Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Питання до іспиту з психології» (ID:34068)

| Размер: 265 кб. | Объем: 105 стр. | Стоимость: 300 грн. | Добавлена: 28.04.2010 | Код продавца: 2 |
СодержаниеСИСТЕМНА СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 6
1. Теоретико-методологічні засади системної соціальної психології; основні ідеї системного підходу. 6
2. Особистість в статиці. Інваріантні й не інваріантні параметри особистості. 7
3. Соціальний суб'єкт як фактор антропічного процесу щодо відтворення і творення матеріальних й ідеальних цінностей середовища. 8
4. Процес соціалізації особистості. Підготовчі і активні періоди включення особистості в технології різних соціальних інституцій. 8
5. Контактна (мала) група в статиці й динаміці; закономірності спілкування і взаємодії. 9
6. Лідерство і керівництво в контактній групі. 10
7. Соціально-психологічний клімат в контактній групі. 10
8. Причини виникнення і способи розв'язання суперечностей. Компроміс. Конфлікт. 11
9. Когнітивний дисонанс, як механізм реалізації соціогенних потреб і засвоєння соціальних настанов. 12
10. Особистість в динаміці. Життєвий шлях особистості. 12
ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ 14
1. Рекламна діяльність в економіці, психології та культурі. 14
2. Соціальна орієнтованість людини як психологічний фактор рекламної діяльності. 14
3. Психологічні впливи в рекламі та проблема вибору. 15
4. Концепція реклами як форми психологічних впливів. 16
5. Проблема моделювання психологічної структури рекламних впливів. 17
6. Рекламні комунікації як об'єкт психологічного дослідження в маркетингу. 18
7. Маркетинг як основна концепція виробництва й реалізації товарів і послуг у сучасних ринкових умовах. 20
8. Психологія пропаганди і реклами в засобах масової інформації без зворотнього зв'язку. 21
9. Реклама як елемент культури. Міф у рекламі як соціально- психологічний феномен. 22
10. Проблема ставлення суспільства до реклами. 23
ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ 25
1. Характеристика психологічного впливу як спрямованої дії. 25
2. Феномени й характеристики психологічного впливу. 25
3. Вплив за допомогою стимулювання сенсорної системи об'єкта. 26
4. Застосування невербальної та вербальної знакових систем як засобів впливу. 28
5. Регулювання реалізації потреб як засіб впливу. 29
6. Залучення до спільної діяльності як засіб впливу. 29
7. Види психологічного впливу та техніки протистояння їм. 30
8. Комунікативний аспект впливу в процесі ділового спілкування. 31
9. Інтерактивний аспект впливу в процесі спілкування. 32
10. Перцептивний аспект впливу в процесі ділового спілкування. 33
ПСИХОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ 34
1. Феномени і види культури. Культура і цивілізація. 34
2. Психологічні механізми вірувань. Церква і мистецтво. 35
3. Освіта як феномен культури. 35
4. Мистецтво як художнє освоєння світу. Психологічні функції мистецтва. 36
5. Творчість як феномен культури. Індивідуальність митця. 37
6. Психологія культури в концепції теорії особистості. 38
7. Вплив культури на формування ціннісних орієнтацій людини. 39
8. Філософсько-етична система і психологія культури. 39
9. Політична культура. Законодавча і юридична культура суспільства. 40
10. Субкультура молоді. 41
ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 43
1. Природниче походження людини. Концептуальна структура класичного дарвінізму. 43
2. Психологічні особливості адаптації до інокультурного середовища. "Культурний асимілятор". 44
3. Проблема індивідуалізації як змісту процесу антропогенезу. Індивідуальність та егоцентризм: етичний зміст проблеми. 45
4. Інтерпретація діалектики необхідності та свободи в філософсько-антропологічних концепціях XX століття (П.А. Бсрдяєв, Н. Фромм, М.Хайдеггер, А. Камю, М.К. Мамардашвілі, Б.А. Грушин). 47
5. Онтопсихологічна антропологія. Поняття свободи та сенсу життя як характеристичні риси людської свідомості та діяльності. 48
6. Сенс життя людини та цінності як його орієнтири. Класифікація цінностей як шлях пошуку сенсу життя. 49
7. Ціннісні виміри людського життя. Ціннісно-нормативна система особистості. 50
8. Ідея багатомірпості буття та її значення для розуміння структури внутрішнього духовного світу. 51
9. Об'єктивація продуктів духовного життя людини. Структура процесу об'єктивації, його основні етапи. Об'єктивні та суб'єктивні протидіючі тенденції його протікання 53
10. Духовність як психологічний феномен: структура і чинники розвитку. 54
КЛІНІЧНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ 56
1. Теорія інстинктів у психоаналізі і психоаналітична інтерпритація (3.Фрейд). 56
2. Теорія травматичного генезу неврозів у психоаналізі. 57
3. Психоаналітичне тлумачення конфліктного походження неврозів. 57
4. Теорія об’єктних відносин в психоаналізі (М.Малер. М.Кляйн, Д. Віннікот). 58
5. Его-психологія і концепція захисних механізмів (А.Фрейд, Х.Хартман). 59
6. Психологія самості як теоретична основа психоаналітичної психотерапії (Х.Кохут). 60
7. Психоаналіз, психодинамічна психотерапія, психоаналітична психотерапія: співвідношення понять та характеристика кожного з них. 60
8. Психоаналітична діагностика: добір пацієнтів для психоаналітичної психотерапії. 61
9. Психоаналітична ситуація і робочий альянс. 62
10. Основне правило психоаналізу. 62
11. Правило абстиненції в психоаналізі. 63
12. Опір і захисні механізми в психоалітичному процесі. 63
13. Перенесення і контрперенесення в психоаналітичній психотерапії. 64
14. Особливості перебігу неврозу перенесення в аналітичному процесі. 64
15. Завершення психоаналітичної терапії та підтримуюча психотерапія. 65
16. Психоаналітична терапія в дитячому та юнацькому віці. 65
17. Психоаналітична психотерапія некласичних неврозів, нарцистичних розладів, депресій. 66
18. Психоаналітична психотерапія при психотичних розладах. 67
19. Психоаналітична корекція подружніх дизгармоній. 68
20. Групова психоаналітична терапія. 68
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 69
1. Проблема депривації в спеціальній психології. Погляди 69
Л.С. Виготського на відхилення в розвитку дитини. 69
2. Причини відхилення в розвитку та їх характеристика. Співвідношення біологічного і соціального в дизонтогенезі. 69
3. Порушення в психічному розвитку і компенсаторні механізми. 70
4. Проблема руйнування психіки в спеціальній психології. 71
5. Структура порушеного розвитку і його властивості. Принципи і види класифікацій порушень в психічному розвитку. 71
6. Співвідношення діагностики і корекції в роботі спеціального психолога. 72
7. Механізми формування системних відхилень в психічному розвитку. 73
8. Компенсація, корекція, реабілітація, абілітація як категорії спеціальної психології. 73
9. Ендо - та екзогенні фактори виникнення відхилень у розвитку. 74
10. Механізми формування вторинних відхилень. 75
11. Модально-специфічні і модально-неспецифічні порушення. 75
12. Стисла характеристика окремих форм дизонтогенезу. 76
13. Характеристика загального психічного недорозвитку. 77
14. Структурно-рівнева організація компенсаторних процесів. 77
ПРАКТИКУМ З ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 79
1. Особливості психологічного консультування та відмінності від інших видів практичної психології. Умови результативності психологічного консультування. 79
2. Інтерв'ю, як основний метод психологічного консультування. Загальна характеристика п’ятикрокової моделі інтерв'ю. 80
3. Позиція психолога в консультуванні: конгруентність, позитивна оцінка, емпатійне сприймання клієнта. 80
4. Інтерпретація - як метод впливу в психологічному консультуванні. 81
5. Формулювання запитань, види запитань в психологічному інтерв'ю. 82
6. Рефлексивне та не рефлексивне слухання в психологічному інтерв'ю. 83
7. Оцінка ефективності психологічного консультування. Можливі помилки в інтерв'ю та шляхи їх профілактики. 84
8. Практика спілкування з клієнтом по закінченню консультації. 85
9. Запит клієнта, характеристика основних видів запитів клієнта на психологічне консультування. 85
10. Трансфер та опір в психологічному консультуванні. 86
11. Особливості проведення психологічної бесіди зі старшокласниками. 88
12. Психологічне консультування по проблемам міжособистісної взаємодії підлітків з батьками. 89
13. Психологічне консультування батьків дітей 3-х років. 90
14. Психологічне консультування батьків дітей 7-ми років. 91
15. Психологічне консультування особистості з проблем кризових періодів розвитку. 92
16. Психологічне консультування юнаків та дівчат. 93
17. Поняття консультативної взаємодії в психологічному консультуванні. 94
18. Особливості проведення консультативної бесіди з підлітками. 95
19. Індивідуальне консультування в ситуації життєвої кризи особистості. 95
20. Індивідуальне консультування з проблем соматичного здоров'я особистості. 96
ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 98
1. Психологія менеджменту як галузь знань, сфера практичної діяльності та навчальна дисципліна. 98
2. Специфіка управління в різних соціальних сферах (бізнес, виробництво, освіта, культура, наука тощо). 98
3. Основні принципи та форми взаємодії керівників організацій та практичних психологів при розв'язанні управлінських проблем. 98
4. Зміст та структура психологічної готовності керівників до управління. 99
5. Психологічний аналіз рольової поведінки працівників організацій. 100
6. Зміст та структура психологічного клімату в колективах організацій. 101
7. Феномени колективної взаємодії. Група як об'єкт управління і основа організації. 102
8. Психологічний аналіз комунікативних бар'єрів в організаціях. 103
9. Типи та причини виникнення конфліктів в організаціях. 104
10. Психологічні особливості формування управлінських стилів. 105
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Питання до іспиту з психології»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Контрольна робота з історії психології
 • історія Психології
 • Розвиток психології як науки про свідомість до формування експериментальної психології
 • СИСТЕМА ЯВИЩ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
 • Інженерна психологія як наука
 • Інженерна психологія як наука
 • Соціальна психологія в системі наук.
 • Контрольна робота з диференціальної психології
 • Контрольна робота психологія управління
 • Методологічні аспекти психології
 • Історичні та наукові передумови виникнення диференціальної психології
Cгенерировано за 0.136562 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів