Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «АНАЛІЗ ЦІНИ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ» (ID:50308)

| Размер: 3893 кб. | Объем: 103 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1
СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ І ЗНАЧЕННЯ ЦІНИ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ
1.1. Ціна робочої сили як форма грошового виразу її вартості 7
1.2. Зарубіжний досвід регулювання ціни робочої сили на ринку праці 19
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ЦІНИ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
2.1. Оцінка стану ринку праці в умовах ринкової економіки України 42
2.2 Дослідження тенденцій формування ціни робочої сили: регіональний та галузевий рівень 52
РОЗДІЛ 3
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЦІНИ РОБОЧОЇ СИЛИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗМІН
3.1. Заходи формування ціни робочої сили регіону 76
3.2. Перспективи реформування оплати праці в Україні 84
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 99
ДОДАТКИ 104
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про зайнятість населення”.(за станом на 1 березня 1999р.)// Серія “Закони України”. – додаток до щотижневика “Відомості Верховної Ради України”. – К.: Парламентське видавництво, 1999. – 30с.
2. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Закони України.— К.: Ін-т законодавства, 1997. — Т. 6. — С. 5—11.
3. Закон України «Про оплату праці» // Закони України. —К.: Ін-т законодавства, 1997. — Т. 8. — С. 210—218.
4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль¬ності» // Закони України. —К.: Ін-т законодавства, 2000. — Т. 19. — С. 279—296.
5. Закон України «Про організації роботодавців // Офіційний вісник України. — 2001. — № 25. — Ст. 1097.
6. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» // Закони України.- —К.: Ін-т законодавства, 1999. — Т. 15. — С. 332—343.
7. Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю. —К.: Праця, 1997.
8. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – М.:ЮНИТИ, 1999. – 407с.
9. Адамчук В. В., Кокин Ю. П., Яковлев Р. А. Экономика труда: Уче¬бник. —М.: Финстатинформ, 1999. – 388с.
10. АрсеенкоА. Г. Социально-экономический механизм регулирова¬ния трудовых отношений (на примере США, Канады, Великобрита¬нии). —К.: Наук. кн., 1995.-321с.
11. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 313 с.
12. Большой экономический словарь/ Под ред. А. Н. Азрилияна. - 4-е изд. доп. и перераб. -М.:Институт новой экономики, 1999. — 1248 с.
13. Бондарчук К. Стан та напрями вдосконалення обслуговування громадян в Державній службі заяйнятості. //Україна: аспекти праці. – 2004. - №1. – С.12-20
14. Верба Д. Пропозиції щодо вдосконалення системи характеристик зайнятості населення. //Україна: аспекти праці. – 2004. - №1. – С.20-28
15. Гусєв Ю.Л. Рівень нормативного та методологічного забезпечення професійної орієнтації населення.// Актуальні проблеми профорієнтації та професійного навчання безробітних в сучасних умовах ринку праці: Наук.практична конференція. – К.:ДЦЗ, 2000. – 100с.
16. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов / Под общ. ред. Кушлина В. И., Волгина Н. А. — М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2001.-314с.
17. Горова А.О. Активні програми служби зайнятості та їх вплив на ринок праці та безробіття в Україні // Регіональна економіка. – 2001. - №2. – С.196-201.
18. Днепропетровская область. //Спецв¬ыпуск “Регионы Украины”. К ж. “Комментарии” – 2005. - №24-25. –С.13-15
19. Жуков В. I., Осовий Г. В., Привалов Ю. П. Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні / Ін-т соціол. НАНУ.—К.,1999.
20. Жуков В. I., Скуратівський В. А. Соціальне партнерство в Украї¬ні: Навч. посіб. — К.: Вид-во УАДУ, 2001.
21. Зайнятість та ринок праці.: Міжвід. наук. зб. — К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України (за 1998—2003 pp.).
22. Заяць Т.Молодіжний сегмент ринку праці України: методологічні і методичні засади оцінки інтегрованості в національний ринок праці // Україна: аспекти праці. – 2003. - № 5. – С. 47-50.
23. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.І/Ред.кол.: ... С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2000 — 864 с.
24. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підруч. — К.: КНЕУ, 2002.-131с.
25. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулю¬вання: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 230 с.
26. Комяков О.М. Теоретичні основи державної структурної політики на сучасному етапі // Трибуна. — 1999. — №11-12. — С. 15-16
27. Кузнецова Р. Прогнозный баланс полного рынка труда. // Экономика Украины. – 2002. - №6. – С.25-29
28. Курило І. Економічно активне населення України: соціально-демографічний портрет. //Україна: аспекти праці. – 2004. - №4. – С.30-35
29. Матеріали шістнадцятого засідання "круглого столу" "Безпека економічних трансформацій". Лакіза-Сачук Н.М. // Від соціального забезпечення до соціальної політики. – К.: Сатсанга, 2001. – С. 96-98 (Серія "Безпека
економічних трансформацій", вип. 16).
30. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки/ За ред. д-ра екон.наук, проф., акад. АН вищої школи України І.Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. – К.:Атіка, Ельга-Н, 2000. – 592с.
31. Огляд політики зайнятості в Україні. //Україна: аспекти праці. – 2004. - №7. – С.49-52
32. Пазюк О., Пономарьова О. Проблеми безробіття в Україні. //Україна: аспекти праці. – 2004. - №2. – С.3-10
33. Покрищук В., Ковальський В., Пазюк О., Черниш Т., Близнюк В. Ринок праці України: сучасні тенденції зайнятості населення// Україна: аспекти праці. – 1998. - №5. – С. 3-9
34. Покрищук В., Пазюк О., Власенко О. Особливості визначення показників безробіття у розрахунку на певний обсяг руху робочої сили в Україні // Україна: аспекти праці. – 2000. - №7. – С.11-15
35. Приступа М.І. Регулювання соціально-трудових відносин в регіоні // Регіональне управління.– К.: "Політехніка". – 2002. – С. 248-249.
36. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь — 2-е изд., исправ. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 479с.
37. Ринок праці України “Урядовий кур’єр” №79, від 29 квітня 2004р., С.8
38. Рябов І. Особливості демографічної ситуації в сучасній Україні. // Україна: аспекти праці. – 1998. - №2. – С.31-34
39. Рынок труда и доходы населения: Учеб. пособие / Под ред. Н. А. Волгина. — М.: Филинъ, 1999– 118 с..
40. Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе. Переходный период и дальнейшее развитие / Пер. с англ. — М.:ИКЦ«ДИС»,1997– 215 с..
41. Селезнев В. Основы рыночной экономики Украины / Учеб. посо¬бие. — 2-е изд., доп. и перераб. — К.: А.С.К., 2002. — 656 с.
42. Сергієнко О. Людські ресурси України. Демографічна криза та демографічна політика. // Україна: аспекти праці. – 2002. - №5. – С.37-41
43. Сергієнко О. Бідність в Україні – теорії та реалії // Україна: аспекти праці. – 2003. - № 5. – С. 47-50.
44. Скуратівський В. А., Палій О. М., Лібанова Е. М. Соціальна по¬літика. — К.: Вид-во УАДУ, 1997– 200 с..
45. Слезингер Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики. — М.: ИНФРА-М, 1996– 210 с..
46. Современная экономика труда. — М.: Финстатинформ, 2001– 311 с..
47. Социальное рыночное хозяйство в Германии: истоки, концеп¬ция, практика / Под ред. А. Ю. Чепуренко. — М.: «Российская полити¬ческая энциклопедия», 2001– 200 с..
48. Соціальне партнерство / С. В. Бакуменко, І. Є. Левенецъ (кер. авт. кол.): Навч. посіб. — К., 1999– 112 с..
49. Соціальне партнерство на ринку праці України: Навч. посіб. / Ю. М. Миршавій (кер-к авт. колективу), С. В. Бакуменко, В. М. Данюк, О. С. Зінченко,А. М. Колот, С. В. Мартиненко—К., 1998– 75 с..
50. Соціально-економічні аспекти промислової політики. Соціаль¬но-трудові відносини у сучасних економічних умовах: 36. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті; Редкол.: Амоша О. І. (відп. ред.) та ін. — Донецьк, 2003– 32 с..
51. Стан зареєстрованого ринку праці//Праця і зарплата.–2005.-№5.– С.11
52. Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2003 рік./ За ред. Шпильова О.М., Чабанна О.В., Варяничко Г.Ю. – Дніпропетровськ. – 2002р. – 507с.
53. Статистичний щорічник України за 2003 рік: довідкове видання Державного комітету статистики України./ За ред. Осауленка О.Г. – К.: “Техніка”. – 2004. – 624с.
54. Ткаченко Л. Методологічні засади зайнятості населення України у неформальному секторі економіки // Україна: аспекти праці. – 2004. - №3. – С.17-22
55. Україна: підсумки соціально-економічного розвитку та погляд у майбутнє. “Урядовий кур’єр” №215, від 18 листопада 2000 р., С.4
56. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000- 2004 роки. “Урядовий кур’єр” №34, від 23 грудня 2000р., С.7
57. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально разви¬тых стран. Учеб. пособие / Я, В. Журавлёв, Ю. Г. Одегов, Н. А. Волгин. — М.: Изд-во «Экзамен», 2002 – 294 с..
58. Федерація профспілок України: Документи і матеріали (1992— 1997):У2-хт.—К.,1997– 77 с..
59. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономи¬ческого прогресса. Учеб. пособие под общей ред. проф. В. П. Колесова. — М.: Права человека, 2000 – 162 с..
60. Черниш Т. Зрушення в зайнятості населення України, спричинені реструктуризацією підприємств - Україна: аспекти праці, 2001, №4.
61. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под. ред. Г. Г. Меликьяна, Р. П. Колосовой. —М.: Изд-во МГУ, 1996– 301 с..
62. Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под. ред. Н. А. Волгина, Ю. Г. Одегова. — М.: «ЭКЗАМЕН», 2002 – 362 с.
63. Экономика труда: Учебник / Под. ред. проф. П. Э. Шлендера и проф. Ю. П. Кокина.—М.: Юристь, 2002-312с..
64. Эренберг Р. Дж., Смит Р. С. Современная экономика труда. Те¬ория и государственная политика. — М.: Изд-во МГУ, 1996 – 214 с.
65. Юрчак Н. Регіональний аспект зайнятості та безробіття у соціологічному вимірі // Україна: аспекти праці. – 2004. - №1. – С.7-1
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «АНАЛІЗ ЦІНИ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Становлення ринку робочої сили в Україні
  • Ринок праці в економічній системі країни
  • Ринок праці в економічній системі країни
  • Ринок праці як складова ринкової економіки
  • Міжнародна міграція робочої сили в Україні
  • ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН ПОДІЛУ ПРАЦІ
  • Економічні моделі наслідків міжнародного руху робочої сили. Сучасні проблеми і суперечності
  • Ринок праці, як регулятор зайнятості. Проблема зайнятості та відтворення робочої сили в Україні
  • Роль ринку праці в економіці
  • Міжнародний поділ праці. Поділ праці в Англії
Cгенерировано за 1.132533 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів