Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Звіт з психокорекційної практики» (ID:33375)

| Размер: 845 кб. | Объем: 50 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5
Розділ ІІ. ПРОГРАМА ПСИХОКОРЕКЦІЇ 8
Розділ ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ І ПІСЛЯКОРЕКЦІЙНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ 15
3.1. Докорекційно-психодіагностичний етап .. 15
3.2. Настановний етап 16
3.3. Психокорекційний етап 17
3.4. Завершальний (оцінювальний) етап 19
ВИСНОВКИ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22
ДОДАТКИ 25
Додаток 1. Розклад психокорекційних занять з дошкільниками 25
Додаток 2. Зміст розвиваючих ігор для проведення в групі 28
Додаток 3. Докорекційна психодіагностична картка 31
Додаток 4 . Стимульний матеріал та критерії методики „Графічний диктант” 34
Додаток 5. Звітній матеріал виконання „Графічного диктанту” 37
Додаток 6. Протоколи психодіагностичного обстеження дошкільників 47
Додаток 7. План проведення психокорекційного заняття 49


ВСТУП
На сьогодні в Україні важливість питання формування готовності дітей до школи пов’язана із завданнями розбудови сучасної української держави, проблемами виховання в закладах освіти гідних членів суспільства. У зв’язку з цим актуалізується питання щодо наступності дошкільного та шкільного навчання. У Законі „Про дошкільну освіту” йдеться про обов’язковість підготовки кожної дитини до систематичного навчання у школі. Така підготовка має на меті не тільки вироблення певних знань, вмінь і навичок дітей, а, більшою мірою, вона спрямована на загальний психічний розвиток особистості.
Отже, перед дошкільною ланкою освіти постають завдання формування психологічної готовності дітей до навчання: розвитку їх пам’яті, мислення, мовлення, тобто розвитку загальних розумових здібностей, сформованість яких сприяє успішному засвоєнню шкільних предметів. Тому до практичного виконання мною був прийнятий варіант №1 з переліку Методичних вказівок до проведення практики: "Психокорекція готовності до навчання у школі та корекція психічного розвитку дітей дошкільного віку".
Метою моєї навчальної практики стало отримання практичних умінь та навичок проведення психокорекційної роботи з старшими дошкільниками щодо їх готовності до шкільного навчання.
При цьому завданнями, що були спрямовані на реалізацію мети навчальної практики, були:
1. Ознайомлення з особливостями психокорекційної роботи із надання психологічної допомоги в даному дитячому садку.
2. Поглиблення, закріплення та використання в роботі психологічних, психолого-педагогічних та методичних знань, пов’язаних з особливостями та засобами практичної діяльності з психокорекції готовності до школи.
3. Формування та вдосконалення професійно-психологічних умінь та навичок психокорекційної роботи з дітьми старшого дошкільного віку щодо їх готовності до школи.
Психокорекційна навчальна практика проходила в період з 10 грудня 2009 року по 1 лютого 2010 року у дошкільному навчальному закладі м. Києва.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник. – К., Мікрос-СВС , 2003. – 110с.
2. Алешина Ю.Е., Баженова О.В., Баскина Ю.В., Белопольская Н.Л., Бутенко Г. Популярная психология для родителей. – СПб. : СОЮЗ, 1997. – 304с.
3. Андреева А.Д., Воронова А.Д., Вохмянина Т.В., Гуткина Н.И. Практическая психология образования. – М. : ТЦ "Сфера", 1998. – 526с.
4. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Діагностика готовності дітей до навчання в школі: Тести та ігри для дітей 5-7 років. – Тернопіль, Богдан, 1998. – 84с
5. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Розвиток наочно-образного та логічного мислення у дітей 5-7 років. – Тернопіль, Богдан, 1998. – 80 с.
6. Богданова Т.Т., Корнилова Г.В. Діагностика познавательной сферы ребенка. – М., 1994. – 98с.
7. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные психологические труды. – М., Академия педагогических и социальных наук, 1995. – 352с.
8. Будницкая И.И. Ребенок идет в школу. – М. : Педагогика, 1985. – 159 с.
9. Будяк Л. В. Діагностика психологічної готовності дитини до школи // Актуальні проблеми практичної психології. – Херсон, 2006. – С.47–50.
10. Венгер Л.А., Агаева Е.Л., Бардина Р.И., Брофман В.В., Булычева А.И. Психолог в детском саду. – М. : ИНТОР, 1995. – 64с.
11. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / В.С. Мухина (сост. и науч.ред.). – М. : Академия, 1999. – 624с.
12. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб. : СОЮЗ, 1997. – 224с.
13. Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О.Главник. – К., Мікрос-СВС, 2003. – 111с.
14. Готовність дитини до школи / С. Максименко (заг.ред.), Л. Богуславська (упоряд.). – К., Главник, 2004. – 112с.
15. Готовність та адаптація дитини до школи / О. Главник (упоряд.). – К., Главник, 2008. – 192с.
16. Графічні методики в психодіагностиці та психокорекції: Навч. посіб. / І. А. Слободянюк (упоряд.). – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2000. – 28с.
17. Карабаєва І.І. Психологічна готовність до писемного мовлення дітей старшого дошкільного віку. – К., Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2003. – 18с.
18. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика. – К., Ельга; Ніка-Центр, 2004. – 399с.
19. Кравцов Г.Г. Шестилетний ребенок. Психологическая готовность к школе. – М. : Знание, 1987. – 77с.
20. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М. : Просвещение, 1983. – 124с.
21. Кузикова С.Б. Коррекция познавательной деятельности детей дошкольного и школьного возраста: Практикум к курсу "Основы возрастной психокоррекции": Учеб. пособие. – Сумы : ИПП "Мрія-1" ЛТД, 1997. – 143с.
22. Кузікова С.Б. Вікова психокорекція. – К. : Главник, 2008. – 144с.
23. Лесик В. Особливості формування психофізичної готовності дитини до школи за допомогою гри // Школа першого ступеня: теорія і практика. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип.3. – С.123–134.
24. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М., Просвещение, Владос, 1995. – Кн. 3 : Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – 512с.
25. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие. – М. : Творческий Центр "Сфера", 2001. – 508с.
26. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К., Академвидав, 2006. – 424с.
27. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – С.Пб. : Питер, 1999. – 416с.
28. Ребер Артур. Большой толковый психологический словарь: Основные термины и понятия по психологии и психиатрии. – М. : Вече, 2003. – Т. 2 : П-Я. – 560 с.
29. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: в 2-х книгах. – М., Владос, 1999. – Книга 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – 239с.
30. Розвиток творчої особистості дошкільника. – Кам'янець-Подільський, ПП Мошак М.І., 2005. – 351с.
31. Семаго Н.Я. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения: программа и методические рекомендации. – М. : Чистые пруды, 2005. – 30с.
32. Соколова Ю. Тести на готовність до школи дитини 5-6 років. – К., 2008. – 64c.
33. Сорокова М.Г. Система М. Монтессори. Теория и практика. – М. : Академия, 2003. – 384с.
34. Шмаров С., Безбородова Н. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-коррекций. – М., Прагма, 1995. – 198с.
35. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: Избранные психологические труды. – М., ИЦ МПСИ, 1995. – 416с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Звіт з психокорекційної практики ( в СШ)
 • Звіт з психокорекційної практики
 • Проходження практики в готелі адміністратором
 • Психокорекція готовності до навчання у школі та корекція психічного розвитку дітей дошкільного віку
 • Звіт з психокорекційної практики. Психокорекційна практика проходила в СШ №XX м. Києва. Практика проходила на протязі 6-ти тижнів. Довільно обрати період з початку грудня до кінця лютого.
 • Звіт з психокорекційної практики
 • Психокорекційна практика
 • Докорекційно-психодіагностичний етап
 • Психологічна корекція та її види
 • Звіт з практики
 • ЗВІТ ПРОХОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ (Дошкільна освіта, середня група дітей дошкільного віку)
Cгенерировано за 0.085240 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів