Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Формування стратегії підприємства в сучасних умовах (на прикладі діяльності ВАТ «МЗР»)» (ID:49517)

| Размер: 691 кб. | Объем: 76 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1 Теоретичні основи стратегії підприємства на ринках збуту 6
1.1. Зміст і призначення стратегії підприємства в конкурентному середовищі 6
1.2. Особливості стратегії поведінки підприємства на ринках збуту 15
1.3. Методологія стратегічного аналізу 22
Висновки до розділу 1 30
Розділ 2. Формування стратегії підприємства в сучасних умовах (на прикладі діяльності ВАТ «МЗР») 31
2.1. Характеристика підприємства та аналіз методів прийняття стратегічних та управлінських рішень 31
2.2. Вплив стратегічних рішень на фінансові результати та фінансові потреби підприємства 39
2.3. Виявлення особливостей стратегії поведінки підприємства на ринках збуту 52
2.4. Шляхи вдосконалення стратегії підприємства на ринках збуту 61
Висновки до розділу 2 68
Висновки 69
Список використаної літератури 72
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Афанасьєв М.В. Основи менеджменту: Навч. - метод. посіб. / М.В.Афанасьєв, Л.Г.Шемаєва, В.С.Верлока; За ред. М.В. Афанасьєва. - Х., 2003. - 484 с.
2. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навч. посіб. / М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова; Київський економ. ін-т менеджменту - "ЕКОМЕН". - 2-е вид.,, перероб. і доп. - К.: КОНДОР, 2002. - 654 с.
3. Виробничий менеджмент: Навч. посіб. / С.І.Севостьянова, П.К.Кучеба, Г.О.Куденко, Н.В.Канарська. За ред. П.К.Кучеби. - Донецьк: Юго- Восток, 2002. - 341 с.
4. Вісящев В.А. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. / В.А.Вісящев, Л.І.Антошкіна, І.О.Тарлопов. - Донецьк: Норд-Прес, 2005. - 440 с.
5. Вступ до менеджменту / За ред. В.П. Пєткова. - Запоріжжя: Вид-во юридичного ін-ту, 2001. - 158 с.
6. Гавкалова Н.Л. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. - Х.: Видавничий дім "ІНЖЕК", 2004. - 276 с.
7. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Конспект лекцій. Ч. 1 / Храк. держ. екон. ун-т. - Х.: ХДЕУ, 2002. - 192 с.
8. Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент: Целевое управление персоналом организаций: учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – К.: МАУП, 2006. – 224с.:ил.
9. Економіка підприємства: Підручник. - в 2т./ За ред. С.Ф.Покропивного – К.: Хвиля-прес, 1995.-680с.
10. Єрмошенко М.М. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / М.М.Єрмошенко, С.А.Єрохін, О.А.Стороженко. - К.: Нац. акад. упр., 2004. - 506 с.
11. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. / Під заг. ред. В.М. Гриньової. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. - 368 с.
12. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посіб. / Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. - Суми: Університетська книга, 2003. - 352 с.
13. Кандиба А.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підруч. - К.: Аграрна наука, 2004. - 508 с.
14. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2002. - 384 с.
15. Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посіб. / С.М.Козьменко, Ф.І.Шпиг, І.В.Волошко. - Суми: Університетська книга, 2003. - 734 с.
16. Колодізєв О.М. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері: Навч. посіб. / О.М.Колодізєв, І.М.Чмутова, І.О.Губарева. - Х.: ІНЖЕК, 2004. - 408 с.
17. Коломойцев В.Е. Універсальний словник економічних термінів: інвестування, конкуренція, менеджмент, маркетинг, підприємництво: Навч. посіб. - К.: Молодь, 2000. - 383 с.
18. Комов В.В. Стратегічний муніципальний менеджмент: ( інноваційний підхід до розвитку сучасного міста ) / В.В.Комов, В.П.Корнійчук, К.Д.Хом"як. - К.: Денеб, 2005. - 40 с.концептуальні аспекти: Монографія. - Д.: Вид-во УАДУ, 2001. - 302 с.
19. Корнійчук В.П. Стратегічний трансформаційний менеджмент / В.П.Корнійчук, К.Д.Хом"як. - К.: Денеб, 2005. - 40 с.
20. Корпоративний податковий менеджмент / За заг. ред. Ю.Б. Іванова. - Х.: ХНЕУ, 2005. - 335 с.
21. Костіна Н.І. Менеджмент: перспективні інформаційні технології / Н.І.Костіна, В.М.Антонов, В.Т.Білоус. - Ірпінь: Національна академія державної податкової служби України, 2003. - 374 с.
22. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 504 с.
23. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підруч. / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. - К.: Академвидав, 2003. - 416 с. - (Альма-матер)
24. Лук"янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. - 2-е вид.. доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 440 с.
25. Менеджмент організацій: Підруч. / За заг. ред. Л.І. Федулової. - К.: Либідь, 2004. - 448 с.
26. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. І.О. Піддубного. - Х.: ІНЖЕК, 2004. - 252 с.
27. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Навч. посібник. - К.: "Кондор", 2003. - 218 с.
28. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Навч. посіб. / Г.В.Осовська, О.А.Осовський. - К.: Кондор, 2005. - 860 с.
29. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник. - К.: "Кондор", 2003. - 556 с.
30. Пилипенко С.М. Менеджмент: Навч. посіб. / С.М.Пилипенко, А.А.Пилипенко, В.І.Отенко; Харк. держ. екон. ун-т. - К.: Вид-во ХДЕУ, 2002. - 208 с.
31. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємство: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997.-387с.
32. Родченко В.В. Менеджмент: Навч. посіб. / В.В.Родченко, В.О.Новак; Нац. авіаційний ун-т. - К.: НАУ, 2001. - 400 с.
33. Стеченко Д.М. Менеджмент: Словник - дов.: Навч. посіб. / Д.М.Стеченко, А.В.Григорович, А.П.Дука. - Хмельниц.: Поділля, 2004. - 587 с.
34. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. - 2-е вид., доп.- К., 2001. - 280 с.
35. Фінансовий менеджмент: Підруч. / Кер. кол. авт. і наук. ред. А.М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с.
36. Финансы предприятий: Учебное пособие / Под ред. Е.И. Бородиной – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-95с.
37. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Грузинова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998,-536с.
38. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под ред. В.Я. Горфинкеля, Е.М. Курпакова – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-367с.
39. Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова.- М.:БЕК, 1994.-577с.
40. Камаева В.Д. Экономическая теория. Учебник для вузов. – М., 2000. – 389 с.
41. Герасимчук В.И. Розвиток підприємства. Діагностика, стратегія, єфективність. К., 1995. - 268 с.
42. Герхард Шварц "Мягкие составляющие конкурентоспособности". Проблемы теории и практики управления.- 1995.-№4.- с. 96-100
43. Ганс А и др. Конкурентноспособность глобальных предприятий Проблемы теории и практики управления.- 1995.-№3 - 104 с.
44. А.В.Бузгалин «Переходная экономика». - Г.: Таурус, 2001. – 258 с.
45. А.А.Дикаpева, М.И.Миpская «Социология труда». - M.: Высшая школа, 1998. – 378 с.
46. И.Заславский «О пользе рынка труда» // «Вопросы экономики» № 9 – 1999. – 115 с.
47. А.Карташева, Е.Кубишин «Ситуация на рынке труда: направления развития» // «Экономист» №12 –2000. – 148 с.
48. Г.Менкью «Макроэкономика» Г.: МИЛЛИГРАММУ, 1999. – 389 с.
49. П.Хейне «Экономический образ мышления» Г.: Новости, 2001. – 279 с.
50. «Экономика труда» под редакцией Г.Р.Погосяна и Л.И.Жукова Г.: Экономика, 2001. – 315 с.
51. Абалкин Л.И. Экономическая энциклопедия. - М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 2003. – 504 с.
52. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебник. – Москва, 1999. – 352 с.
53. Вісник Українського Державного Економічного Університету №3, 1998р. – 155 с.
54. Гальчинський А. С., Єщенко П, С., Палкін Ю. І. Основи економії. – К.: Вища шк., 1995. – 520с.
55. Гофинкель В.Я. Экономика Предприятия. – Москва, 2000. – 298 с.
56. Долотов В.Д. Экономический и инвестиционный потенциал. – М., 1999. – 295 с.
57. Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду // Науковий вісник. – 2001. - №3. – 89 с.
58. Економiка пiдприємства: за ред. С.Ф. Покропивного. – К.:КНЕУ, 2000. – 365с.
59. Основи економічної теорії / С. В. Мочерний, С. А. Єрохін, Л. О. Каніщенко та ін. За ред.. С. В. Мочерного. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 464с.
60. Політична економія. За ред.. С. В. Мочерного. – Львів: Світ, 1990. – 384с
61. «Практична психологія менеджменту: Як зробити кар’єру. Як будувати організацію»: науково практичний посібник.-К.: Україна, 1994.-399с.
62. «Секреты умелого руководителя» сост. И.В. Липсиу.-М.: Экономика,1991.-320с.
63. «Енциклопедичний словник бізнесмена»: Менеджмент, маркетинг, інформатика. /під заг. Ред. М.І. мадаванова.-К.: Техніка, 1993.-856с.
64. «Инновационный менеджмент» / под ред. С.Д. Ильенковой, - М.:ЮНИТИ, 1997.
65. «Словарь-справочник менеджмента» - М.:1996.-608с.
66. Непроизводственная сфера в условиях перехода к рыночной экономике. - К.: Наукова думка, 1993.-196с.
67. Основы менеджмента и маркетинга / Под ред. Р. Садегорова.- Минск.: Высшая шк. 1995.-382с
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Формування стратегії підприємства в сучасних умовах (на прикладі діяльності ВАТ «МЗР»)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  • ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
  • Асортиментна стратегія
  • Розробка стратегії діяльності підприємства
  • Розробка стратегії діяльності підприємства
  • Управління якістю продукції
  • Цінова політика підприємства
  • Конкурентна стратегія фірми в умовах нестабільного ринку
  • Конкурентна стратегія фірми в умовах нестабільного ринку
  • ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ
Cгенерировано за 0.259829 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів