Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Розробка міроприємств по оновленню основних фондів на прикладі ТОВ "Інтербудтехсервіс"» (ID:46889)

| Размер: 4228 кб. | Объем: 123 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеПЛАН
ВСТУП 4
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ……………………………….... 8
1.1 Економічна сутність основних фондів підприємства, законодавча й нормативна база …………………………...... 8
1.2 Форми і методи відтворення основних фондів ………........ 17
1.3 Завдання і методи проведення аналізу основних коштів і їх оновлення……………..……………………………………. 27
2 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ "ІНТЕРБУДТЕХСЕРВІС"………………………………………....... 37
2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю "Інтербудтехсервіс"……………………….………………..... 37
2.2 Аналіз показників фінансової діяльності підприємства ...... 43
2.3 Аналіз стану використання та відновлення основних фондів на ТОВ "Інтербудтехсервіс"………………………… 50
3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ПО ОНОВЛЕННЮ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ………………………………… 65
3.1 Сутність та обґрунтування заходів по оновленню основних фондів на ТОВ "Інтербудтехсервіс"…………....... 65
3.2 Планування амортизаційної політики підприємства............. 72
3.3 Довгостроковий кредит та лізинг як джерело формування та оновлення основних засобів підприємства........................ 77
3.4 Удосконалення ведення обліку та нарахування амортизації основних фондів в комп’ютерному середовищі…………… 86


4 АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗАТРАТ НА ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ...... 95
4.1 Теоретична частина………………………………………….. 95
4.2 Постановка завдання та математична модель задачі розрахунку лізингових платежів……………………………. 98
4.3 Розробка алгоритму………………………………………….. 100
5 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………….. 103
5.1 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів бухгалтерії Товариства……………………………………………………. 103
5.2 Розрахунок штучного освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку……………………………. 110
5.3 Аналіз виникнення надзвичайних ситуацій………………... 114
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….. 117
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………. 121
ДОДАТКИ…………………………………………………………………. 124
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський кодекс України.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. зі змінами і доповненнями.
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом МФУ №291 від 30.11.1999р., із змінами і доповненнями.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87, із змінами і доповненнями.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р № 87, із змінами і доповненнями.
6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.
7. Наказ Мінфіну України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" від 30.09.2003 р. №561
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92.
9. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
10. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
11. Борщ Н., Шроженко О. Як нараховується амортизація в податковому та бухгалтерському обліку. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
12. Відтворення основних засобів аграрних підприємств (на прикладі Сумської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.В. Пасько; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2005. — 20 с.
13. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проек. Сер. «Оценочная деятельность»: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1998.
14. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
15. Горицька Н. Порядок використання чинних з 01.07.2000 р. методів нарахування амортизації згідно з П(С)БО 7 та порівняння його з існуючою міжнародною практикою.// Дебет-Кредит. -2000. -№25.
16. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405с.
17. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000.— 528 с.
18. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
19. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
20. Непомнящий Е.Г. Методические указания по выполнению курсового проекта на тему “Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта”. Таганрог: изд-во ТРТУ, 1998. 85с.
21. Обгрунтування амортизаційної політики підприємства в умовах її лібералізації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.А. Борисенко; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2004. — 19 с. — укp.
22. Примакова О., Піроженко О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік. — 4-те вид., перероб. і доп. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
23. Ринковий механізм відтворення виробничих фондів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Т.Л. Цибулько; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 2000. — 19 с.
24. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" - 2003 г., 480 стр.
25. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. М:"Бином" - 2003 г., - 97 с.
26. Сторожук О. Довгостроковий кредит як джерело формування та відтворення основних фондів підприємства // Вісник податкової служби. –2004. –№32.
27. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.
28. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
29. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
30. Федонін О. С, Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. —К.:КНЕУ, 2003. —316 с.
31. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
32. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460с.
33. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.В.Митрофанов, Г.О.Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2002, - 301 с.
34. Фінансовий менеджмент. / За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
35. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
36. Внукова Н., Ольховиков О. Мир лизинга. – X.: Основа, 1994. – 223 с.
37. Мотузко Ф.Я. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1989. – 336с.
38. Справочная книга для проектирования электрического освещения. / Под ред. Г.Б. Кнорринга. – Л.: Энергия, 1976.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Розробка міроприємств по оновленню основних фондів на прикладі ТОВ "Інтербудтехсервіс"»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Економічна сутність основних фондів та їх роль в діяльності підприємства
  • Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
  • Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
  • Ремонт основних фондів
  • Ремонт основних фондів
  • Ефективність відтворення та використання основних фондів підприємства
  • Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів + доклад + роздатковий матеріал
  • Використання основних фондів у поліграфічній промисловості
  • Контрольна робота з економіки підприємства
  • Удосконалення використання основних фондів
Cгенерировано за 0.138551 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів