Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Амортизаційна політика» (ID:49504)

| Размер: 372 кб. | Объем: 100 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП 3

Розділ 1. Теоретично-методичні засади відтворення основних засобів та амортизаційних відрахувань та їх роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства 6
1.1. Поняття основних засобів та їх роль у фінансовому житті підприємства 6
1.2. Проблеми відтворення основних засобів в сучасних умовах 14
1.3. Фінансово-економічна суть амортизації 25
1.4. Нормативно-правове забезпечення процесу нарахування амортизації. 32

Розділ 2. Амортизаційна політика ВАТ “Редакційно-видавничии комітет «Деснянська правда»” 37
2.1. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства 37
2.2. Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 41
2.3 Аналіз ефективності використання основних засобів 57

Розділ 3. Напрямки вдосконалення амортизаційної політики 63
3.1. Методи нарахування амортизації та їх порівняльна характеристика 63
3.2. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики ВАТ “Редакційно-видавничий комітет «Деснянська правда»” 85

ВИСНОВКИ ..……………………………………………………………………92


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97

ДОДАТКИ 101
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991р № 887 (зі змінами та доповненнями).
3.Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств ” від 22.05.1997р.№283/97-ВР(зі змінами та доповненнями).
5.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996(зі змінами та доповненнями).
6.Закон України “Про порядок погашення зобов‘язань податківців перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000p. № 2181-ІІІ(зі змінами та доповненнями) .
7.Постанова КМУ “Про передачу об‘єктів права державної і комунальної власності” від 21.09.1998p. № 1482 (зі змінами та доповненнями).
8.Постанова КМУ “Про затвердження порядку подання фінансової звітності” від 28.02.2000p. №419 (зі змінами та доповненнями).
9.Наказ МФУ ”Положення про документальне забезпечення бухгалтерського обліку” від 24.05.1995p. №88(зі змінами та доповненнями). Наказ МФУ 10.“Положення (стандарт)бухгалтерського обліку №1 ”Загальні вимоги до фінансової звітності” від 31.03.1999p. №87(зі змінами та доповненнями
11.Наказ МФУ “Положення(стандарт) бухгалтерського обліку №2 ”Баланс”
від 31.03.1999р. №87(зі змінами та доповненнями).
12.Наказ МФУ “Положення(стандарт)бухгалтерського обліку № 3 ”Звіт про
фінансові результати” від31.03.1999р. №87(зі змінами та доповненнями).
13.Наказ МФУ “Положення(стандарт)бухгалтерського обліку № 4 ”Звіт про рух грошових коштів ” від31.03.1999р. №87(зі змінами та доповненнями). статей.
14.Наказ МФУ ”Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку “ від 30.11.1999p. № 291(зі змінами та доповненнями).
15.Наказ МФУ “Положення(стандарт)бухгалтерського обліку № 7 ”Основні
засоби” від 27.04.2000p. №92(зі змінами та доповненнями).
16.Наказ МФУ “Положення(стандарт)бухгалтерського обліку № 9 ”Запаси” від 20.10.1999p. №246 (зі змінами та доповненнями).
17.Наказ МФУ “Положення(стандарт)бухгалтерського обліку № 14 ”Оренда” від 28.07.2000p. №181(зі змінами та доповненнями).
18.Наказ МФУ “Положення(стандарт)бухгалтерського обліку № 15 ”Дохід” від 29.11.1999p. №290(зі змінами та доповненнями).
19.Наказ МФУ “Положення(стандарт)бухгалтерського обліку № 16 ”Витрати” від 31.12.1999p. №318(зі змінами та доповненнями). звітності.
20.Наказ МФУ “Положення(стандарт)бухгалтерського обліку № 19 “Об‘єднання підприємств” від 28.01.2000 р. №15(зі змінами та доповненнями) .
22.Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку” від 29.12.1995p. № 352(зі змінами та доповненнями).
23.Наказ Державного комітету статистики України від 27.08.2001p. № 365 “Інструкція по складанню державної статистичної звітності по формі №ОЗ-11”Звіт про наявність і рух основних засобів ,амортизації (зносу)”” (зі змінами та доповненнями) .
24.Інструкція ”Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів ,капіталу ,зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій” від 30.11.1999 p. № 291(зі змінами та доповненнями).
25.Інструкція по інвентаризації основних засобів ,нематеріальних активів , ТМЦ від.11.08.1994p. №69(зі змінами та доповненнями).
26.Бутинець Ф.Ф.Теорія бухгалтерського обліку:підручник.-Ж.:ЖІТІ,2000.- 416с.
27. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник за ред.С.Ф.Голова – Дніпропетровськ ТОВ «Баланс-Клуб», 2000р. – 768 с.
28.Бойчик І.М.,Харів П.С.,Хопчан М.І.,Піча Ю.В.Економіка підприємства: навч. Посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Друге видання-К.:”Каравела”; Львів: “Новий світ-2000”, 2001.
29.Економічний аналіз діяльності промислових підприємств.За ред.Шкарабана С.І., Сапачова Н.І. – Тернопіль, ТАНГ,1995. – 224 с.
29. Економіка підприємства, Підручник. - В 2т. . За редакцією С.Ф. Покропивного. - К: “Хвиля-Прес”, 1995 р.
30. Економічний аналіз : Навчально-методичний посібник . За редакцією М.Г.Чумаченька.-К:КНЕУ,2001.-540 с.
31. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт, контроль и аудит в сиситеме управления предприятием. Ваклер: ДИ - КСИ, 2001.
32.Завгородний В,П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. К: Фирма ДИ - КСИ, 1997.
33.Івахненко В.М. “Курс економічного аналізу”: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчання дисципліни. – К: КНЕУ, 2000р.
34.Калина А.В.,Конєва М.І.,Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування: Навч.-метод. Посібник.-2-ге вид.-К.: МАУП,1998.
35.Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посіб.-К.: Т-во”Знання”, КОО,2000.
36.Кужельний М.В., Лінник В.Г. “Теорія бухгалтерського обліку”:Підручник. – К:КНЕУ.2000р.
37.Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово- экономической деятельности предприятия: Учеб.пособие для вузов/Под ред.проф.Н.П.Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
38.Минх Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навч.посібник. –Львів: “Армія України”, 2000.
39.Пархоменко В.М. “Бухгалтерський облік в Україні”. Нормативи. Коментарі. Ч.6 – Луганськ: “Футура” ДСД “Лугань”. 2001р.
40. Прикша Л.В.Економічний аналіз підприємства .-М.:Юнтити,2001.-359с.
41. Примак Т.О. Економіка підприємств. – К.: МАУП, 1999. – 108 с.
42.Русак Н.В.Фінансовий аналіз суб‘єктів господарювання .Довідниковий посібник .-Мінськ :Висша школа,1997.-309 с.
43. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:
4-е изд.,перераб.и доп.-Минск:ООО «Новое знание»,1999.-688с.
44.Тарасенко Н.В.Економічний аналіз діяльності промислового підприємства.- Львів:ЛБІ НБУ ,2000.-485с.
45. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України:Підручник для студентів вищого навчального закладу екон.спец.-5-те вид.,допов.й переробл.-К.:А.С.К.,2000.-784с.
46.Бєлоусов А.,Кириченко Ю.Особливості практичного застосування класифікації основних засобів за національними стандартами обліку//Вісник КНЕУ.-2001.-№6 – с.88-93.
47.Коновалова О.Проблеми обліку основних фондів в Україні//Вісник ЖІТІ.-1998.-№8.-с.73
48. Олійник О.Управління використанням основних фондів підприємства //Вісник ЖІТІ.-1998.-№8.-с.207-209
49. Погорєлова Н.Операції з основними фондами 2-ої та 3-ої груп у 2002 році: податковий та бухгалтерський облік //Все про бухгалтерський облік.-2002-№34.-с.4-8
50. Твердомед А.Амортизація – 2004 :між двох законів,як між двох вогнів// Бухгалтерія.-2002.-№ 4/1.-с.43-48
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Амортизаційна політика»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Особливості організації фінансів підприємств матеріальної сфери
 • Особливості організації фінансів підприємств матеріальної сфери
 • Контрольная по Економике предприятия
 • Контрольна робота з дисципліни: Економіка підприємств
 • Суть та значення амортизаційної політики України
 • Амортизаційна політика компанії (на прикладі ринку цінних паперів України)
 • Амортизаційний фонд, його формування і шляхи використання
 • "Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання"
 • Контрольна робота з економіки підприємства
 • АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ
 • Амортизаційна політика в системі податкового регулювання доходів підприємств
Cгенерировано за 0.133570 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів