Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Психологія міжособистісних відносин у трудовому колективі» (ID:33390)

| Размер: 64 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН 6
1.1. Досвід вивчення міжособистісних відносин у вітчизняній та зарубіжній соціальній психології 6
1.2. Орієнтири сучасних наукових підходів щодо структури та основних характеристик міжособистісних відносин 10
1.3. Особливості соціально-психологічного клімату швейної фабрики „Желань” 16
1.4. Висновки до розділу І 20
Розділ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ВИРОБНИЧИХ КОЛЕКТИВАХ 21
2.1. Процедура та методика дослідження взаємовідносин у виробничій групі фабрики „Желань” 21
2.2. Аналіз та обґрунтування результатів дослідження взаємовідносин у трудовому колективі 23
2.3. Шляхи оптимізації соціально-психологічного клімату виробничої групи 31
2.4. Висновки до розділу ІІ 34
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
ДОДАТКИ 40ВСТУП
Актуальність дослідження. Актуальність даного дослідження викликана, з одного боку, активним перетворенням соціальних структур України, що відбуваються в даний час, а, з іншого, певним дефіцитом психологічних знань, необхідних для формування гармонійних відносин між соціальними групами і окремими людьми в суспільстві. Взаємовідносини, що виникають в умовах українського кризового соціуму не завжди є злагодженими і безконфліктними, і сьогодні, як ніколи, помітні ознаки соціально-психологічної напруженості як в трудових, навчальних колективах, так і у сімейному колі. Формування дружніх, товариських відносин між людьми актуально стає на порядку денному в багатьох виробничих і навчальних групах. Практика показує, що в більшості випадків попередженню суперечок могли б сприяти знання та навички продуктивної комунікації, вміння миротворче і толерантно поводитися в різного роду конфліктних ситуаціях.
У соціальній психології, в основному зарубіжній, склалося біля десятка крупних напрямів, зайнятих вивченням взаємодії і взаємин у групі. До найзначніших можна віднести наступні: 1) теорію групового конфлікту (У. Самнер, Л. Уайт, М. Шеріф, У. Ньюкомб, Л. Козер); 2) теорію соціального обміну (Дж. Хоманс, Дж. Тібо, Г. Келлі, Блелок, П. Уїлкін); 3) дослідження інтергрупового контакту (Г. Оллпорт, К. Стефан, С. Кук); 4) дослідження проблем конфлікту і злагоди (Н. Келман, К. Боулдінг, А. Грум, Дж. Бертон,
С. Райт); 5) дослідження міжгрупових відносин у сфері управління організацією (Г. Лівітт, Р. Лайкерт, А. Браун); 6) дослідження впливу меншин (С. Московічі, Г. Левайн, Ф. Доме, Я. Ван Авермайет); 7) теорію соціальної ідентичності (С. Рейчер, Г. Теджфел); 8) теорію самокатегорізациі (Дж. Тернер, У. Хогг, Р. Оукс).
У вітчизняній науці першими роботами, спеціально присвяченими психологічним механізмам взаємостосунків у групах, можна назвати роботи С.Л. Франка (1929), І.А.Ільїна (1935) і Б.Ф. Поршнєва (1966). У 80-90-ті роки ХХ ст. почали публікуватися результати спеціальних досліджень, що розкривали нові сторони формування відносин у групах. Це роботи В.С. Агєєва, Е.Н. Аллахвердянц, В.В. Гріценко, Н.М. Лебедевой, Ю.А. Лунева, Л.І. Науменко, В.П. Познякова, Г.У. Солдатової, Т.Г. Стефаненко, П.М. Шихірєва. У їх роботах вивчались проблеми взаємодії суб'єктів економічної, виробничої діяльності, взаємовідносин між представниками різних етнічних груп, окремі властивості процесу побудови міжгрупових і внутрішньогрупових відносин.
Сучасні українскі науковці: О.В. Волянська, Л.М. Дунець, А.Б. Коваленко, М.Н. Корнєв, Н.М. Крюкова, В.К. Ларіонова, Г.В. Ложкін, В.В. Москаленко, Ю.М. Москаленко, А.М. Ніколаєвська, Л. Е. Орбан-Лембрик, М.І. Пірен, Н.І. Пов’якель, М.М. Обозов, В.О. Татенко, В.Д. Хрущ, О.В. Швачко розглядають взаємовідносини як вид соціально-психологічної взаємодії, досліджуючи їх у сфері спілкування, управлінської діяльності, конфліктології. У конкретних сферах діяльності вивчали міжособистісні взаємовідносини людей наступні науковці: Н.М. Бісик, І.С. Булах, А.М. Воробйов, Л.В. Долинська, В.М. Кушнірюк – в педагогічній, О.П. Макарович, В.С. Кушнір, Р.В. Павелків, Є.М. Потапчик, Г.Ю. Топольницька – у військовій, Г.М. Траверсе – у медичній, С.Г. Дубовик, А.Т. Калганова – в управлінській. Разом з тим слід відмітити, що сучасними вітчизняними дослідниками практично не вивчалися процеси міжособистісних відносин у виробничій сфері.
Мета дослідження вивчити процеси формування міжособистісних відносин у трудових колективах.
Об’єкт дослідження – трудовий колектив як соціально-психологічний феномен.
Предмет дослідження – особливості побудови міжособистісних відносин у трудовому колективі.
На реалізацію поставленої мети спрямовані наступні завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз дослідження проблеми формування ефективних міжособистісних взаємовідносин.
2. Вивчити особливості формування взаємовідносин у конкретній виробничій групі.
3. Дібрати діагностичний інструментарій для дослідження взаємостосунків у трудовому колективі та провести їх емпіричне дослідження.
4. Розробити шляхи оптимізації міжособистісних стосунків у даному колективі.
Гіпотезою дослідження виступає припущення стосовно того, що своєчасна діагностика соціально-психологічних особливості групи сприятиме підвищенню продуктивності стосунків у трудовому колективі.
Методи дослідження. Завдання дослідження було реалізовано шляхом застосування системи теоретичних та емпіричних методів. Серед них: теоретичний аналіз та систематизація наукових даних з проблеми; спостереження, бесіди. Також було застосовано ряд конкретних методик, спрямованих на вивчення соціально-психологічних чинників формування міжособистісних відносин: соціометрія, методика К. Томаса, методика агресивності.
Робота структурно складається з вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Міжособистісні відносини є складовою частиною соціальної взаємодії і розглядаються в її контексті. Міжособистісні відносини – це об'єктивно пережиті, різною мірою усвідомлювані взаємозв'язки між людьми. В їх основі лежать різноманітні емоційні стани взаємодіючих людей і їхні психологічні особливості. На відміну від ділових відносин міжособистісні зв'язки іноді називають експресивними, емоційними.
Процес розвитку міжособистісних відносин включає в себе динаміку, механізм регулювання міжперсональних відносин та умови їх розвитку. Міжособистісні відносини розвиваються у динаміці: вони зароджуються, закріплюються, досягають певної зрілості, після чого можуть поступово слабшати. Динаміка розвитку міжособистісних відносин проходить кілька етапів: знайомство, приятельські, товариські і дружні відносини. Умови розвитку міжособистісних відносин істотно впливають на їх динаміку і форми прояву.
Міжособистісні відносини у трудовому колективі в значній степені залежать від його структури, що включає формальні і неформальні відносини. Формальна (посадова) структура колективу характеризується взаєминами, що регулюються офіційним положенням осіб у системі підприємства, посадовими інструкціями, наказами й іншими нормативними актами. До посадової структури належать всі офіційні зв'язки людей у їхній виробничій і суспільній діяльності як між керівниками і підлеглими, так і між членами колективу, рівними по своєму службовому становищу або положенню в громадській організації. Ця структура визначається поділом праці як усередині первинного колективу (бригади, дільниці, відділу), так і між первинними колективами підприємства в системі виробництва і керування.
Функціонування виробничого колективу залежить також і від стану неофіційних відносин, неформальних зв'язків між працівниками, що почувають психологічну близькість, спільність інтересів або навпаки. Ці особисті відносини значною мірою характеризують психологічний клімат колективу, розкривають резерви виховної роботи. У системі взаємин, що визначають стан психологічного клімату у трудовому колективі, провідну роль відіграють відносини між керівником і підлеглим ("відносини по вертикалі"), і від них у значній мірі залежить також стиль і тон взаємин між рядовими членами колективу ("відносини по горизонталі").
Вирішальне значення для успішного функціонування організації в цілому мають соціально-психологічні аспекти діяльності трудових колективів. Сьогодні зростає необхідність свідомої активності, спрямованої на підтримку, регулювання і формування здорової соціально-психологічної атмосфери колективу. До завдань соціального керування входить свідоме створення у всіх трудових колективах загального позитивного фону взаємин, розвиток відносин взаємної доброзичливості, взаємної поваги й інтересу, взаємної турботливості. Саме такий позитивний фон взаємин сприяє об'єднанню всієї виробничої групи й окремих неофіційних угруповань у згуртований колектив.
Проведене емпіричне дослідження у рамках даної роботи показало, що значний вплив на формування безконфліктних міжособистісних відносин може відіграти попереднє вивчення соціально-психологічних характеристик членів групи та комплектацій на цій основі виробничих колективів. У противному випадку можлива поява різного роду загострень міжособистісних відношень, які викликаються об’єктивними причинами повсякденної діяльності підприємства, урахувати і передбачити котрі не завжди існує можливість. Таким чином підтвердилась гіпотеза нашого дослідження, відповідно до якої своєчасна діагностика соціально-психологічних особливостей групи сприятиме підвищенню продуктивності стосунків у трудовому колективі.
Створення атмосфери взаєморозуміння і довіри в трудовому колективі має полегшуватися шляхом швидкого поширення та обміну якомога повнішою і об’єктивнішою інформацією з різних аспектів життя та соціальних умов працівників. Причому, адміністрація завжди має можливість застосовування комплексу заходів з покращання соціально-психологічного клімату на підприємстві, оптимізації взаємовідносин між робітниками.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 375с.
2. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. Как предупреждать и разрешать межличностные конфликт. – К. : МАУП, 1996. – 103 с.
3. Аронсон Э. Общественное животное: Введение в социальную психологію. –М. : Аспект Пресс, 1998. – 517с.
4. Берн Э. Игры, в которые играют люди; Люди, которые играют в игры: Психология человеческих взаимоотношений; Психология человеческой судьбы / Пер. с англ. – М. : Центр общечеловеческих ценностей, 1996. – 336с.
5. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб. : Питер, 2005. – 520с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел (гол. ред.). – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. – 1728с.
7. Гончаров В.Н., Радомский С.И., Радомская М.С., Додонов О.В. Психологические основы организации трудового коллектива. – Донецк : СПД Куприянов В.С., 2006. – 200с.
8. Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива: Конспект лекций / Межрегиональная Академия управления персоналом. – К., 1998. – 79с.
9. Дубовик С.Г. Мотиваційна діяльність управлінського працівника як різновид міжособистісних відносин // Гуманітарний вісник. – Запоріжжя, 2002. – N8. – С.108-117.
10. Кон И.С. Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 605с.
11. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К.: 1995. – 304 с.
12. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. – СПб. : Питер, 2003. – 416с.
13. Куницына В.Н., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Питер, 2001. – 544с.
14. Курпатов А.В. Любовь: психология взаимоотношений. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 476с.
15. Махаринский Л.А. Думай и побеждай : Психология взаимоотношений. – М.: РИПОЛ Классик, 1999. – 158с.
16. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – К. : Лыбидь, 1990. – 191с.
17. Орбан-Лембрик Л. Е. Комунікативний простір міжособистісних відносин // Вісник. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип.4. – С.130-136.
18. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. – К. : Либідь, 2004. – Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – К. : Либідь, 2004. – 574с.
19. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: у 2 кн. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 560с.
20. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами. – К., Кондор, 2003. – 224 с.
21. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М. : Академический Проект, 2002. – 878с.
22. Парыгин Б.Д. Анатомия общения: Учеб. пособие. – С.Пб., 1999. – 301с.
23. Парыгин Б.Д. Социальная психология: Проблемы методологии, истории и теории. – СПб. : СПГУП, 1999. – 592с.
24. Потапчук Є.М. Деякі аспекти аналізу міжособистісних конфліктів у вітчизняній та зарубіжній психології // Ціннісні орієнтації в громадському становленні особистості. Науково-методичний збірник. – Дрогобич: “Відродження”, 2005. – С. 32-35.
25. Прядко Н. О. Проблема дослідження міжособистісних відносин у зарубіжній психології // Психологія. – К., 2002. – Вип.17. – С.48–52.
26. Психодіагностика / Л. Терлецька (упоряд.), О. Главник (упоряд.). – К. : Шкільний світ, 2002. – 112с.
27. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К. : Академвидав, 2006. – 424с.
28. Семечкин Н.И. Социальная психология: Учебник / В.А. Терехин (ред.). – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 603с.
29. Скрипкина Т.П. Психология доверия. – М. : Academia, 2000. – 263с.
30. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
31. Сушков И.Р. Психология взаимоотношений М. : Академический проект, 1999. – 447с.
32. Татенко В.О. Соціальна психологія впливу: монографія / АПН України; Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2008. – 216с.
33. Швачко О.В. Соціальна психологія. – К., Вища школа, 2002. – 111с.
34. Шутц У. Радость. Расширение человеческого сознания / Пер. с англ. – М. : Эксмо, 2003. – 254с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Спілкування та атракція в системі міжособистісних відносин в колективі
 • Спілкування та атракція в системі міжособистісних відносин в колективі
 • Психологія міжособистісних відносин
 • Психологія міжособистісних відносин
 • Гендерні відмінності поведінки в конфлікті
 • Цілі, рівні, функції міжособистого спілкування
 • Поняття група - колектив
 • Роль і місце керівника в системі кадрового менеджменту
 • Міжособистісні відносини та методи їх вивчення
 • Відносини та ролі в колективі
 • Відносини та ролі в колективі
Cгенерировано за 0.131015 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів