Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік та аудит розрахунків з покупцями і замовниками (на прикладі ТОВ“БМУ-3”)» (ID:45148)

| Размер: 2840 кб. | Объем: 79 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 6
1.1. Визначення, класифікація та первісна оцінка дебіторської заборгованості 6
1.2. Облік резерву сумнівних боргів 14
1.3. Організація аудиту розрахунків з покупцями і замовниками 20
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ „БМУ – 3” 30
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 30
2.2. Організація первинного та аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками 36
2.3. Синтетичний облік розрахунків з покупцями і замовниками 44
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗ-РАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 53
3.1. Вдосконалення аудиту розрахунків з покупцями і замовни-ками 53
3.2. Автоматизація обліку розрахунків з покупцями і замовника-ми 61
ВИСНОВКИ 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 76
ДОДАТКИ 82
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996 – XIV // Все про бухгалтерський облік. – 2000.- № 311 (436). – с. 3 – 6. – (спецвипуск 44).
2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93. № 3125 – XII // Ві-домості Верховної Ради. – 1996. - № 9. – С. 5 – 15.
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і гос-подарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мін-фіна України від 30.11.1999 р. № 291 // Національні стандарти бухгалтерсь-кого обліку. – Навчальний посібник за редакцією Михайлова М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000. – 12 с.
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіна України від 30.11.1999 р. № 291 // національні стандарти в бухгалтерському обліку. – Навчальний посібник за редакцією Михайлова М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000. – 20 с.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Затверджено На-казом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237 // Національні стан-дарти в бухгалтерському обліку. – Навчальний посібник за редакцією Ми-хайлова М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000.– 133 с.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгова-ність”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237 // Національні стандарти в бухгалтерському обліку. – Навчальний посіб-ник за редакцією Михайлова М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000. – 139 с.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”. Затвер-джено наказом Мінфіна України від 31.01.2000 № 20 // Національні стандар-ти в бухгалтерському обліку. – Навчальний посібник за редакцією Михайло-ва М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000. – 141 с.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. Затверджено На-казом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 290 // Національні стан-дарти в бухгалтерському обліку. – Навчальний посібник за редакцією Ми-хайлова М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000. – 159 с.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 163 // Національні стандарти в бухгалтерському обліку. – Навчальний посібник за редакцією Михайлова М.Г. – Суми: Видавництво “Козацький вал”, 2000. – 169 с.
10. Наказ Мінфіна України “Про внесення змін та доповнень в деякі положення (стандарти) бухгалтерського обліку від 30.11.2000. № 304: Мінюст України 11.12.2000 № 905/5126 // Бухгалтерія. – 2000. - № 51. – С. 21-22.
11. Положення про підрядні контракти в будівництві, затверджене Науково – технічною радою Міністерства України у справах будівництва й архітекту-ри, протокол від 15.12.1993 р. № 9.
12. Наказ Державного комітету статистики України, Державного комітету Укра-їни по будівництву й архітектури від 21.06.2002 р. № 237/5.
13. Наказ Мінстату України, Держбуду від 27.01.97р. № 26/5 “Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку капітального будів-ництва”.
14. Цивільний кодекс від 01.02.63 р.
15. ДБН 2000 – Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д. 1.1 – 1 – 2000), затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174 зі змінами і доповнення-ми, внесеними наказом Державного комітету будівництва, архітектури і жи-тлової політики України від 07.05.2002 р. № 80.
16. Банина Ю. Долги и расчеты. Контроль дебиторской и кредиторской задол-женности в системе «БЭСТ – ПРО» // Бухгалтер и компьютер. – 2001. - № 7. – С. 40 – 45.
17. Батищев Н. Облік операцій за претензіями // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – № 74. – С. 5 – 8.
18. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища шк. – Знання, 1998. –
574 с.
19. Борисенко М. Повернення товару: відображення операцій в бухгалтерському обліку продавця та покупця // Головбух. – 2003. – № 38. – С.57 – 61.
20. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і ау-дит” вищих навчальних закладів. – 2-е вид. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 672 с.
21. Бутинец Ф.Ф., Соколов Я.В., Панков Д.А, Горецкая Л.Л. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учебное пособие для студентов высших учебных за-ведений специальности 7.050106 «Учет и аудит». – Житомир: ЧП «Рута», 2002. – 660 с.
22. Буфатіна І. Облік дебіторської заборгованості // Все про бухгалтерський об-лік. – 2000. - № 52. – С.41 – 45.
23. Буфатіна І. Облік зобов’язань // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 56. – С. 265 – 273.
24. Габрук Е. Отражение дебиторской и кредиторской задолженности с истек-шим сроком исковой давности // Бухгалтерский учет и аудит. – 2002. - № 6. – С. 47 – 53.
25. Гоголев А.К. Бухгалтерский учет на компьютере. Практическое пособие по организации учета с использованием компьютера. – М.: ИНФРА – М, 1997. – 208 с.
26. Грачова Р. Бартер основних засобів: як це робиться: як відобразити в бухгал-терському обліку надходження і вибуття основних засобів у порядку бартер-ного обміну // Дебет – Кредит. – 2001. - № 34. – С. 35.
27. Грачова Р. Найсумнівніша стаття номеру // Дебет – Кредит. – 2002. - № 3. – С. 17 – 21.
28. Губіна Г. Дебітори і кредитори – ті самі, а облік новий // Бухгалтерія. – 2001. - № 4. – С. 55 – 59.
29. Давидова Т. Обмін неподібними запасами // Дебет – Кредит. – 2002. –
№ 32 – 33. - С. 1 – 7.
30. Економіка торгового підприємства. Підручник для вузів. / Мазаракі А.А. та інші / Під ред. проф. Ушакової – К.: “Хрещатик”, 1999. – 665 с.
31. Жолобчук Т. Як визначити сумнівний борг // Дебет – Кредит. – 2002. – № 28. – С. 27 –29.
32. Зимний И. Резерв сомнительных долгов – кому нужно это горе? // Облік. Податки. Аудит в Україні. – 2001. - № 10. – С. 51 – 52.
33. Зубілевич С. Огляд публікацій у професійній пресі щодо реформи бухгал-терського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - № 7. – С. 40 – 45.
34. Зубрицька І. Резерв сумнівних боргів – як його показати у балансі // Дебет – Кредит. – 2002. - № 4 . – С.22.
35. Іванов В. Практичний посібник з обліку дебіторської заборгованості // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 18. – С. 4 – 11.
36. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: підручник для студентів ви-щих навчальних закладів спеціальності 7. 050106 “Облік і аудит”, / Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк І.В, Шайрайчук Т.В. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф.; 2-е вид., перероб і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.
37. Костюченко В., Шаповалова Г. Облік дебіторської заборгованості // Бухгал-терський облік і аудит. – 2000. - № 7. – С.2 – 9.
38. Костюченко В., Шаповалова Г. Облік дебіторської заборгованості // Бухгал-терський облік і аудит. – 2000. - № 8. – С.29 – 35.
39. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для сту-дентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: Піча Ю.В.; К.: “Караве-ла”;Львів:“НовийСвіт-2000”, 2002. – 504с.

40. Лучков О.І. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - № 1 (19). –
С. 23 – 26.
41. Матвієць С. Формування дебіторської заборгованості з урахуванням вимог П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” // Баланс Агро. – 2000. - № 5. – С. 45 – 52.
42. Матвиец С. Учет и расчетов с поставщиками и подрядчиками // Баланс Агро. – 2001. - № 1. – С. 53 – 57.
43. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84. – С. 3 – 79.
44. Нетыкша О. Операционный аудит: понятие, функции, практика осуществле-ния на предприятиях. // Бухгалтерский учет и аудит. – 2002. - № 5. – С. 53 – 57.
45. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с.
46. Петрик О. Аудит дебіторської заборгованості відповідно до національних нормативів аудиту та П(С)БО // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - № 7. - С. 10 – 19.
47. Петрик Е. Применение метода прямого подтверждения в процессе аудитор-ской проверки. – 2002. - № 2. – С. 33 – 39.
48. Ромашко О. Бухгалтерський облік у будівництві // Дебет – Кредит. – 2004. - № 11. – С. 1 – 3.
49. Ромашко О. Облік розрахунків із замовниками за виконані будівельно – мо-нтажні роботи // Дебет – Кредит. – 2001. - № 17. – С. 1 – 10.
50. Скобара В.В., Скобара А.В Возможности для аудитора и бухгалтера. – СПб.: “ЭЛБИ”, 1998. – 208 с.
51. Солнцев И.В. Сравнительный анализ финансовой отчетности: МСФО и рос-сийская практика // Международный бухгалтерський учт. – 2002.- № 9. – С. 17 – 23.
52. Соловьев О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. Учебное пособие. – М.: “Аналітика – Пресс”, 1998. – 288 с.
53. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльністі промислового підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.
54. Теренова В.А. Международная и российская практика создания и учета ре-зервов организаций // Международный бухгалтерський учет. – 2002. - № 11. – С. 14 – 18.
55. Хмара О. Дебиторская задолженность от А до Я // Вестник бухгалтера и ау-дитора Украины. – 2002. - № 1 – 2. – С. 20 – 23.
56. Чемеркина Н. Если вы менеджер по продажам. Аналітика для “1С” // Бухга-лтер и компьютер. – 2002. - № 2. – С. 29 – 32.
57. Шара Є.Ю. Оцінка стану обліку доходів підприємства та його стандартиза-ція // Фінанси України. – 2002. - № 5. – С. 51 – 55.
58. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИН-ФРА – М, 1995. – 176 с.
59. Шорт Д.Г., Велш Г.А. Основи фінансового обліку. Пер. З англ. – К.: Основи, 1997. – 943 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Облік та аудит розрахунків з покупцями і замовниками (на прикладі ТОВ“БМУ-3”)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Економічна сутність аудиту розрахунків з покупцями і замовниками та характеристика джерел його проведення
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ЗАМОВНИКАМИ, ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ЗАМОВНИКАМИ, ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ
  • Облік та методи нарахування зносу
  • Облік та методи нарахування зносу
Cгенерировано за 0.135126 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів