Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Управління фінансовими ресурсами підприємства» (ID:49282)

| Размер: 396 кб. | Объем: 101 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст


Вступ 3
1. Теоретичні засади формування підходів до управління фінансовими ресурсами підприємства 5
1.1. Дослідження сутності фінансових ресурсів підприємства 5
1.2. Систематизація класифікація фінансових ресурсів підприємства 12
1.3. Проблеми управління фінансовими ресурсами підприємства 25
2. Діалектика фінансових ресурсів підприємства та їх вплив на фінансовий стан 32
2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика ВАТ „Хімтекстильмаш” 32
2.2. Аналіз складу і структури фінансових ресурсів підприємства 36
2.3. Оцінювання впливу фінансових ресурсів на параметри фінансового стану підприємства 48
3. Шляхи покращення та підвищення управління фінансовими ресурсами підприємства 65
Висновки 80
Література 86
Додатки 95
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛітература

1. Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV/ 99-ВР // Все про бухгалтерській облік. - 2000. - №11. - с.4 - 9.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 року із змінами і доповненнями
3. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06. 1991 року.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37. - с.87-90.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37.-с.58-62
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37.-с.63-66
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37.-с.83-87
8. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затверджене наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26 січня 2001 р. № 49/121.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 “Про складання фінансової звітності ”
10. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 256с.
11. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК – Пресс, 2000. - 320с.
12. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учеб.пособие. Изд.4-е, доп. и перераб.-М.: Финансы и статистика, 1999.– 416 с.
13. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб.пособие . Изд.3-е, доп. и перераб – М.: Финансы и статистика, 2001. – 525 с.
14. Балабанов И.Т. Финансовій анализ и планирование хозяйственного субьэкта.- М.:Финансы и статистика, 2000. - 208 с.
15. Бахмут О. Аналіз платоспроможності підприємства // Економіка, фінанси, право. – 2001. - №2. – С.21-23.
16. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. Курс лекций (Под ред. И.П. Мерзлякова. М: Инфра – М.- 1998г.
17. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хазяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. М.: Инфра-М.- 2002г.
18. Билецкая I.I. Показатели финансового положения в анализе эффективности функционирования предпринимательских структур // Региональная экономика. -1999. -№4. -с.224-231.
19. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М.: ЮНИТИ, 1997г.
20. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента (в 2-х томах). - К: Ника-Центр-Эльга.- 2001г.
21. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления фінансами. – К.: МП “ИТЕМ лтд”, СП “АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
22. Болюх М.А. Бурачевський В.З. Горбаток М.І. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. Чумаченка М.Г.- К.: КНЕУ, 2001.- 540с.
23. Бородина О.И. Финансы предприятий. – М.: ЮНИТИ, 1995 – 314с.
24. Бортников А.П. О платежеспособности и ликвидности предприятия // Финансы. – 1995. – №11– с. 32–34
25. Браун Б. Кількісні методи фінансового аналізу. – М., 1996р.
26. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учеб.пособие для вузов. – М.: Инфра-М, 1998.- с. 360.
27. Буфатина Й. Общие требования к финансовой отчетности: характеристика и принципы подготовки /У Все о бухгалтерском учете. - 2000. - №8. -с.6-8.
28. Ван Хорн Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента. – С.-Пб.: Вильямс, 2001г.
29. Верига Ю., Подольская В. Анализ финансового состояния потребительского общества // Бухгалтерский учет т аудит. – 2000. - №1. – С.20-33.
30. Галушко О. Від констатації фінансового стану до управління фінансами підприємства// Фінанси України.- 1999р.- №5.- с.18-26.
31. Герасименко Р.А., Блажан І.Р. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних підприємств // Фінанси України – 2004. - № 6. – с. 82 – 87
32. Гондар П. Визначення економічного становища підприємства // Економіка, фінанси, право – 1998. - №5. – с. 3-5
33. Гренев Н.Н. Управление финансами. – М.: Финансы и статистика, -2000.-236с.
34. Гуськов И.Б., Давыдов В.М. Практика антикризисного управления предприятием АІІК: Учеб. пособие для вузов - М.: Колос, 1999. - 199с.
35. Дем’яненко І. Фінансова стійкість підприємств та її бюджетно–податкове регулювання // Фінанси України. – 2001. – №5 – с. 127–129
36. Деренская Я. Финансовое состояние предприятия // Бизнес-информ. — 1997.-№19.-с.43-46.
37. Доборов В. Н., Крашенинников В.И. Финансирование и кредитование в промышленности. - М.: Финансы и статистика, 1991.
38. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник/ Під ред. Петровича Й. М.- Львів: Оксарт, 1996. - 416с.
39. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. -528с.
40. Економіка України. Реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників.- К.:НДІ „Проблеми людини”, 2000.- 725с.
41. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. М.Г.Чумаченко.– К.:КНЕУ, 2001. – 540 с.
42. Забродская Л. Оценка финансовой устойчивости предприятия // Бизнес–информ – 1998. – №7 – с.54–55
43. Зайцев Н.Л. Экономика организации:Учебник.-М.:Экзамен,-2000,-с.330-358.
44. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту: Навч.посібник. – К.: УФЦМБ, 1995. – 104 с.
45. Зелль А. Бизнес-план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка поэктов/ Пер. С нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик.- М.:Ось-98, 2001.- 283с.
46. Иващенко В. Комалексная оценка финансовой устойчивости предприятия // Бизнес–информ – 2000. – №1 – с.86–90
47. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч.посібник. – К.: ВІПОЛ, 1999. - с. 260.
48. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000 –146 с.
49. Іщук С. Фінансово-кредитні проблеми підприємств України// Регіональна економіка. -2001.- №19.- с.18-21.
50. Калина А.В. и др. Современный зкономический анализ и прогнозирование (микро-макроуровень): Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е К.: МАУП, 1998.-266с.
51. Калинина А.В. Конева М.И. Современный экономический анализ и прогнозирование. – К. – 1998г.
52. Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України. – 1999. - № 10 – с.138 - 145
53. Керанчук Т. Моделирование финансового равновесия предприятия // Бизнес – информ. – 1998. – №19 – с. 49-54
54. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства: методичний аспект її оцінки // Економіка України. - 2000. - №1. - с.83-86.
55. Ковалёв А.И. Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000г.
56. Ковалёв В.В. Волкова О.И. Анализ хозяйственной деятельности. – М., 2000г.
57. Ковалёв В.В. Практикум по финансовому менеджменту: Конспект лекций. – М.: 2000г.
58. Ковалев В.В. Управление финансами: Учеб.пособие. -М.: Пресса, 1998. – 160с.
59. Коваленко Л., Левченко О. Проблеми оцінки фінансового стану підприємств у світі змін структури та змісту статтей балансу // Сіверянський літопис. - 1999. - №4. - с. 200-203.
60. Коваленко Л.О. Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – Чернігів 2001р.
61. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью пердприятия: проблемы, концепции и методы. Пер. с франц.- М.: Банки и биржи – ЮНИТИ, 1995.
62. Комаринський Я., Яремчик І. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навч.посібник. – К.: Українська видавнича група, 1996. – 298 с.
63. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит в условиях рынка. – М., Перспектива, 1992 г.
64. Кононенко О. Читаем финансовую отчетность. – Х.: Фактор, 2000. – 96с.
65. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. Підручник. К.:Либідь, 1995.
66. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посібник. – К.:Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.
67. Кравцов Т.И. Финансы промышленности. – Рынок и предложение.- М.: Высшая школа, 1990, - 149с.
68. Крайнік О.П., Клепнікова З.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2000р.
69. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учеб.пособие. - М.: Дело и Сервис, 1998. – 304 с.
70. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятия. – С-Пб.: Бизнес пресса, 1999 – 445 с.
71. Лігоненко Л. Методологія діагностики банкрутства підприємства і напрямки її вдосконалення // Фінанси України. – 2000. – № 8. – С. 136-147.
72. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи) // Економіка, фінанси, право. – 2000. – №5. – С.18-21.
73. Любушин Н.Л. и др.. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 256 с.
74. Мамонтова Н. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств // Фінанси України – 2000. – №8 – с. 103 – 106
75. Марочкина В.М. и др. Основы финансового менеджмента на предприятии: Учебное пособие. – Минск.: БГЭУ. – 2000г.
76. Митрофанов Г.В. Методика аналізу фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К., Торгово-економічний інститут, 1993 р.
77. Муравьев А.И. Теория економического анализа. – М., Финансы и статистика, 1988 г.
78. Нікбахт Е., Гроппелі А. Фінанси/ Пер. з англ. - К.: Основи, 1993.
79. Основи фінансового аналізу: Навч.посібник. – Львов.: Львівський банківський інститут, 2000. – 141 с.
80. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: управление денежным оборотом предприятия. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995г.
81. Павлова Л.Н. Финансы предприятий. – М.:Финансы, ЮНИТИ,1998.– 354с.
82. Петров П. А., Чеблоков А. Т. Финансовый план предприятия. -М.: Финансы и статистика, 1991.
83. Пилипенко А. Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку // Банківська справа. – 2000. – №2 – с. 56 –58
84. Плиса В. Зміцнення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 1998. – № 5 – с. 86 – 90
85. Плиса В. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 2001. – № 1 – с. 67 – 72
86. Потійко Ю.А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин.// Фінанси України – 2001 № 1 – с.118-124
87. Прыкина Б.В. Экономический анализ предприятия. Учеб.пособие для вузов.– М.: ЮНИТИ, 2001. – 329с.
88. Раевнева Е., Берест М. Некоторые аспекты анализа ликвидности предприятия // Фондовый рынок. – 2000. - №16. – С.20-21.
89. Родионова В.М., Федотова М. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 1995. – 99 с.
90. Рындя А. Финотчетность: взгляды с разных сторон// Налоги и бухгалтерский учет.- 2003.- №12.- с.18-37.
91. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – Минск: ООО “Новое знание”, 2001. – 686 с.
92. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб.пособие . Изд. 5-е, доп. и перераб – Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 686 с.
93. Сайфулин Р.С. ШереметА.Д. Методика финансового анализа. М.:Инфра, 1997г.
94. Свєшнікова С. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства // Фінанси України. – 2000. – № 11 – с. 148 – 151
95. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.- Луцьк: “Вежа”, 2001.- 456с.
96. Соболева Е.А., Соболева И.И. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы статистика, 2000. – 128 с.
97. Справочник финансиста предприятия. - М.: Инфра, 1996. - 310 с.
98. Сугоняко О.А. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його оздоровлення. // Фінанси України. - 1997. - №3. - С.42.
99. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В. Л. Держава – податки – бізнес. – К.: Либідь, 1992.
100. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навчальний посібник. – Львів: Львівський банк. Інститут, 2000р.
101. Терехина В.И. Финансовое управление фирмой. – М.: 1998г.
102. Терещенко О. Фінансування підприємств в Україні: Актуальні проблеми та шляхи їх вирішення// Економіка України.- 2002р.- №1.- с.10-16
103. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000. – 350.
104. Терещенко С. Оцінка фінансової стійкості підприємства // Вісник Національного Банку України. – 1999. – №11 – с. 52 – 57
105. Тренев Н.Н. Управление финансами: Учеб.пособие. – М.: Финансы статистика, 2000. – 494 с.
106. Третяк О.Д. Оцінка фінансового стану акціонерних товариств// Фінанси України.- 2000.- №12.- с.95-102.
107. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия. – К.: Генеза, 1997. – 328 с.
108. Устенко О.Л. Экономика предприятия: методическое пособие. - Изд. 2-е, стереотип. - К.: МАУП, 1999. - 43с.
109. Ушакова Й. и др. Анализ финансового состояния предприятия // Бизнес-информ. - 1997. - №21. - с.75-78.
110. Филимоненков А.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, 2002г. -277с.
111. Финансовое управление фирмой / Под. ред. В.И.Трехина. – М.: Экономика, 1998. - с. 325.
112. Финансовый менеджмент: Учебник/ Под ред. Н.Ф. Самсонова . – М.: Финансы, 2000. – 495 с.
113. Хэлферт Э. Техника финансового анализа. М.: Аудит, ИО «ЮНИТИ», 1996.
114. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001р.
115. Шимм Д.К., Сигел Д.Г. Финансовый менеджмент. - М.: ИИД «Филин», 1996. - 400с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Управління фінансовими ресурсами підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  • Організація та ефективність управління формуванням фінансових ресурсів
  • Організація та ефективність управління формуванням фінансових ресурсів
  • Управління фінансовими потоками малого підприємства
  • Управління рухом фінансових ресурсів і капіталом
  • КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВА З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ.
  • Фінансові ризики суб’єкта господарювання та управління ними
  • Фінансові ризики суб’єкта господарювання та управління ними
  • Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)
  • Правила організації фінансового управління. Структура фінансового відділу
Cгенерировано за 0.150915 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів