Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Аналіз ефективності управління грошовими потоками на підприємстві ВАТ “ Молдім”» (ID:49468)

| Размер: 352 кб. | Объем: 83 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Стор.

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками на підприємстві 5
1.1 Поняття грошових потоків та їх класифікація 5
1.2 Політика управління грошовими потоками та принципи її реалізації 12
1.3 Методи визначення та показники оцінки руху грошових потоків 20
1.4 Нормативно – правове забезпечення процесу планування грошових надходжень на підприємстві 25
Розділ 2. Аналіз ефективності управління грошовими потоками на підприємстві ВАТ “ Молдім” 31
2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 31
2.2 Аналіз складу та структури грошових потоків на підприємстві ВАТ “ Молдім” 44
2.3 Аналіз діючої системи планування грошових потоків
ВАТ “ Молдім” 52
Розділ 3. Вдосконалення механізму управління грошовими надходженнями на підприємстві ВАТ “ Молдім” 59
3.1 Шляхи збільшення грошових надходжень на підприємстві 59
3.2 Оптимізація залишку грошових коштів на підприємстві
ВАТ “ Молдім” 66
Висновки 77
Література 79
Додатки 84
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛітература

1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 20.03.1991р. № 872 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 312 – 318.
2. Закон України “Про заставу” 2.10.1992р. № 2654 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 441 – 449
3. Закон України “Про лізинг” 16.12.1997р. № 723/97 // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с.267 -271.
4. Закон України “Про господарські товариства”//Голос України. – 1991. – 19 вересня.
5. Закон України “Про інвестиційну діяльність”//Голос України. – 1991. – 18 вересня.
6. Закон України “Про власність” від 7 липня 1992 року № 25444 зі змінами та доповненнями
7. Закон України “Про систему оподаткування від 13 березня 1992 року № 2199 зі змінами та доповненнями
8. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”// Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 4.
9. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”//Голос України. – 1999. – 30 липня.
10. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації( Наказ від 26.01.01 ) // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку – 2001 № 7
11. Постанова КМУ “Про затвердження типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості” від 26.04.96 № 473
12. Указ Президента України “Про впровадження системи стратегічного планування і прогнозування” від 30 квітня 1999 року № 460 / 99
13. Алесеєва А.М. Планирование деятельности фирми: Учебно – методическое пособие. – М. Финанси и статистика, 2000.
14. Внутрифирменное планирование. Учебник для вузов // Под. Ред. Горфинкеля В.Я.,
15. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 1995.
16. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ лтд», СП «АДЕФ - Украина», 1996.
17. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр – Эльга, 1999.
18. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.Б
19. Балабанов И.Т. Финансовій анализ и планирование хозяйственного субьэкта.- М.:Финансы и статистика, 2000. - 208 с.
20. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 1998. – 375 с.
21. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК – Пресс, 2000. – 758с.
22. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И. П. Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 298 с.
23. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2-х т. т.2. – К.: Ника – Центр, 1999.
24. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: Ника – Центр, 1998. – 477с.
25. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємств: Навч. посібник. - Львів: Сполом, 1998. – 316с.
26. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп - Бизнес”, 1997. – 1120 с.
27. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 1998. – 608 с.
28. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс
29. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. – М.: АО «Консалтбанкир», 1996.
30. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
31. Економіка України. Реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників – К.: НДІ «Проблеми людини», 2000. – 725с.
32. Економічна реформа: Антологія в 3-х томах. – К.: ВІПОЛ, 1995.
33. Економічний аналіз. Навчальний посібник за ред. М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2001. – гл. 2. – с. 303 – 314.
34. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурачевський, М. І. Горбаток; За ред. Акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
35. Зайцев Н. Л. Экономика организации: Учебник. – М. : Экзамен, - 2000. – с. 330 – 358.
36. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебное пособие. – М.: Инфра – М, - 1998. – 245с.
37. Зелль А. Бизнес – план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов / Пер. с нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик. – М.: Ось – 89, 2001. – 283с.
38. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1999. – гл. 10. – с. 125 - - 148.
39. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000.
40. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
41. Ковалев В.В. Управление финансами. – М.: Пресса, 1998.
42. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998.
43. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. Пер. с франц. – М.: Банки и биржи – ЮНИТИ, 1995.
44. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.: Финансы, 1997.
45. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Вік-Глобус, 1996.
46. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.
47. Коробов М. Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний посібник. – К.: Знание, 2000. – гл. 12. – с. 353 – 377.
48. Крайник О.П., Клепикова З.В. Финансовый менеджмент. – Львов: “Интелект+”, - 1999. – 314с.
49. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятий: учебное пособие для вузов. – С.-Пб.: Бизнес-пресса, 1999. – с.29 –56.
50. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка – Центр, 2002. – 216 с.
51. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. – М.: Приор, 1997.
52. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 1997.
53. Нікбахт Є., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993.
54. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: управление денежным оборотом предприятия. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
55. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск, МП «Экоперспектива», 1998.
56. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкруство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000.
57. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. – М.: Зерцало, 1998.
58. Фінанси підприємств. / Під ред. А.М. Поддерьогіна. – Київ, КНЕУ, 1999.
59. Финансовый менеджмент / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1998.
60. Филимоненков А. С. Финансы предприятий : Учеб. пособие. – К.: Ника – Центр, 2002. – 277с.
61. Финансовое управление фирмой / Под ред. В. И. Терехина. – М.: Экономика, 1998. – 268с.
62. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Н. Ф. Самсонова – М.: Финансы, 1999. – с. 445 – 475.
63. Финансы: Учебное пособие / Под ред. А. К. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 318 с.
64. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1996.
65. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 1999.
66. Китова Ж. Методика обчислення грошових потоків надходжень і витрат // Фінанси України – 1999 № 3.
67. Ковалюк О. Застосування математичний моделей у фінансовому механізмі // Фінанси України - 2001 №4
68. Михайлов Ю., Білоусова Н. Иследование динамики денежних потоков предприятия в условиях високой инфляции // Вестник МГУ. “Економика” – 2000. № 6.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Аналіз ефективності управління грошовими потоками на підприємстві ВАТ “ Молдім”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аналіз управління грошових потоків підприємства
  • ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  • Політика управління грошовими потоками та принципи їх реалізації
  • Політика управління грошовими потоками та принципи їх реалізації
  • Поняття грошових потоків та їх класифікація
  • Поняття грошових потоків та їх класифікація
  • Управління грошовими потоками підприємства
  • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  • Методика визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності та напрямки її вдосконалення
  • Методика визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності та напрямки її вдосконалення
Cгенерировано за 0.160048 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів