Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Специфіка спілкування у підлітковому віці» (ID:33428)

| Размер: 133 кб. | Объем: 45 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І. 6
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 6
1. Загальна психологічна характеристика підліткового віку 6
2. Особливості поведінки і спілкування підлітків 10
Розділ ІІ 16
КОНФЛІКТНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА РИСА СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ 16
2.1. Теоретичні основи конфліктних стосунків підлітків 16
2.2. Застосування методики У. Томаса для виявлення особливостей поведінки підлітків в конфліктній ситуації 20
Розділ ІІІ 25
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФІЛІКТНИХ СПОСОБІВ СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ В УЧНІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ 25
3.1. Мета, завдання та організація дослідження 25
3.2. Збір емпіричної інформації, її обробка та інтерпретація 27
Висновки 37
Список використаної літератури 39
Додатки 41


Вступ
Актуальність дослідження. Реалії сучасного суспільно-політичного життя української нації свідчать про поступове сходження нашої держави до демократичних відносин, що вимагає виховання у людини високого почуття обов’язку й відповідальності перед собою та іншими. Оволодіння особистістю морально-духовними якостями знаменує процес її становлення як суб’єкта саморегуляції поведінки, який буде здатний приймати довільні рішення, самостійно встановлювати пріоритетність суспільно-значущих цінностей, ставити цілі, які адекватні власним можливостям, опановувати засоби їх досягнення, обирати толерантні по відношенню до інших шляхи самоствердження. Виховання такої особистості є завданням національної концепції освіти, конкретна реалізація якого повинна здійснюватись всіма напрямками навчально-виховної роботи з підростаючим поколінням з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей кожного.
Особливо складною та суперечливою поведінка виявляється у період дорослішання, коли активно формуються не тільки нові психічні властивості, а й суспільні погляди індивіда, закладаються основи його ставлення до себе та до оточуючих. Саме підлітки вирізняються неадекватними психогенними реакціями, дезадаптивними вчинками, нескоординованими формами поведінки, що часто призводять до виникнення конфліктних ситуацій, напруження в учнівських колективах. У підлітків спостерігається становлення ціннісних орієнтацій, естетичних смаків та моральних переконань, які значним чином впливають на способи реагування в конфліктних ситуаціях. Питання спілкування учнів підліткового віку є одними з основних, на які приходиться звертати увагу педагогам та батькам.
Питання спілкування підлітків та проблем підліткового періоду неодноразово ставали об’єктом прискіпливої уваги науковців. Особлива увага надавалася спілкуванню в контексті вивчення його впливу на свідомість суб’єкта, у працях таких психологів як В.Ю. Борєв, А.А. Брудний, А.А. Деркач, В.А. Кан-Калик, А.В. Коваленко, О.О. Леонтьєв, А.П. Назаретян, В.Ф. Петренко, Є.В. Селезньов, В.І. Степанський, O.K. Тихомиров, Ю.А. Шерковін та ін.
В українській психології вагомий внесок у дослідження проблеми спілкування зробили Г.О. Балл, О.Ф. Бондаренко, Ж.П. Вірна, О.К. Дусавицький, М.М. Заброцький, В.В. Клименко, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Д. Максименко, Ю.І. Машбиць, С.О. Мусатов, М.В. Савчин, В.А. Семиченко, І.О. Синиця, Н.В. Чепелєва та ін.
Матеріал, який напрацьований багатьма поколіннями дослідників, потребує певного осмислення та класифікації. Питання підліткового спілкування розглядалися в різних психологічних і соціально-психологічних аспектах, однак, слід визнати, що із зростанням числа наукових публікацій, проблеми підліткового віку не зникли. Сьогодні, навпаки, суспільство б’є на спалах з приводу як раз дитячої деліквентної та девіантної поведінки. Особливо збільшилися випадки підліткової жорстокості і агресивності саме в шкільних навчальних закладах України. Побиття ровесників, нанесення їм важких травм, цинічне ставлення до норм моралі і поведінки турбує українську громаду, вимагає негайного долання негативних явищ, а також розробки науково обґрунтованих рекомендацій батькам і педагогам з корекції поведінки дітей. Тому метою даної роботи є дослідження причин негуманного спілкування підлітків в навчальних закладах сучасної України.
Об'єкт дослідження – сфера спілкування індивідів підліткового віку. Предмет дослідження – конфліктність підлітків в учнівському колективі.
На реалізацію мети дослідження спрямовані наступні завдання:
– Узагальнити теоретичні напрацювання науковців стосовно психологічних особливостей індивідів підліткового віку та їх спілкуванню між собою;
– Проаналізувати явище конфліктності в підліткових групах та її вплив на формування стосунків між членами учнівського колективу;
– Експериментально визначити особливості реагування підлітків на конфліктні ситуації та на структуру взаємовідносин між учнями.
– Виявити залежність соціального статусу індивіда в групі від конфліктних психологічних рис особистості.
Гіпотезою дослідження виступає припущення, що при домінуванні у підлітка конфліктного способу реагування в ситуації спілкування не являється вирішальним фактором для набуття високого соціального статусу в групі.
Методами дослідження стали: загально наукові теоретичні методи – аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, аналіз наукової літератури, а також загально психологічні методи – спостереження, бесіди, анкетування, тестування. В якості емпіричного інструментарію була застосована методика У. Томаса і соціометрія.
Структурно робота складається з вступу, основної частини, висновків, списку літератури та додатків.
Висновки
Підлітковий вік в сучасній психологічній літературі оцінюється як один з критичних періодів розвитку. Він пов’язаний з кардинальними перетвореннями у сфері свідомості, діяльності, системі взаємостосунків індивіда. Почуття дорослості, претензії підлітка на нові права поширюються на всю сферу стосунків, що чітко проявляється в причинах конфліктів з оточуючими людьми. Протест і непокора підлітка є засобом, за допомогою якого він хоче досягти зміни типу стосунків з ними. На початку підліткового періоду в зв’язку з проявом у підлітка уявлення про себе як уже не дитину і потребі у визнанні його дорослості оточуючими виникає цілком нова проблема – проблема самоствердження.
Характерною особливістю підлітка є посилене прагнення до спілкування з ровесниками, передусім з однокласниками і трохи старшими за себе, стосунки з якими відіграють важливу роль у його житті. Він прагне заслужити повагу і визнання ровесників, мати в них авторитет. Для цього йому потрібно відповідати очікуванням однолітків, що не завжди є високоморальними. У товаристві ровесників починає вироблятися нова система критеріїв оцінювання поведінки та особистості людини, відбувається переоцінка цінностей, формуються нові морально-етичні вимоги.
Групам підлітків-ровесників характерні непостійність, змінюваність стосунків та інтересів. Зміна симпатій, авторитетів, посилення і послаблення впливу однолітків у групі є свідченням постійного внутрішнього осмислення і переосмислення, переживання, приміряння вчинків і стосунків друзів до вимог моралі.
Дослідження показало, що більшість підлітків недостатньо володіють навичками адекватного реагування на різні життєві ситуації, не вміють керувати своїми емоційними станами та поведінкою, конструктивно розв'язувати міжособистісні конфлікти. Конфліктна сфера є досить поширеною у спілкуванні підлітка. Він конфліктує з батьками і вчителями, він конфліктує з однолітками – як з суперниками, так і з друзями. Він конфліктує і сам з собою. Постійне очікування конфліктної ситуації, можна мовити, є нормальним станом сучасного підлітка, основою, на якій формуються стосунки з його найближчим оточенням.
В щоденному спілкуванні з однолітками вдосконалюється спосіб (стиль) реагування підлітка у конфліктній ситуації, який напряму залежить від тих ціннісних орієнтацій, моральних норм та психологічних якостей особистості. Спосіб поведінки в конфлікті уявляє собою інтегральну властивість підлітка, яка відображає практично всю психологічну структуру його особи.
Всі колективі підлітків чітко диференційовані за статусами і ролями, які в них виконують індивіди, і здавалось би стиль реагування в конфліктній ситуації повинен бути одним із головних чинників визначення місця підлітка в сфері своїх ровесників. Однак проведене дослідження показало, що соціальне положення дитини в своїй групі не детерміноване його способом реагування в конфліктної ситуації. Як лідери, так і аутсайдери підліткових колективів можуть по-різному поводитися в тих, чи інших ситуаціях, однак їх стосунки з однолітками в основному будуть залежати не від стилю реагування, а від інших психологічних чинників.
Проведене дослідження показує важливість активізації процесу особистісного саморозвитку у підлітковому віці, – щоб уникнути можливих ускладнень, загострення конфліктних тенденцій. З цією метою необхідно активізувати процес самопізнання у підлітків, забезпечивши їх засобами самопізнання, сформувати у них навички саморегуляції власних емоційних станів і поведінки, зміцнити почуття власної гідності, впевненості в собі і завдяки цьому сприяти подоланню стану внутрішнього конфлікту, що негативно позначається на поведінці та ставленнях підлітка по відношенню до інших.

Литература
Список використаної літератури
1. Аверин В.А. Психология детей и подростков. – СПб. : Питер, 1998. – 379с.
2. Андреева А. Д., Вохмянина Т. В., Воронова А. А., Гуткина Н. И., Данилова Е. Руководство практического психолога; Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы. – М.: Academia, 1995. – 167с.
3. Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 375с.
4. Антонова-Турченко О.Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. – К. : УНДІ психології, 1992. – 36 с.
5. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. Как предупреждать и разрешать межличностные конфликт. – К. : МАУП, 1996. – 103 с.
6. Бітянова М.Р. Психолог у школі: зміст діяльності й технології: посібник. – К.: Главник, 2007. – 159с.
7. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные психол. труды / Академия педагогических и социальных наук. – М. : 1995. – 352с.
8. Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітка. – К. : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2003. – 340с.
9. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб. : Питер, 2005. – 520с.
10. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 376с.
11. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 480 с.
12. Карпенко І.М., Сергєєва В.Є., Воскресенська О.В. Світ підлітка: Метод. посібник. – Луганськ : ЛОД, 2002. – 196с.
13. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К.: 1995. – 304 с.
14. Кузикова С.Б. Проблема конфликтности подростков в современной психологической науке. – Сумы : СГПИ им. А.С.Макаренко, 1999. – 32с.
15. Моргун В.Ф., Седых К.В. Делинквентный подросток. – Полтава : 1995. – 161 с.
16. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. – М. : Academia, 2000. – 456с.
17. Обухова Л.Ф. Детская психология. Теории, факты, проблемы. – М. : Тривола, 1996.- 360 с.
18. Пиаже Жан. Моральное суждение у ребенка / В.П. Большаков (пер.с фр.). – М. : Академический Проект, 2006. — 479с.
19. Подмазин С.И., Сибиль Е.И. Как помочь подростку с "трудным" характером. – К. : НПЦ, 1996. – 160 с.
20. Прохоров А., Генин Г. Особенности психологических состояний младших школьников/ Вопросы психологии. – 1998. – № 4 – С. 42-53.
21. Психодіагностика / Л. Терлецька (упоряд.), О. Главник (упоряд.). – К. : Шкільний світ, 2002. – 112с.
22. Психологический словарь. – М. : Педагогика Пресс,1996. – 298 с.
23. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности/ Пер. с нем. – М. : Мир, 1994. – 320 с.
24. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Булах І.С., Зелінська Т.М. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник. – К. : Просвіта, 2004. – 413с.
25. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
26. Щотка О.П. Психологія підлітка: Навч.-метод. посібник. – Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. – 248с.
27. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / А.Д. Андреева (пер.). – М.: Изд. группа "Прогресс", 1996. – 344с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Формування особистості “я” у підлітковому віці
 • Психологія підлітка
 • Психологічні відмінності між хлопчиками та дівчатками у підлітковому віці
 • Психологічні відмінності між хлопчиками та дівчатками у підлітковому віці
 • "Психологічні особливості образу Я у підлітковому та юнацькому віці"
 • Діагностика суїцидальних тенденцій в підлітковому віці
 • Психологічні особливості підліткового віку
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
 • Розвиток самосвідомості у підлітків
 • Особливості усвідомлення самого себе, як суб’єкта навчальної діяльності в підлітковому віці
 • Психологічна реабілітація хворих ДЦП
Cгенерировано за 0.038498 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів