Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Роль операційного аналізу в обґрунтуванні комерційної політики підприємства» (ID:34848)

| Размер: 86 кб. | Объем: 53 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретично – методичні аспекти операційного аналізу підприємства 5
1.1. Економічна сутність операційного аналізу 5
1.2 Методика операційного аналізу 9
1.3 Інформаційно – правове забезпечення проведення операційного аналізу 13
2. Операційний аналіз прибутку ВО “Запоріжавтоскло” 17
2.1 Фінансово - економічна характеристика ВО “Запоріжавтоскло" 17
2.2 Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства ВО “ Запоріжавтоскло” 21
2.3 Операційний аналіз операційної діяльності
ВО “ЧернігіваВОодеталь” 27
3. Шляхи вдосконалення операційного аналізу діяльності
ВО “Запоріжавтоскло” 31
3.1 Вдосконалення механізму операційного аналізу діяльності ВО "Чернгівавтодеталь" 31
3.2 Обґрунтування комерційної політики підприємства за допомогою операційного аналізу 37
Висновки 45
Література: 47
Додатки 53
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛітература:


1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 20.03.1991р. № 872 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 312 – 318.
2. Закон України “Про власність” за станом на 01.04.1998р. Господарське законодавство України: Збірник нормативних актів МАУП. – К.: МАУП, -1998. – с. 283-290.
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р. № 1576 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 56 – 68.
4. Закон України “Про заставу” від 2.10.1992р. № 2654 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 441 - 449.
5. Закон України “Про лізинг” від 16.12.1997р. № 723/97 // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с.267 -271.
6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” ( Закон від 28.12.94р. № 334 / 94 – ВР, кодифікований 01.11.99р.) // Главбух. Нормативные акты. – 1999. - № 22.
7. Закон України “Про підприємництво” (Закон від 07.02.91р.)// Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навчальний посібник. – К.: Юрінком, 1999. – с. 252 – 265.
8. Закон України “Про підприємства в Україні” // Господарське законодавство України : Збірник нормативних актів. – К.: МАУП, 1998. – с. 42 – 69. Видання Івана Тиктора, 1995. – гл. 10. – с. 437 – 441.
9. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.1991. № 1201 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 345 - 352.
10. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 16.07.1999р. № 996 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 728 - 734.
11. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК – Пресс, 2000. – 758с.
12. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 318 с.
13. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И. П. Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 298 с.
14. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 2000. – 528 с.
15. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2-х т. т.2. – К.: Ника – Центр, 1999.
16. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: Ника – Центр, 1998. – 477с.
17. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємств: Навч. посібник. - Львів: Сполом, 1998. – 316с.
18. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп - Бизнес”, 1997. – 1120 с.
19. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.
20. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 1998. – 608 с.
21. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс - Клуб”, 2000. – 768 с.
22. Гренев Н.Н. Управление финансами. – М.: Финансы и статистика, - 2000. – 236с.
23. Губачева О. Отчет о собственном капитале // Бухгалтерский учет и аудит. – 2000. – №4. – с. 32-39.
24. Гуськов И.Б., Давыдов В.М. Практика антикризисного управления предприятием АПК: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Колос, 1999. – 199с.
25. Довбня с., Шембель Ю. Финансовый анализ на различных этапах жизненного цикла предприятия // Бизнес- информ. – 1998. - №17-18. – с. 87-91.
26. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
27. Економіка України. Реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників – К.: НДІ «Проблеми людини», 2000. – 725с.
28. Економічна реформа: Антологія в 3-х томах. – К.: ВІПОЛ, 1995.
29. Економічний аналіз. Навчальний посібник за ред. М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2001. – гл. 2. – с. 303 – 314.
30. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурачевський, М. І. Горбаток; За ред. Акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
31. Зайцев Н. Л. Экономика организации: Учебник. – М. : Экзамен, - 2000. – с. 330 – 358.
32. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебное пособие. – М.: Инфра – М, - 1998. – 245с.
33. Захарченко В., Продіус О. Экономическая устойчивость предприятия в переходной экономыке предприятий // Фондовый рынок. – 2001. - №15. – с. 10 - 12.
34. Зелль А. Бизнес – план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов / Пер. с нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик. – М.: Ось – 89, 2001. – 283с.
35. Иваниенко В. Комплексная оценка финансовой устойчивости предприятия // Бизнес – информ. – 2000. - №1. – с.86 – 90.
36. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1999. – гл. 10. – с. 125 - - 148.
37. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000. – с. 83 – 95.
38. Іщук С. Фінансово-кредитні потреби підприємств України // Регіональна економіка. – 2001. - №19. – с.18-21.
39. Как обеспечить рост капитала : воспроизводственные основы экономики фирмы : Учебное пособие / Под ред. А.Г. Грязновой, С.А. Ленской – М.: Финансовая академия, 1996. – гл. 1.3. – с. 25 – 34.
40. Качмарик Я., Хуткий Р, Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України, - 1999, - № 10, - с. 138-144.
41. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.
42. Коробов М. Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний посібник. – К.: Знание, 2000. – гл. 12. – с. 353 – 377.
43. Крайник О.П., Клепикова З.В. Финансовый менеджмент. – Львов: “Интелект+”, - 1999. – 314с.
44. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятий: учебное пособие для вузов. – С.-Пб.: Бизнес-пресса, 1999. – с.29 –56.
45. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка – Центр, 2002. – 216 с.
46. Курс экономической теории: Учебное пособие для вузов / Под ред. Чепурчина М.Н., Киселевой Е.А. – Киров: “АСА”, 1999. – 408с.
47. Любушин Н.П. и др. Анализ финансово – экономической деятельности предприятия : Учеб. пособие для вузов – М.: ЮНИТИ, 1999. – 471с..
48. Налоги и бухгалтерский учет: Блиц – библиотека. Собственный капитал предприятия: формирование и использование по П(С)БУ. – Х.: Фактор, 2000. – 40 с.
49. Национальные стандарты бухгалтерского учета: нормативная база. – Х.: Фактор, 2000. – 156 с.
50. Олійник О., Писаренко Б. Управління використанням основних фондів підприємства – Вісник Житомирського інженерно – технологічного інституту. Вип. 8. : Економічні та гуманітарні науки – Житомир : ЖІТІ, 1998. – с. 207 – 209.
51. Основи підприємницької діяльності суб’єктів господарювання: Навчальний посібник – Житомир.: ЖІТІ, 2000. – гл. 17. – с. 164 – 171.
52. Основи ринкової економіки: Курс лекцій для студентів університетів, вузів та коледжів / За ред. О. Лищишина. Изд. 2-е – Львов :
53. Основы экономической теории: Учебное пособие / Под ред. Мочерного С.В. – К.: Знание, 2000. – 264с.
54. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебное пособие / Под ред. Абдулаева Н.А., Колайко Н.А. – М.: ЭКМОС, 2000. – 352с.
55. Пашкус Ю.В., Мисько О.Н. Введение в бизнес: практическое пособие для предпринимателей. – М.: Зерцало, 1998. – 304с.
56. Петленко Ю.В, Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств // Фінанси України. – 2000. - №6. – с.91-95.
57. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підручник / За ред. В. М. Гайворонського – Харків: Право, 2000. – 467с.
58. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия АПК : Учебное пособие. – М.: Экоперспектива, 1998. – 494с. – гл. 11. – с. 272 – 344.
59. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Н. Ф. Самсонова – М.: Финансы, 1999. – с. 445 – 475.
60. Финансы: Учебное пособие / Под ред. А. К. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 318 с.
61. Фінанаси підприємств : Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. – Вид. 3-тє, переробл. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – гл. 11. – с. 341 – 428.
62. Чуй І. Р. Фінансовий стан підприємства і механізм його стабілізації // Фінанси України, – 1999, - №11, – с. 31-35.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Роль операційного аналізу в обґрунтуванні комерційної політики підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Роль операційного аналізу в обґрунтуванні комерційної політики підприємства
  • Роль операційного аналізу в обґрунтуванні комерційної політики підприємства
  • Комерційна діяльність приватного торговельного підприємства та її ефективність
  • Резерви збільшення операційного прибутку
  • Резерви збільшення операційного прибутку
  • Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення
  • Управління комерційною діяльностю підприємства (установи) в галузі охорони здоров’я
  • Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
  • Операційний аналіз в управлінні прибутком підприємства
  • Операційний аналіз в управлінні прибутком підприємства
Cгенерировано за 0.137978 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів