Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства на напрямки його удосконалення” на матеріалах ВАТ “Шосткінський молокозавод”» (ID:49242)

| Размер: 375 кб. | Объем: 85 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Стор.
Вступ 3
1. Теоретичні аспекти механізму управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 5
1.1. Сутність ліквідності та платоспроможності та їх роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5
1.2 Методика оцінки ліквідності та платоспроможності
підприємства 11
1.3. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємств України 21
1.4 Інформаційно-правове забезпечення процесу управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 25
2. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ “Шосткінський молокозавод” 30
2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства
ВАТ “Шосткінський молокозавод” 30
2.2 Аналіз динаміки та структури майна підприємства 33
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 37
2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства 42
3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності
ВАТ «Шосткінський молокозавод» 46
3.1. Прогнозування показників ліквідності та платоспроможності за допомогою програми Microsoft Excel 46
3.2 Резерви підвищення ліквідності та платоспроможності
ВАТ “Шосткінський молокозавод” 51
Висновки 67
Література 70
Додатки 78
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛітература

1. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року № 698-XII // Голос України. - 1991. -27 березня.
2. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 року № 887-XII// Голос України. - 1991. -27 березня.
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року № 1576-XII // Голос України. - 1991. - 19 вересня.
4. Закон України “Про систему оподаткування в Україні” від 25 червня 1991 року № 1251-XII (зі змінами і доповненнями на 21.01.00).
5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. №283/97-ВР зі змінами та доповненнями // Баланс №1(178) від 5.01.98.-с.7-68.
6. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року № 2343-ХII // Голос України. - 1999. - 30 липня.
7. Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV/ 99-ВР // Все про бухгалтерській облік. - 2000. - №11. - с.4 - 9.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37.-с.58-62
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37.-с.63-66
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37.-с.83-87
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37. - с.87-90.
12. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затверджене наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26 січня 2001 р. № 49/121.
13. Методика проведення поглибленого фінансового аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 березня 1997р. №37.
14. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 256с.
15. Бабич А.М. Павлова Л.Н. Финансы: Учебник.- М.: ФБК- Пресс, 200.-758с.
16. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК – Пресс, 2000. - 320с.
17. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учеб.пособие. Изд.4-е, доп. и перераб.-М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с.
18. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 2001г.
19. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб.пособие . Изд.3-е, доп. и перераб – М.: Финансы и статистика, 2001. – 525 с.
20. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйственного субъекта. Изд.2-е, доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.
21. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйственного субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2000г.
22. Бахмут О. Аналіз платоспроможності підприємства // Економіка, фінанси, право. – 2001. - №2. – С.21-23.
23. Белолипецкий В.Г. Финансы Фирмы. Курс лекций (Под ред. И.П. Мерзлякова. М: Инфра – М.- 1998г.
24. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хазяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. М.: Инфра-М.- 2002г.
25. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента (в 2-х томах). - К: Ника-Центр-Эльга.- 2001г.
26. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления фінансами. – К.: МП “ИТЕМ лтд”, СП “АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
27. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К: Ника-Центр.- 2000г.
28. Болюх М.А. Бурачевський В.З. Горбаток М.І. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. Чумаченка М.Г.- К.: КНЕУ, 2001.- 540с.
29. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учеб.пособие для вузов. – М.: Инфра-М, 1998.- с. 360.
30. Ван Хорн Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента. – С.-Пб.: Вильямс, 2001г.
31. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. – М. Дело и Сервис, 1996. – 320с.
32. Верига Ю., Подольская В. Анализ финансового состояния потребительского общества // Бухгалтерский учет т аудит. – 2000. - №1. – С.20-33.
33. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. - М.: Высшая школа, 1999. – 270 с.
34. Галушко О. Від констатації фінансового стану до управління фінансами підприємства// Фінанси України.- 1999р.- №5.- с.18-26.
35. Гренев Н.Н. Управление финансами. – М.: Финансы и статистика, -2000.-236с.
36. Грязнова А.Г. Как обеспечить рост капитала. – М.: - 1996г.
37. Динсон Д.Е. Совершенствуйте свой бизнес: Пособие.–Женева.: Международное бюро труда 1999.–222с.
38. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. -528с.
39. Економіка України. Реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників.- К.:НДІ „Проблеми людини”, 2000.- 725с.
40. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. М.Г.Чумаченко.– К.:КНЕУ, 2001. – 540 с.
41. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. Чумаченка М.Г. – К.: КНЕУ, 2001р.
42. Зайцев Н.Л. Экономика организации:Учебник.-М.:Экзамен,-2000,-с.330-358.
43. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту: Навч.посібник. – К.: УФЦМБ, 1995. – 104 с.
44. Зелль А. Бизнес-план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка поэктов/ Пер. С нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик.- М.:Ось-98, 2001.- 283с.
45. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч.посібник. – К.: ВІПОЛ, 1999. - с. 260.
46. Ізмайлова В.К. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000р.
47. Іщук С. Фінансово-кредитні проблеми підприємств України// Регіональна економіка. -2001.- №19.- с.18-21.
48. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макрорівень): Навч.-метод. посібник. – К.:МАУП, 1998. – 272с.
49. Калинина А.В. Конева М.И. Современный экономический анализ и прогнозирование. – К. – 1998г.
50. Карлбер К. Бизнес-анализ с помощью EXEL 2000. – М.: Инфра-М, 2001.- с.670.
51. Ковалёв А.И. Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000г.
52. Ковалёв В.В. Волкова О.И. Анализ хозяйственной деятельности. – М., 2000г.
53. Ковалёв В.В. Практикум по финансовому менеджменту: Конспект лекций. – М.: 2000г.
54. Ковалев В.В. Управление финансами: Учеб.пособие. -М.: Пресса, 1998. – 160 с.
55. Коваленко Л.О. Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – Чернігів 2001р.
56. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью пердприятия: проблемы, концепции и методы. Пер. с франц.- М.: Банки и биржи – ЮНИТИ, 1995.
57. Комаринський Я., Яремчик І. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навч.посібник. – К.: Українська видавнича група, 1996. – 298 с.
58. Кононенко О. Читаем финансовую отчетность. – Х.: Фактор, 2000. – 96с.
59. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посібник. – К.:Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.
60. Крайнік О.П., Клепнікова З.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2000р.
61. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия: Методы оценки. - М.: ао «ДИС», 1997. – 224
62. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учеб.пособие. - М.: Дело и Сервис, 1998. – 304 с.
63. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятия: Учеб.пособие для вузов. Изд.2-е, доп. и перераб – С.Пб..: Бизнес-пресса, 1999. – с. 450.
64. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. –К.: Ніка-Центр, -2002. -216с.
65. Лігоненко Л. Методологія діагностики банкрутства підприємства і напрямки її вдосконалення // Фінанси України. – 2000. – № 8. – С. 136-147.
66. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи) // Економіка, фінанси, право. – 2000. – №5. – С.18-21.
67. Любушин Н.Л. и др.. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 256 с.
68. Мазарані А.А. „Економіка торгівельного підприємства” – К.: 2000р.
69. Марочкина В.М. и др. Основы финансового менеджмента на предприятии: Учебное пособие. – Минск.: БГЭУ. – 2000г.
70. Основи фінансового аналізу: Навч.посібник. – Львов.: Львівський банківський інститут, 2000. – 141 с.
71. Основы економической теории: Учебное пособие/ Под ред. Мочерного С.В. –К.: Знание, 2000. -264с.
72. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: управление денежным оборотом предприятия. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995г.
73. Правовые основы предпринимательской деятельности. Фактор 2000 г.
74. Прыкина Б.В. Экономический анализ предприятия. Учеб.пособие для вузов.– М.: ЮНИТИ, 2001. – 329с.
75. Раевнева Е., Берест М. Некоторые аспекты анализа ликвидности предприятия // Фондовый рынок. – 2000. - №16. – С.20-21.
76. Рахман З., Шеремет А. Бухгалтерский учет в рыночной экономике. - М.: Инфра-М, 1996. – 272 с.
77. Родионова В.М., Федотова М. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 1995. – 99 с.
78. Рубинштейн Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирмы и компаний. – М.: Ось-89, 2001г.
79. Рындя А. Финотчетность: взгляды с разных сторон// Налоги и бухгалтерский учет.- 2003.- №12.- с.18-37.
80. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб.пособие . Изд. 5-е, доп. и перераб – Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 686 с.
81. Савицкая Г.В. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия. – Минск.: Инфра-М, 2002г.
82. Сайфулин Р.С. ШереметА.Д. Методика финансового анализа. М.:Инфра, 1997г.
83. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.- Луцьк: “вежа”, 2001.- 456с.
84. Соболева Е.А., Соболева И.И. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы статистика, 2000. – 128 с.
85. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навчальний посібник. – Львів: Львівський банк. Інститут, 2000р.
86. Терехина В.И. Финансовое управление фирмой. – М.: 1998г.
87. Терещенко О. Фінансування підприємств в Україні: Актуальні проблеми та шляхи їх вирішення// Економіка України.- 2002р.- №1.- с.10-16
88. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000. – 350.
89. Тренев Н.Н. Управление финансами: Учеб.пособие. – М.: Финансы статистика, 2000. – 494 с.
90. Третяк О.Д. Оцінка фінансового стану акціонерних товариств// Фінанси України.- 2000.- №12.- с.95-102.
91. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия. – К.: Генеза, 1997. – 328 с.
92. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. – М.: Зеркало, 1998г.
93. Филимоненков А.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, 2002г. -277с.
94. Финансовое управление фирмой / Под. ред. В.И.Трехина. – М.: Экономика, 1998. - с. 325.
95. Финансовый менеджмент: Учебник/ Под ред. Н.Ф. Самсонова . – М.: Финансы, 2000. – 495 с.
96. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Поддерьогіна. – К.: КНЕУ, 2000р.
97. Фінансовий менеджмент/ Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1998г.
98. Хельферт Э. Техника финансового анализа. – М.: Аудит, 1996. – 663с.
99. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента. – Пер. с англ.- М.: «Дело», 1993. – 128с.
100. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001р.
101. Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике: разработка управленческих решений: Учеб.пособие. – М.: Финансы статистика, 2001. – 317 с.
102. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 1999г.
103. Шеремет А.Д., Сайфулина Р.С. Методика финансового анализа: Учеб.пособие для вузов. - М.: Инфра-М, 1996. – 176 с.
104. Шим Джей К., Сигел Джоел Г. Финансовый менеджмент. –М.: Филинз, 1996. – 400с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства на напрямки його удосконалення” на матеріалах ВАТ “Шосткінський молокозавод”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА ЛІКВІДНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
  • Управління ліквідністю підприємства
  • Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
  • Управління фінансовим станом, платоспроможністю та ліквідністю підприємства
  • Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства
  • Управління платоспроможністю і ліквідністю підприємства
  • Економічна сутність ліквідності і фінансової стійкості підприємства та їх роль в аналізі фінансового стану
  • Управління ліквідністю банку (2-3 розділ)
  • Управління ліквідністю та платоспроможністю банка
  • Аналіз стану кредиторської заборгованості на підприємстві
Cгенерировано за 0.285393 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів