Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація і ведення бухгалтерського обліку розрахунків за податками» (ID:47259)

| Размер: 191 кб. | Объем: 102 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ:
ВСТУП.........................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків за податками .....5
1.1. Економічна сутність та трактування поняття „податки”............5
1.2. Історичний аспект обліку розрахунків за податками....................7
1.3. Огляд літературних джерел та нормативної бази щодо обліку розрахунків за податками ....................................................................................10
1.4. Облік розрахунків за податками в Україні та інших країнах світу: порівняльний аспект ................................................................................26
Висновки до 1-го розділу ......................................................................30
РОЗДІЛ 2. Організація і ведення бухгалтерського обліку розрахунків за податками ....................................................................................31
2.1. Організаційно-економічна характеристика ПФП „Ладес”..........31
2.2.Організаційні аспекти бухгалтерського обліку на ПФП „Ладес”36
2.3. Фінансовий облік розрахунків за податками і платежами на ПФП „Ладес” .......................................................................................................42
2.4. Порядок складання та подання звітності на ПФП „Ладес” .....48
Висновки до 2-го розділу ......................................................................51
РОЗДІЛ 3. Організація аналізу розрахунків за податками і платежами на ПФП „Ладес".................................................................................52
3.1. Загальні аспекти організації економічного аналізу на ПФП „Ладес"....................................................................................................................54
3.2. Аналіз ефективності розрахунків за податками і платежами і оцінка фінансового стану ...................................................................................55
Висновки до 3-го розділу .......................................................................71
РОЗДІЛ 4. Охорона праці на ПФП „Ладес”........................................73
4.1. Загальні положення щодо охорони праці на ПФП „Ладес".......73
4.2. Особливості охорони праці на ПФП „Ладес” ..............................75
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ............................................................80
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .........................................85
ДОДАТКИ.................................................................................................88
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Батищев В. Оподатковування матеріальної допомоги// Бухгалтерія. - 2004. - № 15. - С. 38 - 48.
2. Бетіна Н. Податковий закон ухвалено, але у якому вигляді? // Дзеркало тижня. -2004. -№ 5.
3. Білоус Ю. Перевірка підприємств// Дебет-Кредит: Школа бухгалтера. - 2004. - № 7. - С. 26 - 27.
4. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. – Львів : Сполом, 1998. – 327 с.
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
6. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
7. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. - Житомир: ПП „Рута”, 2002. - 672 с.
8. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
9. Бухгалтерський податковий облік. Навчальний посібник/ За ред.д.е.н.проф.Ф.Ф.Бутинця, к.е.н.С.Л.Берези. – Житомир: ПП „Рута”, 2004. – 384 с.
10. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч.посіб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
11. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч.І: Навчальний посібник. – Житомир: ПП „Рута”, 2001. – 512 с.
12. Бондарева Е. Я. Робити добро почесно, але не завжди вигідно, або ПДВ по добродійності// Все про бухгалтерський облік. - 2004. - № 38. - С. 4 - 6.
13. Винокуров Д. Позики і податок на прибуток: можливості оптимізації// Податки і бухгалтерський облік. - 2004. - № 39. - С. 43 - 47.
14. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
15. Грабова Н.Н. Бухгалтерыский учет в торговле. Практ.пособие. – К.: «Учетинформ», 1996. – 382 с.
16. Дикань Л.В. , Т.С. Воїнова, Є.Б. Бережний Л.Т. Деякі аспекти оподаткування в Україні / Фінанси України. – 1999. - №4. – С.107.
17. Донець Т., Ерохин К. Ви одержали листа... із ДПІ// Дебет-Кредит. - 2004. - № 21. - С. 24 - 29.
18. Журавська И. Розрахунок ФСП: чи всі зміни враховані? // Бухгалтерія. - 2005. - № 3-4. - С. 29 - 33.
19. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
20. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV
21. Закон України „Про систему оподаткування” зі змінами і доповненнями від 25.06.91р. №125-ХІІ
22. Закон України „Про оподаткування доходів фізичних осіб” від 22.05. 2003 р. N 889-IV
23. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" № 320-ХІV від 17 грудня 1998 р.
24. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)
25. Закон України “ Про податок на додану вартість” від 3.04.97 р. зі змінами і доповненнями
26. Інструкція щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку/ Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №291
27. Іванов Ю. Непрямі методи: побоювання були не даремними //Бухгалтерія. – 2002. - №24, с.30-35
28. Коментарі до Закону 2505 і Закону про ПДВ// Баланс. - 2005. - № 15. - С. 81 - 95.
29. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч.посіб.- К.: Знання-Прес, 2005 . – 491 с.
30. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навч.посібник.- Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2003. – 524 с.
31. Лобза И. Облік і оподатковування безнадійних (сумнівних) заборгованостей за товари (роботи, послуги) // Усі про бухгалтерський облік. - 2004. - № 52. - С. 5 - 11.
32. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч.-посіб.: МАУП, 2003. – 304 с.
33. Михайлюк Б. Коли починати платити земельний податок?// Дебет-Кредит. - 2004. - № 19. - С. 15 - 17.
34. Михайлюк Б. Погашення податкового боргу: що, як, коли // Дебет Кредит. - 2003. - №30.- С.8 -9
35. Мурашко О. Податковий облік і його узгодженість з фінансовим обліком // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №2. - С.54-57
36. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтеріський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.
37. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – Київ: центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
38. Нидлз Б. и др. Прин¬ципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Ан¬дерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и стати¬стика, 1996 г. – 496 с.
39. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576
40. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа: Навч.посібник. Інформаційно-видавнича агенція „Вертекс”, 2001. – 352 с.
41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за N 860/4153.
42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248.
43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 353 від 28.12.2000.
44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
46. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
47. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.
48. Ревізія і контроль в промисловому виробництві. // Крисюк В. І. — 2002. — 130с.
49. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственнной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
50. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 379 с.
51. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
52. Соколовська А. Яким бути Податковому кодексу України? / Вісник НБУ. – 1999. - №12. – С.7-9
53. Стоян В.І. Удосконалення податкової системи України / Фінанси України. – 2001. - №7. - С. 115-118
54. Субботович Ю.Л. Податок на прибуток - регулятор підприємницької діяльності / Фінанси України. – 2001. - №12. - с.81-83
55. Твердомед Л., Савчук Т. Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку та основа реалізації системи оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №3, с.45-49
56. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.:А.С.К., 2001. – 784 с.
57. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.
58. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтеріський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
59. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч.посібник. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 440 с.
60. Щербак Н. Оренда в єдиноналожників: останні зміни// Бухгалтерія. - 2005. - № 19. - С. 34 - 36.
61. Урусова Г. Податкові накладні: помилки при їх оформленні та їх наслідки // Бухгалтерія. - 2002. - №41. - С.44-47
62. Юдін О., Ковалініна В. Податок на прибуток і патентування // Бухгалтерія. - 2001. - №15. - С.62
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Організація і ведення бухгалтерського обліку розрахунків за податками»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Організація і методика бухгалтерського обліку розрахунків за податками і платежами у ПП „ВАЛ”
  • Облік розрахунків з бюджетом за податками
  • Організація обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємства з бюджетом за податками
  • Облік і аудит розрахунків з бюджетом за податками підприємства в ринкових умовах (на прикладі підприємства
  • Облік розрахунків за податками і платежами
  • Облік розрахунків з бюджетом за податками
  • Організація обліку зобов’язань
  • Облік і аудит розрахунків з податками підприємства в ринкових умовах
  • Облік і аудит розрахунків з податками підприємства в ринкових умовах
  • Звіт з практики
Cгенерировано за 0.122772 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів