. Рынок труда и доходы населения: Учеб. пособие / Под ред. Н. А. Волгина. — М.: Филинъ, 1999– 118 с..
40. Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе. Переходный период и дальнейшее развитие / Пер. с англ. — М.:ИКЦ«ДИС»,1997– 215 с..
41. Селезнев В. Основы рыночной экономики Украины / Учеб. посо¬бие. — 2-е изд., доп. и перераб. — К.: А.С.К., 2002. — 656 с.
42. Сергієнко О. Людські ресурси України. Демографічна криза та демографічна політика. // Україна: аспекти праці. – 2002. - №5. – С.37-41
43. Сергієнко О. Бідність в Україні – теорії та реалії // Україна: аспекти праці. – 2003. - № 5. – С. 47-50.
44. Скуратівський В. А., Палій О. М., Лібанова Е. М. Соціальна по¬літика. — К.: Вид-во УАДУ, 1997– 200 с..
45. Слезингер Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики. — М.: ИНФРА-М, 1996– 210 с..
46. Современная экономика труда. — М.: Финстатинформ, 2001– 311 с..
47. Социальное рыночное хозяйство в Германии: истоки, концеп¬ция, практика / Под ред. А. Ю. Чепуренко. — М.: «Российская полити¬ческая энциклопедия», 2001– 200 с..
48. Соціальне партнерство / С. В. Бакуменко, І. Є. Левенецъ (кер. авт. кол.): Навч. посіб. — К., 1999– 112 с..
49. Соціальне партнерство на ринку праці України: Навч. посіб. / Ю. М. Миршавій (кер-к авт. колективу), С. В. Бакуменко, В. М. Данюк, О. С. Зінченко,А. М. Колот, С. В. Мартиненко—К., 1998– 75 с..
50. Соціально-економічні аспекти промислової політики. Соціаль¬но-трудові відносини у сучасних економічних умовах: 36. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті; Редкол.: Амоша О. І. (відп. ред.) та ін. — Донецьк, 2003– 32 с..
51. Стан зареєстрованого ринку праці//Праця і зарплата.–2005.-№5.– С.11
52. Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2003 рік./ За ред. Шпильова О.М., Чабанна О.В., Варяничко Г.Ю. – Дніпропетровськ. – 2002р. – 507с.
53. Статистичний щорічник України за 2003 рік: довідкове видання Державного комітету статистики України./ За ред. Осауленка О.Г. – К.: “Техніка”. – 2004. – 624с.
54. Ткаченко Л. Методологічні засади зайнятості населення України у неформальному секторі економіки // Україна: аспекти праці. – 2004. - №3. – С.17-22
55. Україна: підсумки соціально-економічного розвитку та погляд у майбутнє. “Урядовий кур’єр” №215, від 18 листопада 2000 р., С.4
56. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000- 2004 роки. “Урядовий кур’єр” №34, від 23 грудня 2000р., С.7
57. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально разви¬тых стран. Учеб. пособие / Я, В. Журавлёв, Ю. Г. Одегов, Н. А. Волгин. — М.: Изд-во «Экзамен», 2002 – 294 с..
58. Федерація профспілок України: Документи і матеріали (1992— 1997):У2-хт.—К.,1997– 77 с..
59. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономи¬ческого прогресса. Учеб. пособие под общей ред. проф. В. П. Колесова. — М.: Права человека, 2000 – 162 с..
60. Черниш Т. Зрушення в зайнятості населення України, спричинені реструктуризацією підприємств - Україна: аспекти праці, 2001, №4.
61. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под. ред. Г. Г. Меликьяна, Р. П. Колосовой. —М.: Изд-во МГУ, 1996– 301 с..
62. Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под. ред. Н. А. Волгина, Ю. Г. Одегова. — М.: «ЭКЗАМЕН», 2002 – 362 с.
63. Экономика труда: Учебник / Под. ред. проф. П. Э. Шлендера и проф. Ю. П. Кокина.—М.: Юристь, 2002-312с..
64. Эренберг Р. Дж., Смит Р. С. Современная экономика труда. Те¬ория и государственная политика. — М.: Изд-во МГУ, 1996 – 214 с.
65. Юрчак Н. Регіональний аспект зайнятості та безробіття у соціологічному вимірі // Україна: аспекти праці. – 2004. - №1. – С.7-1
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «АНАЛІЗ ЦІНИ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Становлення ринку робочої сили в Україні
  • Ринок праці в економічній системі країни
  • Ринок праці в економічній системі країни
  • Ринок праці як складова ринкової економіки
  • Міжнародна міграція робочої сили в Україні
  • ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН ПОДІЛУ ПРАЦІ
  • Економічні моделі наслідків міжнародного руху робочої сили. Сучасні проблеми і суперечності
  • Ринок праці, як регулятор зайнятості. Проблема зайнятості та відтворення робочої сили в Україні
  • Роль ринку праці в економіці
  • Міжнародний поділ праці. Поділ праці в Англії
Cгенерировано за 0.661540 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів