Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Моделі самозбереження та цінності здоров’я сучасної української молоді» (ID:33464)

| Размер: 185 кб. | Объем: 95 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 4
РОЗДІЛ І
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я 11
1.1. Здоров'я і здоровий образ життя: поняття, складові, проблеми виміру. 11
1.2. Соціологічний портрет сучасної української молоді та її здоров’я. 27
Висновки до 1-го розділу 33
РОЗДІЛ ІІ
МОДЕЛІ САМОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 34
2.1. Види та типи моделей самозберігаючої поведінки в дослідженнях сучасних соціологів. 34
2.2. Фактори, що впливають на самозберігаючу поведінку. 42
Висновки до 2-го розділу. 50
РОЗДІЛ ІІІ
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЦІННОСТЕЙ ЗДОРОВ'Я СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 52
3.1. Теоретичні основи дослідження 52
3.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження. 60
Висновки до 3-го розділу 65
Загальні висновки 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 73
ДОДАТКИ 76


Р Е Ф Е Р А Т
В даній роботі на прикладі молодіжного середовища розглянуті такі аспекти в області охорони здоров’я як здійснення самозберігаючої поведінки окремими індивідами. Дослідження було спрямовано на апробацію чотирьохвидової моделі поведінки молодих людей в сфері здоров’я, відповідно до якої реалізується захист та підтримання функціонального стану організму, психічне, душевне та фізичне здоров’я. В роботі використані матеріали досліджень російських і українських соціологів, результати статистичних, демографічних та соціологічних проектів та розробок.
В ході проведення дослідження вивчено та узагальнено розуміння здоров’я як соціальної цінності, виявлено ставлення молоді до його збереження, їх відношення в цьому аспекті до себе, до оточуючих людей, до суспільства в цілому.
В ході проведеного дослідження встановлена типологізація самозберігаючої поведінки в групі респондентів з числа працівників Дніпропетровського відділення ООО “Комерційного банку "Дельта"”, що надало змогу визначити степінь розповсюдження шкідливих звичок у молодіжному середовищі, їх вплив на загальний стан та працездатність індивіда.
В ході емпіричного дослідження був застосований як основний метод анкетування, що дозволило виявити відношення молоді до свого здоров’я, ставлення до активного образу життя, ранжувати цінності молоді в цій сфері. За допомогою цього методу стало можливим визначення ставлення молоді до перспектив розв’язання цих проблем в масштабі усього соціуму, висловити свої пропозиції до покращення та вдосконалення молодіжної політики в сфері здоров’я.

Загальні висновки
Інформація про історію пізнання людиною проблем власного здоров'я і способів його збереження дає конкретні уявлення про складний шлях, який пройшло людство, щоб зрозуміти взаємозв'язок компонентів духовного, психічного і фізичного в її оздоровленні. Науково-технічна революція докорінно змінила життя, його умови. Відповідно драматично змінилася й адаптація людини до реального життя. Вона перестала залежати від росту, фізичної сили і міцності кісток. Пристосування людини до дійсності в наш час залежить переважно від її ціннісних орієнтацій, що знаходить своє відображення в конкретних видах поведінки, впливає на самозбереження індивіда.
Молодь являється специфічною соціальною групою, на яку в сучасних умовах значного погіршення екологічного стану природного середовища, а також соціально-економічних реалій українського суспільства повинно бути прикута особлива увага всіх соціальних інститутів. Від здоров’я молодих людей, залежить майбутнє нації, її перспективи та демографічний розвиток. На наш погляд, отримані дані свідчать про проблемний стан здоров’я молоді, оскільки знайдені серйозні вади, які характеризують фізичний стан здоров’я, значна кількість молодих людей має проблеми з психоемоціональним станом і потребує соціально-психологічної та психіатричної допомоги, певні відхилення має духовний світ молоді, серйозні проблеми фіксуються у соціальній складовій здоров’я. Нездорове молоде покоління навряд чи зможе отримати повноцінну освіту, що відповідає світовим стандартам, професійну підготовку, яка дозволить їм ефективно працювати, включитися у суспільні відносини. Опинившись поза ринкових відноси, поза громадського життя, суспільства, воно поповнює ряди безробітних та девіантів.
Поведінка є однією з основних детермінант здоров’я, ступінь впливу якої значно перевищує вплив багатьох інших чинників. Вона разом з біологією людини, медичною допомогою та навколишнім середовищем відноситься до основних чинників, що визначають рівень здоров’я. Самозбереження молоді в значній степені залежить від її самозберігаючої поведінки. Класифікація моделей такої поведінки дозволяє констатувати наявність двох їх великих груп: позитивної і негативної. Однак в ході дослідження було випробувано дієвість підходу, відповідно якого більш доцільним є розгляд самозберігаючої поведінки у площині чотирьох моделей: досягаючої, адаптивної, регресивної та руйнівної. Причому, тільки першу з них можна вважати такою, що дійсно позитивно впливає на стан здоров’я, самопочуття молодої людини. Решта градацій відображає поступове зниження активності видів поведінки в збереженні здоров’я, почуття відповідальності за підтримання організму в нормальному стані.
Чотирьохвидова модель самозберігаючої поведінки дозволяє виявити в діяльності людей такі компоненти як свідоме ставлення до цінностей здоров’я, відношення до себе та інших людей з приводу здоров’я, усвідомлення руйнівної дії шкідливих звичок, наявність сформованих наукових понять стосовно законів і правил його збереження. В основі поведінки, напрямленої на здоров’я, лежать різні інколи взаємовиключаємі мотиви. Кореляції між діями, позитивними для здоров’я, бувають незначні, тоді як негативні для здоров’я поведінкові акти (куріння, вживання алкоголю, наркотиків) є взаємопов’язаними. При цьому відсутній легко ідентифікований позитивний орієнтир на здоров’я, котрий міг би стати основою для поведінкових актів, які спрямовані на підтримку здоров’я та уникнення ризиків. Відсутність такої орієнтації пояснюється тим, що більшість видів поведінки, важливих по впливу на здоров’я, викликані мотивами, котрі не пов’язані з здоров’ям, та поведінка в сфері здоров’я частіше пов’язана з результатом щоденної дії, не потребуючої свідомої мотивації.
Результати опитування показують, що, незважаючи на поширений погляд стосовно безвідповідальності молоді щодо самозбереження, в цілому можна сказати, що молоді люди піклуються про своє здоров’я. Близько 90 респондентів, що були опитані за програмою даного дослідження, підтвердили високій статус у своїй свідомості здоров’я як соціальної цінності, здійснюють у різних формах поведінкові акти, спрямовані на його підтримання та відновлення. У зв’язку з переносом відповідальності з держави на індивідів проявилась адаптивна модель поведінки особливо у молоді, тому що саме молодь знаходиться у такому періоді який потребує визначення в цьому житті. І тому культура відношення до здоров’я буде постійно змінюватися, наприклад, у молодих людей досягаючого типу: можливі більші затрати на підтримку здоров’я, правильне та якісне харчування, заняття спортом, повноцінний відпочинок, так як саме здоров’я буде розглядатися в якості необхідного ресурсу в здійснені вертикальної мобільності з однієї сторони, а з іншої – максимально реального втілення існуючого потенціалу, якщо відсутня соціальна підтримку, а амбіції дуже високі. Для інших, які не мають матеріальних та психологічних ресурсів, характерна регресивна руйнуюча поведінка в сфері здоров’я. Адаптивна модель самозбереження являється основною формою поведінки сучасної молоді в області здоров’я. Вона не вимагає з їхнього боку значних зусиль, припускає задовольнятися реальним її станом. Зростання руйнівного впливу неблагоприємних екологічних чинників спонукає молодих людей до фаталістичного, потурального відношення до збереження власного здоров’я. В його основі лежить розуміння того, що які б зусилля не прикладала людини, її результати нівелюються природо негативними факторами.
Основними бар’єрами в формуванні самозберігаючої поведінки у молоді є – недостатній рівень потреби в здоров’ї, матеріальний бар’єр, відсутність звички піклуватися про своє здоров'я, хибні уявлення про здоров’я, тому, що частіше за все вони сформовані на основі ненаукових джерел. Парадоксально виглядає елемент поведінки молоді, відповідно до якого, молодь, розуміючи пагубність шкідливих звичок, продовжує активну практику впровадження їх у своє життя, масово вживає алкогольні та тютюнові вироби, пробує наркотичні речовини. Тільки 10% молоді можна вважати такими, що принципово відстоюють позицію здорового образу життя, недопущення набуття шкідливих звичок.
Таким чином, поведінкові фактори можуть бути як сприятливі, так і шкідливі для здоров’я, що залежить від вибору способу життя конкретною особою. При цьому слід враховувати, що протягом життя людина змінює моделі своєї поведінки під тиском суспільства, сім’ї, друзів, комерційної реклами тощо. Отже, для того щоб вплинути на поведінку людини, а особливо молодої, змусити її зробити вибір щодо самозберігаючої моделі поведінки, найліпше конструктивно-досягаючої або конструктивно-адаптивної, необхідні зусилля з боку як самої людини, так і її найближчого оточення та суспільства в цілому.
З урахування важливості способу життя, поведінки у сфері здоров'я, як найважливіших детермінант здоров’я не викликає сумніву необхідність створення відповідної законодавчої бази, реформування інформаційного простору молоді щодо здоров'я (на данний момент вся інформація спрямована на інформування про небезпечність ВІЛ/СНІДу та зміни статевої поведінки молоді), створення навчальних курсів всіх рівнів (починаючи з дитячих дошкільних закладів) щодо наученню здоровому способу життя, формуванню потреби у здоров'ї ще з дитинства. На наш погляд, значну роль у цьому могла би відіграти система засобів масової комунікації, що за допомогою цілеспрямованих циклів молодіжних передач, могли б створити певні уявлення щодо здоров'я, причому у єдності його фізичної, психічної, соціальної складових, показати напрями його збереження. Всі наведені заходи, на наш погляд, могли б вплинути на конкретну поведінку молоді у сфері здоров'я, сприяти їй у виборі, формуванні та шляхів здійснення правильної моделі поведінки.
Молоде покоління в більшості своїй опинилося без надійних соціальних орієнтирів. Руйнування традиційних форм соціалізації, заснованої на соціальній зумовленості життєвого шляху, з одного боку, підвищило особисту відповідальність молодих людей за свою долю та здоров’я, поставивши їх перед необхідністю вибору, з іншого – виявило неготовність більшості з них включитися в нові суспільні відносини. Вибір життєвого шляху став визначатися не здібностями і інтересами молодої людини, а конкретними обставинами. У недалекому минулому достатньо стійкі норми, регулюючі людські потреби і інтереси у сфері соціально-трудових відносин, надійно перешкоджали розвитку індивідуалізму і встановлювали строгі межі тому, чого законно могла добитися молода людина, стійкість суспільства забезпечувалася загальними цілями, що розділяються більшістю населення. Сучасна ж ситуація так само носить подвійний процес: з одного боку, розширюється приватний сектор і посилюється індивідуалізація, з іншою, підривається система соціального контролю, що породжує відчуття безконтрольності, вседозволеності, нестабільності. Такі процесі відображаються в свідомості окремих людей, трансформуються в нові поняття та цінності, які ми могли можливість спостерігати в ході дослідження на прикладі відношення до власного здоров’я.
Таке положення, що характеризується знеціненням норм, свідчить про відчуження молоді від праці і ближнього соціального оточення, сприяє відтворенню соціальної нестабільності. Причому, аномалія буденного життя виявляється головним чином у втраті молодими людьми відчуття зв'язку з суспільством, сприяючи зростанню поведінки, що відхиляється і саморуйнується, в їх середовищі. Молодь повинна бути найбільш здоровою фізично частиною населення, життєвою силою суспільства, згустком енергії, нерозбещених інтелектуальних і фізичних сил, що вимагають виходу. За рахунок цих сил життя суспільства може і повинно бути наповнюватися новою, конструктивною динамікою.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Балакірєва О., Галустян Ю., Левін Р., Артюх О., Бондар Т. Здоров'я та поведінкові орієнтації української молоді: соціологічний вимір: За результатами національного соціологічного опитування підлітків та молоді 10-22 років / Український ін-т соціальних досліджень; Українсько-канадський проект "Молодь за здоров'я-2". – К., Український ін-т соц. досліджень, 2005. – 256с.)
2. Бачинський Г.А. Социэкология: теоретические и практические аспекты. – К., Наукова думка, 1991. – 285с.
3. Бірюкова І. В., Бородай С. М., Катоній О. М., Кириленко М. І., Мінакова М. В. Профілактика ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму серед учнів і студентів. – К., Ніка-Центр, 2005. – 264с.
4. Большая Советская энциклопедия. – М., Т. «З». – С. 133.
5. Брехман И.И. Философско-методологические аспекты проблемы здоровья человека. // Вопросы филоофии. 1982. – №2. – С. 52-55.
6. Быков С.В. Образование и здоровье. // Социс 2000. – №1. – С.125.
7. Венидиктов Д.Д. Общественное здоровье: пути оценки и прогнози-рования. – М., Наука,1987. – 137 с.
8. Волков В.В., Корнійчук В.П., Корнійчук Л.П., Хом'як К.Д. Система збереження та зміцнення здоров'я нації. – К., МП Леся, 2007. – 120с.
9. Гаврильчук А. Здоровый образ жизни, его принципы и составляющие. // Основы безопасности жизни. – М. 2000. – №5. – С. 35-36.
10. Головаха Е.І., Панина Н.В. Загальна характеристика та динаміка соціального самопочуття населення України // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. / Під ред. М.О.Шульги . – К.: Ін-т соціології НАН України, 1999. – С.410-423.
11. Городяненко В.Г, Демичева А.В, Ходус О.В., Швидка Л.І. Суспільствознавство: Людина. Суспільство. Світ: Навч. посібник. – Д., Видавництво Дніпропетровського ун-ту, 2004. – 556с.
12. Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона / И.Е. Арясов (ред.-сост.). – М., Вече, 2006. – 638с.
13. Журавлева И.В. Поведенческий фактор и здоровье населения // Здоровье человека в условиях НТР. Методологические аспекты. Новосибирск: Наука, 1989. – С. 72.
14. Журавлева И.В. Самосохранительное поведение подростков и заболевания передающиеся половым путем. // Социс. – 2000. – №5.– С. 45-54.
15. Зараковский Г.М., Степанова Г.Б., Авдеева Н.Н. Социально-психологические последствия глобальных изменений природной среды // Человек . – 1995. – № 3.- С. 97-104.
16. Заславская Т.И. Поведение массовых общественных групп как фактор трансформационного процесса. // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. ВЦОМ, МВШСЭН, АНХ при правительстве РФ, 2000. – №6. – С. 13-18
17. Здоров’я нації – визначальна ознака сталого розвитку суспільства //http // provisor. Kharkov. Ua / archive / 2003 / att.
18. Золотарьова Е. “Молодь за здоровий спосіб життя”: соціальна служба для молоді. // Освіта України. –2000. – №25, 21 червня. – С.1.
19. Козубовська І.В., Мигович І.І. Енциклопедичний словник. – Ужгород : Мистецька лінія, 2001. – 152с.
20. Костенко Н.В, Іванов В.Ф. Досвід контент-аналізу. – К., Центр вільної преси, 2003. – 200с.
21. Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії. – К., Либідь, 2006. – 237с.
22. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. – Харьков, Торсинг, 2000. – 432 с.
23. Мягких В.Б. Здоров’є молоді як глобальна соціальна проблема. // Світова цивілізація і міжнародні відносини. – 2002. – №2. – С. 130-131.
24. Мягких В.Б. Інтерпретація поняття “здоров’я” в рамках соціально-дослідницької парадигми. // Дніпропетр. ун-т: Вісник Соціологія. Філософія. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип. 8 – С. 133-137.
25. Охорона здоров'я в Україні: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2007. – 271с.
26. Паніна Н. Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг / НАН України; Інститут соціології. – К.: Інститут соціології НАН України, 2006. – 93с.
27. Паніна Н.В., Головаха Є.І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1998 рр.); Соціологічні показники: Таблиці, ілюстрації, коментар / НАН України; Інститут соціології. – К., 1999. – 151с.
28. Плахова Е.Н. Здоровье в контексте качества жизни населения. // Методологія: теорія та практика соціального аналізу сучасного суспільства. – Х. 2002. – С. 426-428.
29. Сайт Державного комітету статистики України. – http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/age/
30. Саєнко Ю.А. Енергетика соціуму: соціальне здоров’я та моделі виживання. // Проблеми розвитку соціальної теорії. – К., 2001. – С. 68
31. Смола Л. Покоління прагматиків. Сучасна молодь орієнтована на швидкий успіх та високу зарплату // День. – №149. – 6 вересня 2007.
32. Соболев В. А., Сердюк А. А. Наркомания как объект социологического анализа //Вісник Харківського державного університету. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – Харків, 2000. – № 492. – С. 167–172.
33. Сохранение здоровья детей и подростков – забота общества // http // likar. Info / proti / artide.
34. Социальные аспекты проблемы здоровья. / под. ред. Л.Г. Матроса.– Новосибирск: ВО “Наука”, 1992. – 159с.
35. Социология в России / Под. Ред В.А.Ядова.- 2-е изд., перераб. и дополн. – М., Издател. Института социологии РАН, 1998 . – 696 с.
36. Соціокультурні ідентичності та практики. / під. ред. А. Ручки. – К., інститут соціології НАН України, 2002. – 315с.
37. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – К., Видавничий центр "Академія", 2006. – 544 c.
38. Стоянова Л. Социальное здоровье как жизненный ресурс украинского общества // www.sociology.kharkov.ua/docs/chten_01/stoyanova.doc
39. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований. – К., МАУП, 2000. – 304 с.
40. Сущенко Л.П. Соціальні технології культивування здорового способу життя людини. / Запоріз. Держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 308 с.
41. Тронь Г.О., Швидка Л.І. Моделі поведінки молоді у сфері здоров’я в умовах промислового міста. – Дніпропетровськ, 2003. – 84с.
42. Українська національна ідея: здоров'я нації: Матеріали наук.-практ. конференції / М. Зимомря (наук.ред.) – Л., Українські технології, 2004. – 146с.
43. Фомин Э.А., Федорова Н.М. Стратегии в отношении здоровья // Социс, 1999. – № 11. – С. 35-40.
44. Формування здорового способу життя молоді: проблеми та перспективи. / О. Яременко, О. Вакуленко, О. Болакірєва та ін. – К., Укр. інст. соц. досл., 2000. – 207 с.
45. Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації, державних службовців. / О. Яременко, О. Вакуленко, Л. Жаліло, М. Комарова та ін. – К., Укр. інст. соц. досл., 2000. – 232 с.
46. Швидка Л.І.Теоретична інтерпретація моделей поведінки в сфері здоров’я // Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, ВЦ ДнНГУ, 2005. – 252 с.
47. Шилова Л.С. Трансформация самосохранительного поведения. // Социс. – 1999. – №5. – С. 84.
48. Шувалова В.С. Шиняева О. В. Здоровье учащихся и образовательная среда. // Социс. – 2000. – №5. – С. 75-80.
49. Щвець В.Я., Приходченко А.А. Екологічні проблеми м. Дніпродзержинська. – Д., Виконавчий комітет Ради народних депутатів. – 2001.– 90 с.
50. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. — М., Добросвет, 2000. – 596с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Молодь як особлива соціально-демографічна група. Концепція розвитку молоді
 • СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ НАРКОЗАЛЕЖНОЮ МОЛОДДЮ
 • Правове забеспечення діяльності служб соціального захисту населення
 • Правове забеспечення діяльності служб соціального захисту населення
 • Виховний ідеал за Григорієм Ващенком
 • Соціологія молоді
 • Формування здорового способу життя молоді
 • Організація медичної допомоги дітям
 • Проблеми безробіття молоді
 • Роль української мови в українському суспільстві
 • СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ І ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ”
Cгенерировано за 0.605657 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів