Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Питання до ДЕК «Облік і аудит» Спеціалізація «Облік і аудит» » (ID:34227)

| Размер: 429 кб. | Объем: 83 стр. | Стоимость: 160 грн. | Добавлена: 27.04.2010 | Код продавца: 2 |
Содержание1.Фінансовий облік як галузь економічної науки.
2.Точка беззбитковості в умовах виробництва декількох видів продукції.
3.Відмінності фінансового та управлінського обліку.
4.Моделі управлінськог о обліку.
5.Класифікація витрат.
б.Принципи поділу витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, та ті, що відносяться до витрат періоду.
7.Прямі та непрямі витрати у виробництві.
8.Елементи витрат.
9.Сутність управлінського обліку та його призначення.
10.Алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції..
11 .Відмінності між поняттям „елемент витрат" і „стаття калькуляції"".
12. Елементи, з яких складається система управління собівартістю.
13.Фактори, що впливають на побудову обліку витрат виробництва.
14.Принципи організації управлінського обліку.
15.Взаємозв'язок інформації оперативного та фінансового обліку виробництва.
16.Принципи ведення обліку витрат за статтями калькуляції.
17.Оцінка відходів виробництва.
18.Оцінка втрат від браку на виробництві.
19.Суть системи калькулювання «директ-костінг».
20.Суть системи калькулювання «стандарт-костінг».
21. Калькулювання за методом однорідних секцій.
22. Побудова обліку за функціями управління.
23.Побудова обліку за багатоступеневим варіантом.
24.Алгоритм визначення оптимальної вартості поставок.
25.Розробка операційних бюджетів.
26.Відмінності внутрішньої та зовнішньої звітності підприємства.
27.Розробка фінансових бюджетів.
28.Зведений бюджет підприємства.
29.Центри витрат і центри відповідальності на підприємстві.
30.Маржинальний дохід, поняття, способи визначення.
31. Організація та процедури аудиту власного капіталу.
32.Синтетичний та аналітичний облік касових операцій і грошових документів.
33.Облік поточних фінансових інвестицій.
34.Облік розрахунків: з.а виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, по відшкодуванню матеріального збитку.
З5.Визначення та класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
З6.Облік зносу основних засобів.
37. Облік зносу інших необоротних матеріальних активів.
З8.Суть та методика виконання вертикального аналізу звітності.
39. Аналіз коефіцієнтів.
40.Синтетичний та аналітичний облік запасів.
41. Облік витрат на виробництво.
42.Формування та облік собівартості реалізованої продукції.
43.Облік та розподіл загальновиробничих витрат.
44.Облік витрат майбутніх періодів.
45. Облік амортизації необоротних активів та інших операційних витрат.
46. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції.
47. Відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку.
48.Облік довгострокових фінансових та капітальних інвестицій.
49. Облік резерву сумнівних боргів.
50.Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
51.Етапи розвитку управлінського обліку.
52.0рганізація аудиторської перевірки фінансової звітності.
53.Бухгалтерський баланс. Порядок оцінки статей балансу в зарубіжних країнах.
54.3віт про прибутки і збитки, його зміст і форма.
55.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів.
56.Організація і методика аудиту кредитних операцій.
57.Суть та методика виконання горизонтального аналізу звітності.
58.Синтетичний та аналітичний облік руху нематеріальних активів.
59.Визначення запасів та їх класифікація: сировина, матеріали, товари, паливо, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо.
60.Методика обліку операцій по касі в зарубіжних країнах.
61.Суть, призначення і облік створення та використання фонду дрібних сум на підприємстві.
62.Суть та методи системи періодичного обліку запасів.
63.Суть та методи системи постійного обліку запасів.
64. Організація і методика аудиту оподаткування доходів персоналу.
65.Вплив методів оцінки запасів на фінансові результати діяльності підприємства.
бб.Поняття довгострокових активів в обліку зарубіжних країн.
67.Методи нарахування амортизації основних засобів.
68.Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація в обліку зарубіжних країн.
69.Поняття спільного підприємства та спільного контролю.
70.Критерії наявності суттєвого впливу інвестора.
71.Облік довгострокових інвестицій у зарубіжних країнах.
72.Методика обліку облігацій з дисконтом.
73.Методика обліку облігацій з премією.
74.Облік довгострокових зобов'язань за лізингом у зарубіжних країнах.
75.Сутність та класифікація короткострокових зобов'язань.
76.Методика обліку заборгованості за рахунками постачальників у зарубіжних країнах.
77.Аудиторська діяльність та її реєстрація.
78.Облік простих та привілейованих акцій.
79.Нарахування та облік дивідендів.
80.Способи підготовки звітів про рух грошових коштів: прямий та непрямий методи.
81. Сутність міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
82.Склад фінансової звітності в зарубіжних країнах.
83.Організація аудиту необоротних активів та його процедури.
84.Організація і методика аудиту фінансових інвестицій.
85.Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів.
86.3віт про зміни у власному капіталі: зміст та методика складання.
87.Організація і методика аудиту основних засобів.
88.Організація та процедури аудиту грошових коштів.
89.Організація та процедури аудиту дебіторської заборгованості.
90.Організація і методика аудиту касових операцій.
91 .Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках.
92.Організація і методика аудиту валютних операцій.
93.Організація і методика аудиту праці та її оплати.
94.Методи оцінки товарно-матеріальних запасів та їх характеристики.
95. Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності.
96.Організація й процедури аудиту довгострокових і поточних зобов'язань.
97.0рганізація і методика аудиту звіту про фінансові результати.
98.0рганізація і методика аудиту податкової звітності.
99.0рганізація і методика аудиту нарахування та сплати податку на додану вартість.
100.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів.
101.Організація та процедури аудиту запасів.
102.Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках.
103.Організація і методика аудиту зовнішньоекономічної діяльності.
104.Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності.
105. Документальне оформлення аудиту.
116.Етапи проведення аудиту.
107 .Облік формування капіталу підприємства.
108.Нормативне забезпечення аудиторської діяльності.
109.3віт про фінансові результати та методика його складання.
110.Функції Аудиторської палати в Україні.
111. Формування власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм.
112.Нерозподілений прибуток, непокритий збиток та їх відображення у складі власного капіталу.
113.Облік забезпечення виплат відпусток.
114.Облік цільового фінансування та цільових надходжень.
115.Форми, системи та види оплати праці.
116.Державне регулювання праці та її оплати.
117.Методика нарахування заробітної плати в різних системах оплати праці.
118.Утримання із заробітної плати та їх облік.
119.Соціальне страхування персоналу та його облік.
120.Облік допомоги з тимчасової непрацездатності та інших соціальних виплат.
121 .Оцінка доходу та його визнання в обліку.
122.Визначення фінансових результатів діяльності та відображення їх в обліку.
123.Облік реалізації готової продукції , товарів, робіт, послуг.
124.Облік доходів від іншої операційної діяльності.
125.Облік фінансових доходів.
126.Облік довгострокових позик.
127.Облік довгострокових векселів виданих.
128.Облік відстрочених податкових зобов'язань.
129.Облік короткострокових позик.
130.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
131 .Облік розрахунків щодо податків і платежів.
132.Відмінності податкового та бухгалтерського обліку формування доходів.
133. Доходи звітного та майбутніх періодів.
134.Інформація про власний капітал у фінансовій звітності.
135.Ліквідація товариства. Методика складання ліквідаційного балансу.
І36.Примітки до фінансових звітів.
137.Фінансова звітність, її мета, склад.
138.Баланс підприємства та методика його складання.
139.Виправлення помилок та зміни у фінансовій звітності.
140.Організація і методика аудиту дотримання статутних вимог підприємства.
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Питання до ДЕК «Облік і аудит» Спеціалізація «Облік і аудит» »
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Облік і аудит запасів
 • Облік і аудит запасів
 • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту
 • Облік і аудит виробничих запасів
 • Визначення поняття оборотних активів
 • Звіт з практики бухгалтера
 • Загальні принципи організації безготівкових розрахунків.
 • Аудит активів та зобов’язань підприємства
 • Аудит активів
 • Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобов’язань
 • Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобов’язань
Cгенерировано за 0.117508 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів