Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Механізм розгляду індивідуальних трудових спорів» (ID:33506)

| Размер: 31 кб. | Объем: 32 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. ПОНЯТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ 5
1.1. Правова природа і зміст індивідуальних трудових спорів 5
1.2. Класифікація індивідуальних трудових спорів та їх причини 8
Розділ 2. МЕХАНІЗМ РОЗВЯЗАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ 14
2.1. Юридичні основи розв’язання трудових спорів 14
2.2. Дія правового механізму при вирішенні індивідуальних трудових спорів 22
Висновки 31
Список використаної літератури 33Вступ
Актуальність дослідження. Пріоритетні задачі державної політики – побудова правової, демократичної, держави, що передбачає широкомасштабне реформування національної правової системи, у тому числі, трудового права. Демократія і законність тісно взаємопов’язані. Основний Закон держави передбачає широкий спектр прав трудящих, реалізація яких повинна бути забезпечена сучасними правовими засобами.
Проблеми правового регулювання взаємин між роботодавцями й особами найманої праці значно актуалізуються. Розвиток економіки, зростання національного багатства й підвищення добробуту суспільства можливі лише за умов високої продуктивності праці й соціальної злагоди. А для цього необхідне не тільки закріплення певних прав за суб’єктами трудових відносин, але й створення правових механізмів, що забезпечуватимуть ефективний захист цих прав і реалізацію законних інтересів працівників і роботодавців.
Вищезазначене зумовило надзвичайну актуальність обраної теми курсової роботи – «Механізми розгляду індивідуальних трудових спорів» в якій буде досліджено проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів в Україні на сучасному етапі. Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування пропозицій з підвищення ефективності чинного трудового законодавства й практики його застосування в області вирішення індивідуальних трудових спорів.
Об’єктом дослідження є правовідносини у сфері індивідуальних трудових спорів.
Предметом дослідження є теоретичні і практичні проблеми механізму правового регулювання індивідуальних трудових спорів за умов формування ринкових відносин в Україні.
Для досягнення поставленої мети основна увага була приділена вирішенню наступних задач:
– дослідження поняття, характерних ознак правової категорії «індивідуальний трудовий спір» та підстави його відмежування від поняття «індивідуального трудового конфлікту»;
– дослідження правової природи, порядку виникнення й динаміки розвитку індивідуальних трудових спорів і конфліктів, розробка їх дефініцій та класифікація;
– аналіз судового порядку вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів, виділення специфічних особливостей порядку розгляду трудових справ і визначення шляхів його вдосконалення.
У процесі дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ: діалектичний метод, історичний, формально-логічний, нормативно-порівняльний, методи аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення, формально-юридичний та інші.
Курсова робота структурно складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.
Висновки
Наявність за умов ринкових відносин індивідуальних трудових розбіжностей об’єктивно зумовлена розбіжністю інтересів працівника й роботодавця у процесі застосування найманої праці. Індивідуальні трудові спори й індивідуальні трудові конфлікти мають принципово різну правову природу, хоча формально, за суттю, вони обидва означають зіткнення в процесі трудових відносин інтересів різних суб’єктів праці. Правовий інститут, що поєднує норми з регулювання індивідуальних трудових розбіжностей, надалі доцільно називати – інститут індивідуальних трудових спорів і конфліктів. Цей інститут повинен чітко закріпити понятійні категорії й містити дефініції індивідуальних трудових спорів і індивідуальних трудових конфліктів.
Предметом індивідуального трудового спору є поновлення порушеного права конкретного індивіда. Виникненню індивідуального трудового спору завжди передує трудове правопорушення і різна оцінка його сторонами. Стадія безпосередніх переговорів між працівником і роботодавцем не є обов’язковою. Предметом індивідуального трудового конфлікту є визнання нового права, захист інтересу працівника. Першопричиною виникнення індивідуального трудового конфлікту є усвідомлення працівником свого інтересу і звернення до роботодавця з пропозицією про встановлення або зміну певних умов праці і не досягнення сторонами згоди з цього питання.
Наявність на виробництві юрисдикційного органу – комісії з розгляду трудових спорів (КТС) – повинно бути передбачено в обов’язковому порядку на всіх підприємствах (крім малих, де чисельність працюючих не перевищує 15 осіб); відповідальність за створення такого юрисдикційного органу слід покласти на роботодавця. Виконання рішень КТС повинне бути гарантовано законодавством. За сучасних умов до переліку спорів, що відносяться винятково до судової підвідомчості, повинні можуть входити: а) спори, що виникають на малих підприємствах, якщо внаслідок малочисельності працівників або осіб, що представляють роботодавця, КТС не створюється; б) усі спори про поновлення на роботі незаконно звільнених або переведених працівників, зміну дати або формулювання причини звільнення, оплату за час змушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи; в) спори з питань залучення працівника до повної матеріальної відповідальності; г) усі спори про необґрунтовану відмову в укладанні трудового договору.
Сучасне трудове законодавство України забезпечує можливість для кожного працівника звернутися з позовом в відповідну інстанцію для розв’язання проблеми, що пов’язана з порушенням його трудових прав. Для полегшення такого звернення на всіх великих підприємствах створюються КТС. У разі їх відсутності або у разі винесення ними рішення, що незадовільняє працівника, він може звертатися до суду – районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди. Терміни розгляду позовів визначені законом та суворо контролюються вищестоящими юридичними органами.

Литература
Список використаної літератури
1. Конституція України (Нова редакція). Закон України від 08.12.2004 N 2222-IV (2222-15) / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – №2.
2. Цивільний кодекс України: Офіційний текст / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.
3. Цивільний процесуальний кодекс України: – К.: Юстиніан, 2004. –192 с.
4. Кодекс законів про працю України / В. Кузнєцов (уклад.). – Х. : Фактор, 2007. – 256с.
5. Арістова І.В., Безусий В.В., Бондар С.О., Бурбика М.М., Венедіктов В.С., Веприцький Р.С. Кодекс законів про працю України: із змінами та доп. станом на 15 серпня 2008 р.: Науково-практ. коментар / О.О. Погрібний (ред.) – К. : "Правова єдність", всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 455c.
6. Баклан О. Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці: окремі питання // Право України. – 2000. – № 10. – С. 5-7.
7. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. – К.: Знання, КОО, 2003. – 382 с.
8. Великий енциклопедичний юридичний словник / Ю.С. Шемшученко (ред.). – К. : Юридична думка, 2007. – 992с.
9. До питання вдосконалення класифікації трудових спорів / В. Кабанець // Право України. – 2006. – N 6. – С. 106-109.
10. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 9-10.
11. Жернаков В.В. Сфера дії трудового права: історичні та методологічні аспекти. Правова держава. – К.: Ін Юре, 1998. – Вип. 9.
12. Занфірова Т.А. Правова характеристика принципів з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі // Економіка та держава. – 2007. – № 3. – С.77-79.
13. Зауваження до проекту нового Трудового кодексу України / Ю. Леонова // Право України. – 2004. – N 2. – С. 101-103.
14. Зміна умов трудового договору: порівняльний аналіз законодавства України та Російської Федерації / О. Данилюк // Право України. – 2004. – N9. – С. 120-123.
15. Кабанець В. До питання вдосконалення класифікації трудових спорів // Право України. – 2006. – № 6. – С.106-109.
16. Конституційне судочинство в Україні: Рішення і Висновки Конституційного Суду України / Конституційний Суд України / М.Ф. Селівон (голов.ред.). – К. : Інформаційно-аналітичний центр правової та ділової інформації "Праксіс", 2005. – 480с.
17. Лазор В. Юридична природа трудового договору в ринкових відносинах // Право України. – 2000. – № 1.
18. Працівники як суб'єкти трудових правовідносин при вирішенні колективного трудового спору / С. Запара // Право України. – 2004. –N 5. – С. 87-89.
19. Про необхідність створення Трудового процесуального кодексу України / О. Заржицький // Право України. – 2006. – N 9. – С. 90-92.
20. Регулювання строків позовної давності при вирішенні індивідуальних трудових спорів / В. Лазор // Право України. – 2003. – N 8. – С. 78-80.
21. Становлення трудового процесуального права як самостійної галузі українського права / Р. Скіпенко // Право України. – 2007. – N 7. – С. 41-44.
22. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів: шляхи вдосконалення / В. Лазор // Право України. – 2003. – N 7. – С. 53-55.
23. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика: Законодавство наводиться станом на 15 січня 2000 року / В.А. Скоробагатько (упоряд.). – К. : Істина, 2000. – 432с.
24. Юридичний словник-довідник / Ю. Шемшученко (ред.). – К. : Femina, 1996. – 696с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Особливості розгляду окремих категорій трудових спорів за законодавством України
 • Особливості розгляду окремих категорій трудових спорів за законодавством України
 • Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
 • ТРУДОВІ СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ
 • Права профспілок у сфері трудових відносин.Трудові спори і порядок їх вирішення
 • Трудові спори: поняття, причина та класифікація. Курсова робота з дисципліни «Трудове право»
 • Поняття і предмет колективних трудових спорів
 • Трудові спори
 • ТРУДОВІ СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ
 • Трудове право України Варіант № 30
 • Поняття трудових спорів та їх класифікація
Cгенерировано за 0.891488 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів